Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:142 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

Motion 2023/24:74 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:142
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-09-22
Granskad
2023-09-28
Bordlagd
2023-09-29
Hänvisad
2023-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäkringsplikten bör begränsas till en ansvarsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen nya regler om trafikförsäkringen. Förslagen bygger på ett EU-direktiv och ska öka skyddet för de som skadas i trafiken, bl.a. genom att fler ges rätt till ersättning ur försäkringssystemet. Förslagen rör utvidgning av tillämpnings­området för trafikskadelagen till att omfatta elsparkcyklar, införande av insolvens­garantisystem, höjning av högsta ersättningsbeloppet från motortävlingsförsäkring och möjlighet att välja land för teckning av försäkring vid import av fordon.

Försäkringsplikten bör begränsas till en ansvarsförsäkring eftersom det enbart är en sådan försäkring som krävs enligt direktivet. Det är negativt med överimplementering av EU-regler. En ansvarsförsäkring täcker enbart skador på tredje man. Den svenska trafikförsäkringen innebär ett bredare försäkringsskydd; försäkringen täcker också ersättning för personskador som drabbar fordonets förare. Icke desto mindre innebär förslaget en överimplementering och det kostar med försäkring, det innebär kostnader för Trafikförsäkringsföreningen, försäkringsgivarna och därmed kunderna. Bolagen bör i stället säkra upp förhållandena kring uthyrning av elsparkcyklar och hur de får användas. Att erbjuda en försäkring bör kunna göras av uthyrare utan att reglera ett trafikförsäkringstvång nationellt. De som hyr bör också ta ett eget ansvar när det gäller att hyra och att köra fordonen, att ta reda på vad som gäller och ha en täckande försäk­ring. Det finns all möjlighet att själv vid behov komplettera sin hemförsäkring. Det finns också all möjlighet för bolagen som hyr ut elsparkcyklar att sätta upp regler kring vad som gäller och även att på ett tydligt sätt informera de som hyr, detta så att avtalen är hållbara och så att systemet och miljön kring transport och hantering av elsparkcyklar sköts på ett bra och säkert sätt. Detta bör göras.

Flera remissinstanser efterlyser regler om förutsättningarna för att framföra eldrivna enpersonsfordon och om trafiksäkerhet. Det gäller exempelvis regler om hjälm, lägsta ålder, promillegräns, trafikutbildning och fordonens klassificering. När det gäller elsparkcyklar finns behov av att stärka upp säkerhet och regler. Detta ligger utanför aktuellt direktiv och denna proposition, som rör försäkringsfrågan. Men Sverige­demokraterna ser det som nödvändigt med hårdare reglering när det gäller säkerheten kring hur elsparkcyklar ska hanteras.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

Roger Hedlund (SD)

Martin Westmont (SD)

Björn Tidland (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäkringsplikten bör begränsas till en ansvarsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.