Till innehåll på sidan

Onsdag den 30 november 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:37

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:37

Onsdagen den 30 november 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokollet från onsdagen den 9 november

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

2

2016/17:FPM28 Ändring i direktivet mot skatteundandraganden (hybrida missmatchningar med tredjeländer) KOM(2016) 687

SkU

3

2016/17:FPM29 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2017 KOM(2016) 698

MJU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

4

RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

KU

6

2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

SkU

7

2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

SkU

8

2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

UbU

 

Skrivelse

 

9

2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

 

10

2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

11

2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

12

2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

EU-dokument

 

13

KOM(2016) 705 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet europeiska ekonomiska kommittén samt regionkommittén – En rymdstrategi för Europa 

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2016/17:SfU6 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

1 res. (SD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

15

Bet. 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3 res. (SD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

16

Bet. 2016/17:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1 res. (M)

 

Skatteutskottets betänkande

 

17

Bet. 2016/17:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

4 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

18

Bet. 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

14 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets utlåtande

 

19

Utl. 2016/17:TU7 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

 

 

Civilutskottets betänkande

 

20

Bet. 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

16 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

21

Bet. 2016/17:TU5 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

1 res. (V)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2 res. (V, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.