God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2018

Beslut

Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns (SoU26)

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet.

Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

Riksdagen anser också att det är angeläget att fler patienter än i dag får en fast läkarkontakt. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt. Utskottets förslag grundas på ett motionsyrkande. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:SoU26

Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns (SoU26)

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

Utskottet anser också att det är angeläget att fler patienter än i dag får en fast läkarkontakt. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det övergripande nationella folkhälsomålet och folkhälso-arbetets målstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och omvandling av folkhälso-arbetets målstruktur.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:249.

2. Hälsa för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4182 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 235 53 0 61


3. En folkhälsolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4175 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 269 19 0 61


4. Förebyggande arbete och tillgänglig vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4181 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 172 116 0 61


5. Fast läkarkontakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4181 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkande 2.

6. Idrott för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4182 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 4 (L)

7. Ett äldreperspektiv på alkoholprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4182 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 5 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 66 1 0 16
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 234 54 0 61


8. Folkhälsomyndighetens roll på ANDT-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4182 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 6 (L)