Reformering av det allmänna pensionssystemet

Proposition 1993/94:250

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Bordläggning
1994-05-02
Inlämning
1994-05-02
Hänvisning
1994-05-03
Motionstid slutar
1994-05-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1993/94:250

Reformering av det
allmänna pensionssystemet

1 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 250

Omslag

Grafisk formgivning: FKF informationsenheten

Foto: Eva Wernlid/Tio Foto, Leif Forslund/Foto Dalmas AB

Regeringens proposition

1993/94:250

Reformering av det allmänna pensionssystemet

Prop.

1993/94:250

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 1994

Carl Bildt

Bo Könberg
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås genomgripande förändringar i nuvarande regler
för ålderspensionering. Förslagen baseras på Pensionsarbetsgruppens
betänkande Reformerat pensionssystem (SOU 1994:20) och den upp-
görelse som träffades inom arbetsgruppen mellan företrädare

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett reformerat ålderspensionssystem (avsnitten 4.1-4.9, 5.1-5.4, 5.5.1-5.5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 6.1-6.4, 7.1, 7.2, 8.1-8.5, 9.1, 9.2, 10.1-10.7, 11, 13.1-13.3 och 14).
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:SfU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett reformerat ålderspensionssystem (avsnitten 4.1-4.9, 5.1-5.4, 5.5.1-5.5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 6.1-6.4, 7.1, 7.2, 8.1-8.5, 9.1, 9.2, 10.1-10.7, 11, 13.1-13.3 och 14).
  Behandlas i

Följdmotioner (14)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.