Stärkt system för samordningsnummer

Betänkande 2022/23:SkU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 november 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Stärkt system för samordningsnummer (SkU4)

Riksdagen ställer sig bakom förslaget till en ny lag om samordningsnummer och även till ändringar i bland annat folkbokföringslagen och folkbokföringsdatabaslagen. Syftet är att stärka systemet för samordningsnummer genom att till exempel öka kraven på de identitetskontroller som görs innan man ger ett samordningsnummer till en person.

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället. Personer som folkbokförs i Sverige tilldelas i stället ett personnummer.

Samordningsnummer delas upp i olika nivåer beroende vilken identitetskontroll som gjorts innan. Idag finns det två nivåer. Med den nya lagen ska ett samordningsnummer kunna ges i tre olika nivåer. För att få den högsta nivån ska personen kunna styrka sin identitet med giltiga identitetshandlingar och även personligen infinna sig på plats vid ansökningstillfället. Identitetshandlingarna ska även kunna begäras in för kontroll av de biometriska uppgifter som finns lagrade i dessa handlingar.

Förslaget innebär också att Skatteverket tar över ansvaret för bland annat identitetskontroller när ett samordningsnummer ska tilldelas en person. Andra myndigheter ska underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift är felaktig i folkbokföringsdatabasen när det gäller personer med samordningsnummer.

Förslaget innehåller även en begränsning av det undantag från folkbokföring som gäller för personer som är lokalanställda vid utländska ambassader eller konsulat i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna som gäller lokalanställda vid ambassader och konsulat ska börja gälla den 1 januari 2023 och övriga den 1 september 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-10-20
Justering: 2022-11-24
Trycklov: 2022-11-24
Reservationer: 6
Betänkande 2022/23:SkU4

Alla beredningar i utskottet

2022-10-20

Stärkt system för samordningsnummer (SkU4)

Skatteutskottet ställer sig bakom förslaget till en ny lag om samordningsnummer och även till ändringar i bland annat folkbokföringslagen och folkbokföringsdatabaslagen. Syftet är att stärka systemet för samordningsnummer genom att till exempel öka kraven på de identitetskontroller som görs innan man ger ett samordningsnummer till en person.

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället. Personer som folkbokförs i Sverige tilldelas i stället ett personnummer.

Samordningsnummer delas upp i olika nivåer beroende vilken identitetskontroll som gjorts innan. Idag finns det två nivåer. Med den nya lagen ska ett samordningsnummer kunna ges i tre olika nivåer. För att få den högsta nivån ska personen kunna styrka sin identitet med giltiga identitetshandlingar och även personligen infinna sig på plats vid ansökningstillfället. Identitetshandlingarna ska även kunna begäras in för kontroll av de biometriska uppgifter som finns lagrade i dessa handlingar.

Förslaget innebär också att Skatteverket tar över ansvaret för bland annat identitetskontroller när ett samordningsnummer ska tilldelas en person. Andra myndigheter ska underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift är felaktig i folkbokföringsdatabasen när det gäller personer med samordningsnummer.

Förslaget innehåller även en begränsning av det undantag från folkbokföring som gäller för personer som är lokalanställda vid utländska ambassader eller konsulat i Sverige.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna som gäller lokalanställda vid ambassader och konsulat föreslås börja gälla den 1 januari 2023 och övriga den 1 september 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-11-29
Debatt i kammaren: 2022-11-30
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:SkU4, Stärkt system för samordningsnummer

Debatt om förslag 2022/23:SkU4

Webb-tv: Stärkt system för samordningsnummer

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Sofie Eriksson (S)

Herr talman! Vi ska väl ha lite koll på vilka människor som befinner sig i Sverige och vilka som finns i våra system? Vår folkbokföring måste helt enkelt fungera. Det handlar inte om kontroll för kontrollens skull utan om att säkra trygghet och tillit till att våra register är korrekta och aktuella.

Vi socialdemokrater har genomfört en kursändring i arbetet med att styra upp folkbokföringen. Detta tog sitt avstamp i återinförandet av folkbokföringsbrottet 2018.

Sedan dess har flera viktiga steg tagits för att skapa ordning och reda i systemet gällande både folkbokföring och samordningsnummer, bland annat genom lagskärpningar som trädde i kraft förra året. Nu kan till exempel samordningsnummer förklaras vilande, vilket medförde att Skatteverket vid årsskiftet kunde rensa bort drygt 600 000 gamla samordningsnummer.

I dag debatterar vi Skatteutskottets betänkande 4 Stärkt system för samordningsnummer, som är ytterligare ett steg, efter flera tidigare tagna, in på denna nya kurs.

Herr talman! Varför är då detta viktigt? En problematik som jag särskilt vill lyfta är den arbetslivskriminalitet som har brett ut sig i vårt land. Inom bland annat bygg, städ, restaurang och välfärdstjänster har vi sett hur människor grovt har utnyttjats och till och med hållits under slavliknande villkor. Många har vittnat om detta - fackförbund, arbetsgivarorganisationer och journalister.

Det är låga löner och farlig arbetsmiljö, vilket drabbar redan utsatta människor. Det förstör också grunden för en sund konkurrens på arbetsmarknaden i stort. De ordentliga företagen konkurreras ju ut. Detsamma sker med alla arbetare som med rätta kräver löner och villkor i enlighet med kollektivavtal. Jag menar: Hur ska man kunna konkurrera med löner på 20 kronor i timmen? Det har hittats exempel på sådana löner inom byggbranschen i Grängesberg, där jag bor. Hur ska man kunna kräva säkra byggställningar, rimliga scheman, arbetsskor och rast när det finns arbetskraft som tvingas arbeta utan allt detta? Nej, svenska löner och villkor ska självklart gälla alla på svensk arbetsmarknad! Vi tar detta på största allvar.

Stärkt system för samordningsnummer

Att bekämpa arbetslivskriminaliteten kräver förstås åtgärder på flera områden. Men folkbokföring och samordningsnummer är en del.

Syftet med samordningsnumren är att de ska fungera som alternativ till personnummer för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Det behövs till exempel när man ska vara i kontakt med myndigheter. Ett samordningsnummer ger inte i sig rätt till vare sig arbetstillstånd, bidrag eller andra saker, men tyvärr har samordningsnumren över tid blivit en dörröppnare för kriminella och oseriösa krafter i vårt samhälle. Det kan handla om att kriminella startar hemtjänstföretag och byggföretag, och samordningsnumren används som en del i att förvilla eller missbruka system.

Herr talman! Det ärende vi debatterar i dag skärper lagstiftningen rejält och ger myndigheterna fler befogenheter. Vad innebär då detta förslag?

För det första ska systemet med samordningsnummer regleras i en egen lag, och Skatteverket ska ta över ansvaret för identitetskontrollerna.

För det andra ska samordningsnumren kunna tilldelas i tre olika nivåer beroende på vilken identitetskontroll som har utförts före tilldelningen. Det säkraste numret tilldelas den som har styrkt sin identitet vid en identitetskontroll med fysisk inställelse.

För det tredje ska Skatteverket också kunna kontrollera biometriska uppgifter som fingeravtryck eller ansiktsbild i en identitetshandling vid själva identitetskontrollen.

För det fjärde ska samtliga myndigheter underrätta Skatteverket om de misstänker fel i folkbokföringen avseende personer med samordningsnummer.

Dessa förändringar ger samordningsnumren högre status och ökar deras användbarhet i samhället. Grunden är egentligen att samordningsnumren ska vara en tillgång, både för myndigheter och för de människor som behöver dem och får dem. Då måste vi ha ett ordentligt system som gör dessa nummer tillförlitliga.

Herr talman! Alla ska kunna lita på våra system. Ordning och reda är viktigt för att motverka brott men också för att främja tillit, trygghet och utveckling i samhället. Vi ska självklart inte ha slavliknande villkor på vår arbetsmarknad.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 9 Ilona Szatmári Waldau (V)

Herr talman! Den proposition vi nu ska debattera innehåller förslag som syftar till att stärka systemet med samordningsnummer. Vänsterpartiet har lämnat in en motion med fyra olika yrkanden.

Det första handlar om regeringens förslag om att den automatiserade behandlingen av personuppgifter ska ske i folkbokföringsdatabasen. Ansiktsbild, fingeravtryck och de biometriska uppgifter som tas fram ur dessa ska därför också behandlas i folkbokföringsdatabasen. När kontrollen har genomförts ska uppgifterna omedelbart förstöras.

Regeringen gör därför bedömningen att fingeravtryck, ansiktsbild och de biometriska uppgifter som har tagits fram i samband med identitetskontrollen inte medför något behov av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Men denna bedömning, att sekretesskydd för biometriska uppgifter inte behövs, möter kritik från flera av remissinstanserna.

Bland annat anser kammarrätten i Stockholm att ett sekretesskydd för biometriska uppgifter bör övervägas. Det kan enligt kammarrätten inte uteslutas att biometriska uppgifter inte alltid förstörs omedelbart efter genomförd kontroll, till exempel på grund av förbiseende. Uppgifterna kommer i sådana fall att förekomma i allmänna handlingar utan att sekretess gäller för dem. En sådan ordning riskerar att leda till att den enskilde lider men om handlingen där uppgiften finns begärs ut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Vänsterpartiet delar remissinstansernas kritik avseende behovet av sekretesskydd vid hantering av biometriska uppgifter och föreslår därför, tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, i en reservation att regeringen ska återkomma med förslag om ett sekretesskydd för biometriska uppgifter.

Herr talman! Regeringen gör bedömningen att samordningsnummer inte bör tilldelas samtliga asylsökande i samband med asylansökan - detta trots att det var utredningens förslag. Utredningen föreslår att asylsökande efter begäran från Migrationsverket ska tilldelas samordningsnummer. Utredningen föreslår också att samordningsnummer ska få tilldelas asylsökande på begäran av Migrationsverket även om behovet av samordningsnummer inte finns i Migrationsverkets verksamhet.

Nästan alla remissinstanser tillstyrker utredningens förslag. Att ge asylsökande samordningsnummer underlättar deras tillvaro i samhället - i kontakt med myndigheter, vårdgivare och arbetsgivare med flera. Migrationsverket verkar nästan vara den enda remissinstans som är kritisk mot förslaget. Verket anser att nyttan med förslaget kommer att vara begränsad och att samordningsnummer i stället kan komma att ge en missvisande bild av personens anknytning till Sverige. Men att förklara betydelsen av och begränsningarna med samordningsnummer för den som tilldelas ett sådant borde ses som en självklar del av själva tilldelningen. Det är därför väldigt konstigt att riksdagens majoritet kommer att gå på en enda remissinstans linje i det här fallet i stället för på utredningens förslag. Att ge de asylsökande samordningsnummer skulle underlätta både för de asylsökande och för de aktörer som har kontakt med dem. Därför ställer vi oss bakom utredningens förslag om vilka som ska kunna få samordningsnummer.

Herr talman! Utredningen föreslår att sekretess ska gälla i ärenden om tilldelning av samordningsnummer till de personer som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera, men utskottet och regeringen gör bedömningen att det saknas behov av att införa stärkt sekretess i ärenden om tilldelning av samordningsnummer. Regeringen menar att det, eftersom man inte går på utredningens linje, inte finns något behov av att stärka sekretessen. Men eftersom Vänsterpartiet förespråkar - och yrkar bifall till - utredningens linje avseende samordningsnummer till asylsökande menar vi naturligtvis också att det behövs en stark sekretess.

Herr talman! Vårt fjärde yrkande handlar om underrättelseskyldighet avseende personer med samordningsnummer. Här föreslår utskottet, liksom regeringen, att det ska införas en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringsdatabasen, om en person med samordningsnummer, är oriktig eller ofullständig. Det är i grunden ett förslag som Vänsterpartiet inte invänder mot, men det finns också med i förslaget att myndigheten inte behöver lämna någon underrättelse om särskilda skäl talar mot det.

Remissinstanserna har flera synpunkter på förslaget. Man efterfrågar bland annat förtydliganden om vad särskilda skäl kan vara. Och flera remissinstanser, bland annat Region Stockholm, Sveriges Kommuner och Regioner och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, lyfter risken att den utvidgade underrättelseskyldigheten försvårar enskildas kontakter med hälso- och sjukvården eftersom den kan påverka personers benägenhet att söka vård.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Förslaget innebär också att mer ansvar läggs på enskilda handläggare på myndigheter, vilka har olika kompetens i fråga om identitetsuppgifter. Det finns en risk att förtroendet för myndigheter kommer att minska och att det kommer att skapa en tydlig intressekonflikt mellan myndigheter och enskilda. Därför menar Vänsterpartiet i linje med de flesta remissinstanser att undantagsbestämmelsen bör preciseras på ett sådant sätt att det tydliggörs att kontakt med hälso- och sjukvården ska ingå i undantagen från underrättelseskyldigheten.

Vi tycker att förslaget i stora delar är bra, men just när det gäller asylsökande verkar många av förslagen mer ligga i linje med både den förra regeringens och den här regeringens strävan att minska mottagandet av flyktingar och att försvåra för asylsökande. Det har man bakat in i detta ärende.

Jag står bakom samtliga Vänsterpartiets yrkanden men väljer att yrka bifall endast till reservation 2, som alltså gäller tilldelning av samordningsnummer.


Anf. 10 David Lång (SD)

Herr talman! Denna proposition innebär ett steg i rätt riktning mot att komma till rätta med det kaos som har uppstått med samordningsnummer. Det har gått så långt att det har uppstått en marknad där personer tar betalt för att ordna samordningsnummer till andra.

Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har i sitt betänkande gjort en kartläggning av den brottslighet som riktas mot flera utbetalande aktörer. I betänkandet framgår bland annat att flera myndigheter uppmärksammat att falska uppgifter lämnas in i syfte att få samordningsnummer som i sin tur kan leda till utbetalningar från välfärdssystemen. Det kan till exempel ske i form av lönegaranti. Det förekommer att utbetalningar sker till anställda som kanske inte existerar över huvud taget eller vars identiteter kan vara kapade.

Det förekommer också att falska id-handlingar används för att skapa falska identiteter. Det, i kombination med att det har framkommit att det finns stora kunskapsbrister när det gäller skillnaden mellan ett samordningsnummer med styrkta uppgifter och ett som grundar sig på ostyrkta uppgifter, innebär också risk för att de aktörer som använder dessa nummer till grund för beslut inte kontrollerar nödvändiga uppgifter. Om en person får ett ostyrkt samordningsnummer för att till exempel registreras i beskattningsdatabasen finns det risk för att det används för att ansöka om välfärdsförmåner utan att identiteten eller identitetsuppgifterna styrkts.

Flera myndigheter har uppgett att ett samordningsnummer ofta används utan vidare kontroll av om det baseras på styrkta eller ostyrkta uppgifter. Det kan vara svårt för de aktörer som ska använda ett samordningsnummer att förstå skillnaden mellan att en persons identitet kan anses vara fastställd och att en persons identitet inte kan anses vara fastställd och vad det kan få för konsekvenser i olika sammanhang.

Att en stor del av samordningsnumren har tilldelats utan att personens identitet kan anses vara fastställd och att användarna inte alltid känner till skillnaden påverkar också förtroendet för hela systemet. Det finns indikationer på att många har den felaktiga bilden att Skatteverket, genom att tilldela ett samordningsnummer, har garanterat att informationen kopplad till personen är riktig och att inga ytterligare kontroller behövs. Det gäller identitetsuppgifter, uppgift om adress samt tillstånd att vistas och bo i landet. Att det finns samordningsnummer garanterar inte att någon av dessa uppgifter är korrekt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Brister i identitetskontrollen vid tilldelning av samordningsnummer har fått till följd att oriktiga identiteter har skapats och förts in i folkbokföringsdatabasen. De oriktiga identiteterna kan då användas i syfte att erhålla felaktig utbetalning från välfärdssystemen - jag nämnde tidigare lönegaranti, där det förekommer att utbetalningar sker till fiktiva anställda som kanske inte existerar över huvud taget.

Oriktiga identiteter kan också användas i syfte att dölja vem den verkliga företrädaren i ett bolag är. Bristande identitetskontroll kan även leda till att en och samma person kan få flera samordningsnummer. Det kan leda till att en person får tillgång till multipla välfärdsförmåner - dubbla, tredubbla eller kanske ännu mer.

Herr talman! Vi har haft systemet med samordningsnummer i drygt 20 år, vid sidan av det vanliga systemet med personnummer. Ett enormt stort antal individer har kommit till Sverige under denna tid och tilldelats samordningsnummer i syfte att de ska kunna fungera i samhället, vilket har lett till svåra konsekvenser för vår kontroll över vilka som uppehåller sig i vårt land.

När det visar sig att systemet med samordningsnummer bär på stora brister och att systemet har missbrukats i stor skala blir ärendet ännu mer akut. Det handlar om välfärdsbrottslighet och bedrägerier mot välfärdssystemet, och det har också framkommit omständigheter som talar för att identiteten bakom ett tilldelat samordningsnummer är fabricerad eller att samma person har tilldelats flera samordningsnummer som sedan ligger till grund för olika identiteter.

Problemen med multipla identiteter är stora, vilket Skatteverket också har konstaterat sedan länge. Skatteverket har i en rapport konstaterat att så många som 30-50 procent av asylsökande har multipla identiteter. Det sa Skatteverkets samordnare mot id-relaterad brottslighet bland annat i ett nyhetsinslag. Som exempel nämns att en person med tre identiteter kan starta företag med sin ena identitet och därmed beviljas stöd till start av näringsverksamhet, samtidigt som man är arbetslös i en annan identitet och tar lån i en tredje identitet.

Det har redan tidigare framkommit att gärningsmannen bakom terrordådet på Drottninggatan 2017, Rakhmat Akilov, har använt minst två olika identiteter i Sverige. När han sökte uppehållstillstånd gjorde han det exempelvis under ett annat namn. Samtidigt har en av hans identiteter använts av ytterligare minst en person som använt identiteten Rakhmat Akilov med tillhörande samordningsnummer när han tog en anställning.

Herr talman! I Tidöavtalet ställer regeringen med stöd av Sverigedemokraterna bland annat krav på att arbete ska genomföras för att förbereda en storskalig nationell folkräkning. Där står även att samordningsnummer som inte bekräftas på ett betryggande sätt av innehavaren på sikt ska återkallas. I arbetet ska myndighetsöverskridande uppdrag ges för att förbereda det praktiska genomförandet av en sådan folkräkning. I samband med folkräkningen ska övervägas att återkalla och avsluta samordningsnummer som inte på ett betryggande sätt bekräftas av innehavaren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Propositionen som vi behandlar i betänkandet innebär bland annat att ansvaret för identitetskontroller vid utfärdande av samordningsnummer läggs hos en myndighet, Skatteverket. Där föreslås att den som har ett pass, identitetskort eller en motsvarande handling på begäran ska överlämna handlingen för kontroll. Den myndighet som utför identitetskontrollen ska ges möjlighet att kontrollera biometriska uppgifter som finns lagrade i de handlingar som ska överlämnas vid kontrollen. Den som är föremål för identitetskontroll ska vara skyldig att på begäran låta myndigheten ta fingeravtryck och ansiktsbild. Dessutom införs en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringsdatabasen i fråga om personer med just samordningsnummer. Slutligen ska samordningsnummer inte tilldelas samtliga asylsökande i samband med asylansökan.

Detta är, som jag inledde med, steg i rätt riktning. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 11 Helena Vilhelmsson (C)

Herr talman! Tack, ledamot David Lång, för anförandet!

Det här är en fråga som vi har diskuterat ett flertal gånger bara under den senaste mandatperioden när både David Lång och jag har varit ledamöter i skatteutskottet. En sak som har diskuterats i samband med både folkbokföring och samordningsnummer är frågan om biometriska data och också lagring därav.

Här har vi, ärligt sagt, gjort en förflyttning, och i våra reservationer och följdmotioner till propositionen skriver vi att vi tycker att det är viktigt med sekretesskydd och också att faktiskt kunna lagra biometriska uppgifter just för att komma åt problemet med multipla identiteter som David Lång så förtjänstfullt beskriver.

Tittar vi bakåt på de debatter som har varit ser vi att Sverigedemokraterna så sent som i juni var för att man skulle kunna lagra biometriska uppgifter. Min fråga är helt enkelt varför man inte är det nu. Finns det något annat skäl till att ni inte aktivt skriver, i samband med den här propositionen, att man ska ha möjlighet att lagra biometriska uppgifter?


Anf. 12 David Lång (SD)

Herr talman! Det är inte vi som har skrivit propositionen; vi sitter inte med i den här regeringen och satt inte i den förra heller.

När det gäller lagring av biometriska data tycker jag väl lite grann att Centerpartiet slår in en öppen dörr. Det framgår ju av propositionen att regeringen menar att det finns skäl att återkomma till frågan, vilket är precis vad som står i Centerpartiets reservation - att regeringen ska överväga frågan och återkomma.

Centerpartiets reservation är alltså egentligen detsamma som står i propositionen, så jag skulle säga att det är att slå in en öppen dörr.


Anf. 13 Helena Vilhelmsson (C)

Herr talman! Ledamoten får namnge min fråga på det sätt han vill, men då tolkar jag ändå svaret som att Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen är beredda att aktivt återkomma med detta. Multipla identiteter är verkligen ett problem som måste åtgärdas, vilket både Skatteverket, myndigheter och ledamoten själv angett, och att lagra biometriska data är därför av yttersta vikt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Då uppfattar jag det som att regeringen med Sverigedemokraternas hjälp kommer att återkomma kring detta.


Anf. 14 David Lång (SD)

Herr talman! Jag kan i alla fall garantera att jag helt och hållet delar ledamoten Helena Vilhelmssons uppfattning. Självklart är multipla identiteter ett av de absolut största problemen i det här sammanhanget. Jag ser mycket gärna att biometriska data lagras och kan delas mellan myndigheter, och jag driver på för att regeringen ska återkomma med fortsatta lagstiftningsförslag för att komma till rätta med problemen, precis som vi har tagit ställning för tidigare i de flesta utskottsbehandlingar av dessa ärenden.


Anf. 15 Helena Vilhelmsson (C)

Herr talman! I dag debatterar vi och fattar beslut i frågan om hur vi stärker folkbokföringen i vårt land via det som kallas samordningsnummer. Mycket grundar sig i en utredning som tillsattes 2019 och som lämnade sitt betänkande 2021. Sedan dess har frågan varit uppe vid flera tillfällen i denna kammare.

Samordningsnummer är, som vi har hört, en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. Om en person som fått ett samordningsnummer senare blir folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Likt tidigare och delvis kvarvarande brister i folkbokföringen har även bristerna i hanteringen av samordningsnummer lett till ökande kriminalitet, till exempel bedrägerier, fusk med uppehållsrätt och andra identitetsrelaterade brott. Det är tydligt att stärkt kontroll och kvalitet behövs såväl när det gäller tilldelning och hantering av samordningsnummer som när det gäller personnummer vid folkbokföring.

Med denna proposition är vi ett steg på vägen. Det handlar om en ny lag för samordningsnummer som tilldelas i tre nivåer med olika grad av stärkt identitet bakom. Skatteverket blir kontrollansvarigt, och personlig inställelse för att tilldelas ett samordningsnummer gäller i de flesta fall. Den som ska tilldelas ett samordningsnummer ska överlämna identitetshandlingar och lämna biometriska uppgifter i de fall det finns sedan tidigare. Likaså stärks rapporteringsskyldigheten till Skatteverket när det upptäcks fel i folkbokföringsdatabasen, där även uppgifter om samordningsnummer registreras.

Herr talman! Räcker det här? Nej, inte riktigt. De senaste åren har vi sett en ökande kriminalitet kopplad till bristande uppgifter i folkbokföring och samordningsnummer, trots förbättringar. Det kan handla om penningtvätt, svartjobb, skattebrott, bedrägerier, fusk med uppehållsrätt och andra identitetsrelaterade brott. Vi kan nog konstatera att institutionen Sverige har varit lite dåligt rustad för det vi kallar för välfärdsbrott.

Frågan om sekretesskydd för när man kontrollerar biometriska uppgifter av en enskild behandlas i propositionen. Frågan är känslig. Samtidigt som det handlar om den skarpaste formen av identitetskontroll som kan undanröja att en person har dubbla identiteter är det också en fråga om integritet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Regeringen menar att eftersom det enligt denna lag, som vi är på väg att fatta beslut om, slås fast att de biometriska uppgifterna ska förstöras direkt efter kontroll är inte frågan om sekretesskydd aktuell. Centerpartiet menar däremot, precis som flera remissinstanser, att det inte kan uteslutas att biometriska uppgifter, till exempel på grund av förbiseenden, inte alltid förstörs omedelbart efter genomförd kontroll. Det skulle i så fall innebära att biometriska uppgifter kan förekomma i allmänna handlingar utan att sekretess gäller för uppgifterna. Detta skulle riskera att leda till att den enskilde lider men om uppgifter lämnas ut, men frågan är också om detta är förenligt med dataskyddsförordningens bestämmelser om integritet och konfidentialitet.

Herr talman! Ytterligare ett skäl till att införa sekretesskydd för de biometriska uppgifterna är att det då är möjligt att spara dem. En rad remissinstanser har uppmärksammat behovet av att kunna lagra och jämföra biometri. Enligt förslaget i propositionen ges möjlighet att koppla den fysiska personen till en identitetshandling, något som bidrar till förstärkt kontroll både av handlingars äkthet och av att den som åberopar en handling är den som handlingen avser.

Men om referensdata, det vill säga biometriska uppgifter, inte lagras står myndigheterna utan möjlighet att kontrollera om den fysiska personen till exempel förekommer som folkbokförd eller har ett samordningsnummer sedan tidigare. En sådan möjlighet, om den skulle finnas, skulle avsevärt minska risken för att oriktiga uppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen och bidra till att förhindra multipla identiteter.

Jag ser verkligen fram emot att regeringen återkommer i frågan. Men i väntan på det yrkar vi bifall till reservation 5.

Slutligen anser Centerpartiet att tidslängden för när ett samordningsnummer ska förnyas borde kortas. Det förnyelseförfarande för samordningsnummer som infördes 2021 innebär att om anmälan om förnyelse inte har kommit in vid utgången av det femte kalenderåret efter det år då numret tilldelades eller senast förnyades ska numret förklaras vilande.

Vi menar att fem år är en lång tid. Troligen har de flesta som får ett samordningsnummer ett behov av ett sådant nummer under en begränsad tid. Vi menar vidare att en tidsperiod på tre år skulle innebära att uppgifterna behåller en aktualitet som kan bidra till att öka tillförlitligheten i systemet och också skulle kunna bidra till att minska risken för att företag används som brottsverktyg. Regeringen bör se över denna fråga och sedan återkomma till riksdagen.


Anf. 16 Boriana Åberg (M)

Herr talman! Sverige plågas av allvarlig och systemhotande brottslighet. Skjutningar, sprängningar och gänguppgörelser får oftast en liten notis i medierna; så vanliga har de blivit de senaste åren.

Det finns parallellsamhällen där klanledare bedriver egen rättskipning och underminerar statens auktoritet. Utsatta människor från fattiga EU-länder luras till att komma till Sverige. Sedan skickas de tillbaka till hemlandet efter det att de har erhållit samordningsnummer, och detta nummer används för att begå diverse brott. Det handlar om penningtvätt, välfärdsbedrägerier, falska bolag och så vidare. Bristen på kontroll över vilka som vistas i landet är en av orsakerna till brottsligheten och också en faktor som försvårar brottsbekämpningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Moderaterna gick till val med föresatsen att få ordning på Sverige, och i Tidöavtalet som vi ingick med samarbetspartierna står klart och tydligt att våra myndigheter ska ha kontroll över vilka som vistas i Sverige. Detta ska ske genom att förbereda en storskalig nationell folkräkning samt återkalla alla samordningsnummer som inte bekräftas på ett betryggande sätt av innehavaren.

Moderaterna har länge drivit frågan om ordning och reda i systemet med samordningsnummer. Som det redan har nämnts är samordningsnummer en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. För att erhålla ett samordningsnummer krävs det i nuläget varken uppehållstillstånd eller adress i Sverige, och personen som ansöker behöver inte besöka något av Skatteverkets kontor. Dessa låga krav har bäddat för diverse bedrägerier. Därför är det angeläget med en ny lag om samordningsnummer och att Skatteverket tar över ansvaret för bland annat identitetskontroller vid tilldelningen av samordningsnummer. Och det är inte en dag för tidigt.

Om talmannen tillåter ska jag ge en kort retrospektiv.

När systemet med samordningsnummer infördes för cirka 20 år sedan var det andra tider. Den internationella rörligheten bland människor var betydligt mindre än i dag, likaså det otillbörliga utnyttjandet av det svenska välfärdssystemet.

Det är bara att konstatera att lagarna inte har hängt med i utvecklingen. Lagar och regler för det gemensamma kan inte bygga på att alla är hederliga - eftersom alla inte är hederliga.

Skatteverket har under flera år larmat om systematiskt missbruk av samordningsnummer.

I rapporten En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål uppges att samordningsnumret har fått "en annan innebörd än den avsedda, både oavsiktligt och medvetet". Vidare har företag och individer, men även myndigheter, den felaktiga bilden att Skatteverket genom att tilldela ett samordningsnummer har säkrat att all information kring personen är korrekt och att inga ytterligare kontroller behövs från deras sida.

Hösten 2017 uppgav Skatteverkets rättsavdelning att de skulle skärpa sina rutiner genom att i många fall även kräva ett arbetstillstånd för att dela ut samordningsnummer. Trots detta kunde det konstateras att missbruket med samordningsnummer inte hade minskat, snarare tvärtom ökat. Systemet hade skapat ett skuggsamhälle i vilket människor utnyttjas. Miljarder försvann, och försvinner fortfarande, i fickorna på bedragare och kriminella.

Bristen på kontroll utgör också ett säkerhetshot. En myndighetsöverskridande nationell riskbedömning från 2019 pekade ut samordningsnumren som en riskfaktor för penningtvätt och finansiering av terrorism. Samma år visade TV4:s Kalla fakta ett reportage om en enda person som mot betalning hade hjälpt 1 100 individer, i huvudsak uzbeker, att skaffa samordningsnummer i vad som i reportaget kallades för en id-fabrik. Ironiskt nog hade en av dessa individer fått jobb som städare hos gränspolisen på Arlanda. Det är en arbetsplats där det krävs säkerhetsprövning. Turligt nog är det inte säkerhetsbranschen som har varit mest utsatt, utan det är byggbranschen. Där har samordningsnummer bland annat utnyttjats för att starta bluffbolag och falska faktureringsföretag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Herr talman! Förra året gjorde riksdagen ett antal tillkännagivanden till Magdalena Anderssons regering rörande samordningsnummer. Tre av dessa anses behandlade i det betänkande vi debatterar i dag, bland annat tillkännagivandet om användande av biometriska data vid inflyttning till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer.

Användandet av biometriska uppgifter är grundläggande för att stoppa utnyttjandet av multipla identiteter och användandet av id-handlingar tillhörande en annan person. Detta är en fråga som Moderaterna har drivit länge. Det handlar om att bekämpa brottsligheten och komma till rätta med det läckande såll som svensk välfärd har utvecklats till. Att människor gör rätt för sig och att systemen fungerar och är rättvisa är två basala delar i en välfärdsstat.


Anf. 17 Marielle Lahti (MP)

Herr talman! Det är första gången i den här talarstolen för min del.

Ett antal talare före mig har beskrivit fördelarna med det förslag som finns i propositionen. Jag tycker också att det finns väldigt många fördelar med det här förslaget. Självklart ska det vara bättre ordning på samordningsnumren - vi ska veta vilka som finns i vårt land och vilka de är.

Även om jag självklart står bakom samtliga våra reservationer yrkar jag bifall enbart till reservation 4.

Jag tänker ta upp en fråga som hittills inte har nämnts så mycket från talarstolen, nämligen den om underrättelseskyldighet för samtliga myndigheter. Varför reserverar jag mig i den här frågan? Jo, som många har antytt - eller sagt rakt ut - finns det ett skuggsamhälle där väldigt många individer far illa, och underrättelseskyldigheten så som den är formulerad nu riskerar att förvärra situationen för just dem vi säger oss vilja skydda. Det handlar om personer som riskerar att fara illa i skuggsamhället. De riskerar att utsättas för brott, att skadas och att utsättas för övergrepp.

Vi är rädda att dessa personer inte kommer att våga söka vård om förslaget går igenom i befintlig form. Det har också lyfts fram av remissinstanser att risken är att den utvidgade underrättelseskyldigheten försvårar enskildas kontakter med hälso- och sjukvård. Därför behöver det preciseras att kontakt med hälso- och sjukvård ska undantas från underrättelseskyldigheten. Annars riskerar vi att försvåra för dem vi säger oss vilja skydda.


Anf. 18 Cecilia Engström (KD)

Herr talman! Kristdemokraterna ställer sig bakom det som föreslås i skatteutskottets betänkande om en ny lag för samordningsnummer.

Samordningsnummer har funnits sedan år 2000. Personer som inte kan vara folkbokförda i Sverige får i stället ett samordningsnummer. Det medför i sig inga rättigheter eller skyldigheter men underlättar för den identifikation som kan behövas i samhället i dag.

Tyvärr har den tilltro till systemet som vi skulle behöva inte funnits, och det har inte heller fungerat som det var tänkt för den som har fått ett nummer. Kristdemokraterna har i flera år kämpat för att dessa brister ska åtgärdas, och det tillsattes en utredning som nu har visat vilka system som skulle kunna åtgärdas framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt system för samordningsnummer

Herr talman! Denna proposition innehåller många bra förslag och går helt klart i rätt riktning. Skatteverket får ansvaret - det är de som ska göra identitetskontroller - och det finns personlig inställelse. Man får också lov att kolla på fingeravtryck och ansiktsbilder. Att det blir en skyldighet att infinna sig fysiskt på ett skattekontor gör också att tilltron till systemet ökar.

Även om människor måste lämna biometriska data är det enligt förslaget inte tänkt att dessa ska sparas. Numren kommer att kopplas till uppgifterna när de utdelas, men uppgifterna sparas inte till framtida kontroller. Det tycker vi är en brist, och vi hoppas kunna återkomma om det framöver. Det finns ju risk att en person kan ha flera identiteter, och det är något vi gärna vill återkomma om.

Herr talman! Samordningsnummer ska enligt förslaget kunna tilldelas i tre olika nivåer beroende på vilken identitetskontroll som har gjorts vid tilldelningen. Det är viktigt att den som tar emot samordningsnumret får tydlig information om vilken bedömning som har gjorts när numret har tilldelats. Om den identitet som är fastställd är sannolik eller osannolik kan vara bra för den mottagande parten att veta.

Vi tycker också att det är väldigt bra att alla myndigheter blir skyldiga att rapportera till Skatteverket när de upptäcker felaktigheter i folkbokföringen eller med samordningsnummer så att fel kan åtgärdas och tillgängligheten bli bättre framöver.

Herr talman! Vi kristdemokrater vill som sagt ännu mer. Ett samordningsnummer kan fås av olika anledningar, och i dag finns det inte olika tidslängder för samordningsnumren. Vi tycker att det hade varit bra om man kunde tilldela numret utifrån det behov personen har. När det gäller vilken tidslängd du behöver på ditt samordningsnummer är det ju skillnad mellan att köpa en bil och att köpa ett sommarhus, som kommer att finnas kvar.

Enligt dagens förslag ska samordningsnummer förklaras vilande efter fem år, vilket många har tagit upp. Vi tycker att det är lite för lång tid, och därför vill vi att man framöver ser över vad som kan göras för att förbättra detta.

Herr talman! Vi kristdemokrater ställer oss bakom skatteutskottets förslag, och vi ser fram emot fler åtgärder som kan komma från den nya regeringen framöver.


Anf. 19 Cecilia Rönn (L)

Herr talman! Det är mycket bra att det nu ligger en proposition på bordet som vi ska fatta beslut om och där systemet med samordningsnummer stärks. Bestämmelserna kommer att regleras i en ny lag, och Skatteverket tar ansvar för tilldelning av samordningsnummer.

Stärkt system för samordningsnummer

Herr talman! Det har funnits flera problem med samordningsnummer som vi nu kommer att kunna komma till rätta med. I januari 2022 tog Skatteverket, som flera har sagt här, det unika beslutet att vilandeförklara över 600 000 samordningsnummer som inte borde ha varit aktiva. 16 000 av dem ansågs vara dubbletter, vilket möjliggör för en person att framträda med skilda identiteter inför myndigheterna. Det är helt oacceptabelt.

Samtidigt som dagens system alltså har visat sig ohållbart är väntetiderna dessutom oacceptabelt långa för personer som faktiskt är i behov av ett samordningsnummer. Därför är det mycket bra att detta nu äntligen kommer på plats. Staten behöver säkerställa vilka som vistas i Sverige för att säkra att myndigheterna kan genomföra sina åtaganden.

Som liberaler vill vi att staten tar sitt ansvar och säkrar sina åtaganden gentemot individerna i samhället utifrån de rättigheter staten ger. För att staten ska kunna hålla sin del av samhällskontraktet behöver den veta vilka som vistas i Sverige.

De möjligheter att fuska med samordningsnummer som har funnits göder även den organiserade brottsligheten, där avancerade upplägg med dubbla identiteter och falsk folkbokföring blivit en allt viktigare inkomstkälla och urholkar statens finanser och vårt välfärdssystem. Vi anser att staten ska göra allt den kan för att bekämpa fusk och fel i välfärdssystemet. Skattepengarna ska hamna på rätt ställen och gå till dem som behöver det. Fusket både urholkar förtroendet för staten och göder de kriminella gängen. För varje skattekrona som försvinner i felaktiga utbetalningar tas en krona från vård, skola och omsorg. Så kan vi inte ha det.

Herr talman! Därför är det nu mycket viktigt att de som behöver ett samordningsnummer ska kunna få det på bästa sätt. För dem som vill utnyttja systemet stänger vi nu en dörr, och det är jag väldigt glad för. Därför ställer jag mig bakom utskottets förslag till beslut.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 13.)

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-11-30
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 4, Voteringar: 3
Stillbild från Beslut 2022/23:SkU4, Beslut

Beslut 2022/23:SkU4

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Stärkt system för samordningsnummer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om samordningsnummer,
  2. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
  3. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,
  4. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
  5. lag om ändring i lagen (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:276 punkterna 1-5.
 2. Sekretesskydd för biometriska uppgifter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:16 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) yrkande 1 och

  2022/23:31 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 1.
  • Reservation 1 (V, C, MP)
 3. Tilldelning av samordningsnummer till asylsökande

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:16 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) yrkande 2.
  • Reservation 2 (V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920015
  SD621010
  M580010
  C19005
  V02103
  KD16003
  MP01503
  L14002
  Totalt26137051
  Ledamöternas röster
 4. Sekretess i ärenden om tilldelning av samordningsnummer till asylsökande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:16 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) yrkande 3.
  • Reservation 3 (V, MP)
 5. Undantag från underrättelseskyldighet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:16 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) yrkande 4.
  • Reservation 4 (V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920015
  SD630010
  M580010
  C19005
  V02103
  KD16003
  MP01503
  L14002
  Totalt26236051
  Ledamöternas röster
 6. Lagring av biometriska data

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:31 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 2.
  • Reservation 5 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920015
  SD630010
  M580010
  C01905
  V21003
  KD16003
  MP15003
  L14002
  Totalt27919051
  Ledamöternas röster
 7. Kortare tid för vilandeförklaring

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:31 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 3.
  • Reservation 6 (C)