Till innehåll på sidan

Förordning (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:1428
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2009-12-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:839
Övrig text: Rättelseblad 2009:1428 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen.

2 §   De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen.

3 §   All kommunikation och allt samråd för att underlätta verkställigheten av bötesstraff i Sverige eller i en annan medlemsstat ska ske mellan Kronofogdemyndigheten och behörig myndighet eller centralmyndighet i den andra staten.

Kommunikationen och samrådet enligt första stycket får ske på det sätt som är lämpligast i det enskilda fallet.


2 kap. Verkställighet utomlands av ett svenskt bötesstraff

1 §   Ett beslut om bötesstraff som Kronofogdemyndigheten sänder över till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet i den staten ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Kronofogdemyndigheten ska upprätta intyget.

Kronofogdemyndigheten ska översätta intyget till den andra statens språk eller till ett språk som den staten har förklarat att den godtar. Förordning (2013:839).

2 §   Beslutet om bötesstraff och intyget ska sändas över skriftligen genom post eller bud.

Kronofogdemyndigheten får dock efter överenskommelse med den behöriga myndigheten eller centralmyndigheten i den andra medlemsstaten sända över beslutet om bötesstraff och intyget genom telefax, elektronisk post eller på annat sätt.

3 §   Om den dömde, sedan verkställigheten av bötesstraffet begärts i en annan medlemsstat, frivilligt betalar delar av bötesbeloppet ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta den behöriga myndigheten eller centralmyndigheten i den andra staten om detta och om vilket belopp som återstår att driva in.

4 §   Om ett beslut om bötesstraff som sänts över från Sverige inte längre får verkställas på grund av att preskription enligt 35 kap. 7 § brottsbalken har inträtt, nåd har beviljats, hela bötesbeloppet har betalats eller av annat skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta den behöriga myndigheten eller centralmyndigheten i den andra staten om detta och återkalla verkställigheten av bötesstraffet.

5 §   Om det bötesstraff som ska verkställas i den andra medlemsstaten avser ett betydande belopp och om de åtgärder som kan förväntas krävas för att verkställa straffet endast är begränsade eller om det av någon annan anledning finns skäl att begära att få del av de medel som drivs in, ska Kronofogdemyndigheten upplysa Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om detta innan den gör en framställan med en sådan begäran till den andra staten.


3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av utländska bötesstraff

1 §   Om ett beslut om bötesstraff har sänts till en myndighet som inte är behörig att erkänna och verkställa utländska bötesstraff enligt lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen, ska den myndigheten vidarebefordra försändelsen till Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten ska i sådant fall underrätta den andra statens behöriga myndighet eller centralmyndighet om detta.

Detsamma gäller andra handlingar som tillhör ett ärende om erkännande och verkställighet av bötesstraff.

2 §   Om ett beslut om bötesstraff som har översänts för erkännande och verkställighet i Sverige rör en gärning på tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska Kronofogdemyndigheten samråda med och vid behov inhämta ett yttrande från Justitiekanslern.

3 §   Om en verkställbarhetsförklaring har meddelats, ska bötesstraffet verkställas skyndsamt.

4 §   Om ett överklagande av en verkställbarhetsförklaring har sänts direkt till tingsrätten, ska rätten meddela Kronofogdemyndigheten det.

Om tingsrättens beslut överklagas ska Kronofogdemyndigheten underrättas om det. Detsamma gäller om hovrättens beslut överklagas.

5 §   Kronofogdemyndigheten ska samråda med den behöriga myndigheten eller centralmyndigheten i den andra medlemsstaten innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut om att ett bötesstraff inte är verkställbart i Sverige.

Detsamma gäller innan Kronofogdemyndigheten eller rätten meddelar beslut om att en verkställbarhetsförklaring upphävs.

6 §   Kronofogdemyndigheten ska underrätta myndigheten i den andra staten
   1. om verkställighet har vägrats,
   2. om en verkställbarhetsförklaring har överklagats eller rättens beslut i frågan har överklagats,
   3. om en verkställbarhetsförklaring har upphävts,
   4. om den dömde har visat att han eller hon redan har betalat böterna, och
   5. om bötesstraffet till fullo har verkställts.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.