Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Skyddet för den personliga integriteten ska stärkas (KU13)

Olaga integritetsintrång ska bli ett nytt brott i brottsbalken. Det innebär att det ska bli straffbart att sprida vissa typer av bilder eller andra uppgifter om någon annans privatliv. Det gäller om syftet är att allvarligt skada personen som blir utsatt för det. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Dessutom vill regeringen tydliggöra och modernisera straffen för olaga hot, ofredande och förolämpning och göra fler typer av handlingar straffbara. Det skulle innebära ändringar i brottsbalken. Olaga hot och förolämpning är brott som även finns i tryckfrihetsförordningen. Därför föreslås även ändringar i den grundlagen.

För att ändra i en grundlag krävs det att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och det måste vara ett val emellan omröstningarna. Riksdagen ja till regeringens förslag om en ändring i grundlagen och frågan kommer att tas upp för ett slutgiltigt beslut efter nästa val. På grund av det beslutade riksdagen också att förslaget om ändringar när det gäller olaga hot och förolämpning skjuts upp till nästa års riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 3-5. Delvis bifall vilande till propositionen punkt 1. Bifall till propositionen punkt 2 i denna del. Bifall till uppskov med behandlingen av propositionen punkt 2 i denna del. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-09-21, 2017-10-19, 2017-10-26

Skyddet för den personliga integriteten ska stärkas (KU13)

Olaga integritetsintrång ska bli ett nytt brott i brottsbalken. Det innebär att det ska bli straffbart att sprida vissa typer av bilder eller andra uppgifter om någon annans privatliv. Det gäller om syftet är att allvarligt skada personen som blir utsatt för det. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Dessutom vill regeringen tydliggöra och modernisera straffen för olaga hot, ofredande och förolämpning och göra fler typer av handlingar straffbara. Det skulle innebära ändringar i brottsbalken. Olaga hot och förolämpning är brott som även finns i tryckfrihetsförordningen. Därför föreslås även ändringar i den grundlagen.

För att ändra i en grundlag krävs det att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och det måste vara ett val emellan omröstningarna. Därför föreslår konstitutionsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ändring i grundlagen och att frågas tas upp för ett slutgiltigt beslut efter nästa val. På grund av det föreslår utskottet också att förslaget om ändringar när det gäller olaga hot och förolämpning skjuts upp till nästa års riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.