Till innehåll på sidan

Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1431
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1552
Övrig text: Rättelseblad 2007:1431 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Förordning (2013:422).

2 §   Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska myndigheten särskilt
   1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
   2. bedöma kvaliteten, nyttiggörandet och samhällsrelevansen av den egna verksamheten och i utvärderingen av den forskning till vilken rådet har fördelat medel, även ur ett internationellt perspektiv och ett EU-perspektiv,
   3. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom myndighetens verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,
   4. beakta forskningsetiska frågor,
   5. främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka kunskapen om och förståelsen för sociala förhållanden och processer,
   6. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
   7. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat,
   8. främja och ta initiativ till forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte internationellt och inom EU,
   9. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom EU:s ramprogram för forskning, övriga forskningsprogram inom EU samt internationella forskningsprogram,
   10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,
   11. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,
   12. främja forskares rörlighet,
   13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet,
   14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor, och
   15. samordna forskning om
      a) barn och ungdomar, däribland barns och ungdomars hälsa,
      b) äldre,
      c) funktionshinder,
      d) socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, och
      e) internationell migration och etniska relationer.
Förordning (2018:1552).

3 §   Forskningsrådet får utfärda riktlinjer för sin medelsfördelning.

Samverkan

3 a §   Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Förordning (2015:190).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en styrelse.

5 §   Styrelsen ska bestå av en ordförande, myndighetschefen och elva andra ledamöter. Förordning (2015:581).

6 §   Har upphävts genom förordning (2015:581),

Organisation

7 §   Vid forskningsrådet ska det finnas en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens.

För Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Statens energimyndighet ska det finnas en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamhet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska eftersträva en jämn könsfördelning i beredningsorganisationen. Förordning (2013:422).

Anställningar och uppdrag

8 §   Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2012:977).

8 a §   Sju ledamöter i styrelsen utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Ordföranden samt fyra ledamöter utses av regeringen. Styrelsen för forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot efter förslag från forskningsrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. Ingen ledamot får utses för mer än två mandatperioder i följd.
Förordning (2015:581).

9 §   Huvudsekreteraren utses av styrelsen. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl. Förordning (2012:977).

10 §   Har upphävts genom förordning (2012:977).

Medelsfördelning

11 §   Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år.

Forskningsrådet ska vid beslut om beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

Forskningsrådet får besluta att beviljade medel inte längre ska betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. Beslutet får avse viss tid. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel. Förordning (2018:1552).

12 §   Forskningsrådet ska, efter samråd med myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, bestämma
   - vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
   - villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
   - skyldighet för mottagaren att till rådet lämna en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

13 §   Har upphävts genom förordning (2015:581),

Överklagande

14 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 § tredje stycket får inte överklagas. Förordning (2018:1552).


Övergångsbestämmelser

2009:977
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009.
   2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

2009:1275
   1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009.
   2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till ledamot eller ersättare till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot eller ersättare i styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

2012:977

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 i fråga om 8 § och i övrigt den 1 februari 2013.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.