Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Skrivelse 2022/23:44

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-28
Bordlagd
2023-01-13
Hänvisad
2023-01-17
Motionstid slutar
2023-01-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:44

Riksrevisionens rapport om skolpengen –

Skr.

effektivitet och konsekvenser

2022/23:44
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2022
Ulf Kristersson
Lotta Edholm
(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser (RiR 2022:17).
Riksrevisionens övergripande slutsats är att de bestämmelser som avser ersättning till enskilda huvudmän för elever i grundskolan i vissa avseenden motverkar en likvärdig skola och därför behöver förändras. Det nuvarande regelverket medför svårigheter för såväl huvudmännens möjlighet att planera sin verksamhet som en effektiv

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.