Till innehåll på sidan

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

Betänkande 2023/24:CU6

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 november 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Krav på trafikförsäkring för elsparkcyklar (CU6)

Flertalet elsparkcyklar i trafiken kommer omfattas av krav på trafikförsäkring. Det är en av de åtgärder som ska stärka skyddet för den som skadas i trafiken, enligt ett lagförslag från regeringen. Förslaget omfattar bland annat även ett så kallat insolvensgarantisystem. Det innebär att den som skadats får ersättning även om hens trafikförsäkringsgivare går i konkurs.

Riksdagen sa ja till förslaget, som bygger på ett EU-direktiv från 2021. De nya reglerna börjar gälla den 23 december 2023, med undantag av insolvensgarantisystemet som ska börja gälla vid den tidpunkt som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen och avslag på motionsyrkandet.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-10-26
Justering: 2023-11-09
Trycklov: 2023-11-10
Reservationer: 1
Betänkande 2023/24:CU6

Alla beredningar i utskottet

2023-10-17, 2023-10-26

Krav på trafikförsäkring för elsparkcyklar (CU6)

Flertalet elsparkcyklar i trafiken ska omfattas av krav på trafikförsäkring. Det är en av de åtgärder som ska stärka skyddet för den som skadas i trafiken, enligt ett lagförslag från regeringen. Förslaget omfattar bland annat även ett så kallat insolvensgarantisystem. Det innebär att den som skadats får ersättning även om hens trafikförsäkringsgivare går i konkurs.

Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget, som bygger på ett EU-direktiv från 2021. De nya reglerna föreslås börja gälla den 23 december 2023, med undantag av insolvensgarantisystemet som ska börja gälla vid den tidpunkt som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-11-14
Debatt i kammaren: 2023-11-15

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 117 Martin Westmont (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i ärendet.

Överimplementering av EU-direktiv och EU:s regler är oftast inte det bästa alternativet, även om det självklart finns undantag, till exempel när det kommer till att främja handel mellan europeiska länder.

I det ärende som vi snart ska ta ställning till i kammaren sker just en sådan överimplementering. Förslaget är att utvidga trafikförsäkringsplikten till att även omfatta eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som är konstruerade för en hastighet som överstiger 14 kilometer i timmen men som inte går fortare än 20 kilometer i timmen.

Vi kan se att EU:s utvidgade fordonsdirektiv framför allt berör elsparkcyklar som hyrs ut i bland annat Sverige.

När det kommer till elsparkcyklar sker många singelolyckor på grund av att föraren har fört fram sparkcykeln vårdslöst eller oaktsamt. Sverigedemokraterna anser att försäkringsplikten ska begränsas till en ansvarsförsäkring, eftersom det enbart är en sådan försäkring som krävs enligt EU-direktivet.

Nya trafikförsäkrings-regler - stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

En trafikförsäkring lär vara mer kostsam än en ansvarsförsäkring. Med tanke på mängden olyckor med elsparkcyklar finns en överhängande risk att premien för alla försäkringstagare oavsett fordon kommer att höjas. Denna risk vill Sverigedemokraterna undvika, och därför anser vi att försäkringsplikten bör begränsas till en ansvarsförsäkring. Vid sidan av en ansvarsförsäkring anser vi i stället att bolagen bör säkra upp förhållandena kring uthyrning av elsparkcyklar när det kommer till både försäkring och användning.

Fru talman! Föraren av elfordon som får gå i upp till 20 kilometer i timmen bör också ta ett större egenansvar att färdas tryggt och säkert både för sig själv och för andra människor som vistas i vårt gemensamma offentliga utrymme.

Man bör ha i åtanke att det redan i dag finns möjlighet för en förare att få ersättning ur en olycksfallsförsäkring, och det är rimligt att den som hyr till exempel en elsparkcykel har en sådan försäkring. Vårt förslag hindrar inte heller att brukaren själv ser över sina försäkringar. Det är fullt möjligt att själv teckna en extra försäkring som då inte skulle drabba andra försäkringstagare genom höjda premier. Man kan också se över villkoren i sin hemförsäkring och vid behov teckna vissa tillägg.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-11-15
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
  2. lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,
  3. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
  4. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,
  5. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
  6. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:142 punkterna 1-6.
 2. Lagstiftningens framtida utformning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:74 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940013
  SD062010
  M60008
  C20004
  V20004
  KD14005
  MP13005
  L12004
  -0100
  Totalt23363053
  Ledamöternas röster