Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2016

Beslut

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur anslagen för utgiftsområde 1, Rikets styrelse, ska fördelas. Totalt handlar det om drygt 13 miljarder kronor för 2017. I utgiftsområde 1 ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om bland annat höjda stödnivåer för tidningar som kommer ut en gång per vecka.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-3, 5, 7-11. Delvis bifall till propositionen punkten 6. Avslag på propositionens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-09-29, 2016-10-20, 2016-10-25, 2016-11-08, 2016-11-15

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur anslagen för utgiftsområde 1, Rikets styrelse, ska fördelas. Totalt handlar det om drygt 13 miljarder kronor för 2017. I utgiftsområde 1 ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.

KU föreslår vidare bland annat att riksdagen säger ja till regeringens förslag om höjda stödnivåer för tidningar som kommer ut en gång per vecka.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.