Tisdag den 30 maj 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:116

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:116

Tisdagen den 30 maj 2017

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 9 maj

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

2

2016/17:193 Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål

MJU

 

Redogörelse

 

3

2016/17:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2017

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare

 

4

2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD)

JuU

5

2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

JuU

 

med anledning av prop. 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

 

6

2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

 

med anledning av prop. 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

 

7

2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

 

med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

 

8

2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

FiU

 

EU-dokument

 

9

KOM(2017) 208 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juli 2017

FiU

10

KOM(2017) 257 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 juli 2017

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2016/17:SfU21 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

1 res. (SD)

12

Bet. 2016/17:SfU23 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

4 res. (M, SD, V, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

13

Bet. 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

2 res. (S, SD, MP, V)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2016/17:UbU20 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

15

Bet. 2016/17:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014–2016

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

16

Bet. 2016/17:JuU26 Utökad samverkan mellan domstolar

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

17

Bet. 2016/17:UU9 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

2 res. (V, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

18

Bet. 2016/17:MJU22 Övergripande miljöfrågor

9 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 31 maj kl. 16.00

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

19

Bet. 2016/17:KrU9 Kulturarvsfrågor

35 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

20

2016/17:480 av Gunilla Nordgren (M)
Migrationsverkets anvisningar

 

21

2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD)
Borgerlig vigsel med något extra

 

22

2016/17:512 av Mikael Eskilandersson (SD)
Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal

 

23

2016/17:515 av Mikael Eskilandersson (SD)
Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

24

2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Utfodring av vilt

 

25

2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anmälningsplikt för åtelkamera

 

26

2016/17:504 av Jens Holm (V)
Havskonferensen och fiskeavtalen

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

27

2016/17:509 av Sten Bergheden (M)
Kapaciteten på Västra stambanan

 

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

28

2016/17:394 av Lotta Finstorp (M)
Ridning som friskvård

 

29

2016/17:412 av Lotta Finstorp (M)
Åtgärder för minskad psykisk ohälsa

 

30

2016/17:492 av Lars-Axel Nordell (KD)
Distanshandel med alkohol

 

31

2016/17:493 av Penilla Gunther (KD)
Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor

 

32

2016/17:507 av Penilla Gunther (KD)
Rehabilitering för strokepatienter

 

 

Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

33

2016/17:365 av Jens Holm (V)
Inventering av nyckelbiotoper

 

34

2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Natura 2000 på norra Gotland

 

35

2016/17:510 av Mikael Oscarsson (KD)
Myggbekämpning vid nedre Dalälven

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.