Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Radio- och tv-avgiften ersätts av public service-avgift (KrU2)

Riksdagen beslutade efter förslag från regeringen om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Beslutet innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift som är individuell. Avgiften ska betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst, alltså inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Juridiska personer omfattas inte av beslutet. Skatteverket får ansvar för att ta in avgiften.

Avgiften ska vara 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. För 2019 kommer avgiften maximalt att vara drygt 1 300 kronor per person och år. Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kr/månad betalar en reducerad avgift.

Regeringen har också lämnat förslag om längden på de sändningstillstånd som ska finansieras av public service-avgiften. Riksdagen delar inte regeringens bedömning att den första tillståndsperioden ska vara i tio år. Istället vill riksdagen att de sändningstillstånd som programföretagen får närmast efter att de nya reglerna börjat gälla ska vara i sex år, med start från 2020. De nya åttaåriga sändningstillstånden ska därmed gälla från den 1 januari 2026 och inte från 2030 som regeringen föreslagit.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag men med ändringen ovan.

Den nya lagen och övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1, 2, 4-6. Delvis bifall till propositionen punkt 3. Bifall till motionerna i punkt 2 i utskottets förslag till riksdagsbeslut. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-06
Justering: 2018-11-08
Trycklov: 2018-11-09
Reservationer 12
Betänkande 2018/19:KrU2

Alla beredningar i utskottet

2018-11-06, 2018-10-18

Radio- och tv-avgiften ersätts av public service-avgift (KrU2)

Regeringen föreslår en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förslaget innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift som är individuell. Avgiften ska betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst, alltså inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Juridiska personer omfattas inte av förslaget. Skatteverket ska få ansvar för att ta in avgiften.

Avgiften ska vara 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. För 2019 föreslår regeringen att avgiften maximalt kommer att vara drygt 1 300 kronor per person och år. Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kr/månad betalar en reducerad avgift, enligt förslaget.

Regeringen lämnar också förslag om längden på de sändningstillstånd som ska finansieras av public service-avgiften. Kulturutskottet delar inte regeringens bedömning att den första tillståndsperioden ska vara i tio år. Istället vill utskottet att de sändningstillstånd som programföretagen får närmast efter att de nya reglerna börjat gälla ska vara i sex år, med start från 2020. De nya åttaåriga sändningstillstånden ska därmed gälla från den 1 januari 2026 och inte från 2030 som regeringen föreslagit.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med ändringen ovan.

Den nya lagen och övriga lagändringar som ingår i regeringens förslag ska börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
13 förslagspunkter, 4 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 65 0 1 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 276 60 1 12


2. Ändringar i radio- och tv-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) med den ändringen att punkt 2 och 3 ikraftträdande och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4198 av Per Lodenius (C),

2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:4200 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:4201 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1 och

bifaller delvis proposition 2017/18:261 punkt 3.

Reservation 2 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 3 94 0 3
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 0 16 0 0
Totalt 201 136 0 12


3. Regeringens förslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
b) godkänner vad regeringens föreslår om
1. förvaltningsstiftelsen (avsnitt 7.4 i propositionen),
2. avtalet med Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (avsnitt 8 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:261 punkterna 1, 2 och 4-6.

4. Överföring och förvaltning av avgiftsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4200 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 20 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 317 20 0 12


5. Årlig balansering och automatisk justering av tillgångarna på public service-kontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 66 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 271 66 0 12


6. Sänkt avgift när Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag har avvecklats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:4201 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 249 87 0 13


7. Utredning av public service i sin helhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 66 0 0 4
SD 0 60 0 2
C 30 0 0 1
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 276 60 0 13


8. Kortare sändningsperiod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 7 (SD)

9. Årliga budgetunderlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 8 (SD)

10. Sponsring av Sveriges Television AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:4201 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 9 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 66 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 250 87 0 12


11. Medieetisk granskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 10 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 66 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 20 1 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 270 67 0 12


12. Utveckla uppdraget till granskningsnämnden för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:4201 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 11 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 66 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 250 87 0 12


13. Saklighetsprövningar och exponering av rättelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 12 (SD)