Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 21 mars 2023

Utskottets förslag

Skrivelse om skolpengen har behandlats (UbU12)

Riksrevisionens granskning av skolpengen till friskolor visar att reglerna om ersättning till enskilda huvudmän i vissa avseenden motverkar en likvärdig skola och därför behöver förändras. I en skrivelse anger regeringen att den i huvudsak delar slutsatserna i granskningen och att frågorna ska utredas. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Skolpengen är den summa pengar som en elev generar till den huvudman som ansvarar för elevens utbildning. Riksrevisionen menar att de nuvarande reglerna gör det svårt för huvudmännens möjlighet att planera sin verksamhet och att åstadkomma en effektiv resursfördelning. Därför rekommenderar man regeringen att se till att det införs en statligt bestämd schablonmodell för ersättning till enskilda huvudmän.

Dessutom rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över regelverket för påtagliga negativa följder vid etablering av friskolor, så att det blir tydligt vad som avses.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-02-23, 2023-03-09

Skrivelse om skolpengen har behandlats (UbU12)

Riksrevisionens granskning av skolpengen till friskolor visar att reglerna om ersättning till enskilda huvudmän i vissa avseenden motverkar en likvärdig skola och därför behöver förändras. I en skrivelse anger regeringen att den i huvudsak delar slutsatserna i granskningen och att frågorna ska utredas. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Skolpengen är den summa pengar som en elev generar till den huvudman som ansvarar för elevens utbildning. Riksrevisionen menar att de nuvarande reglerna gör det svårt för huvudmännens möjlighet att planera sin verksamhet och att åstadkomma en effektiv resursfördelning. Därför rekommenderar man regeringen att se till att det införs en statligt bestämd schablonmodell för ersättning till enskilda huvudmän.

Dessutom rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över regelverket för påtagliga negativa följder vid etablering av friskolor, så att det blir tydligt vad som avses.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om skolpengen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:44 till handlingarna.

2. Ett nytt system för resursfördelning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:610 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 5,

2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 32,

2022/23:2128 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 4,

2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkandena 1-4 och

2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (S, V, MP)
Reservation 2 (C)

3. En s.k. klasspeng

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:610 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 3 (V)