Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

Motion 1993/94:Sf53 av Margareta Winberg och Maj Britt Theorin (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:250
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-05-17
Bordläggning
1994-05-18
Hänvisning
1994-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sverige har till skillnad från de flesta andra länder ett
pensionssystem som är obligatoriskt och omfördelar mellan
olika inkomsttagare. Det har varit ett för kvinnor, med den
inkomststruktur och arbetstid de haft, bra system.
Nackdelen med det nuvarande ATP-systemet är dess
tillväxtkänslighet. När en utjämning av arbetad tid mellan
kvinnor och män sker är den bristande kopplingen mellan
intjänandetid och utbetalning också en nackdel. Därför är
det rimligt med en reformering av nuvarande
pensionssystem.
Pensionsarbetsgruppens förslag, som till vissa delar
utgör grund för propositionen, har varit ute på remiss. S-
kvinnornas kritik avsåg:egenavgifterna som till 50 %
skulle ersätta arbetsgivaravgifterna, samt avgift över tak
ett premiereservsystem som kan bädda för ett stort privat
fondsparande otillräcklig finansiering delning av
pensionspoäng s.k. barnår i 4 år.
Egenavgifter
För att ett system med egenavgifter skall ersätta
arbetsgivaravgifter krävs att den lönekompensation som
detta förutsätter ligger utanför ordinarie löneuppräkning. I
s-kvinnornas remissvar hyste vi oro för att arbetsgivarna
inte skulle leva upp till denna ordning. Därför menade vi att
systemet med arbetsgivaravgifter skulle fortsätta. Vi
konstaterade också att nuvarande system innehåller större
möjligheter till fördelning, eftersom arbetsgivaren betalar
full avgift även på inkomst över 7,5 basbelopp. Denna
ordning i kombination med folkpension och
pensionstillskott har inneburit att stora kvinnogrupper
gynnats.
Premiereservsystem
I propositionen precis som i tidigare remiss föreslås att
2 % av den totala pensionsavgiften skall kunna avsättas till
ett premiereservsystem. Förslaget innebär att de nuvarande
AP-fonderna används samtidigt som premiereserverna
bygger upp ett stort kapital hos privata fondförvaltare.
Dessa privata fonder kan, till skillnad från de kollektiva,
användas helt utan hänsyn till nationens behov eller intresse
av kapital. Dessa förhållanden är inte tillräckligt belysta.
Otillräcklig finansiering
En rörlig pensionsålder som förordas motiverar att
möjlighet till delpension försvinner. Därför har vi inte haft
synpunkter på detta förslag. Däremot uttalade vi att
förtidspensionernas finansiering och utfall borde ha
redovisats innan beslut fattas om de framtida pensionerna.
Den ekonomiska situationen för Sverige kräver en stram
ekonomisk politik under många år framöver. Det ställer
extra stora krav på prioriteringar mellan olika utgifter. Vi
är i detta sammanhang beredda att prioritera kommunala
verksamheter framför höga bidragsnivåer. Detta är
till gagn för kvinnor. För att då kunna fatta riktiga beslut
krävs att samtliga kostnader är synliga.
Delad pensionspoäng
S-kvinnornas styrelse anförde i remissyttrandet att
systemet med delad pensionspoäng är gammalmodigt och
leder tankarna till den gamla sambeskattningen. Ivern att
på detta sätt ''jämställa'' kvinnors och mäns pensionspoäng
återspeglas inte i viljan att under människors aktiva liv
skapa ett lönesystem som är jämställt.
Barnår
S-kvinnorna var också i remissvaret kritiska emot
förslaget att beräkna ATP-poäng under fyra år per barn. Vi
anser detta vara ett sätt att konservera ett ojämställt
samhälle. Pensionsregler enbart kan förvisso inte förändra
nuet, men kan, rätt utformade, stimulera till en förändring.
S-kvinnorna har i sitt remissvar förordat att den
pensionsgrundande tiden för vård av barn borde begränsas
till den tänkta tiden för föräldraledigheten, 1,5 år. De övriga
2,5 åren borde kunna användas för studier, med samma
beräkningsmetod som för barnår.
Den fortsatta hanteringen
Efter remisstidens slut har regeringen till viss del tagit
hänsyn till de remissvar som inkommit. Sålunda har flera
områden lyfts ut för fortsatt beredning. Det gäller
egenavgifterna, finansieringen och till viss del
premiereservsystemet. Detta är bra men inte tillräckligt.
Det är enligt vår mening nödvändigt att analysera vad ett
premiereservsystem på 2 % leder till i form av förskjutning
mellan kollektiv och privat kapitalbildning och vad detta
innebär för samhällsbehovet av kapital för investering. Den
delade pensionsrätten och de fyra barnåren finns
fortfarande kvar i förslaget.
Ett reformerat ATP-system skall hålla för lång tid
framöver. Därför är det en fördel om en bred politisk
uppgörelse nås. Det skapar trygghet både för
samhällsekonomin och för den enskilde. En bred
uppgörelse kräver samtidigt sin kompromiss.
De förslag i propositionen som vi här har kommenterat
är emellertid av den karaktären att de bör bli föremål för
ytterligare analys.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om analys av förslaget om
premiereservsystemet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts beträffande delning av
pensionspoäng samt barnår.

Stockholm den 17 maj 1994

Margareta Winberg (s)

Maj Britt Theorin (s)


Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om analys av förslaget om premiereservsystemet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om analys av förslaget om premiereservsystemet
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande delning av pensionspoäng samt barnår.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande delning av pensionspoäng samt barnår.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.