Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

Motion 1993/94:Sf54 av Margareta Viklund (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:250
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-05-17
Bordläggning
1994-05-18
Hänvisning
1994-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I beräkningar om hur stor en slutlig pension skall bli skall
man enligt proposition 1993/94:50 utgå från vissa faktorer
som kommer att påverka det så kallade delningstalets
storlek. De faktorerna är återstående medellivslängd vid
pensionstillfället, dödligheten under förvärvsåren samt
inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor. I
propositionen anges också att kvinnors pension både i det
nuvarande systemet med indexerat tak och i det
reformerade systemet utgör cirka 78 procent av männens.
I propositionen föreslås att makar frivilligt skall kunna
dela pension. Men det värde som överförs från en man till
en kvinna skall räknas ned med hänsyn till kvinnors längre
medellivslängd. Pensionsrätt från en kvinna till en man skall
räknas upp i motsvarande mån. Delningen skall vara
frivillig och ske fortlöpande år från år under tiden för
äktenskapets bestånd så länge utträde ur systemet inte
anmälts.
Anmälan om delning skall göras gemensamt av makarna
och får till följd att delning börjar äga rum fr.o.m. året
därefter. Anmälan om utträde kan göras ensidigt av en
make/maka med verkan fr.o.m. året därefter.
Flera undersökningar visar att kvinnors livslängd planar
ut och alltmer närmar sig männens. Forskning i bl a
Danmark visar att medellivslängden hos danska kvinnor
inte har ökat de senaste åren. En liknande utveckling väntas
i de flesta västländer.
Samtidigt visar en ny studie att den svenske mannen
lever allt längre. Männen förväntas få en kraftigt ökad
medellivslängd. År 1983 levde, enligt Statistiska
centralbyrån, genomsnittsmannen i 73,6 år. År 2013
beräknas han bli 77,8 år gammal och år 2024 78,2 år.
Det nu framlagda förslaget till utformning av framför allt
delad pension befäster återigen samhällets ojämställda syn
på kvinnors och mäns rättigheter och behov. Det förefaller
djupt orättvist att om en kvinna och en man, makar,
bestämmer sig för att de vill dela pensionsrätten inte skall
ha rätt till lika stor pension oavsett hur länge den eventuellt
överlevande maken beräknas leva. Eftersom den
beräknade gemensamma pensionen har en viss storlek, en
ram, borde mannens pension kunna dras ner med
motsvarande summa som eventuellt kvinnans längre
överlevnad kan komma att kosta pensionssystemet. Det är
svårare att vara ensam med en mindre pension än att två
gemensamt delar på en större.
Även om kvinnan skulle ha en högre inkomst än mannen
och därmed också rätt till en högre pension innebär
förslaget till delad pensionsrätt att kvinnan ändå skall få
cirka 20 procent lägre pension än mannen under hela sin
pensionstid, därför att hon enligt dagens beräkningar
överlever mannen med cirka fyra år. Ur jämställdhets- och
rättvisesynpunkt kan detta inte vara rätt. Kvinnor och män
har rätt till jämställd behandling även när det gäller
pensionsrätten.
En reformering av det allmänna pensionssystemet bör
bygga på tanken att de faktiska förhållandena både vad
gäller medellivslängd och förvärvsinkomst inom en snar
framtid kommer att vara lika för kvinnor och män. En
utveckling i denna riktning är klart skönjbar. Den kostnad
som ett förändrat pensionssystem skulle innebära i
initialskedet, på grund av skillnaden i nuvarande
medellivslängd mellan kvinnor och män, bör därför delas av
båda parter.
Eftersom många ingår äktenskap i unga år och då
knappast har någon tanke på ålderdom och pension kan det
vara svårt att diskutera och föreslå delad pensionsrätt. Ett
sätt att komma förbi ett sådant problem vore att
utgångspunkten är delad pensionsrätt men med möjlighet
till avsägelse.
Utträde ur den delade pensionsrätten bör göras av båda
makarna gemensamt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att vid delning av pensionsrätt
mellan makar mannens pension minskas med en summa
motsvarande den som kvinnans eventuellt längre
överlevnad kan komma att kosta pensionssystemet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utgångspunkten skall vara
delad pensionsrätt för alla makar men med möjlighet till
utträde,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utträde ur den delade
pensionsrätten bör göras av båda makarna gemensamt.

Stockholm den 17 maj 1994

Margareta Viklund (kds)


Yrkanden (6)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att vid delning av pensionsrätt mellan makar mannens pension minskar med summa motsvarande den som kvinnans eventuellt längre överlevnad kan komma att kosta pensionssystemet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att vid delning av pensionsrätt mellan makar mannens pension minskar med summa motsvarande den som kvinnans eventuellt längre överlevnad kan komma att kosta pensionssystemet
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utgångspunkten skall vara delad pensionsrätt för alla makar men med möjlighet till utträde
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utgångspunkten skall vara delad pensionsrätt för alla makar men med möjlighet till utträde
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utträde ur den delade pensionsrätten bör göras av båda makarna gemensamt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utträde ur den delade pensionsrätten bör göras av båda makarna gemensamt.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.