Yrkestrafik och taxi

Betänkande 2021/22:TU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 maj 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Säkrare yrkestrafik i EU (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade mobilitetspaket. Mobilitetspaketet syftar till att skapa bättre arbetsvillkor för yrkesförare inom unionen, att få till en mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen och att öka säkerheten på vägarna. De nya reglerna stärker kontrollen av transportföretagen. Lagändringarna gör det också svårare att utnyttja utländska yrkesförare.

Förutom att säga ja till regeringens förslag godkände riksdagen trafikutskottets förslag till ändring i lagen om uthyrning av arbetstagare. Riksdagen sa nej till motionsförslagen om yrkestrafik och taxi.

Lagändringarna börjar gälla den 15 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 21
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-05
Justering: 2022-05-12
Trycklov: 2022-05-12
Reservationer: 26
Betänkande 2021/22:TU15

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Säkrare yrkestrafik i EU (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade mobilitetspaket. Mobilitetspaketet syftar till att skapa bättre arbetsvillkor för yrkesförare inom unionen, att få till en mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen och att öka säkerheten på vägarna. De nya reglerna stärker kontrollen av transportföretagen. Lagändringarna gör det också svårare att utnyttja utländska yrkesförare.

Förutom att säga ja till regeringens förslag föreslår trafikutskottet en ändring i lagen om uthyrning av arbetstagare. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motionsförslag om yrkestrafik och taxi.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-05-17
Debatt i kammaren: 2022-05-18
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:TU15, Yrkestrafik och taxi

Debatt om förslag 2021/22:TU15

Webb-tv: Yrkestrafik och taxi

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 33 Sten Bergheden (M)

Herr talman! I dag ska vi debattera TU15 Yrkestrafik och taxi, och det är ett i stort sett enigt utskott som står bakom regeringens förslag angående utstationering av arbetstagare och kompletteringar i mobilitetspaketet. Om detta råder det egentligen inga större motsättningar.

Men problemet är att om vi inte har en kontrollfunktion som fungerar ute på våra vägar är varje ny lagstiftning ett slag i luften. Fortfarande med S-regeringen, som har varit vid makten i snart åtta år, är situationen på våra vägar densamma. Att vår yrkestrafik fungerar är nödvändigt om vi ska få in och ut varor i Sverige. Lastbilar håller igång landets företag och vår handel.

Men de åkerier som väljer att strunta i lagar och regler och kör med dubbla förarkort, bristfälliga lastbilar och struntar i kör- och vilotider, struntar i skatter, avgifter och böter, kan fortfarande köra runt på våra vägar utan att bli upptäckta. Denna olagliga konkurrens gör att olagliga transporter konkurrerar ut de lagliga transporterna, och regeringen sitter tyvärr passiv.

Herr talman! År 2012 lades en parlamentarisk utredning fram, Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg. Där framkom bristerna med den olagliga konkurrensen. Vi redovisade också ett tiotal punkter som borde ha åtgärdats. År 2014 införde vi klampning, sanktionsavgifter och ett beställaransvar.

År 2014 tog S-regeringen över, och efter det har i stort sett ingenting hänt. Men däremot har vi en regering och en minister som går runt och påstår att man har gjort saker och ting fast man inte har gjort det.

Fortfarande har regeringen inte infört klampning tills böter är betalda och brister är åtgärdade. Sveriges S-regering låter fortfarande lastbilar köra iväg efter 36 timmar med samma brister som de hade när de blev stoppade och utan att ha betalat avgifter och böter. Hur svårt kan det vara? S-regeringen har alltså haft åtta år på sig att lösa detta.

Fortfarande finns ett beställaransvar som inte efterlevs. Var är regeringen i den frågan? Var sker efterlevnadskontrollen av straff för dem som bryter mot beställaransvaret? Ministern talar ofta om detta, men det görs ingenting.

Regeringen har höjt sanktionsavgifterna, men problemet är att med de få kontroller som görs på vägarna börjar olagliga åkerier att kalkylera med att ta sanktionsavgifterna och böterna och fortsätta att köra olagligt. Regeringens handlingsförlamning och brist på kontroller uppmuntrar till fortsatta olagliga transporter.

Fortfarande kan chaufförer och olagliga åkerier köra in i landet med knark och olagliga varor, köra runt med transporter i Sverige och strunta i regler och böter och sedan lämna landet med ett lass med stöldgods. Hur ska svenska lagliga åkerier kunna konkurrera med dessa olagliga transporter när inte S-regeringen klarar av att kontrollera efterlevnaden av svenska lagar och regler?

Herr talman! Det fattas över 5 000 yrkeschaufförer i Sverige, samtidigt som vi har bland Europas högsta arbetslöshet. Varför gör inte regeringen något för att lösa detta? S-regeringen har inte ens sett till att få fram nya chaufförer bland alla Sveriges arbetslösa. Hur ska en sådan regering klara av att lösa den stora frågan om arbetslösheten i Sverige?

Herr talman! Vad gör man på Rosenbad? Det räcker inte med att ministern går till jobbet på morgonen, utan ministern måste faktiskt också jobba med frågorna. Sverige kan inte ha en regering som bara är på jobbet utan att faktiskt göra något. Vi ser i dag att den här viktiga debatten inte heller är prioriterad av ministern, som saknas i kammaren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Vad gör regeringen? Jo, den fortsätter att höja bränsleskatten för landets åkerier, drar ned på vägunderhåll och sänker hastigheterna på landets vägar. Det är knappast den vägen Sverige kan gå. Socialdemokraterna har inte lyft ett finger för att försöka sänka bränsleskatterna i sina budgetar utan har i stället blivit överkörd av en annan riksdagsmajoritet.

Herr talman! De förslag som togs fram 2012 och därefter är omfattande, men de har fortfarande inte genomförts. Vad behöver göras? Här är några saker jag tänker räkna upp som regeringen borde ha gjort under de åtta åren. Man har tre månader kvar till nästa val, och då kanske man kan påbörja arbetet.

Vi behöver en bättre samordning mellan myndigheter och mellan länder för att komma åt de olagliga transporterna.

Vi behöver fler poliser som kan utföra fler vägkontroller.

En egen avdelning inom polisen liknande BAG i Tyskland bör införas.

Utbilda och samordna åklagare som kan klara av sådana här brott!

Klampa på riktigt! Det vill säga att böter ska vara betalda och brister åtgärdade innan man släpper iväg lastbilen.

Det behövs bättre kontroll av olagliga körkort.

Driv in böter och avgifter innan lastbilarna lämnar landet! Lämnar de landet kommer vi aldrig att se de avgifterna eller de böterna.

Bygg ut och städa våra rastplatser, och se till att de inte förvandlas till boplatser eller används för olaglig verksamhet!

Samordning av böter och avgifter i EU:s länder behöver ske.

Ge polisen bättre verktyg för att kunna gå igenom lasterna ute på vägen!

Ge tullen bättre befogenheter att stoppa ingående och utgående olagliga transporter!

Utveckla och skärp beställaransvaret, och se till att kontrollerna och efterlevnaden av det fungerar!

Vi behöver se över kör- och vilotiderna och införa en vingelmån på 5 procent liknande den i Danmark.

Regeringen borde ha satsat på att öka underhållet på våra vägar i stället för att, som man nu tänker göra, bygga höghastighetståg för vägunderhållspengar.

Vinterväghållningen är undermålig och måste förbättras. Det handlar faktiskt om vår trygghet och säkerhet på landets vintervägar.

Vi behöver ha hårdare krav på bättre vinterdäck för utländska fordon så att de verkligen klarar av vårt kalla klimat och vinterväglag.

Herr talman! Vi behöver också sänka skatten på diesel och sänka reduktionsplikten till EU-nivå. Regeringens höga bränsleskatter gör att de som tankar i Sverige missgynnas och de som har med sig egen billigare diesel från andra länder gynnas.

Vi behöver också satsa på längre och tyngre lastbilar. Vad har hänt på de här åtta åren? Ingenting! Vi behöver förstärka våra vägar för att klara 74 ton. Detta klarade Finland omgående medan Sveriges regering inte har klarat av det på åtta år.

Vi behöver permanenta försöken med längre lastbilar så att de som måste använda dem slipper söka nya dispenser och leva i ovisshet.

Herr talman! Detta var bara några av alla de förslag, tillkännagivanden och uppmaningar som riksdagen riktat till regeringen men som regeringen struntat i att genomföra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Ni socialdemokrater kan få den här listan av mig - det är över 20 punkter - så att ni kan börja jobba med frågorna de sista tre månaderna i regeringsställning.

Herr talman! Vad har regeringen gjort? Ja, som ni själva ser och hör är dess arbete under åtta år väldigt begränsat. Trots att flera av förslagen låg på bordet när regeringen tillträdde har man satt sig vid skrivbordet på Rosenbad och sedan tydligen somnat.

Sverige är beroende av fungerande lastbilstransporter. Vi har två av världens största lastbilstillverkare, Scania och Volvo Lastvagnar, i Sverige. Det är ingen slump, utan lastbilen har haft och kommer att ha stor betydelse för Sveriges tillväxt och utveckling, för ökat företagande och för vår gemensamma välfärd.

Herr talman! Det är inte rimligt att olagliga lastbilstransporter kan konkurrera ut lagliga transporter bara för att regeringen har suttit på händerna i åtta år. Kriminaliteten och brottsligheten har fortsatt att öka. Knark och olagliga transporter fortsätter att välla in i landet medan den här regeringen endast ägnar sig åt att försöka införa nya och högre skatter. Trots åtta år vid makten har S-regeringen fortfarande inte lyckats få bort de olagliga transporterna från våra vägar.

Herr talman! Den 11 september kan vi rösta bort denna trötta och handlingsförlamade regering. Låt oss verkligen göra det!

Jag yrkar också bifall till reservation 13.


Anf. 34 Thomas Morell (SD)

Herr talman! Rubriken på trafikutskottets betänkande nummer 15 är Yrkestrafik och taxi. Vi i Sverigedemokraterna står bakom alla våra reservationer i betänkandet, men för att spara tid vid voteringen yrkar jag bifall endast till reservation 4.

Herr talman! Under de senaste åren har den seriösa åkerinäringens villkor debatterats flitigt, inte enbart här i riksdagen utan också hos gemene man.

Allt fler människor förstår kopplingen mellan den olagliga godstrafiken och annan kriminell verksamhet. Det har uppmärksammats i medierna att det förs ut stöldgods ur landet motsvarande cirka 2 miljarder kronor årligen, och då talar vi bara om det gods som är försäkrat. Vägen är de kriminellas viktigaste verktyg, och regeringen har fullständigt tappat kontrollen över utvecklingen.

Trafikpolisen har under de senaste åren kraftigt minskat i antal anställda, och pensionsavgångarna inom myndigheten fortgår alltjämt.

Regeringen tillsatte en utredning om hur kontrollverksamheten ska vara organiserad i framtiden. Det är naturligtvis bra, men vi har inte sett något resultat ännu. Hur är det tänkt att kontrollerna ska organiseras? Vilka personalförstärkningar ska genomföras?

Det är anmärkningsvärt att man låter verksamheten minska i den omfattning som skett under de senaste åren. Varför säkerställer man inte bemanning och kompetens till dess att utredningen är klar och förändringarna kan införas? Det är fullständigt obegripligt.

Herr talman! Jag noterar med glädje att allt fler partier här i riksdagen börjar tala om en effektivare kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Det är bra. Vi blir allt fler som vill skydda det seriösa företagandet inom transportnäringen och därmed trygga de arbetstillfällen som finns hos de seriösa företagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Att bekämpa den olagliga trafiken innebär också att man kraftigt beskär de kriminellas möjlighet att nyttja logistiksystemet för sina interna transporter av smuggelgods och stöldgods. Med effektiva kontroller kastar man grus i maskineriet för de kriminella nätverken.

Frågan är given: Varför har regeringen haft så svårt att se sambanden och vidta nödvändiga åtgärder? Regeringen har suttit på händerna trots att medier, bransch, poliser och bilinspektörer gång på gång har påvisat hur illa det är. Varför?

Herr talman! Den 30 juli 2020 antogs det så kallade mobilitetspaketet av EU. Det är snart två år sedan beslutet fattades, men arbetet med mobilitetspaketet startade långt innan dess. Likväl är inte Sveriges förmåga att kontrollera den yrkesmässiga trafiken rustad för att klara uppgiften. Regeringens saktfärdighet är monumental. Ska de nya skärpta reglerna få någon som helst effekt måste kontrollverksamheten rustas upp rejält.

Trafikpolisen har under många år monterats ned, och i dag har vi endast några få enheter ute på vägarna. Det har skapat en situation där den olagliga yrkesmässiga trafiken har kunnat växa ohämmat. Detta har i sin tur dragit med sig annan kriminalitet, vilket vi kan se i övriga delar i samhället. Den olagliga trafiken har effektivt kunnat nästla sig in i våra logistikflöden. Därmed har möjligheten att smuggla in vapen, narkotika, alkohol, människor och ekonomiskt lukrativa varor ökat.

Herr talman! Sverigedemokraterna vill rusta upp vägkontrollerna och se till att välutbildade tjänstemän kontrollerar den yrkesmässiga trafiken. Vi vill lägga kontrollverksamheten i en särskild enhet underställd Polismyndigheten. Enheten ska ha egen ledning och egen budget. Enheten ska inte vara kopplad till den reguljära polisverksamheten utan ha sitt eget givna uppdrag: att utföra kontroller på väg.

Sverigedemokraterna vill också ta bort bilinspektör som tjänstebeskrivning och utbilda dessa tjänstemän så att de kan utföra alla förekommande arbetsuppgifter. De ska kunna rapportera brister via ordningsbot, fatta beslut om hindrande av fortsatt färd och utföra alla andra uppgifter som ingår i vägkontroller. När situationen så kräver ska de också använda maktmedel. Kort sagt vill vi att alla tjänstemän i denna särskilda enhet ska klara alla förekommande uppgifter vid en vägkontroll.

Till den här enheten ska även Transportstyrelsens företagskontroller läggas.

Herr talman! Med en effektiv kontrollverksamhet på väg och välutbildade tjänstemän kan Sverige återigen erbjuda den seriösa transportnäringen sjysta villkor, något som nuvarande regering misslyckats med i alla väsentliga delar.

Herr talman! Några ord om färdskrivare i fritidsfordon. Generellt kan man säga att lastbilar med eller utan släp med en totalvikt över tre och ett halvt ton omfattas av kravet på färdskrivare, liksom bussar med fler än nio personer, inbegripet föraren. Till detta kommer en rad undantag som befriar fordon och förare från kravet att använda färdskrivare. Personbilar omfattas dock inte av något undantag om fordonet har en totalvikt överstigande sju och ett halvt ton. Det spelar ingen roll om fordonet är ett så kallat campingfordon. Krav på färdskrivare finns ändå, enligt Transportstyrelsen, även om ingen gods- eller persontransport utförs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Lagstiftaren har som mål att skapa rimliga förhållanden för förare och företag inom transportområdet, och det är en helt rimlig och nödvändig ståndpunkt. Det är några delar som ska vara uppfyllda för att lagstiftningen ska gälla fullt ut. Det ska handla om transport av gods eller personbefordran, och det ska dessutom finnas en kommersiell del i verksamheten.

Herr talman! Låt mig ta ett exempel. Kör man en personbil i klass II med en totalvikt på sju ton är man befriad från krav på färdskrivare, men kör man en personbil i klass II med en totalvikt på åtta ton inträder krav på färdskrivare. Övertolkningen blir tydlig om det i övrigt är samma typ av fordon som har registrerats med olika totalvikter. En personbil i klass II med en totalvikt på sexton ton är befriad från kraven på färdskrivare om fordonet är 30 år eller äldre. Ett i övrigt likadant fordon med en ålder på endast 25 år blir däremot färdskrivarpliktigt.

Gemensamt för samtliga dessa fordon är att de blir färdskrivarpliktiga oavsett vikt eller ålder om de brukas i syfte att transportera gods eller personer i kommersiell verksamhet. Den gemensamma nämnaren är således en gods- eller persontransport där det finns en kommersiell del, direkt eller indirekt.

Herr talman! Att kräva färdskrivare i ett fordon som inte utför gods- eller persontransporter är en övertolkning av regelverket och skapar onödiga kostnader för dem som använder fordonet som just ett fritidsfordon.

I förarbetena till förordning (EG) 561/2006 står följande att läsa i skäl 12: "Förteckningen över undantag bör uppdateras så att den återspeglar utvecklingen inom vägtransportsektorn under de senaste nitton åren."

Sedan maj 2006 kan personbilar i klass II registreras som husbilar, och dessa fordon kan ha en totalvikt över sju och ett halvt ton trots att de inte utför gods- eller persontransporter. Det är rimligt att en revidering av undantagen genomförs eftersom det tillkommit en fordonskategori som trots storlek och vikt är att betrakta som ett utpräglat fritidsfordon. Personbil i klass II bör undantas från krav på färdskrivare oavsett totalvikt, givet att fordonet inte nyttjas för kommersiell verksamhet.


Anf. 35 Mikael Larsson (C)

Herr talman! Tänk dig att tidigt en morgon hoppa upp i hytten på en Volvolastbil som ska köra takbjälkar av betong till en simhall som byggs utanför Kungsbacka. Det är mycket man ska ställa in och ha koll på, och det ska tankas innan man kan köra iväg. Jag har själv gjort ett flertal besök på åkerier, och under de senaste tre åren har jag åkt med en chaufför för att se hur det fungerar ute på vägarna och lära mig mer. Det är inte bara att hoppa upp i hytten och köra, utan det är mycket som föraren ska ha koll på innan man kan ge sig av. Efter att ha varit med vid alla dessa tillfällen kan jag konstatera att det verkligen är vägens hjältar som varje dag utför olika transporter av olika slag till olika delar av vårt land.

Herr talman! Mobilitetspaketet, som ingår i detta betänkande, är vi som sagt i stort sett överens om. Men det är ändå vissa saker som behöver komma till för att vi ska lyckas med detta. En del gäller den hårda konkurrenssituation som råder inom transportnäringen. Dessvärre har den stora förekomsten av illegala transporttjänster lett till att det i stor utsträckning uppstått illojal konkurrens mellan företag, och detta gör att människor utnyttjas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

När tilltron till regelverk och myndigheter urholkas har detta en negativ inverkan på såväl miljön som samhället i stort, men det innebär även ett betydande hot mot alla de seriösa företag som är verksamma inom åkeribranschen. Centerpartiet ser därför med oro på de tecken som finns på att antalet åkerier som bedriver illegal verksamhet har ökat. Även om polisen har fått ökade befogenheter att stoppa och kvarhålla lastbilar och chaufförer som utför olagligt cabotage räcker inte resurserna till. Centerpartiet anser att det är en prioriterad fråga att minska fusket på våra vägar och minska de olagliga cabotagetransporterna, och vi anser därför att det bör vidtas åtgärder för att öka trafiksäkerheten och tillsynen samt minska förekomsten av olagliga cabotagetransporter.

Vi i Centerpartiet anser till exempel att det finns anledning att gå vidare med krav på icke manipulerbara gps-sändare för de utlandsregistrerade åkare som trafikerar det svenska vägnätet enligt cabotageregelverket. Vi anser att det behövs fler trafikpoliser och fälttjänstemän från Transportstyrelsen och framför allt en bättre samordning såväl mellan myndigheter som inom myndigheterna själva, till exempel Polismyndigheten, för att motverka brottslighet inom transportsektorn. Bristen på personal med kompetens att utföra kontroller är i dag ett väldigt stort problem, och här behöver bemanningen förstärkas för att vi ska få bort fusket från vägarna.

Herr talman! Centerpartiet anser vidare att teknikutvecklingen på trafikområdet bör kunna utnyttjas i större omfattning för att komma till rätta med oseriösa aktörer. Med dagens digitala hjälpmedel är det ganska lätt för den som vill vara en oseriös aktör att skaffa sig information om var kontroller äger rum och hur man kan undvika dem genom att välja annan färdväg. Vi menar att en mer grundläggande analys måste ligga till grund för hur flöden och transporter utförs så att polisen med större precision än i dag vet vilka knutpunkter och vilka transportörer som finns i riskzoner och därefter kan utforma kontrollerna så att det inte går att välja andra vägar.

Ett annat sätt att öka effektiviteten är att använda möjligheten till automatisk registreringsskyltsavläsning utmed vägarna, gärna tillsammans med trafiksäkerhetskameror. Det skulle på så sätt lättare än i dag gå att avläsa registreringsnummer och kartlägga körda rutter i tid och rum samt söka i riskvärderingssystemet och därmed noggrannare välja ut fordon från de åkerier som polisen vill bevaka noggrannare för kontroll.

Herr talman! Det är av största vikt att olika myndigheters arbete med kontroll av yrkestrafiken i större utsträckning samordnas för att komma till rätta med oseriösa aktörer. Vi kan konstatera att ett drygt halvdussin myndigheter i dag är involverade i kontroll och tillsyn av yrkestrafiken, med Polismyndigheten och Transportstyrelsen som de mest involverade. Att samordna och utveckla det arbete som bedrivs för att kontrollera yrkestrafiken ur olika perspektiv - det kan till exempel gälla tull, arbetsmiljö, skatter och sociala villkor - är mycket angeläget. I detta förbättringsarbete kan gärna åkeribranschen själv vara med och tillsammans med myndigheterna utveckla ett system och en metod för att komma till rätta med de oseriösa åkarna.

Herr talman! Lastbilen och yrkestrafiken är viktiga för hela Sverige. Yrkestrafiken bidrar varje år till att varor och gods tar sig till och från olika delar av landet. Ofta börjar och slutar en varas resa med en lastbil, och en skicklig åkare ordnar med leveransen. Åkerinäringen är viktig för hela Sverige, och de åkerier jag träffar vill vara med och bidra till att hålla igång Sverige, aktivt jobba med miljö- och klimatfrågan och se till att varor kommer fram i tid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

När vi debatterar yrkestrafiken måste jag också säga något om alla de yrkeschaufförer som dagligen kör bussar över vårt land. I höstas åkte jag med en chaufför på bussbolaget Vy, som bland annat kör skolbussarna i Marks kommun, där jag bor, till och från Björketorpskolan. Det var ett fantastiskt tillfälle att få följa med och se hur just bussbranschen fungerar ute på vägarna och ta del av det fina arbete som görs där.

En avgörande fråga för yrkestrafiken är hur vi ska få fler att välja att utbilda sig inom åkerinäringen och självklart även inom bussnäringen. De som jag möter gör ett fantastiskt jobb och bidrar till att Sverige rullar och är igång. Vi behöver prata positivt om yrkestrafiken och med nya sätt och metoder stärka branschen med villkor och tider. Vi behöver tänka på att lastbilen och bussen i framtiden är en självklar del av vår fungerande välfärd.

Hit hör givetvis också taxibranschen och förutsättningarna för människor att vilja köra taxi. Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna en reservation om att man bör utreda möjligheten för människor att ta taxilegitimation från det år man fyller 20.

Det är kontrollerna som är det viktiga för att komma till rätta med det fusk som sker på vägarna. Men vi måste också komma ihåg allt det fina arbete som görs runt om i vårt land när det gäller yrkestrafiken inom åkerinäringen, bussbranschen och självklart även taxinäringen.

Med detta, fru talman, skulle jag vilja yrka bifall till Centerpartiets reservation nummer 5.


Anf. 36 Jessica Thunander (V)

Fru talman! Vi står som alltid bakom alla våra motioner och reservationer. I dag yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nummer 1.

Under lång tid har åkeribranschen haft stora problem med lönedumpning, osund konkurrens och bristande trafiksäkerhet. Genom åren har allt fler inrikestransporter utförts av utländska åkerier som betalar löner långt under svenska kollektivavtalsnivåer och som dessutom pressar sina chaufförer att bryta mot arbetstidsregler, vilotidsregler och trafikregler. Seriösa åkerier som följer lagar och kollektivavtal har haft allt svårare att klara den konkurrensen.

För Vänsterpartiet är utgångspunkten att alla som kör i Sverige ska arbeta med lika och goda villkor. För att nå dit krävs tydliga politiska åtgärder. Vi välkomnar regeringens förslag till lagändringar till följd av EU:s mobilitetspaket och anser att reglerna innebär steg åt rätt håll för att få bukt med många av de rådande missförhållandena inom yrkestrafiken för vägtransporter. Vi står i stort bakom propositionen.

Vi anser dock att det går att skruva lite till i de här reglerna och att de inte riktigt räcker hela vägen för att komma till rätta med missförhållandena. Vi har några förslag för att ytterligare vässa lagstiftningen och göra den svårare att komma runt. Till exempel har facken möjlighet att få tillgång till uppgifter från så kallade utstationeringsdeklarationer och annan information som en arbetsgivare lämnar till det gemensamma informationssystemet för den inre marknaden, men denna rättighet behöver förtydligas ytterligare för att arbetsgivarna inte ska ha möjlighet att komma runt regeln.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

När myndigheter och fackförbund ska hantera ärenden och utreda fusk behöver de veta var ett företag har sin verksamhet och kunna nå företaget i fråga. Ett krav på att en korrekt fysisk adress där företaget har sin verksamhet står på trafiktillståndet bör därför införas. Det skulle underlätta för både myndigheter och fackförbund och bidra till att motverka fusk och så kallade brevlådeföretag.

Fru talman! Det finns inga gratis transporter. Någon betalar alltid, och när det gäller transporter är det alltför ofta chauffören som betalar genom usel lön och dåliga arbetsvillkor. Förhoppningsvis kommer de nya reglerna till rätta med en del av detta, men så länge det finns beställare av transporter som enbart bryr sig om att få det lägsta priset och inte om hur transportföretaget kan erbjuda så låga priser kommer problemen att kvarstå. Det finns ett regelverk om beställaransvar, och företag kan bli dömda till företagsböter om det kan visas att de anlitat transportföretag som brutit mot reglerna.

Vi anser att statliga bolag ska föregå med gott exempel och bara använda sig av sjysta transporter. Regeringen behöver vidta åtgärder för att säkra detta, dels genom ägarstyrningen av de statligt ägda bolagen, dels genom att ta fram förslag på åtgärder för att stärka beställaransvaret och upprätta en uppförandekod för transportköp i de statliga bolagen.

Fru talman! Taximarknaden avreglerades 1990. Konsekvenserna har varit stora, inte minst för taxichaufförerna. Överetableringen i storstäderna är stor, och chaufförernas situation har försämrats radikalt med sämre villkor, mer stress, ekonomisk osäkerhet och låga löner. Yrket har gått från att vara ett högstatusyrke med goda villkor till ett lågstatusyrke med dåliga villkor och stora risker. Upphandlingar vinns alltför ofta av oseriösa företag som pressar priserna genom social dumpning.

Kollektivavtal är alltför sällsynta, och när de finns följs de ofta inte. På grund av hur branschen är uppbyggd är fackliga organisationers ställning svag. Så kallade plattformsbolags inträde på marknaden har ytterligare förvärrat problemen. Viss återreglering för att stävja de värsta avarterna har skett, men den gäller mest sådant som direkt drabbade kunderna, såsom ockerpriser. Konsekvenser för taxichaufförer och deras villkor verkar man inte ha funderat så jättemycket på.

Situationen har varit känd under en lång tid, och det är hög tid att politiken tar ansvar och ser till att taxiförarna får en god arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor. Vi föreslår att regeringen ska göra en större utredning av taxibranschen och föreslå tydliga åtgärder. Men under tiden finns det saker vi kan genomföra här och nu för att förbättra villkoren.

Förhållandena mellan förare, åkare, beställningscentraler och upphandlare är komplexa. Mycket tyder på att den som egentligen ska ha arbetsgivaransvaret kan smita undan det. Regeringen bör utreda de arbetsrättsliga gränsdragningarna för egenföretagare i taxibranschen för att förtydliga vad som utgör ett anställningsförhållande och vem som har ansvar för anställda och tydliggöra regler och roller samt föreslå åtgärder för att undvika att arbetsgivare smiter undan sitt arbetsgivaransvar.

Precis efter att taximarknaden hade avreglerats och det rådde mer eller mindre kaos passade Biltrafikens Arbetsgivareförbund på att säga upp kollektivavtalet. Det tog två år att förhandla fram ett nytt, och facket tvingades gå med på att införa procentlön i avtalet. Många taxichaufförer arbetar i dag enbart mot procentlön.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Vissa, alltför få, har kollektivavtal med en mycket låg garantilön. Alltför ofta betalas den inte ens ut. Som alla som någonsin varit i den situationen vet leder det till väldigt stor stress och mycket ångest att inte veta om man klarar sin vardagsekonomi från månad till månad. Det går naturligtvis ut över chaufförernas hälsa och påverkar hela deras livssituation.

Genom en EU-förordning har procentlön förbjudits inom godstrafiken med hänvisning till trafiksäkerheten. Samma sak borde göras gällande taxibranschen. Att heltidsanställda arbetstagare jobbar mot ackord i Sverige år 2022 är under all kritik.

Dåliga upphandlingar där oseriösa företag vinner kontrakt genom social dumpning och orimliga tidsberäkningar är ett problem. Det har förbättrats något sedan lagen ändrades och upphandlare numera får ställa krav på kollektivavtal och annat och inte tvingas ta hänsyn enbart till lägsta pris, men situationen är fortfarande inte bra.

På grund av bristande kontroller är det heller inte säkert att företag som vinner upphandlingar sedan följer de krav som ställts. Ofta är brister i leveransen kopplade till stora viten, samtidigt som man har beräknat alldeles för korta ledtider som inte ger något utrymme alls för oväntade händelser. Det ökar förarnas stress och leder till att de inte kan ta sina raster som de ska.

Upphandlarna måste få större möjlighet att ställa större krav på anbudsgivare men måste också ta ett större ansvar för att lagar och regler följs och att kraven uppfylls. Det bör också vara obligatoriskt att vinnande företag tar över personalen med bibehållna eller bättre villkor från det bolag som tidigare hade den upphandlade trafiken.

Fru talman! Vi behöver vara mycket mer medvetna om människors arbetsvillkor och livsvillkor och göra medvetna val när vi handlar. Det gäller även när vi köper frakt av gods eller av oss själva. Att spara några kronor är ju alltid trevligt. Men det är mycket mindre trevligt när det görs på bekostnad av en annan människas grundläggande rättigheter. Det finns inga gratis transporter.


Anf. 37 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Kristdemokraterna står bakom alla sina reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall enbart till reservation nummer 2.

Vi delar intentionerna avseende mobilitetspaketet, och vi hoppas att det ska resultera i en rättvisare och sundare konkurrens inom EU:s transportmarknad. Vi konstaterar dock att den nya lagstiftningen är mycket detaljerad och svår att följa och kontrollera. Detta gör att det kommer att ta tid för transportföretag och myndighet att hitta ett bra sätt att hantera den nya lagstiftningen.

Avseende beställaransvaret anser vi att den nya lagen lägger ett oproportionerligt stort ansvar på beställaren. Vi anser att lagen utifrån ett juridiskt och logiskt perspektiv kan ifrågasättas då det nu kommer att bli strängare krav på den som beställer en transport än på den som utför transporten. Vi anser därför att regeringen bör återkomma med ett förslag som bättre överensstämmer med allmän rättsuppfattning när det gäller påföljderna vid otillåtet utförande av transport.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Fru talman! Svensk åkerinäring är utsatt för hård internationell konkurrens. Vi vill därför lyfta fram behovet av ytterligare övervakning av utländsk lastbilstrafik så att en sund konkurrens kan uppstå i praktiken. Tyvärr kan vi konstatera att utländska lastbilar löper en liten risk att åka fast. Det behövs därför fler trafikpoliser och fler genomförda trafikkontroller längs med våra gränser och vägar.

Vi behöver också se till att svenska och internationella lastbilar hanteras på ett likvärdigt sätt. Medan svenska företag kontrolleras av Transportstyrelsen kontrolleras utländska företag av polisen. Detta snedvrider konkurrensen. I stället borde en och samma kontrollmyndighet hantera alla vägtransporter för att hitta de åkare och chaufförer som missköter sig. Vi anser därför att polisen ska återfå ansvaret för kör- och vilotidskontroller även för svenska åkerier.

Vi vill även uppmärksamma att flera EU-länders fordonsregister ännu inte är tillgängliga för våra kontrollmyndigheter trots att de enligt EU-beslut ska vara det sedan 2012. För att den gemensamma marknaden ska fungera är det viktigt att alla register är öppna för alla medlemsstaters myndigheter.

Fru talman! Reglerna inom transportbranschen är rigorösa i syfte att förhindra fusk, men regelverket har blivit för svårhanterligt för de laglydiga företagen. Vi anser därför att reglerna för skötsamma företag ska förenklas.

Transportstyrelsen har beslutat om höga sanktionsavgifter för smärre avvikelser, som åkerierna har liten eller ingen möjlighet att påverka. De färdskrivare som företagen måste installera är inte användarvänliga, vilket skapar misstag som gör att företag påförs sanktionsavgifter. Vi anser att Transportstyrelsens tillsyn av åkeriföretagen behöver bli mer rättssäker och att det borde vara möjligt att följa fordon via gps så att deras rörelser dokumenteras på ett tillförlitligt sätt.

Åkerinäringen är en internationell näring där svenska företag konkurrerar med utländska företag. Det är därför viktigt att man har likvärdiga villkor. Vi anser därför att det behövs en utredning som ser efter vad som behöver förändras för att våra företag inte ska missgynnas jämfört med övriga åkerier inom EU.

Fru talman! Det finns fusk inom åkerinäringen, och det problemet måste tas på allvar. Tyvärr finns det oseriösa aktörer som inte betalar avtalsenliga löner och struntar i miljöregler. Vi anser att detta riskerar att slå ut seriösa aktörer och efterlyser därför en översyn av straffsanktionerna mot exempelvis miljöförseelser inom åkeribranschen, i syfte att skapa lika villkor för inhemska och utländska åkeriföretag. En metod för att öka efterlevnaden av svensk lag kan vara att åkerier bötfälls eller att deras fordon klampas på plats även när de bryter mot miljöregler.

Fru talman! Vi anser att det finns för få rastplatser längs våra vägar. Det behövs fler säkra uppställningsplatser så att det blir lättare för chaufförer att följa dagens regler avseende kör- och vilotider. Vi anser därför att Trafikverket ska få i uppdrag att skapa fler uppställningsplatser för lastbilar som är skyddade och säkra även nattetid.

Ett annat problem som allt fler företag lyfter fram är behovet av säkra uppställningsplatser för fordon och släp invid våra större städer. I dag har man svårt att hämta och lossa gods på ett tryggt sätt då fler och fler kommuner tar bort möjligheten att parkera ett släp under tiden man genomför transporter med själva lastbilen. Trafikverket, kommunerna och åkeribranschen behöver hjälpas åt med att hitta säkra och trygga uppställningsplatser i våra större städer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Fru talman! Så till taxibranschen. Den är en viktig del av besöksnäringen, och det är därför viktigt att denna bransch får goda förutsättningar att utvecklas. Det är viktigt att man tar till sig ny teknik och nya bolagsformer som underlättar mobiliteten. Samtidigt måste staten säkerställa att alla företag konkurrerar på likvärdiga villkor.

Fru talman! I Sverige är det i dag inte möjligt för döva att beviljas taxilicens. Det beror på att Transportstyrelsens regler anger att den som har taxiförarlegitimation ska kunna uppfatta vad en passagerare eller annan trafikant försöker kommunicera på fyra meters avstånd. Vi anser att detta är ett regelverk som missgynnar funktionsnedsatta som vill in i yrkeslivet. De som kommunicerar via teckenspråk stängs i dag ute från taxibranschen, vilket är beklagligt då det är brist på chaufförer samtidigt som arbetslösheten bland döva är hög.

Om döva tillåts ta taxilicens skulle det skapa möjlighet för nischade taxibolag eller nischade taxitjänster som riktar sig till döva. Vi anser att det både skulle underlätta för döva som behöver färdtjänst, skolskjuts och annan samhällsservice och öka möjligheten till försörjning för den som är döv. Mot denna bakgrund anser vi att döva ska kunna beviljas taxiförarlegitimation.

Fru talman! Vi kristdemokrater har under en längre tid argumenterat för att det behövs en reform när det gäller bränsle- och fordonsbeskattning. Genom att ha en digital beskattning skulle vi kunna komma åt en hel del av de problem som finns med svenska och utländska åkare. Vi skulle få en bättre kontroll, och vi skulle kunna få nya intäkter på nästan 3 miljarder. Vi vidhåller därför att det behövs en översyn av dagens fordons- och bränslebeskattning till förmån för det förslag som Kristdemokraterna har lyft fram vid flera tillfällen.

Fru talman! Det är stora problem med arbetsmiljön och konkurrensen i Sverige. Därför vill Kristdemokraterna att vägarna rustas upp i stället för att hastigheterna sänks. Vi vill att man genomför och fortsätter att genomföra en sänkning av bränslepriset genom sänkt skatt och minskad reduktionsplikt. Vi anser också att man måste jobba vidare med att förändra det regelkrångel som finns.

Men ytterst: Om vi ska lyckas ha en jämlik och rättvis marknad måste vi arbeta med de kontrollfunktioner som jag tidigare nämnt i mitt anförande.


Anf. 38 Elin Gustafsson (S)

Fru talman! I dag behandlar vi trafikutskottets betänkande TU15 Yrkestrafik och taxi med både motioner från allmänna motionstiden och ett lagförslag från regeringen.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag kommer främst att uppehålla mig vid regeringens lagförslag om genomförande av mobilitetspaketet.

Varje dag rullar lastbilar runt om och in och ut i vårt land med gods och varor för att få vårt samhälle att fungera. Givetvis ska de som kör dessa fordon ha sjysta villkor. Därför, fru talman, säger jag: Äntligen! Äntligen ska kammaren besluta om de viktiga, övergripande delarna av ett arbete som pågått under många år på europeisk och nationell nivå.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Detta sammanfattas väl i regeringens förslag till lag om ändring i lagen om utstationering av arbetstagare, lag om ändring i lagen om trängselskatt, lag om ändring i lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete, lag om ändring i yrkestrafiklagen, lag om ändring i taxitrafiklagen, lag om ändring i vägtrafiklagen och utskottets förslag till ändring i lagen om uthyrning av arbetstagare.

Dessa förslag, fru talman, har som syfte att genomföra och komplettera det så kallade mobilitetspaketet, som innehåller ett direktiv med särskilda regler för utstationering av förare i vägtransportsektorn och ändringar i EU:s förordning om villkor som ska uppfyllas av den som bedriver yrkesmässig trafik. Kort och gott handlar det om att skapa ordning och reda på våra vägar. Det handlar om att skapa konkurrens på lika villkor för våra företag. Det handlar om att stoppa lönedumpning och om att svenska löner och villkor ska gälla i Sverige.

Fru talman! Detta borde vara självklart, men tyvärr har det varit en lång resa för att nå hit där vi är i dag.

När den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen kom till makten 2014 präglades yrkestrafiken av pressade villkor. Det var fri konkurrens utan krav på sociala villkor. Det var dumpade löner och usla arbetsförhållanden för utländska yrkesförare. Inte minst var det en hårt pressad svensk åkerinäring.

Bakgrunden till att fusket kunde breda ut sig är en marknadsliberal övertro på att avregleringar skulle gynna innovation, konkurrens och kvalitet. Ordning och reda på våra vägar, sjysta villkor för yrkesförarna och sund konkurrens i transportsektorn blev regeringens tre övergripande mål för att vända utvecklingen.

Fru talman! Vi socialdemokrater är och har varit tydliga: I Sverige ska svenska löner och villkor gälla, punkt. Det gäller såväl i restaurangbranschen och i byggboden som i transportsektorn.

Jag kan konstatera att en del aktörer har gjort allt för att slippa följa gemensamma regelverk och skor sig på andras bekostnad. Det är helt oacceptabelt och motarbetar i transportsektorn inte bara den svenska åkerinäringens konkurrenskraft utan faktiskt också hela den svenska modellen.

Fru talman! Jag vill understryka att tunga godstransporter på väg i många fall är gränsöverskridande. Det är därför det krävs gemensamma åtgärder på europeisk nivå för att upprätthålla en konkurrens på lika villkor. Vi kan inte klara allt jobbet själva här i Sverige. Därför, fru talman, var det viktigt att vi i EU-förhandlingarna om bättre villkor i yrkestrafiken tog ledartröjan från svenskt håll. I dag vill jag därför rikta ett särskilt tack till alla från fackligt håll, från branschen och från mitt eget parti som gjort ett viktigt arbete under lång tid i Sverige och inte minst i EU.

För arbetare och för den svenska modellen var det glädjande att rådet och Europaparlamentet efter lång tids arbete med det så kallade mobilitetspaketet antog tre rättsakter som omfattar bland annat tillträdet till godstransportmarknaden, inkluderat reglerna om cabotage, samt bestämmelserna om kör- och vilotider och om färdskrivare. Därutöver infördes specialutformade regler för utstationering av yrkesförare inom vägtransportområdet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Detta innebär i praktiken att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige ska man registrera fordonet och också betala skatt i Sverige. Nu blir det stopp för affärsmodeller som bygger på dumpade löner och villkor.

Vi har dock sett att det här beslutet har hotats på EU-nivå. Därför har regeringen tagit det unika beslutet att intervenera i samtliga rättsmål för att försvara yrkesförarnas villkor. Det är en unik åtgärd som understryker att vi från den svenska regeringens sida står upp för att gång på gång säkra och trygga villkoren för yrkesförarna.

Att bekämpa fusket och de olagliga transporterna skapar bättre ordning och reda inte bara i Sverige utan i hela den europeiska transportsektorn.

Fru talman! Parallellt med att vi arbetat på en förändring på EU-nivå har den socialdemokratiska regeringen, först under Stefan Löfvens ledning och nu också under Magdalena Anderssons, samtidigt tagit steg för steg här hemma i Sverige för att bidra till ordning och reda. Vi är nämligen som socialdemokrater fast beslutna om att det ska vara ordning och reda på vägarna och har därför vidtagit ett stort antal åtgärder sedan 2014.

Vi har exempelvis, fru talman, skärpt beställaransvaret och möjliggjort klampning av fordon. Inom kort har vi en ny proposition på väg fram hit till kammaren, som vi kommer att kunna besluta om innan valet. Vi har också infört krav på vinterdäck, tillfört resurser till polisen för effektivare vägkontroller och lagt fram ytterligare förslag om skärpta sanktioner mot transportföretag som inte kan uppvisa rätt tillstånd vid vägen. Dessutom har vi infört en av EU:s absolut högsta sanktionsavgifter för otillåten cabotagetransport.

Därmed har regeringen steg för steg gjort det svårare och dyrare för oseriösa transportföretag att fuska. Vi vet att dessa åtgärder gör skillnad från Västerbotten till Skåne och i alla andra delar av landet.

Fru talman! Trots att detta viktiga arbete nu äntligen nått resultat i EU krävs mer åtgärder för att följa upp och kontrollera regelverket ute på våra vägar. Därför är det bra och viktigt att regeringen har tillfört mer resurser till kontroller och byggt ut polisen - sammanlagt 100 miljoner till Polismyndigheten mellan 2017 och 2020 - för att motverka illegal cabotageverksamhet.

Dessutom har vi tillfört tillskott till Transportstyrelsen för ökad kontrollverksamhet. Vi kan också se att det har skett en ökning med 470 procent av kontrollerna när det gäller otillåtet cabotage. Det har alltså skett en ordentlig ökning av kontrollerna, men vi vill mer. Därför är det viktigt att vi nu fortsätter att bereda förslagen från den utredning som vi tillsatte för att se över hur kontrollverksamheten för yrkestrafik på väg kan bedrivas på bästa sätt. Kontrollerna måste öka, och de måste systematiseras i högre grad. Man ska inte kunna fuska.

Slutligen, fru talman, kan jag konstatera att när andra partier har förhalat, fördröjt och ifrågasatt värdet och vikten av arbetet för ordning och reda har vi socialdemokrater alltid stått kvar vid samma position. Nu implementerar vi mobilitetspaketet. Nu ser vi till att svensk åkerinäring får sjysta villkor och att svenska löner och villkor gäller för dem som jobbar på svensk arbetsmarknad.

Vi fortsätter tills det råder full ordning och reda. Det handlar om att slå vakt om den svenska modellen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

(Applåder)

I detta anförande instämde Denis Begic, Teres Lindberg och Jasenko Omanovic (alla S).


Anf. 39 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Jag noterar särskilt att ledamoten Elin Gustafsson talar om ordning och reda och konkurrens på lika villkor. Det är glädjande. Jag tror att vi alla är överens om det.

Men bara för att ta ett litet exempel: Våra inhemska åkare har hårdare regler, högre personalkostnader och högre bränslekostnader, och de betalar för att köra på svenska vägar. Det ska jämföras med externa åkare, som många gånger har sämre regelefterlevnad, lägre personalkostnader och lägre bränslekostnader och som inte betalar för att köra på våra svenska vägar.

Det är rätt självklart att detta varken leder till ordning och reda eller till konkurrens på lika villkor. Detta är snarare ett exempel på konkurrens på olika villkor.

Från kristdemokratiskt håll har vi lyft fram flera förslag, och jag vill nämna fem av dessa.

Vi vill ha en översyn av de inhemska reglerna, det vi själva kan påverka.

Vi har även under hösten och våren lyft fram förslag på sänkta bränslekostnader, av vilka en del också har gått igenom här i riksdagen.

Vi har vid flera tillfällen lyft fram behovet av en ny bränsle- och fordonsbeskattning som just syftar till att även utländska åkare ska betala för att köra på svenska vägar.

Vi har lyft fram behovet av ytterligare fler poliser och kontroller. Vi är väl medvetna om att regeringen har gjort en del, men att det inte räcker hör man när man väl är ute och lyssnar på åkerierna.

Slutligen har vi lyft fram förslaget att när klampning sker ska klampningen sitta antingen tills man har betalat sina kostnader eller alternativt, i de fall det är åtgärder som ska vidtas, tills man har vidtagit sina åtgärder.

Då är min fråga till ledamoten Elin Gustafsson: Är det här fem förslag som socialdemokratin skulle kunna tänka sig att vara med och driva?


Anf. 40 Elin Gustafsson (S)

Fru talman! Tack, Magnus Jacobsson, för frågan och för engagemanget! Vi från Socialdemokraterna tycker att det är glädjande att också Kristdemokraterna vill bidra till att stärka arbetares rättigheter och till att vi får en sjyst och stärkt svensk åkerinäring. Vi vet ju att när vi stärker villkoren för dem som arbetar i den sektorn får vi också konkurrens på lika villkor. Vi vet att det är någonting som branschen efterfrågar.

Från det att vi tog över makten har vi steg för steg vidtagit åtgärd efter åtgärd för att förbättra för branschen och inte minst för dem som arbetar i branschen som chaufförer. När vi nu implementerar mobilitetspaketet har vi lagt fram ett förslag på hur vi ska följa upp detta regelverk. Självklart vill vi inom ramen för det också se vilka ytterligare åtgärder som vi behöver vidta.

Som jag avslutade med att säga är vår position otroligt tydlig. Vi har hela tiden stått upp för sjysta villkor och ordning och reda, och vi kommer att fortsätta göra det. Vi kommer att ta alla de steg som krävs för att det ska bidra till att fullt ut nå ordning och reda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det är bra förslag som Magnus Jacobsson lyfter upp exempel på, men i grunden handlar det ju om att hela tiden säkerställa att arbetarnas villkor tryggas och att det blir konkurrens på lika villkor. Ett exempel på något som vi socialdemokrater vill se är en vägslitageavgift, vilket vi har lyft fram flera gånger. Vi vet inte hur högern ställer sig till detta, så en fråga till Magnus Jacobsson är hur man från Kristdemokraternas sida ser på att säkerställa det som Magnus Jacobsson inledde med, det vill säga att de utländska chaufförerna och åkerierna bidrar till att betala för vad det kostar när de sliter på de svenska vägarna.


Anf. 41 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Jag är glad över att Socialdemokraterna har ett engagemang för arbetarna och arbetarnas förutsättningar. Även om detta inte har växt fram i Sverige, mycket på grund av Saltsjöbadsavtalet, är det ju så att den kristdemokratiska rörelsen har en egen fackföreningsrörelse och alltid har betraktat arbetsrätten som viktig och arbetsfrågorna som oerhört viktiga om man ska bygga ett gott samhälle.

Det kan noteras att ingenting i de fem frågor som jag lyfter fram handlar om att försämra arbetstagarnas villkor. Jag är väl medveten om att detta är en konkurrensfördel för en del av de konkurrenter vi har i form av lägre löner för personal. Det är dock inget vi förordar i Sverige, utan jag lyfter fram andra förslag.

När det gäller den konkreta frågan om vägslitageavgift kommer vi att titta på detta när det kommer ett sådant förslag till riksdagen. Vi har ju själva vid flera tillfällen försökt att lyfta fram att man bör ta ett helhetsgrepp där man ser på bränslet och fordonen i en gemensam beskattning. Det skulle göra att det går att få in helt andra aspekter när det gäller miljö och tider då transporter körs ut i städer - exempelvis skulle det kunna vara lägre beskattning om elfordon kör ut varor på kvällstid i stora städer. Det skulle kunna ge ett annat, mer effektivt sätt att jobba.

Vi kommer givetvis att titta på det här, för det måste bli en ordning där även de som kommer till Sverige och kör i Sverige är med och betalar för detta. Jag vet att Tomas Eneroth vid något tillfälle, i ett enskilt samtal, nämnde att det gäller cirka 3 miljarder. Det här är viktiga pengar för att kunna ha ordning på det svenska systemet.

Jag vill ändå återkomma till detta: Är ni beredda att se över de inhemska reglerna? Är ni beredda att fortsätta vara med och sänka bränslekostnaderna? Är ni beredda att vara med och se till att vi får fler poliser och mer kontroll? Är ni beredda att ändra reglerna för klampning så att man faktiskt står kvar till dess att man har betalat sin avgift?

Vi är för ordning och reda, och vi hoppas att regeringen är med på den resan.


Anf. 42 Elin Gustafsson (S)

Fru talman! Som jag tidigare sa vill jag tacka för att Kristdemokraterna ansluter sig till att ta tydligare ställning för ordning och reda och sjysta villkor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Jag kan konstatera att det inte hade skett någon prioritering av de här frågorna när vi tog över makten 2014. Det är den socialdemokratiskt ledda regeringen som har tagit steg efter steg i Sverige samtidigt som man på europeisk nivå har tagit ledartröjan för att säkerställa att mobilitetspaketet, som vi i dag ska rösta om, har kunnat bli verklighet. Jag kan också konstatera att det är positivt att vi är näst intill eniga om det lagförslaget, men som jag sa i mitt anförande har det varit en lång väg hit.

Vi har från Socialdemokraterna hela tiden varit, och kommer att fortsätta vara, tydliga med att vi vill nå ordning och reda och stärka förutsättningarna för svensk åkerinäring. Den uppföljning som vi nu har lagt fram, och som kommer att komma inom ramen för hur vi följer upp mobilitetspaketets implementering, kommer att vara en viktig del.

Som jag sa: Vi ska fortsätta att ta steg för steg. Vi socialdemokrater nöjer oss inte förrän vi har fått full ordning och reda på Sveriges vägar, sjysta villkor och sjyst konkurrens för Sveriges företag. Det är ett viktigt besked från Socialdemokraterna.


Anf. 43 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag gav mig in i den här diskussionen därför att det blir lite lustigt när ledamoten säger att Socialdemokraterna gör si och att Socialdemokraterna gör så och ingenting händer i verkligheten.

Elin Gustafsson avslutade det förra replikskiftet med att säga att Socialdemokraterna kommer att göra allt för att det ska bli ordning och reda och sjysta villkor. Jag har stått i den här kammaren och haft sex interpellationsdebatter om Postnord och de grumliga affärer som de gör. Postnord är ett statligt bolag som regeringen ansvarar för, och vi hittar dem ständigt och jämt i samband med transporter där det pratas om att människor utnyttjas å det grövsta. Det vore ju klädsamt om regeringen tog tag i detta på allvar.

Det finns ett antal påståenden från ledamoten som är komiska, måste man säga.

År 2014 arrangerade jag ett möte med åkare nere i Göteborg. Anders Ygeman var där, och han lovade dyrt och heligt att om bara Socialdemokraterna vann valet skulle man satsa på trafikpolisen. Hur har det gått?

Jag har daglig kontakt med mina gamla kollegor. Det blir ingen utveckling när det gäller trafikpolisen. Det sker inga nyanställningar att tala om, för de täcker inte dem som går hem. Hur ska man kunna klara målet att nå dem som fuskar och begår brott på vägarna?

Ledamoten tog upp beställaransvaret. Det höll inte i en rättslig prövning; även det var för dåligt.

Klampning i 36 timmar fungerar inte. Man väntar ut de 36 timmarna; sedan åker man utan att göra rätt för sig. Det senaste exemplet var en transport för just Postnord.


Anf. 44 Elin Gustafsson (S)

Fru talman! Jag kan väl säga så här: Det blir inte mer sant för att Thomas Morell upprepar samma sak om och om igen. Jag har vid ett flertal tillfällen, inte minst i debatter som jag har haft tillsammans med ledamoten, hört Thomas Morell ständigt säga att den socialdemokratiska regeringen sitter på händerna och att det inte sker någonting. Här hörde vi än en gång att ingenting händer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Låt mig vara tydlig: Precis som jag sa tidigare kommer vi från Socialdemokraterna inte att ge oss förrän vi har full ordning och reda i transportsektorn. På tal om klädsamhet tycker jag att det vore klädsamt om Thomas Morell kunde erkänna och se de åtgärder som faktiskt har vidtagits sedan den socialdemokratiska regeringen tog över. Det är ett faktum att man inte hade vidtagit några åtgärder när vi tog över.

Vi har steg för steg till exempel möjliggjort för polisen att klampa. Vi har infört krav på vinterdäck för de tunga fordonen. Vi har de facto öronmärkt 100 miljoner kronor för fler kontroller av utländsk trafik. Vi har också skärpt beställaransvaret.

Precis som jag nämnde i mitt anförande har vi sett att det här har lett till en stor procentuell ökning av den totala andelen av kontroller. Vi kommer dock inte att ge oss eller nöja oss med det, för mer måste till. Det var därför vi tillsatte utredningen om hur man får en effektiv kontrollverksamhet, för det är viktigt att det inte bara är tomma ord utan att vi också vet att det fungerar i praktiken.

Vi är tydliga med att vi passar på att öka kontrollerna här och nu. Samtidigt vill vi få plats en långsiktigt stark och hållbar organisation som kan se till att det blir mer systematiska och effektiva kontroller.

Frågan är hur Sverigedemokraterna inför valet i höst ska se till att det regeringsalternativ som Sverigedemokraterna stöder kommer att prioritera detta. Det vore intressant att höra Thomas Morell svara på detta.


Anf. 45 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag tackar ledamoten för svaret.

Om jag ska förklara vad vi vill göra räcker inte två minuter, men jag måste ändå bemöta det som sägs.

Det har satsats 100 miljoner på polisen. Av dessa har 2,6 miljoner kunnat redovisas; resten försvann i det svarta hålet.

När det gäller ökningen av antalet rapporterade cabotageärenden kan man jonglera med procentsatser, men om vi pratar i faktiska tal var det 61 rapporter 2016, 65 rapporter 2017, 221 rapporter 2018 och 238 rapporter 2019.

Det är banne mig ingenting att skriva hem om, kan jag säga. Det är alldeles på tok för dåligt med den verksamhet som är ute på vägarna. Vd:n för Larmtjänst skriver att Sverige har blivit ett smörgåsbord för kriminella nätverk. De opererar här runt omkring oss varje dag, och regeringen presterar inte i den här frågan. Ni underpresterar i snart sagt alla delar när det gäller att komma åt den kriminella verksamhet som omgärdar den olagliga trafiken.

Resultatet ser vi när vapen, ammunition, sprängämnen och narkotika flödar som aldrig förr in över gränserna, och ut åker stöldgods för 2 miljarder om året. Det blir lite komiskt när man försöker försvara någonting som inte fungerar.

Jag har sagt detta många gånger: Följ med ut och träffa mina gamla kollegor och se hur det är ute på vägen! Gör det någon gång så att ni får en bild av hur det ser ut och av hur svårt det är för polisen att nå de kriminella, för man har inte resurser. Det hjälper inte att skärpa lagstiftningen när det inte finns personal.


Anf. 46 Elin Gustafsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Fru talman! Jag kan lugna Thomas Morell med att säga att han inte behöver vara orolig för att jag inte är ute och träffar dem som arbetar med detta - chaufförer, trafikpoliser och åkerier. Jag ägnar mycket tid åt att göra det, därför att jag representerar ett arbetarparti och tycker att det är viktigt att veta hur förutsättningarna ser ut runt om i vårt land. Men när vi lägger fram konkreta förslag på hur vi ska få igenom lagförslag och förbättra villkoren är det också viktigt att vi har fakta på bordet och att vi har statistik och underlag som säkerställer, precis som jag sa tidigare, att vi får en effektiv och hållbar kontrollverksamhet.

Vi har från Socialdemokraternas sida i regeringsställning stärkt polisen totalt sett. Vi har öronmärkt resurser för just den här delen av kontroller, men samtidigt har vi, precis som jag redogjorde för i mitt anförande, bidragit till den här utredningen där vi faktiskt vill säkerställa att vi får en effektiv kontrollorganisation på plats som fungerar i praktiken och som det inte bara låter fint att prata om när man står i riksdagens talarstol.

Vi är tydliga. Vi har bidragit steg för steg sedan vi tog över makten för att säkerställa sjysta villkor för och ordning och reda i branschen. Vi kommer att fortsätta hålla i det.

Jag har fortfarande inte hört något svar från ledamoten Morell gällande hur man ställer sig inför höstens val. Sverigedemokraterna har ett väldigt högt tonläge mot oss socialdemokrater som ändå är tydliga med var vi står i den här frågan. Men frågan är vad Sverigedemokraterna tänker svara svenska folket utifrån att man vill se Ulf Kristersson som statsminister i höst. Vi vet att Moderaterna historiskt inte har prioriterat sjysta villkor och ordning och reda. Det tycker jag hade varit ett viktigt besked för medborgarna att få från Sverigedemokraterna.

(Applåder)


Anf. 47 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Jag tänkte börja med att uppdatera ledamoten Elin Gustafsson när det gäller att alliansregeringen inte skulle ha gjort någonting. Jo, vi gjorde en hel del. Vi tog fram och gick igenom rapporten Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg. I mars månad 2012 överlämnades den till trafikutskottet.

Fru talman! Det skulle ha varit bra om ledamoten och regeringen hade läst igenom den. Då hade man haft en körordning att faktiskt jobba efter. Men när man nu stämmer av, åtta tio år senare, kan man se att vi införde klampningen, sanktionsavgifterna och beställaransvaret. Regeringen påstår att den har gjort det, men det stämmer inte. Här kanske ledamoten och ministern behöver uppdatera sig när det gäller fakta.

Det intressanta är att här skulle Socialdemokraterna ha haft en körordning för att genomföra detta. Det fanns tio förslag med i rapporten. Jag bockar av det ena förslaget efter det andra och konstaterar att det i princip inte har hänt någonting. Vi står där vi står.

Det ledamoten Gustafsson pratar om handlar om att svenska villkor ska gälla. Men det är ju faktiskt så att svensk lag också ska gälla i Sverige. De som kör in i landet ska hålla sig till de lagar som gäller, men när vi inte har poliser där ute som kontrollerar detta kvittar det hur många lagar vi stiftar i den här kammaren. Om inte regeringen ser till att det finns poliser där ute spelar det ingen roll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Är det verkligen acceptabelt att tillsätta 100 miljoner till trafikpolisen och konstatera att det är effektivitet i 3 av de miljonerna, ledamoten Elin Gustafsson?


Anf. 48 Elin Gustafsson (S)

Fru talman! Tack, Sten Bergheden, för engagemanget i de här frågorna!

Jag kan även till Moderaterna rikta ett tack för att man äntligen vill ansluta sig till att stå upp för ordning och reda och sjysta villkor, vilket är något som vi socialdemokrater alltid har gjort.

Låt mig säga någonting angående ledamotens fråga om polisen. Vi kanske också ska fråga oss vem som har skurit ned på polisutbildningsplatserna och som tidigare inte har prioriterat polisen. Det var en retorisk fråga, fru talman. Jag kan konstatera att det är vi socialdemokrater som i regeringsställning har sett till att bygga ut polisutbildningen och få ut fler poliser. Det är viktigt. Vi har dessutom öronmärkt resurser för att säkerställa att man också inom transportsektorn ska kunna få mer riktade kontroller just för att lagen ska följas, som Sten Bergheden säger.

Det är också viktigt att, utöver de riktade stöd som vi har gett för att säkerställa detta, få på plats en effektiv, hållbar och långsiktig organisation som faktiskt fungerar ute på fältet och säkerställer att ingen riskerar att köpa en transport som man vet bryter mot lagarna för att man vet att risken att åka fast är stor. Den kontrollverksamheten vill vi se. Vi tycker därför att det är viktigt att vi utreder och har bra underlag för att vi ska kunna genomföra en sådan förändring.

Det är viktigt, och som sagt kan jag konstatera att när den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014 gjorde vi mycket. Oavsett hur mycket Sten Bergheden säger att Moderaterna har prioriterat detta är det ändå ett faktum att Moderaterna inte historiskt har prioriterat ordning och reda och sjysta villkor för våra yrkesförare i transportsektorn. Om Moderaterna nu har förslag på att göra det framöver är det bara välkommet.


Anf. 49 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Inför alla åhörare till den här debatten vill jag konstatera att ledamoten Elin Gustafsson inte tror på den handling som finns upptagen här sedan 2012 där vi gick igenom hela den här biten och som har legat till grund för det arbete som vi har fortsatt med men som helt uppenbart inte har legat till grund för regeringens arbete.

Det allvarliga är att vi har en konkurrenssituation där regeringen med skatter, sämre vägar och annat gör det tuffare och tuffare att bedriva åkeriverksamhet här i landet samtidigt som man blundar för att det rullar in knark, sprit och andra olagligheter och att det körs omkring med importerad och medhavd, ofta sämre, diesel till ett helt annat pris. Detta ser man mellan fingrarna med, och så pratar man om att man ska upprätthålla konkurrenskraften för svensk åkerinäring. Det här är oerhört allvarligt. Vi ser också hur man struntar i att driva in böter och annat och att de här förarna kan lämna landet.

Fru talman! Ministrar har ju varit duktiga på att säga saker inför val. Då lovar man rätt mycket. Jag kommer ihåg när Ygeman lovade att om Socialdemokraterna vann valet 2014 skulle man klampa på riktigt, det vill säga inte 24 timmar utan så länge som det behövdes. Nu i dagarna, fru talman, lägger regeringen fram en ny proposition där det fortfarande är 36 timmars klampning som gäller. Tänker regeringen någonsin klampa på riktigt, som det faktiskt finns en majoritet för här i riksdagen?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Elin Gustafsson, ministern och Socialdemokraterna i Regeringskansliet vägrar att klampa på riktigt. De tycker att det är rimligt att man kan lämna platsen efter 36 timmar.


Anf. 50 Elin Gustafsson (S)

Fru talman! Sten Bergheden! Återigen - det är ändå värt att upprepa - det är inte tomma ord som spelar roll i praktiken utan vad vi faktiskt gör. Vi kan titta på vilka åtgärder regeringen har vidtagit steg för steg. Då ser vi att det är beställaransvar, sanktionsavgifter, klampning, krav på vinterdäck med mera.

Samtidigt har vi på EU-nivå visat ett otroligt starkt ledarskap för att se till att ro i hamn mobilitetspaketet, som vi ska besluta om här i dag. Vi har gjort allt detta steg för steg för att säkerställa att vi hela tiden förbättrar villkoren för Sveriges åkeriföretag och för våra yrkesförare. Det är en viktig prioritering för oss socialdemokrater.

Jag tycker att det är märkligt att Sten Bergheden återigen får det att låta som att vi socialdemokrater inte har gjort någonting. Det vi har gjort är verkligen att göra någonting.

Fru talman! Vi vet att det spelar roll. Det hör vi från branschen och från fackliga aktörer. Vi vet också att det finns en stor uppslutning bakom att åtgärderna faktiskt spelar roll. Men vi socialdemokrater kommer att fortsätta göra mer. Vi ger oss inte förrän vi vet att det är ordning och reda och sjysta villkor som gäller fullt ut.

Även om Moderaterna nu säger sig stå upp för de här villkoren är det, nu när det närmar sig val, relevant för medborgarna att få veta om Moderaterna är beredda att själva genomföra de förslag som de säger sig stå upp för. Genom historien har vi ju sett att det inte är Moderaterna som har bidragit till att lägga fram de konkreta förslagen, fru talman. Det är Socialdemokraterna som har lagt fram de konkreta förslagen och som har genomfört dem.

(Applåder)


Anf. 51 Axel Hallberg (MP)

Fru talman! Yrkestrafiken och åkerinäringen spelar en central roll för Sveriges logistik. Det är avgörande för hela samhället att vi har en fungerande yrkestrafik och en fungerande och stark åkerinäring. De senaste åren, inte minst under pandemin, har vi många gånger blivit påminda om hur viktigt det är med ett välfungerande och robust transportsystem.

Därför hade den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen under många år stort fokus på godstrafiken och tog bland annat fram en godstransportstrategi. Ibland får godstrafik i förhållande till persontrafik på tok för lite uppmärksamhet i debatten. Jag är därför glad att den tidigare rödgröna regeringen hade ett tydligt fokus på just godstransporter.

Jag är också väldigt glad att vi i dag ska fatta beslut om propositionen Genomförande av mobilitetspaketet. Mobilitetspaketet bygger på EU-regler om bland annat rimliga kör- och vilotider och möjlighet att ställa krav på svenska löner och villkor. Det är otroligt viktigt för att förbättra arbetsmiljön, skapa sjysta villkor och få ordning och reda på svenska vägar. Jag är väldigt glad att vi i dag kommer att kunna fatta det här beslutet i stor enighet. Äntligen! sa Elin Gustafsson. Jag kan bara instämma.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det kommer dock att krävas mer för att få till sjysta villkor på våra vägar. Det har S-MP-regeringen också arbetat mycket för. Regleringen av yrkestrafiken handlar för oss om trafiksäkerhet, god arbetsmiljö och sund konkurrens. Det är också värt att i det här sammanhanget komma ihåg att sund konkurrens och sjysta villkor är ett sätt att stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det arbetet kommer att behöva fortsätta.

Det är också viktigt att betona att hela vårt transportsystem står inför en väldigt stor klimatomställning. Vi vet att utsläppen måste minska, och vi vet att de måste minska fort. Nyligen konstaterade Världsnaturfonden att de svenska utsläppen behöver minska med ungefär 20 procent redan i år om vi ska nå upp till vårt åtagande i Parisavtalet. Det kommer självklart att påverka alla sektorer, även yrkestrafiken. Vi vet att den tunga trafiken står för ungefär 20 procent av utsläppen från trafiken i Sverige.

Det behöver först och främst ske en omfattande överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. För att få till den nödvändiga överflyttningen måste konkurrensen mellan färdslagen bli jämnare. I dag är järnvägens och sjöfartens konkurrensförutsättningar för svaga jämfört med lastbilstrafikens, vilket gör att vägen är överutnyttjad för godstransporter. I stället för att överutnyttja vägen borde rätt transport göras med rätt trafikslag, och intermodala transporter borde främjas.

Dessutom måste omställningen i åkerinäringen skyndas på. I dag är den tunga trafiken i Sverige i hög grad beroende av fossila bränslen. Det måste vi ändra på. Enligt siffror från 2020 fanns det då bara 29 inregistrerade tunga elfordon i hela Sverige. På det området behövs ett ökat stöd från politiken för att snabbare minska beroendet av fossila bränslen. Både elektrifiering och biogas är viktiga delar av lösningen.

Vi står inför väldigt stora utmaningar. Åkerinäringen och våra godstransporter i stort måste bli både ekologiskt och socialt hållbara. Vi behöver fortsätta arbeta för trafiksäkerhet, sjysta villkor, sund konkurrens och minskade utsläpp.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets förslag i sin helhet.

Det här är min sista debatt under min tid i riksdagen som avslutas i morgon. Jag vill därmed avsluta mitt anförande med att tacka mina kollegor i trafikutskottet för ett varmt välkomnande och för ett gott och konstruktivt samarbete.

(Applåder)


Anf. 52 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Jag tänkte ställa en ganska enkel fråga till ledamoten Axel Hallberg med tanke på att ledamoten talade om att stärka konkurrenskraften för svensk åkerinäring. På vilket sätt avser ledamoten och Miljöpartiet att stärka konkurrenskraften?

Vi har lagt fram ett förslag i trafikutskottet om att jämföra konkurrenskraftssituationen för åkerier i Sverige med åkerier i andra länder. Den delen har Miljöpartiet och Socialdemokraterna struntat i att genomföra i Regeringskansliet. Därför har vi inte den konkurrenskraftsjämförelse som Sveriges riksdag har efterfrågat. Det är ett av problemen. Men nu har vi ett läge där vi faktiskt kan få reda på från Axel Hallberg vad man har tänkt göra för att satsa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Den andra frågan gäller hur konkurrenskraften stärks genom att vi får sämre vägar. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tänker alltså ta drygt 30 miljarder kronor av de pengar som Trafikverket har räknat med för att kunna underhålla vägarna och behålla dem i det dåliga skick som de är i i dag. 33 miljarder skulle gå till vägar och järnvägar. De pengarna har Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som tidigare var i regeringsställning, tänkt ta så att vägarna och järnvägarna ska bli ännu sämre i Sverige. De har tänkt lägga dem på att bygga ut ett olönsamt höghastighetståg.

Jag vill fråga ledamoten Axel Hallberg: Hur blir konkurrenskraften bättre av att vi försämrar vägarna ännu mer i Sverige? Man tar pengarna från den del som måste finnas, om vi ska kunna köra och även klara av att ha den trafiksäkerhet som Axel Hallberg talade om i sitt anförande.


Anf. 53 Axel Hallberg (MP)

Fru talman! Sten Bergheden och andra noterade möjligen att jag också talade om järnvägens konkurrenskraft och konkurrensmöjlighet gentemot andra trafikslag. När vi gör infrastrukturinvesteringar och väljer vad vi ska satsa på är detta en prioritering. Under väldigt många decennier har det satsats på tok för lite på järnvägen i Sverige. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna drivit på väldigt hårt för att ändra på detta.

Att det har satsats på tok för lite på järnvägen har gjort att transportsektorn har höga utsläpp. Vi kommer att behöva satsa mycket mer på järnvägen framöver för att få till den överflyttning från väg till järnväg och sjöfart som krävs. Det är helt nödvändigt om vi ska lyckas minska utsläppen i den takt som krävs.

I detta sammanhang vill jag också säga att vägunderhållet självklart är otroligt viktigt, inte minst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Men när vi fördelar pengar handlar det om prioriteringar, och för oss har det varit oerhört högt prioriterat att satsa på att bygga ut järnvägen. Det är nödvändigt för att stärka järnvägens konkurrenskraft och för att flytta över mer trafik från väg till järnväg och minska utsläppen.

Man kan göra väldigt mycket för att stärka konkurrenskraften för den svenska åkerinäringen. Vi har drivit på hårt för en vägslitageavgift. Vi vill vidta ytterligare åtgärder för att främja omställningen av fordonsflottan så att svensk åkerinäring verkligen kan ligga längst fram i Europa och världen vad gäller omställning och elektrifiering. Vi är helt övertygade om att detta kommer att stärka konkurrenskraften för Sverige och svensk åkerinäring.


Anf. 54 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Det här var lite grann vad jag misstänkte. Miljöpartiet och den socialdemokratiska regeringen har alltså en baktanke med att göra det ännu svårare att bedriva åkeriverksamhet här i Sverige. Syftet är att försöka tvinga över ännu mer gods till järnvägen. Det var väl vad jag trodde.

Något annat Axel Hallberg tog upp för att stärka konkurrenskraften var nya vägslitageavgifter. Men konkurrenskraften för åkerinäringen stärks inte direkt om det införs nya skatter och avgifter här i Sverige som gör det ännu tuffare att bedriva verksamhet. Vi släpper ju samtidigt in utländska chaufförer som har med sig tusen liter diesel, som är inköpt för 2-3 kronor lägre i skatt och kanske har sämre dieselkvalitet, i landet och utan kontroller. Och de tar med sig stöldgods ut utan kontroller. Det finns en del att göra där.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Nästa grej från Axel Hallberg var, fru talman, att vi ska gå över till mer miljövänliga lastbilar. Det är ingen emot. Vi jobbar stenhårt med det. Men det blir lite märkligt i politiken när regeringen, som Miljöpartiet har suttit med i, börjar med att lägga ned kärnkraftverk och ta bort elkraft till Sverige, när vi behöver mer el och fler elledningar i landet. Därmed höjer man priset och skapar brist på el i Sverige. Det är kanske inte det smartaste om man verkligen vill satsa på en utbyggnad för fler elbilar här i landet.

Jag vill gärna ha en kommentar om detta. Hur gynnas svensk åkerinäring och nya ellastbilar om man stänger ned en del av våra kärnkraftverk?


Anf. 55 Axel Hallberg (MP)

Fru talman! Jag vill egentligen lämna energidebatten till våra kollegor i näringsutskottet, men när Sten Bergheden nu ändå bjuder upp vill jag säga att det är otroligt viktigt att vi ökar den svenska elproduktionen. Det stora hindret vi har i dag handlar inte om kärnkraften utan om att moderata kommuner säger nej till havsbaserad vindkraft.

(Applåder)

Om moderata kommuner inte hade gjort det hade vi snabbt kunnat öka den svenska elproduktionen väldigt mycket. Det behövs.

Sedan talade jag om bättre förutsättningar för järnvägen och vikten av att satsa på järnvägen. Då får Moderaterna på något sätt detta till att vi försöker straffa ut den svenska åkerinäringen. Det är inte vad jag säger.

Vi vet att det måste bli en överflyttning från väg till järnväg. Då är det mycket effektivt och klokt att satsa på att bygga ut järnvägen. Det har satsats på tok för lite resurser på den svenska järnvägen, både vad gäller investeringar och underhåll, och det måste vi ändra på illa kvickt.

Vi har många förslag som ska se till att snabba på omställningen av fordonsflottan för åkerinäringen, bland annat ökat stöd för inköp av tunga elfordon och framtagandet av nationella planer för att bygga ut tankinfrastruktur för biogas och laddinfrastruktur. Detta är viktiga förslag som skulle underlätta för åkerinäringens nödvändiga omställning, och jag hoppas att Moderaterna vill vara med och driva på dessa förslag och kan ställa sig bakom de förslag som Miljöpartiet har.


Anf. 56 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Järnvägen är ett fantastiskt sätt att transportera gods på, Axel Hallberg. Den svenska åkerinäringen var järnvägens största kund. Men sedan inträffade någonting. Man fick in transportörer som ligger och kör långt under vad som är rimligt i pris med hjälp av att det är en olaglig transport. Man tar in bränsle den illegala vägen. Detta konkurrerar ut de seriösa åkeriföretagen och även järnvägen.

I stället för att flytta gods från bil till järnväg, vilket är väldigt bra om vi talar om de långväga och tunga transporterna, flyttar man över det till 40-tonsekipage. Det går då åt fler lastbilar för att transportera samma mängd gods. Det görs bara för att de är så pass mycket billigare; de följer inte lagar och regler, och de kör på insmugglat bränsle.

I detta vidtar regeringen åtgärder för att styra över gods från väg till järnväg genom att höja skatter. Man inför även en reduktionsplikt som gör att bränslet i Sverige ligger på 5-7 kronor - det pendlar lite - över priset i jämförbara länder. Det är klart att det inte går att bedriva åkeriverksamhet i sett sådant läge. I stället styrs godset över till bilar som inte följer de miljökrav vi har och som ligger och kör på insmugglat bränsle.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Man bygger upp mobila tankställen, verkstäder och däckverkstäder. Det är lite märkligt med tanke på att cabotage innebär att det ska vara en tillfällig inrikestransport i ett värdland. Då ska man ju inte behöva bygga upp detta.

Miljöpartiet bidrar till denna utveckling.


Anf. 57 Axel Hallberg (MP)

Fru talman! Låt mig först och främst säga att reduktionsplikten fyller flera viktiga funktioner. Det är ett sätt att blanda i mer hållbart bränsle i det vanliga bränslet och att på lång och kort sikt stärka förutsättningarna för att producera hållbara biodrivmedel i Sverige. Det är en otroligt viktig framtidsfråga, och därför är det oerhört sorgligt att den svenska reduktionsplikten, som det ser ut, kommer att pausas. Vi behöver långsiktiga förutsättningar för att öka produktionen av biodrivmedel om vi ska lyckas göra den klimatomställning som åtminstone de flesta av oss här vill göra.

Jag är den första att önska att fler länder skulle följa Sveriges väg och vilja gå snabbare fram i klimatomställningen. Men oavsett det tycker jag att Sverige ska ligga långt fram. Det är helt rätt att vi vågar ha en reduktionsplikt som gör att vi nu faktiskt ser ut att nå våra mål för transportsektorn. Om vi inte hade haft den hade vi inte nått dessa mål.

Någonstans måste vi välja. Det är lätt att glömma bort att vi befinner oss mitt i en klimatkris. Världsnaturfonden säger att utsläppen i Sverige måste minska med 20 procent i år om vi ska nå upp till våra åtaganden i Parisavtalet. Därför menar Miljöpartiet och jag att det är rätt med en politik som ligger i framkant. Ibland går den lite före andra EU-länder, men den gör att vi kan vara en föregångare i världen och att våra utsläpp kan minska snabbt.


Anf. 58 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack för svaret, Axel!

Det här är sista debatten för din del. Det är lite tråkigt. Men du får gärna följa med mig upp till Dalarna och träffa ett av de större privata åkerierna som ville byta till eldrift på sina bilar. Leverantören av lastbilarna sa att det inte var några bekymmer. De skulle klara det. Företaget var då intresserat av att investera i elektriska lastbilar. Men det förutsatte en sak, nämligen att det skulle gå att ladda dem. Både kommun och elverk sa dock nej. Att bygga ut elnätet så att det skulle klara det kapacitetsbehov som åkeriet hade fanns inte i deras planering.

Då tog det stopp. Ambitionen och viljan fanns att ställa om till elektrisk drift. Men sedan blev det stopp när man inte kunde få ström. Hur går det då med omställningen?

Reduktionsplikten gör att förbrukningen för en lastbil ökar med 19 procent. Det är inte nog med att priset sticker iväg, utan även förbrukningen ökar. Man tappar momentum när man ligger och kör i motlut.

Man behöver byta bränslefilter oftare för att de klibbar igen. Man behöver byta motoroljan oftare för att bränslet spär ut motoroljan. Vad har man då vunnit i miljöhänseende?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Samtidigt ökar man kostnaderna för de svenska åkerierna. Jag vill påstå att de ligger långt fram när det gäller miljöarbete. I stället styr man över transporterna på sådana som ligger och kör med osunda konkurrensfördelar.

Det har de genom att använda chaufförer som inte får ordentligt betalt och att köra med insmugglat bränsle. De kanske inte ens har tillstånd att bedriva transporter.

Fru talman! Jag vill passa på att tacka Axel Hallberg för den tid som han varit i trafikutskottet.


Anf. 59 Axel Hallberg (MP)

Fru talman! Det som är vunnet med reduktionsplikten är att vårt klimatmål för transportsektorn enligt den senaste utvärderingen ser ut att nås. Det är tack vare reduktionsplikten. Det är vad som är vunnet. Vi ser att vi för första gången är på väg att nå våra klimatmål. Det är ingen liten sak. Reduktionsplikten är helt avgörande i det.

Jag vill hålla med Thomas Morell om att den svenska åkerinäringen och svenska åkerier ligger långt fram. Jag tycker att omställningen borde gå ännu snabbare. Vi kan göra ännu mer. Jag menar inte att skylla någonting på åkerinäringen och att säga att det är deras ansvar. Vi som är politiker och som sitter i riksdagen kan göra betydligt mer för att stötta den svenska åkerinäringen i omställningen.

Fru talman! Jag får avsluta med något lite ovanligt. Jag håller helt med Thomas Morell om det han säger om elektrifiering. Jag möter också precis den diskussionen. Många vill investera och gå över till att elektrifiera sin fordonsflotta. Men ibland finns det inte förutsättningar till det.

Här finns det stora utmaningar vi behöver möta. Just för att hantera de problem som Thomas Morell lyfter fram vill Miljöpartiet bland annat ta fram en nationell plan för laddinfrastruktur för att bättre kunna se hur vi kan samordna det i hela landet.

Vi behöver en ökad statlig styrning och statlig samordning för att fler ska kunna gå över till hållbara bränslen och att elektrifiera sin fordonsflotta.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 22.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-05-18
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 11, Voteringar: 3
Stillbild från Beslut 2021/22:20220518TU15, Beslut

Beslut 2021/22:20220518TU15

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag om genomförande av mobilitetspaketet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar
  a) regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,
  2. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
  3. lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
  4. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),
  5. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211),
  6. lag om ändring i vägtrafikdatalagen (2019:369),
  b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:166 punkterna 1-6.
 2. Vissa frågor om förutsättningarna för att bedriva yrkesmässig trafik och utstationering

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4518 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1-6 och

  2021/22:4573 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD).
  • Reservation 1 (V)
  • Reservation 2 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M62008
  SD53008
  C27004
  V02304
  KD00175
  L17003
  MP11005
  -0101
  Totalt259241749
  Ledamöternas röster
 3. Reglering och kontroll av åkerinäringen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:920 av Jessica Thunander m.fl. (V) yrkande 16,

  2021/22:938 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S),

  2021/22:1747 av Carl-Oskar Bohlin (M),

  2021/22:2391 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 12,

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 3, 5, 61, 63, 65-69, 71 och 102,

  2021/22:3214 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,

  2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 61,

  2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 49-51,

  2021/22:3757 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 20,

  2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 48, 50 och 51 samt

  2021/22:4507 av Thomas Morell m.fl. (SD).
  • Reservation 3 (M)
  • Reservation 4 (SD)
  • Reservation 5 (C)
  • Reservation 6 (V)
  • Reservation 7 (KD)
  • Reservation 8 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M00628
  SD05308
  C00274
  V00234
  KD00175
  L10163
  MP11005
  -0011
  Totalt1015314649
  Ledamöternas röster
 4. Yrkeskompetensbevis och yrkestrafiktillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:360 av Thomas Morell m.fl. (SD),

  2021/22:842 av Sofia Westergren och Alexandra Anstrell (båda M),

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 92 och 95 samt

  2021/22:3588 av Lars Beckman (M).
  • Reservation 9 (SD)
 5. Avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:361 av Thomas Morell m.fl. (SD),

  2021/22:2879 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

  2021/22:3608 av Lars Beckman (M),

  2021/22:3757 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 14 och 15 samt

  2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 53.
  • Reservation 10 (M, KD)
  • Reservation 11 (SD)
 6. Sanktionsavgifter och böter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:1835 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2 och

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 72.
  • Reservation 12 (SD)
 7. Hindrande av fortsatt färd och tidsfrist för klampning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 70 och

  2021/22:3757 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 47.
  • Reservation 13 (M, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (M, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M06028
  SD05308
  C27004
  V23004
  KD17005
  L17003
  MP11005
  -1001
  Totalt185113249
  Ledamöternas röster
 8. Sanktioner mot miljöförseelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 81 och

  2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 49.
  • Reservation 14 (SD)
  • Reservation 15 (KD)
 9. Beställaransvar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:920 av Jessica Thunander m.fl. (V) yrkande 15 och

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 2 och 6.
  • Reservation 16 (SD)
  • Reservation 17 (V)
 10. Säkra rast- och uppställningsplatser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:1835 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1,

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 29 och 40,

  2021/22:3757 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 22 och

  2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 55.
  • Reservation 18 (M, SD, KD)
 11. Kontroller och tillsyn inom taxibranschen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:447 av Jessica Thunander m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

  2021/22:920 av Jessica Thunander m.fl. (V) yrkande 12,

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 7 och

  2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 75.
  • Reservation 19 (SD)
  • Reservation 20 (V)
  • Reservation 21 (KD)
 12. Kraven för att beviljas taxiförarlegitimation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 14,

  2021/22:3757 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 18 och

  2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 76.
  • Reservation 22 (M, C)
  • Reservation 23 (SD)
  • Reservation 24 (KD)
 13. Främjande av digitalisering och delningsekonomi

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3757 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 32.
  • Reservation 25 (M)
 14. Vissa arbetsmiljöfrågor inom taxibranschen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:920 av Jessica Thunander m.fl. (V) yrkandena 9-11, 13 och 14.
  • Reservation 26 (V)