Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:1462
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-12-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:769
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta enligt 64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras
   1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,
   2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,
   3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller
   4. i statsgaranterade skuldförbindelser som omfattas av förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Förordning (2010:1739).

2 §   Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om uttaget av avgifter för kostnader vid fondbyte enligt 64 kap. 45 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2022:769).

3 §   Om en avgift för kostnader för information om fonder enligt 64 kap. 40 § socialförsäkringsbalken inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl, får Pensionsmyndigheten besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. Förordning (2022:769).


Övergångsbestämmelser

2022:769
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2022.
   2. Bestämmelsen i 3 § tillämpas på fondavtal som har ingåtts efter ikraftträdandet. För fondavtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 § i den upphävda förordningen (2018:1302) om premiepension.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.