Sök

Avdelning
Hoppa till filter

299 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2007/08, 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Finansinspektionens tillkännagivande (2007:1365) om ändring av vissa skadelivräntor

  Svensk författningssamling 2007:1365

  Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor
  Utfärdad
  2007-12-28
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

  Svensk författningssamling 2007:1447

  Uppgifter 1 § Riksgäldskontoret är statens centrala finansförvaltning. Myndigheten är också 1. garantimyndighet enligt a) lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, och b) lagen (1999:158) om investerarskydd, 2. stödmyndighet enligt a) lagen (2015:1017)
  Utfärdad
  2007-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:465
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

  Svensk författningssamling 2007:1475

  1 § Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som andraspråk samt kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) enligt
  Utfärdad
  2007-12-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:455
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

  Svensk författningssamling 2007:1470

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. 2 § De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. 2
  Utfärdad
  2007-12-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:3
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

  Svensk författningssamling 2007:1436

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell verksamhet för och med elever i förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på grundskolenivå. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på
  Utfärdad
  2007-12-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1615
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

  Svensk författningssamling 2007:1435

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Ändamålet med statsbidraget 2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja
  Utfärdad
  2007-12-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:296
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

  Svensk författningssamling 2007:1431

  Uppgifter 1 § Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Förordning (2013:422). 2 § Inom ramen för den uppgift som anges i 1 §
  Utfärdad
  2007-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1552
 • Dokument & lagar

  Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

  Svensk författningssamling 2007:1413

  1 § En kommun har rätt att varje år under tiden 2008-2010 av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med ett belopp som bestäms enligt denna lag. 2 § Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda fastighetsavgiften för 2008 ska fastställas av regeringen. Regeringen ska även
  Utfärdad
  2007-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2009:1411
 • Dokument & lagar

  Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

  Svensk författningssamling 2007:1412

  Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad
  Utfärdad
  2007-12-18
 • Dokument & lagar

  Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

  Svensk författningssamling 2007:1398

  Avgiftsplikt 1 § Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid
  Utfärdad
  2007-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2012:743
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

  Svensk författningssamling 2007:1368

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till enskilda arkiv som inte omfattas av kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Statsbidrag lämnas i mån av
  Utfärdad
  2007-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2012:815
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

  Svensk författningssamling 2007:1348

  Uppgifter 1 § Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395). Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut om
  Utfärdad
  2007-12-13
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:869
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

  Svensk författningssamling 2007:1347

  Inledande bestämmelser 1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som bedriver kortare studier i alfabetisering i samiska. 2 § Syftet med bidraget är att främja det samiska språket så att samer som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på
  Utfärdad
  2007-12-13
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1033
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

  Svensk författningssamling 2007:1345

  Inledande bestämmelser 1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för 1. kortare studier om funktionsnedsättning, 2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning, och 3. studier inom kommunal
  Utfärdad
  2007-12-13
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:738
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1336) om ränta på studielån för 2008

  Svensk författningssamling 2007:1336

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 2,1
  Utfärdad
  2007-12-13
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1308) om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Svensk författningssamling 2007:1308

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,1 procent för år
  Utfärdad
  2007-12-13
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1305) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008

  Svensk författningssamling 2007:1305

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 4,55 procent för år
  Utfärdad
  2007-12-06
 • Dokument & lagar

  Officersförordning (2007:1268)

  Svensk författningssamling 2007:1268

  Innehåll och definitioner 1 § I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om tjänstegrader och anställning av officerare i Försvarsmakten. I förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
  Utfärdad
  2007-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:140
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

  Svensk författningssamling 2007:1266

  Uppgifter Ansvar och uppgifter 1 § Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp med utgångspunkt i det kollektiva försvaret inom Nato. Förordning (2024:143). 2 § Försvarsmakten ska främja Sveriges säkerhet och
  Utfärdad
  2007-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:143
 • Dokument & lagar

  Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

  Svensk författningssamling 2007:1244

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. 2 § Förordningen ska inte tillämpas på 1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten, 2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av
  Utfärdad
  2007-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:958
Bevaka via RSS