Protokoll 2022/23:28 Onsdagen den 30 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:28

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 november justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i finansutskottet skulle utökas från 25 till 27.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter i finansutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleanter i finansutskottet

Mirja Räihä (S)

Anna Vikström (S)

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2022/23:43

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:43 Levnadssätt som grund för lagföring

av Anders Ygeman (S)

Interpellationen kommer inte hinna

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.