Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

Motion 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:250
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-05-17
Bordläggning
1994-05-18
Hänvisning
1994-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Vår huvudinvändning mot förslaget är att man vill ändra
det hittillsvarande kedjebrevssystemet ATP till ett annat
system som fortfarande till 88 procent är ett
fördelningssystem av kedjebrevskaraktär. Ny demokrati
förordar snarast möjliga övergång till premiereservsystem
och vill understryka att konkreta förslag till hur detta skulle
kunna genomföras har framförts av exempelvis Skandia.
Här är några av ingredienserna i Skandias modell.Raka
rör genom successiv övergång till premiereservsystem för
alla under 50 år. Gardering för alla över 50 år.
Individen kan själv placera sina pensionsmedel inom vissa
ramar. Inga subventioner till hemarbetande m.fl. Dessa
får sin eventuella pension genom att staten betalar avgiften
in i systemet. Avgiftsbestämda, icke förmånsbestämda,
pensioner.
Vi motsätter oss därför regeringens förslag. Vi vill
emellertid även framföra avvikande synpunkter på vissa
delar av det föreliggande förslaget.
Vi menaratt pensionssystemet skall ha mer av
grundpensionskaraktär,att både förmåner och avgifter
skall gå upp till maximalt 5,5 basbelopp i det nya
systemet,att det gamla systemet kan fortsätta med
maximalt 7,5 basbelopp men utan avgifter ovanför detta
tak,att egenavgiften till ålderspensionen skall vara
avdragsgill, att premiereservdelen av pensionen skall
vara minst dubbelt så stor,att avdragsrätten för privata
pensionsförsäkringar blir generösare,att denna
avdragsrätt även skall gälla för make/makar,att efter 60
års ålder endast ålderspension skall kunna förekomma,
enda undantag skall vara arbetsskada från
arbetsolycksfall,att den enskilde vid den årliga
informationen om den beräknade pensionen icke
skall ges uppfattningen att han har ett eget konto i
motsvarande omfattning, kontot är i regeringens variant
ungefär 88 procent fiktivt,att den icke fiktiva delen av
pensionen -- premiereservandelen -- anges vid den årliga
informationen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1993/94:250,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om premiereservsystem,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att pensionssystemet skall ha mer
av grundpensionskaraktär,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att både förmåner och avgifter
skall gå upp till maximalt 5,5 basbelopp i det nya systemet,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det gamla systemet kan
fortsätta med maximalt 7,5 basbelopp men utan avgifter
ovanför detta tak,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att egenavgiften till
ålderspensionen skall vara avdragsgill,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att premiereservdelen av
pensionen skall vara minst dubbelt så stor som regeringen
föreslagit,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att avdragsrätten för privata
pensionsförsäkringar skall vara generösare,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att denna avdragsrätt även skall
gälla för make/makar,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att efter 60 års ålder pension
endast i form av ålderspension skall kunna förekomma,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om information.

Stockholm den 17 maj 1994

Harriet Colliander (nyd)

Arne Jansson (nyd)

Leif Bergdahl (nyd)

Stefan Kihlberg (nyd)


Yrkanden (22)

 1. att riksdagen avslår proposition 1993/94:250
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår proposition 1993/94:250
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om premiereservsystem
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om premiereservsystem
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att pensionssystemet skall ha mer av grundpensionskaraktär
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att pensionssystemet skall ha mer av grundpensionskaraktär
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att både förmåner och avgifter skall gå upp till maximalt 5,5 basbelopp i det nya systemet
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att både förmåner och avgifter skall gå upp till maximalt 5,5 basbelopp i det nya systemet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det gamla systemet kan fortsätta med maximalt 7,5 basbelopp men utan avgifter ovanför detta tak
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det gamla systemet kan fortsätta med maximalt 7,5 basbelopp men utan avgifter ovanför detta tak
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att egenavgiften till ålderspensionen skall vara avdragsgill
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att egenavgiften till ålderspensionen skall vara avdragsgill
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att premiereservdelen av pensionen skall vara minst dubbelt så stor som regeringen föreslagit
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att premiereservdelen av pensionen skall vara minst dubbelt så stor som regeringen föreslagit
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar skall vara generösare
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar skall vara generösare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att denna avdragsrätt även skall gälla för make/makar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att denna avdragsrätt även skall gälla för make/makar
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att efter 60 års ålder pension endast i form av ålderspension skall kunna förekomma
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att efter 60 års ålder pension endast i form av ålderspension skall kunna förekomma
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om information.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om information.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.