Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2017

Beslut

Sex uppmaningar till regeringen om kulturarvsfrågor (KrU9)

Riksdagen riktar sex tillkännagivanden till regeringen om olika kulturarvsfrågor. Uppmaningarna är:

 • Regeringen bör bejaka varje museums särart utifrån dess samlingar och museernas uppgift att tillgängliggöra samlingarna.
 • Regeringen bör utreda förutsättningarna för statliga museer att kunna donera föremål genom gåva även utanför det allmänna museiväsendet.
 • Regeringen bör utreda hur samarbetet mellan museernas verksamhet och undervisningen i skolan kan stärkas.
 • Regeringen bör skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet.
 • Regeringen bör göra en fördjupad kartläggning av skyddsvärda kyrkor, tillsammans med en analys av framtida kostnader.
 • Digitaliseringen av kulturarvet kopplat till forskning och bildning ska stärkas.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens proposition om kulturarvspolitiken och motioner om olika frågor inom området. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i propositionen, som bland annat innebär en ny museilag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 5-6. Delvis bifall till propositionen punkterna 1-4. Bifall till motionsyrkandena 2016/17:2886 yrkande 7, 2016/17:3643 yrkandena 3, 4, 5, 7 och 8 2016/17:3644 yrkande 1 Delvis bifall till motionsyrkandena 2016/17:73, 2016/17:607, 2016/17:1853, 2016/17:3642 yrkandena 1 och 4. Avslag på övriga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-24
Reservationer 35
Betänkande 2016/17:KrU9

Sex uppmaningar till regeringen om kulturarvsfrågor (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen riktar sex tillkännagivanden till regeringen om olika kulturarvsfrågor. Uppmaningarna är:

 • Regeringen bör bejaka varje museums särart utifrån dess samlingar och museernas uppgift att tillgängliggöra samlingarna.
 • Regeringen bör utreda förutsättningarna för statliga museer att kunna donera föremål genom gåva även utanför det allmänna museiväsendet.
 • Regeringen bör utreda hur samarbetet mellan museernas verksamhet och undervisningen i skolan kan stärkas.
 • Regeringen bör skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet.
 • Regeringen bör göra en fördjupad kartläggning av skyddsvärda kyrkor, tillsammans med en analys av framtida kostnader.
 • Digitaliseringen av kulturarvet kopplat till forskning och bildning ska stärkas.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens proposition om kulturarvspolitiken och motioner om olika frågor inom området. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i propositionen, som bland annat innebär en ny museilag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-29
Debatt i kammaren: 2017-05-30
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
30 förslagspunkter, 24 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 31 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. museilag,
2. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
3. lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen,
4. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 augusti 2017.
b) godkänner regeringens förslag till
1. upphävande av riksdagsbindningar avseende myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
2. upphävande av riksdagsbindningar i frågor om den verksamhet som bedrivs av Sveriges bildkonstnärsfond och verksamhetens organisation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:116 punkterna 5 och 6, bifaller delvis proposition 2016/17:116 punkterna 1-4 och avslår motion

2016/17:3644 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 40 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 17 1 0 3
L 0 0 16 3
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 2
Totalt 250 42 16 41


2. Bevara varje museums särart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör bejaka varje museums särart utifrån dess samlingar och museernas uppgift att tillgängliggöra dessa och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3 och

2016/17:3644 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1 och

avslår motion

2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (S, MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 102 0 9
M 76 0 0 7
SD 40 0 0 7
MP 0 19 1 5
C 20 0 0 2
V 1 0 17 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 169 121 18 41


3. Donation av föremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda förutsättningarna för statliga museer att kunna donera föremål genom gåvor även utanför det allmänna museiväsendet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP, V)

4. Bredare samarbete inom hela museisektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 183 125 0 41


5. Justeringar i museilagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)

6. Faddersystem för kulturarvsföremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

7. Ändringar i kulturmiljölagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 76 0 0 7
SD 0 39 0 8
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 2
Totalt 266 40 0 43


8. Anpassning till EU-rätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 10 (SD)

9. Kulturarvspolitikens inriktning samt finansiering och konsekvensanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1, 10 och 11.

Reservation 11 (SD)

10. En strategi för det samiska kulturarvet i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

11. Kunskap om nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2209 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2480 av Mikael Oscarsson (KD),

2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2 och

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 0 40 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 1 0 12 3
- 0 0 1 2
Totalt 237 18 53 41


12. Kulturarvet och skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett uppdrag som förtydligar och stärker samarbetet mellan museernas verksamhet och undervisningen i skolan och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7,

bifaller delvis motion

2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1 och

avslår motionerna

2016/17:1544 av Marta Obminska (M) och

2016/17:2837 av Runar Filper (SD) yrkande 2.

Reservation 16 (S, MP)

13. Museer som en del av näringslivspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

14. Dataspel som förmedlare av kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2194 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 18 (SD)

15. Förstörelse av kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3644 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 19 (L)

16. Immateriellt kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 20 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 40 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 1 0 2
Totalt 254 54 0 41


17. Övergripande om museisektorns struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:13 av Mathias Sundin m.fl. (L, V, MP, KD, C),

2016/17:14 av Mathias Sundin m.fl. (L, KD),

2016/17:233 av Edward Riedl (M),

2016/17:260 av Magnus Oscarsson (KD),

2016/17:486 av Ann-Britt Åsebol (M),

2016/17:896 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2016/17:1603 av Pia Nilsson (S),

2016/17:1678 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2016/17:1687 av Niklas Karlsson (S),

2016/17:2770 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) och

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (L)
Reservation 23 (KD)

18. Hbt-museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27 och

2016/17:1995 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L) yrkandena 1-3.

Reservation 24 (L)

19. Museum för regalskepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:125 av Mattias Bäckström Johansson (SD).

Reservation 25 (SD)

20. Nobelmuseet i Karlskoga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1843 av Elisabeth Svantesson (M) och

2016/17:2553 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 26 (SD, KD)

21. Utveckling av Statens museer för världskultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:663 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:3644 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3 och

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (L)

22. Transporthistoriska museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:73 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:607 av Bengt Eliasson (L) och

2016/17:1853 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M).

Reservation 29 (S, MP, V)

23. Repatriering och restitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3100 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M) yrkandena 1 och 2.

24. Strategiskt arbete för att nå kulturmiljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2205 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2016/17:2434 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 30 (SD)

25. Fornminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:2137 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2462 av Sofia Damm (KD),

2016/17:2660 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD),

2016/17:2988 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C),

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 31,

2016/17:3249 av Anders Hansson (M) och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 51.

Reservation 31 (L)
Reservation 32 (KD)

26. Kartläggning av skyddsvärda kyrkobyggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en fördjupad kartläggning av skyddsvärda kyrkor tillsammans med en analys av framtida kostnader och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

avslår motion

2016/17:518 av Edward Riedl (M).

Reservation 33 (S, MP, V)

27. Kyrkliga kulturminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2198 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2203 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 34 (SD)

28. Strategi för statens förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:166 av Cecilia Magnusson (M) och

2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S).

29. Samordnad kulturarvsdigitalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör stärka digitaliseringen av kulturarvet kopplat till forskning och bildning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8 och

bifaller delvis motion

2016/17:3642 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 35 (S, MP)

30. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1625 av Hans Ekström (S),

2016/17:2182 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2193 av Aron Emilsson m.fl. (SD) och

2016/17:2424 av Aron Emilsson (SD).