Till innehåll på sidan

Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1475
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:455
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som andraspråk samt kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2016:455).

2 §   Stockholms universitet ska
   - samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter,
   - stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik, och
   - stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveckling.

3 §   Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk samt kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2016:455).

4 §   Den verksamhet som Stockholms universitet bedriver enligt denna förordning ska redovisas särskilt i den redovisning som universitetet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


Övergångsbestämmelser

2012:104

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för svenskundervisning för invandrare och motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.