Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Betänkande 2022/23:SkU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nya regler för hantering av elstöd till företag (SkU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till nya regler för hanteringen av elstöd till företag. Reglerna behövs för att Skatteverket ska kunna handlägga stödet.

Förslagen handlar bland annat om att den som har fått elstöd beviljat ska få det reglerat på sitt skattekonto. Om det finns ett överskott på kontot ska det beloppet automatiskt betalas ut. Den som har fått stödet med ett felaktigt belopp ska betala tillbaka.

Den nya lagen ska börja gälla den 8 maj 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-04-25
Justering: 2023-04-26
Trycklov: 2023-04-27
Betänkande 2022/23:SkU16

Alla beredningar i utskottet

2023-04-25

Nya regler för hantering av elstöd till företag (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nya regler för hanteringen av elstöd till företag. Reglerna behövs för att Skatteverket ska kunna handlägga stödet.

Förslagen handlar bland annat om att den som har fått elstöd beviljat ska få det reglerat på sitt skattekonto. Om det finns ett överskott på kontot ska det beloppet automatiskt betalas ut. Den som har fått stödet med ett felaktigt belopp ska betala tillbaka.

Den nya lagen ska börja gälla den 8 maj 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-04-28
Debatt i kammaren: 2023-05-02
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:SkU16, Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Debatt om förslag 2022/23:SkU16

Webb-tv: Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Niklas Karlsson (S)

Fru talman! Svenska hushåll och företag upplever just nu en ekonomisk press som inte liknar någonting vi sett på decennier. Samtidigt som samhällsekonomin står på randen till en lågkonjunktur är inflationen på historiskt höga nivåer. Elräkningarna är fortsatt höga, och arbetslösheten väntas stiga.

I detta mycket tuffa ekonomiska läge saknar Sverige ett handlingskraftigt politiskt ledarskap som förmår göra det som krävs. Hushåll och företag får inga tydliga besked. Regeringen och Sverigedemokraterna saknar en plan för hur den ekonomiska krisen ska mötas.

Fru talman! Nu kommer regeringen äntligen till riksdagen med ett förslag till elstöd även för företag och organisationer. Det är inte en dag för tidigt.

När regeringen framförde önskemål om förkortad motionstid och snabb handläggning i riksdagen var det en självklarhet för oss att tillmötesgå detta. Vi har nämligen väntat på förslag från regeringen, och när de äntligen kommer ska riksdagen naturligtvis inte sätta stopp för dem. Trots det vill jag understryka att vi socialdemokrater är kritiska mot regeringens saktfärdighet och brist på tydliga besked när det kommer till nuvarande och framtida elstöd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Nu har regeringen dessutom valt att inte hålla ihop ärendet om elstöd till företag. Man har i stället valt att bryta upp det i en regeringsförordning och enbart skicka de så kallade förfarandefrågorna till Sveriges riksdag. Det har i sin tur inneburit att möjligheten till både insyn och motionerande har begränsats, vilket får anses vara mycket anmärkningsvärt. Regeringens motivering att det på så sätt skulle gå snabbare att få detta på plats är naturligtvis högst tveksam.

Trots begränsad motionsrätt vill jag anföra följande, fru talman: Regeringens hantering av de elstöd som ska betalas ut till hushåll och företag har präglats av en rad olyckliga vägval och flera avgörande misstag. Inledningsvis valde man att ställa ut löften om att elstödet skulle vara på plats i form av ett högkostnadsskydd redan den 1 november och betalas ut före jul, trots att all tillgänglig information talade om att detta var orealistiskt. Man valde därutöver att inte sätta ett tak för utbetalningen av elstödet till hushållen, vilket medförde att enskilda elkunder kunde få över 700 000 kronor i elstöd samtidigt som man utelämnade halva Sverige i det ursprungliga elstödet.

Från Socialdemokraternas sida anser vi att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett elstöd som också innefattar företag och organisationer i elområde 1 och 2. Det nu aktuella stödet till företag omfattar nämligen bara företag i södra Sverige, trots att höga elpriser har drabbat många företag även i de norra delarna av landet.

Därefter har man vid flera tillfällen skapat onödig förvirring och lämnat otydliga besked om vilken tidsplan som ska gälla för utbetalningen av stöden till företag. Det har skapat stress och oro hos redan hårt pressade företagare när vi står mitt i en lågkonjunktur som ytterligare försvårar läget för svenska företag.

Fru talman! Det går inte heller att utesluta att den försenade utbetalningen av elstödet till företag har påverkat inflationen. Det är djupt oroande att regeringen inte har gjort det som krävs för att dämpa inflationen när svensk ekonomi och svenska hushåll är hårt pressade.

Vad gäller frågorna om hur ett framtida elstöd ska utformas och vilka åtgärder regeringen ämnar vidta inför nästa vinter har regeringen fortfarande inte kunnat lämna ett tydligt besked. Flera oklarheter behöver redas ut. Exempelvis behöver man säkerställa att det inte går att få dubbla utbetalningar av elstöd. Man behöver också klargöra situationen för dem som har elkostnaden som en del av den ordinarie hyran.

Trots regeringens kraftiga försening av utbetalningen av elstödet till företagen är det välkommet att nödvändig lagstiftning nu äntligen kommer på plats. Det är dock värt att uppmärksamma den kraftiga kritik som Lagrådet riktar mot regeringens beredning av propositionen och mot flera av de lagtekniska vägval som regeringen har gjort.

För att allmänheten ska kunna granska utbetalningarna är det viktigt med insyn och transparens; det blev inte minst tydligt efter de elstöd som betalades ut till hushållen. Därför behöver regeringen reda ut alla eventuella oklarheter kring sekretessen vad avser utbetalningen av elstöd till företag.

Den här vinterns misslyckade hantering av elstödet till hushåll och företag får inte upprepas. Ytterst står hushållens ekonomi samt svenska jobb och företag på spel. Vi anser därför att regeringen måste återkomma till riksdagen med tydliga besked om hur elstödet för hushåll, företag, föreningar och organisationer i hela landet ska hanteras om elpriserna blir mycket höga även under den kommande vintern.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Med det som jag nu anfört ställer vi från Socialdemokraterna oss dock bakom förslaget i propositionen.


Anf. 2 Fredrik Ahlstedt (M)

Fru talman! Ledamoten Karlsson har på ett mycket intressant och informativt sätt beskrivit hur Socialdemokraterna resonerar om elstöd. Han var också lite inne på svensk ekonomi och inflation över huvud taget.

Vi fick ju svar på många frågor, men jag tycker ändå att ledamoten Karlsson inte riktigt svarade på alla frågor. Därför, fru talman, skulle jag vilja få ett litet förtydligande från ledamoten Karlsson. Är Socialdemokraterna för ett elstöd, eller är de emot ett elstöd? Jag kan mycket väl tänka mig ett kort svar - ja eller nej.


Anf. 3 Niklas Karlsson (S)

Fru talman! Svaret är ja.


Anf. 4 Fredrik Ahlstedt (M)

Fru talman! Jag tycker att det är mycket glädjande att höra detta. I anförandet kunde man inte riktigt höra att ledamoten Karlsson verkligen är för ett elstöd. Jag tackar för svaret; det är skönt att höra att Socialdemokraterna är för elstödet.


Anf. 5 Niklas Karlsson (S)

Fru talman! För att det inte ska råda några oklarheter ska jag upprepa det sista jag sa i mitt anförande i kammardebatten: Med det som jag nu anfört ställer vi från Socialdemokraterna oss dock bakom förslaget i propositionen. Jag hoppas att det inte råder några oklarheter nu när också den moderata ledamoten Ahlstedt har hört vad som gäller.

(Applåder)


Anf. 6 Bo Broman (SD)

Fru talman! Äntligen är vi ett steg närmare ett elstöd till företagen i Sverige. Som alla vet har energipriserna i Sverige och övriga Europa stigit till exceptionellt höga nivåer efter den ryska invasionen av Ukraina. Redan i samband med budgetpropositionen för 2023 aviserade regeringen att ett elstöd till företagen var på gång, ett stöd finansierat av de så kallade flaskhalsintäkterna.

Jag har själv varit företagare och känner fortfarande många företagare, och jag kan säga att stödet är efterlängtat. Jag får återkommande frågor om när det ska komma, och nu är det nära. Målet är att företagen i södra Sverige, det vill säga elprisområde 3 och 4, ska kunna börja söka elstöd den 30 maj, ur en pott på 30 miljarder kronor med utbetalning nu i sommar - allt under förutsättning att EU-kommissionen ger grönt ljus då detta faller under EU:s statsstödsregelverk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Fru talman! Det är dock inte själva stödet vi debatterar och behandlar i kammaren i dag. Elstödet till företagen behandlas i en förordning, vilken beslutas av regeringen. I förordningen beskrivs bland annat vilka företag som har rätt till elstödet. Att stödet lämnas till juridiska personer innebär att det kan bli aktuellt för både företag och organisationer, exempelvis stiftelser, föreningar, trossamfund, kommuner och regioner.

I förordningen stipuleras också att syftet med elstödet är att det ska täcka framtida kostnader. Men för att göra det på ett praktiskt och rimligt sätt används den historiska förbrukningen multiplicerat med ett visst stöd per kilowattimme. Till skillnad från stödet för privatpersoner kommer det att finnas ett maxbelopp för hur mycket stöd som kan lämnas per företag eller koncern beroende på verksamhetsområde. Allt detta finns beskrivet i den förordning som det ligger på regeringen att besluta om.

Det riksdagen ska besluta om är förslaget till lag rörande själva förfarandet för elstödet till företagen. Det föreslås att Skatteverket ska hantera utbetalningen av elstödet. Det tillhör inte det normala att Skatteverket betalar ut stöd, men för att säkerställa en effektiv, snabb och rättssäker handläggning av ansökningarna bör den handläggande myndigheten ha vana att handlägga ett stort antal utbetalningar av stöd på kort tid. Skatteverket gjorde detta under pandemin och har därmed just den vanan. Det är även den myndighet som anses ha bäst förutsättningar att klara av denna uppgift på den korta tid som står till buds.

Utbetalningarna ska hanteras via skattekontot. Finns ett överskott på skattekontot kommer en automatisk utbetalning att ske. Finns ett underskott ska det räknas av enligt de vanliga bestämmelserna för skattekontosystemet.

Fru talman! Syftet med lagförslaget är att säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning av elstödet till företag. Detta speglas både i valet av Skatteverket som beslutande myndighet och i utformningen av de individuella reglerna. Det medför en både enklare och mer ekonomisk hantering än om ett helt nytt system hade behövt byggas upp.

Jag avslutar med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 7 Fredrik Ahlstedt (M)

Fru talman! Låt mig inleda med att säga några ord om den svenska ekonomiska politiken och hur regeringen ser på denna. Här är givetvis elstöden en viktig del.

Vi befinner oss i ett ansträngt läge med hög inflation, låg tillväxt och en stor andel människor som inte kan försörja sig själva. I detta läge krävs en plan, vilket finansminister Elisabeth Svantesson mycket väl beskrev i debatten i samband med vårbudgeten.

Regeringens ekonomiska plan är att bekämpa inflationen, stötta hushållen, tackla lågkonjunkturen genom återupprättad arbetslinje och få fart på tillväxten genom strukturreformer. Denna regering har stakat ut en tydlig färdriktning för att ta Sverige ut ur krisen. Det är en utmanande tid, och det är viktigt att stötta dem som har det svårast. Detta är ett tydligt exempel på att Sverige numera har en handlingskraftig regering. Så har det inte alltid varit.

Socialdemokraterna här i huset verkar numera nästan ha som sport att försöka övertyga svenska folket om att regeringen inte infriar sina vallöften. Regeringen har inte ens suttit sitt första år, men det har inte stoppat oppositionen från att redan från första dagen hitta på diverse olika löftesbrott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Låt oss därför dra oss till minnes hur det såg ut för den förra regeringen. Vad som utlovades skulle bli Europas lägsta arbetslöshet blev efter åtta års socialdemokratisk politik i stället en av Europas absolut högsta. Man lovade att vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten, men det krävdes ett regeringsskifte för att ett flertal avgörande reformer för att knäcka den organiserade brottsligheten skulle börja utredas.

Detta står i stark kontrast till vår nya regering som redan efter hundra dagar beslutat om ett elstöd till de svenska hushållen, sänkt drivmedelspriserna och gett uppdraget att ta fram det elstöd till företagen som förverkligas i och med morgondagens beslut.

Hushållen har redan fått sitt första stöd. Det har fungerat bra och har verkligen varit välkommet för många hushåll. Försäkringskassan har på ett utomordentligt sätt skött utbetalningarna, och alla kraxande korpar fick fel. Regeringen levererade elstöd till hushållen och gör nu detsamma till landets företag.

Det är dags för företagen att få sitt efterlängtade och välbehövliga elstöd. Planen är att det från och med den 30 maj kommer att bli möjligt att söka stödet. Skatteverket kommer att vara den myndighet som sköter om utbetalningarna av stödet. Skatteverket har som ambition att kunna automatisera så många av ansökningarna som möjligt. Under förutsättning att ansökan är komplett ska stödet då kunna betalas ut inom en vecka.

Precis som när det gäller stödet till hushållen är det viktigt att detta sköts av en myndighet som har rutiner, it-stöd och erfarenhet av att göra stora utbetalningar, vilket bland andra Skatteverket har. Även på detta område levererar regeringen.

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att än en gång beskriva varför det är viktigt med elstöd till både hushåll och företag. Det finns i grunden två anledningar till att regeringen beslutat att kompensera hushållen och företagen för de höga elpriserna på detta sätt.

För det första har Sverige ett annat system för kapacitetsavgifter än vad andra länder i Europeiska unionen har. De svenska kapacitetsavgifterna stod för cirka 40 procent av vad alla länder tog in under 2021. Det innebär att vi i Sverige har en annan möjlighet att kompensera elkunder utan att behöva ta det över statsbudgeten. Dessa pengar går inte heller att använda till något annat. Vi hade kunnat välja att ta detta över statsbudgeten, men då hade det kanske trängt ut andra angelägna satsningar på polis, rättsväsen, försvar och, inte minst, sänkt skatt på drivmedel.

Det har också varit viktigt att hitta en åtgärd som inte stimulerar ökad användning av el utan tvärtom ger incitament att hushålla med elen. Det har också visat sig att Sverige faktiskt har lyckats minska användningen av el under det senaste året med drygt 12 procent.

Fru talman! Jag vill också påminna om varför befinner vi oss i denna situation. Hur kunde det bli brist på el? Hur kunde ett av världens mest stabila elsystem helt plötsligt inte leverera el när kunderna ville ha el till rimliga priser?

Under de senaste åtta åren har de tidigare regeringarna konsekvent och systematiskt monterat ned det svenska stabila elsystemet.

Den tidigare regeringen hade en beröringsskräck för kärnkraft och de nya tekniska möjligheter som växt fram de senaste åren. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har stängt väl fungerande kärnkraftreaktorer i flera omgångar. Så sent som 2020 togs beslut i denna kammare om nedläggning av Ringhals, ett beslut som togs med en enda rösts övervikt. Men redan 2015 slogs en stor spik i kistan för svensk kärnkraft när man höjde effektskatten, vilket ledde till kraftigt höjda kostnader för kärnkraften som kraftslag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Fru talman! Det är alltså till stor del därför vi befinner oss i en situation där vi tvingas ge elstöd till både hushåll och företag.

Denna regering är dock handlingskraftig och vet vad den vill. Det är därför vi har ett elstöd på plats för hushållen där utbetalning redan har skett och ett elstöd till företagen som nu är på väg fram. Vi lämnar varken hushåll eller företag i sticket, utan denna regering står bakom och stöttar svenska hushåll och företag.

Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 8 Niklas Karlsson (S)

Fru talman! Ledamoten Ahlstedt ska inledningsvis få ett tips. Ledamoten borde i större utsträckning oroa sig för den verklighet som regeringens vallöften inte klarar av att möta och inte för den retorik som Socialdemokraterna står för i Sveriges riksdag. Vi säger nämligen bara det som alla vet och det som är uppenbart för alla andra.

Jag vet att den roll som Ahlstedt nu har fått - att vara grindvakt åt regeringen - också innebär, eller kan innebära, att integriteten och den egna uppfattningen sätts på undantag. Men jag vill ändå ställa ett par frågor till ledamoten som han skulle kunna få redogöra för svaren på eftersom vi inte har haft möjlighet att diskutera ärendet i dess helhet utan bara förfarandefrågorna.

Det finns en skillnad mellan riksdag och regering. Vi bestämmer, och regeringen verkställer. Vi stiftar lag, och de utför. Lagrådet var i sitt remissyttrande tydliga i sin kritik om att det vi nu väljer att göra innebär att vi lagstiftar om förfarandefrågor men ger regeringen möjlighet till en förordning, och att regeringen också kan ändra det som vi har fattat beslut om. Det blir alltså en uppochnedvänd ordning jämfört med hur det brukar vara, nämligen att vi bestämmer och regeringen utför. Nu ger vi dem helt andra möjligheter.

Lagrådet skriver att det som riksdagen utgått från vid sitt beslut att anta lagförslaget senare kan ändras av regeringen. Jag är nyfiken på hur ledamoten ser på det förfarandet. Är det rätt och rimligt att man begränsar riksdagens tillämpning? Är det rätt och riktigt att man begränsar riksdagens möjlighet att säga vad det är som gäller och att regeringen sedan ska utföra det, eller tycker ledamoten att detta är en väl vald ordning som också ska gälla i kommande beslut i Sveriges riksdag?


Anf. 9 Fredrik Ahlstedt (M)

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att tänka på att det finns både hushåll och företag där ute som behöver det här elstödet. Det är ju utifrån den principen som vi har jobbat hela tiden: att säkerställa att så snabbt som möjligt, så rättssäkert som möjligt och så träffsäkert som möjligt införa elstöd till både hushåll och företag. Utifrån den principen är det otroligt viktigt att säkerställa de olika delarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Ledamoten Karlsson frågade om man kommer att se liknande förslag framöver, och jag kan meddela ledamoten Karlsson att för tillfället kan det bli så att det kan komma andra förslag, men det kan också bli så att man i stället inte ska använda sig av den här formen. Det är väldigt svårt att svara på hur det blir framöver.

Fru talman! Jag tror att vi kommer att få se - beroende på att vi befinner oss i en väldigt svår ekonomisk situation - att det kommer att behövas ytterligare elstöd framöver. De förslagen kommer man att försöka anpassa, och möjligheten finns ju hela tiden att göra förändringar av vilken form man använder sig av.

Med det sagt, fru talman, tror jag att vi kommer att se den här typen av förslag i väldigt begränsad omfattning.


Anf. 10 Niklas Karlsson (S)

Fru talman! Ledamoten Ahlstedt hade nu möjligheten att ge ett mycket kort och konkret svar på den fråga jag ställde: ja eller nej. I stället kom det två minuters svada där man inte svarade på det jag frågade om. Min fundering var om normhierarkin mellan Sveriges riksdag och regering ska gälla. Ska det vara som Lagrådet säger i sitt yttrande - att det är en singularitet, en engångsföreteelse? För mig är det mycket enkelt.

Jag inser att man i rollen som regeringsföreträdare i Sveriges riksdag ska vara grindvakt, men det finns ju också principer som man inte ska göra avkall på, till exempel förhållandet mellan Sveriges riksdag och regering, vem som stiftar lagen och vem som sedan verkställer. Här föreslås en omvänd ordning som Lagrådet kritiserar och säger borde vara en engångsföreteelse. I min värld - även om jag hade varit regeringsföreträdare och grindvakt - hade svaret varit enkelt. Det hade inte varit långt. Det hade inte varit en massa ord. Det hade varit: "Ja, det är en engångsföreteelse, för så ska vi inte ha det."

Min andra fråga ska jag ställa lite kort. Den gäller detta med återbetalningsskyldighet, som Lagrådet också kritiserar. Nu vänder man på även den principen. Om den som ansöker gör fel är det rimligt att den blir återbetalningsskyldig. Vad man nu säger är att den sökande vid det som kallas misstagsbetalning, det vill säga att då den sökande gjort rätt och fått pengar och det sedan visar sig att Skatteverket har gjort fel, blir återbetalningsskyldig. Det är helt orimligt i min värld.

Som Lagrådet skriver är det så att för företag som fått stöd, men där Skatteverket gjort fel och sedan begärt tillbaka pengarna, kan detta innebära att om företaget gjort investeringar för framtiden kan hela företagets fortbestånd äventyras. Är det rimligt med en sådan ordning? Det skulle jag också vilja att ledamoten svarar på.


Anf. 11 Fredrik Ahlstedt (M)

Fru talman! Jag tycker också att det är viktigt att vi håller oss till en engångsföreteelse, men givet den svåra ekonomiska situation vi befinner oss i med hög inflation och stigande priser på flera områden kan man inte utesluta någonting när det gäller vilka typer av förslag som kommer fram.

Jag delar ledamoten Karlssons grundprincip gällande den hierarki vi har, men det kan finnas tillfällen då man kommer att göra undantag. Jag tyckte att jag ändå var ganska tydlig.

Fru talman! Den andra frågan handlade om att säkerställa - det finns ju ganska komplexa företagskonstruktioner, och det här elstödet ska gå till både småföretag och stora, internationella multikoncerner - att handlingsfriheten finns, det vill säga att man i vissa lägen måste kunna kräva tillbaka pengar om det har blivit fel.


Anf. 12 Ilona Szatmári Waldau (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Fru talman! I propositionen som vi nu ska besluta om finns förslag avseende förfarandet för elstöd till företag. Lagrådet har som vi hört tidigare haft invändningar och menar att regeringens förslag inte håller tillräcklig standard, och vi kan konstatera att hasten har sänkt kvaliteten på lagstiftningen. Riksrevisionen har tidigare konstaterat att det gällde många av de snabba propositioner som togs fram under pandemin. Men till skillnad från de snabba beslut som behövdes under pandemin hade det här ärendet inte behövt tas fram i full hast, för det har ju varit känt ganska länge att ett elstöd ska betalas ut. Regeringen hade alltså haft tid att göra det här på ett betydligt bättre sätt.

Det vi kan konstatera är också att för att få ned elpriserna framåt krävs att vi tar tillbaka kontrollen över den misslyckade elmarknaden. Vänsterpartiets förslag om Sverigepriser, att hindra kontinentens höga elpriser att smitta av sig här, är den naturliga lösningen. Men det är just en lösning framåt, även om det kunde ha införts redan förra året om tidigare eller nuvarande regering lyssnat på Vänsterpartiet, experter, Hyresgästföreningen, Villaägarna och alla andra som föreslagit att Sverige ska frikopplas från den europeiska elmarknaden där man betalar de höga elpriser som drivs upp av kontinentens beroende av gas och olja medan vi i Sverige producerar billigare, förnybar el.

För dem som drabbats av de höga elpriserna behövs kompensation för den tid som varit. Därför ställer vi oss bakom propositionen Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag trots de brister som Lagrådet konstaterat. Stödet till de företag, föreningar och organisationer som drabbats av de höga priserna måste fram. Regeringen har redan försenat stödet till privatpersoner, föreningar och företag alltför mycket och på så sätt spätt på krisen för både folk och företag.

Med det sagt är Vänsterpartiet medvetet om att många företag har kunnat vältra över den ökande kostnaden på kunderna, som har fått betala med höjda priser. Men det gäller såklart långt ifrån alla företag. De företag som inte har kunnat höja sina priser har ofta fått allvarliga problem som i förlängningen hotar både företag och sysselsättning. Det är framför allt mindre företag som är priskänsliga och riktar sig till hemmamarknaden, såsom restauranger, bagerier och småskalig produktion.

En grupp som inte får del av något elstöd alls är de företag och organisationer som har elen inbakad i hyran. I stället går elstödet då till hyresvärden, som kan behålla stödet eller fördela det till sina hyresgäster. Hyresgästerna är alltså inte garanterade kompensation för sina elkostnader. Det finns också en påtaglig risk för dubbelt stöd till den som har enskild firma och gemensamt elavtal för privat- och företagskonsumtion. Detta har uppdagats då anmärkningsvärt höga elstöd har gått till privatpersoner. Det är privatpersoner som också är företagare och har ett elabonnemang. Och det krävs att man inte ska kunna få dubbla stöd.

Men dessa exempel på svagheter i utformandet av elstödet är ett resultat av att förslaget har beretts i brådska, trots att det inte behövdes, och därför inte håller en tillräcklig standard.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Regeringen har enbart beslutat om elstöd till företag och organisationer belägna i elområde 3 och 4, det vill säga företag, föreningar och organisationer i södra Sverige. Norra delarna av Sverige lämnas utan möjlighet till kompensation. Elområde 1 och 2 finns inte med i förslaget. Det anser Vänsterpartiet är helt oacceptabelt. Norra Sverige är lika hårt pressat som de södra delarna, och det är otaliga företag och organisationer som står på randen till konkurs och nedläggning. Elräkningarna riskerar att slå undan benen för företag i norra Sverige också. Elområde 1 och 2 behöver skyndsamt också elstöd.

Vänsterpartiet ville motionera om elstöd till norra Sverige, men den motionen fick inte väckas. Elstöd beslutar nämligen regeringen om. Av samma skäl ville energi- och näringsministern inte komma till skatteutskottet när hon inbjöds för att diskutera detta.

Fru talman! För att hela Sverige ska fungera och leva måste regeringen återkomma med förslag om elstöd för norra Sverige och också redan nu planera för den kommande vintern, om vi inte får Sverigepriser. Låga priser är ju alltid att föredra framför stöd och bidrag.

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet om förfarandet för elstöd till företag. Men jag hänvisar också till oppositionens gemensamma särskilda yttrande.


Anf. 13 Helena Lindahl (C)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till regeringens förslag. Men jag vill också säga att vi ställer oss bakom det särskilda yttrandet.

Innan jag påbörjar det anförande som jag har skrivit skulle jag vilja säga en sak. Som norrlänning gör det lite ont när många i kammaren väljer att säga att man har betalat ut elstöd till privatpersoner och snart kommer att betala ut elstöd till företag. Det gäller inte alls hela landet. Privatpersoner i norr har ännu inte fått ta del av elstödet. Och det finns inget förslag över huvud taget om elstöd till elområde 1 och 2. Jag vet att de flesta kommer från andra delar av landet, och då är det kanske lätt att glömma bort detta. Men vi är också några som bor i den norra halvan av Sverige. Därför vill jag passa på att påminna om detta.

Fru talman! Det ekonomiska läget är allvarligt. Rysslands olagliga invasion av Ukraina, efterdyningarna av pandemiåren och den högsta inflationen som vi har haft på decennier har skapat en väldigt svår situation för både hushåll och företag. Därför är också förväntningarna på regeringens förmåga att hantera de ekonomiska svårigheterna stora. En sådan stor förväntning gäller det utlovade elstödet till företag - det gäller inte privatpersoner i detta betänkande - inte minst eftersom det uppmärksammades väldigt mycket av många partier under valet. Det fanns också löften om elpristak.

Det är jättebra att detta elstöd kommer på plats. Jag hoppas att det är den första omgången och att det kommer fler. Jag tycker också att det är synd att man har fått vänta så länge. Företagarna har varit väldigt oroliga under många månader, samtidigt som priserna har slagit nya rekord över hela kontinenten. Det är nämligen inte någon direkt hemlighet att det har varit en kall vinter och att det har väldigt höga omkostnader på många olika sätt. Men det är egentligen inte förrän den 8 maj, förhoppningsvis, som företag i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Jag undrar varför man har valt detta krångliga sätt att betala ut elstödet. Det är jättebra att det kommer. Men personligen kan jag tycka att det är lite krångligt. Hade det inte varit enklare att tillfälligt sänka elskatten och momsen? Det vet jag att en del andra länder har valt att göra. Nu när detta elstöd äntligen kommer på plats går det, som jag nämnde inledningsvis, bara till halva Sverige trots att hela landet är drabbat. Konkurser är lika jobbiga för företag i norr som i Skåne, men ändå blir norra Sverige utan stöd.

Fru talman! Det finns gott om exempel på höga elpriser även i norr. Ett exempel jag vill nämna är Bergeforsparkens Camping i Timrå i Västernorrland som fick en elräkning på 260 000 kronor för december månad. Året innan var den på 87 000 kronor. Det är en skillnad på 173 000 kronor. Sedan tillkommer även nätavgifter på 74 000 kronor. Och då ska ni komma ihåg att detta bolag omsätter 3 miljoner kronor per år. Då förstår egentligen vem som helst att en tredubbling av elräkningen på en enda månad gör det väldigt svårt för ett företag som Bergeforsparkens Camping att klara sig.

Fru talman! Lagrådet har riktat skarp kritik mot själva utformningen av stödet. Och jag hoppas att regeringen tar till sig detta, inte minst eftersom kommande vinter också lär vara kall och priserna lär skjuta i höjden. Då kommer det kanske också att vara aktuellt med ett elstöd för företagen.

Avslutningsvis: När jag har chansen vill jag återkomma till kravet på elstöd för hela landet. Varför ska enbart södra Sverige kompenseras för de höga elpriserna, medan norra Sverige får noll kronor? Samtidigt är det i norr som den stora delen av landets elproduktion finns, där älvarna byggts ut för vattenkraft och många vindkraftsparker breder ut sig. Även i de södra delarna av landet - elområde 3 och 4 - som oftast har de högsta elpriserna finns det möjlighet att bygga ut mer elproduktion. Men många kommuner säger nej. Dessutom ska man komma ihåg att energiåtgången är större i norr på grund av det kallare klimatet och längre vintrar. Men vi har också generellt sett högre kommunalskatter och elnätsavgifter. Därför blir det obegripligt för mig att regeringen inte säger ett ord om detta.

Min fråga som någon från regeringspartierna eller Sverigedemokraterna gärna får svara på om ni har möjlighet, även om ni redan har haft era inlägg och frågan får blir retorisk, är: Kommer även företagen i norra Sverige att få elstöd för höga elpriser i en andra omgång?


Anf. 14 Cecilia Engström (KD)

Fru talman! Elstödet till företag i södra Sverige är verkligen efterlängtat. Jag är därför glad att i dag ställa mig bakom utskottets ställningstagande om att anta regeringens förslag om förfarandet för elstöd till företag.

För att lindra den pågående energikrisen har regeringen vidtagit en rad åtgärder både på kort och på lång sikt. Det har handlat om att kraftsamla och få loss varje tillgänglig kilowattimme. Det har handlat om att spara och tillsammans minska risken för bortkoppling. Det handlar om att stötta såväl hushåll som företag genom olika elstöd. Det gör vi för att barnfamiljer ska klara sin försörjning bättre, och det gör vi för pensionärer, för ensamstående, för svenska företag och för jobben.

Fru talman! Den här regeringen tog över ett elsystem som monterats ned under åtta år av socialdemokratiskt styre. I södra Sverige har situationen varit särskilt besvärlig. Elområde 4 är den region i Europa som enligt rapporter har minst installerad elproduktion jämfört med de behov som finns. Det bidrar till en hård belastning av elsystemet i hela landet sett till både utbud och prisläge.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Den nuvarande regeringen har inlett återuppbyggandet av ett robust energisystem. Det kommer att ta tid, men det måste göras. Vi kristdemokrater ser nu till att arbetet blir gjort. Vi måste säkra tillgången på el nu och inför kommande vintrar. Alla goda krafter behövs: sol, vind, vatten och kärnkraft, även ny kärnkraft.

Fru talman! Tvivla inte på att vi har agerat från dag ett för att få stödet att nå fram så snabbt som möjligt! Den förra regeringen hade absolut inget stöd alls till företag under förra vintern. Vårt stöd är därför betydligt mer omfattande än den tidigare regeringens stöd. Och mer hjälp är på väg. Denna regering har visat att vi kan kraftsamla, spara och stötta. Tillsammans kommer vi att klara det.

Fru talman! Det här elstödet till företag bygger på förbrukningen från och med oktober 2021 till och med september 2022. Under denna period har företag i södra Sverige haft elkostnader på flera kronor per kilowatttimme under långa perioder. I norra Sverige har det bara enstaka dagar varit över 79 öre. Varför stödet riktar sig till företag i södra Sverige är tydligt. Det bygger på föregående års förbrukning. Detta är viktigt, eftersom det inte ska stimulera till högre förbrukning nu och framöver. All el som kan sparas är bra för vår framtida elförsörjning. Det gäller såväl för hushåll som för företag.

Fru talman! Flaskhalsintäkterna, som vi har använt unikt i Sverige, kommer att minska framöver. Det kommer därför inte att gå att ha samma typ av stöd framöver. Vi kristdemokrater har länge drivit på för att sänka elskatten, och det kommer vi att fortsätta arbeta för även i denna regering. Hur framtida stöd kommer att se ut kan vi därför inte svara på redan nu.


Anf. 15 Marielle Lahti (MP)

Fru talman! Vi är här i dag för att prata om det extraordinära elstödet, som vi har väntat på. Det har nästan varit som att vänta på Godot, för dem av er som sett den pjäsen.

Till att börja med skulle jag vilja säga någonting om detta med lägre priser. Det finns många sätt en ansvarsfull regering kan agera på för att sänka priserna för hushåll och företag. Den här regeringen har tillsammans med sitt stödparti Sverigedemokraterna visat en anmärkningsvärd förmåga att agera långsamt, får man säga, på fler än ett område.

Två saker man kan använda sig av för att sänka priser både kortsiktigt och långsiktigt för hushåll och företag är energieffektivisering och ny förnybar produktion, till exempel vindkraft. Där har regeringen haft tid men tagit väldigt snabba beslut. Man drog till exempel inte fötterna efter sig när man valde att i förtid lägga ned Utredningen om vita certifikat. Utredningen visade på att Sverige skulle kunna få åtskilliga terawattimmar som tillskott till elsystemet, och det på kort tid: på sju års sikt.

Vi ser fram emot att se hur man från regeringens sida tänker gå vidare med energieffektiviseringsfrågan, eftersom man menar att den är viktig. Vi har ännu inte sett några konkreta förslag på området. En annan fråga som är viktig och helt central för att sänka elpriserna för hushåll och företag är ny produktion. Det räcker inte med energieffektivisering, flexibilitet och smarta elnät. Vi måste ha ny produktion. Det absolut snabbaste sättet att få ny produktion på plats till väldigt rimliga priser och dessutom med geografisk spridning över hela Sverige är vindkraft till lands och till havs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Men trots att det är så mycket att göra för regeringen och trots att man inte hunnit få utlovat elstöd på plats i tid har man hunnit göra förändringar i redan tidigare beslutade utredningar, till exempel incitamentsutredningen där det nu blivit väldigt svåra förutsättningar för utredaren att genomföra sitt uppdrag. Uppdraget var ju att öka incitamenten för att få vindkraft på plats till nytta för kommuner och regioner. De ska se positivt på att få vindkraft och tjäna på det lokalt och regionalt. Från regeringens sida har man valt att skruva åt uppdraget så att det till slut knappt landat i en tummetott, som vi fick höra förra veckan. Det här talar emot de högtravande orden från regeringen och från dess partiers företrädare under dagens debatt: Man säger sig värna lägre elpriser för hushåll och företag.

De höga elpriserna har drabbat hushåll och företag hårt. Hade vi haft möjlighet att lämna in en följdmotion hade vi där anfört några saker som jag tar upp nu, men det är tyvärr inte fallet. Vi har hört tidigare företrädare prata väl om den saken.

Vi vill uppmärksamma Lagrådets oerhört allvarliga kritik, som vi hört flera andra ledamöter tala om. Den kritiken är svidande. Lagrådet beskriver förslaget som ett hastverk. Att lägga fram sådana här undermåliga förslag riskerar att urholka förtroendet för svensk lagstiftning och svensk politik.

En annan sak som vi också reagerar på och som några före mig har nämnt är att stödet endast gäller företag och organisationer i elområde 3 och 4, fru talman. Än en gång utelämnas norra Sverige från den statliga kompensationen för de skenande elpriserna, trots att många bolag sett dramatiska ökningar av elpriserna även i elområde 1 och 2. Miljöpartiet hade velat se ett stöd till alla Sveriges företag och organisationer, inte bara till dem i södra Sverige.

Det är också så att en del av de här företagen har bundit sina elpriser. Vi hade önskat se något slags balans där; om man under långa tidsperioder haft sitt elpris bundet ska man inte överkompenseras genom stödet, anser vi. Som det är nu kompenseras på ett oproportionerligt sätt företag som inte fått ökade utgifter för el.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och hänvisar till vårt särskilda yttrande.


Anf. 16 Cecilia Rönn (L)

Fru talman! Det är verkligen på tiden att vi nu snart ska besluta om en lag för att kunna betala ut stöd till företag som haft höga elpriser. Detta betänkande reglerar hur stödet kommer att betalas ut till de företag som har haft onormalt höga elpriser ända sedan 2021, det vill säga i detta fall till de företag som finns i elområde 3 och 4. Lagen kommer att träda i kraft den 8 maj, och stödet kommer att gå att söka fram till september. Det är Skatteverket som kommer att hantera ansökningarna, och pengarna kommer att betalas in på skattekontot.

Jag tycker att det är bra att vi gör det vi kan för att hjälpa de företag som nu under flera år har haft så höga elpriser att det slagit undan benen på dem eller riskerat att göra det. Dessutom har konkurrensen snedvridits då det helt plötsligt blivit mycket dyrare att driva företag i elområde 3 och 4 än i elområde 1 och 2. Med det sagt är jag fullt medveten om att energikrisen nu även har spridit sig norrut och att alla elområden är drabbade av höga elpriser för både företag och hushåll, även om det fortsatt är högre elpriser i södra Sverige. Därför går det inte att utesluta att vi behöver göra något mer framåt för att stödja hela Sveriges företag och privatpersoner i den här svåra tiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Fru talman! Tidigare i debatten har Socialdemokraterna stått i talarstolen och kritiserat regeringen för saktfärdighet. Låt mig då påminna om att den S-ledda förra regeringen i maj 2022 betalade ut ett elstöd enbart till privatpersoner. Den gången fick inte företagen någon återbetalning alls.

Vänsterpartiets ledamot talar om Sverigepriser och att klippa kablar till Europa. Samtidigt vill de inte ha med planerbar kärnkraft. Jag undrar om Vänsterpartiet tycker att företagen ska pausa sin verksamhet när det är vindstilla eller molnigt.

Fru talman! Så kan vi inte ha det. Det allra viktigaste just nu är att lösa den riktiga orsaken till problemen och få ordning på vårt energisystem. Ända sedan Ringhals 1 och 2 stängdes i förtid på grund av den dåvarande regeringens politiska beslut har vi haft stora skillnader i elpris mellan elområden i Sverige. Innan dess var det ingen större skillnad. Då hade vi stabil vattenkraft i norr och kärnkraft i söder som kompletterades av vind- och solkraft. Det var ett bra fossilfritt elsystem som gav oss pålitlighet till rimliga priser.

Det är hit vi måste tillbaka igen. Företagen vill göra sin resa mot att bli fossilfria. För det krävs det mycket mer el som är stabil, planerbar, fossilfri och billig. Det är av största vikt att fortsätta med detta fokus.

Fru talman! Det innebär ändå att vi här och nu har dessa problem som vi måste hantera. Detta elstöd är därför ett bra sätt att lösa en dålig situation som den tidigare S-ledda regeringen har satt Sveriges alla invånare och företag i. Men egentligen vänder jag mig mot att kalla det ett stöd. Det är faktiskt inget annat än en återbetalning till de företag som har betalat otroligt höga elräkningar under lång tid.

Till er företagare vill jag därför rikta ett stort tack. Ni gör att människor kan gå till ett jobb i dessa tuffa tider. Det är skillnaden för många för att över huvud taget klara sig i tider med hög inflation och skenande priser. Ni bidrar med skattepengar till vår välfärd, som också är hårt pressad av dessa tider. Nu har vi äntligen en regering på plats som ser er, som vet hur viktiga våra företag är i landet och som kommer att agera därefter.

Till er företagare vill jag säga att jag alltid kommer att ha som fokus att jobba för att företagare ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att kunna driva på och genomföra strukturreformer för ett ännu bättre företagsklimat i hela Sverige.

Fru talman! Jag vet hur viktiga dessa företag är, och Liberalerna vet det. Därför jobbar vi hårt varje dag för att förbättra och underlätta för de företag som finns här och nu och för de som ännu inte är skapade.

Därför vill vi se, precis som ledamöter tidigare har sagt här, att skatten på el sänks för att på sikt bli så låg som möjligt. Det är helt orimligt att ha ett system där staten plockar in höga skatter och avgifter från företag och privatpersoner för att sedan ge tillbaka det och kalla det stöd med krångliga regler och dessutom en administrativ börda.

Det är mycket klokare att inte ta de pengarna alls från företagen från första början. Det skapar dessutom en mycket bättre förutsägbarhet och en effektiv statsapparat. Med det ställer jag mig bakom utskottets betänkande.


Anf. 17 Marielle Lahti (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Fru talman! Jag vill kontrollera en sak. Jag tyckte att jag hörde att ledamoten sa att eftersom produktionsbolag hade valt att lägga ned kärnkraft hade Sverige fått högre priser. Det är inte sant alls, i själva verket. Från 2019 har Norge byggt kablar till Storbritannien som har ökat deras export. Det har gjort att vi har fått högre priser. Vi har fått en större konkurrens om den produktion som funnits helt enkelt.

Dessutom har Sverige producerat mest el i hela Europa. Vi är nettoexportörer. Om man har producerat mycket men ändå har kapacitetsproblem handlar det om överföringen. Överföringskapaciteten är eftersatt i Sverige. Jag undrar hur ledamoten ser på det.


Anf. 18 Cecilia Rönn (L)

Fru talman! Tack, ledamoten Marielle Lahti, för frågan!

Överföringskapaciteten är absolut ett problem här och nu, men det har en orsak. Det är att Miljöpartiet var stora pådrivare för att göra kärnkraften ineffektiv.

Hela vårt elsystem är byggt för planerbar, pålitlig vattenkraft i norr och planerbar, pålitlig kärnkraft i söder. Det är hela systemet uppbyggt för. När sedan Barsebäck läggs ned och två reaktorer på Ringhals läggs ned får vi självklart ett elunderskott i södra Sverige. Självklart blir det då problem med överföringskapaciteten.

Angående prisbilden är det bara att gå in och titta på historiken. Efter det att Ringhals två reaktorer lades ned i förtid blev det ett utdrag i priserna mellan elområde 3 och 4 och elområde 1 och 2. Det är så det är.

Miljöpartiets språkrör stod här i fredags i talarstolen och talade i den särskilda debatten om att Miljöpartiet inte vill ge några fördelar till några typer av kraftslag. Men det man gjort är att man under alla dessa år har subventionerat vindkraft. Man missgynnat kärnkraften, som är en planerbar, stabil elproducent. Därför har vi den situation vi har här och nu.

Jag säger ja till vindkraft. Jag säger ja till solkraft. Men det ska inte vara på bekostnad av stabilitet som säkrar låga priser.


Anf. 19 Marielle Lahti (MP)

Fru talman! Vi har även fortsatt ett stabilt system. Ibland hör jag företrädare som säger att systemet på något sätt har havererat. Det stämmer inte alls. Vi har helt utmärkta systemtjänster som fungerar även med förnybar, intermittent energi och också kärnkraft, vattenkraft och så vidare.

För att ersätta den produktion som ett konkurrensutsatt bolag valde att lägga ned fanns det otroliga möjligheter särskilt i södra Sverige i prisområde 4 och 3 för ny produktion av vindkraft. Där har man genomgående i kommunerna sagt nej till det. Man har utnyttjat sitt kommunala veto, för man har inte haft tillräckliga incitament.

Därför är det extra allvarligt att regeringen väljer att begränsa den typen av uppdrag som handlar om att öka incitamenten för kommuner och regioner. Då blir det inte trovärdigt.

Kärnkraften löser inte allt. Det är en viktig del i vårt energisystem, absolut. Men man måste också se hela pusslet för att kunna lösa utmaningarna.


Anf. 20 Cecilia Rönn (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Fru talman! Att vi har ett stabilt elsystem som håller rätt frekvens är överordnat allt annat. Det trodde jag inte ens behövde sägas i talarstolen.

Däremot gjorde riksdagens beslut att man var tvungen att avveckla Ringhals 1 och 2 i förtid. Det är fakta. Att säga någonting annat är att förvanska historien.

Det är nu flera projekt på gång med vindkraftsparker till havs bland annat i södra Sverige. Vi behöver all fossilfri el vi kan få, absolut. Men man kan inte bygga taket på huset om grunden fallerar. Grunden i vårt svenska stabila fossilfria elsystem är vattenkraften i norr och kärnkraften i söder. Den behöver finnas där som en bas.

Att tro att man kan bygga vårt elsystem enbart på förnybara energikällor som vindkraft är naivt. Det finns inte ens en teknik för det än. Vad kommer vätgasen att kosta att bygga ut i de stora mängderna? Kommer det att vara konkurrenskraftigt?

Det är absolut bra att vi jobbar med batterilösningar, energilager och flexibilitetstjänster. Men det är takpannorna på huset och inte grunden. Grunden måste finnas. Det är vad regeringen nu kommer att säkerställa.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 3 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-03
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om förfarande för elstöd till företag,
  2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:107 punkterna 1 och 2.