om en ny kommunallag

Proposition 1990/91:117

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdemokraterna
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Bordläggning
1991-03-25
Inlämning
1991-03-25
Hänvisning
1991-03-26
Motionstid slutar
1991-04-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1990/91:117
om en ny kommunallag
1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 117
Regeringens proposition
1990/91:117
om en ny kommunallag

Prop.
1990/91: 117
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för civildepar-
tementet.
Stockholm den 7 mars 1991
På regeringens vägnar
Odd Engström
Bengt K.Å. Johansson
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag till en ny kommunallag, som skall
ersätta den nuvarande lagen från 1977. Förslaget innehåller bland annat
följande nyheter i sak.
— Flertalet av de grundprinciper som reglerar kommunernas och lands-
tingens befogenheter skrivs in i lagen.
— Kommunerna och landstingen får ökad frihet att organisera sin
nämnd verksamhet.

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU38
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

Följdmotioner (28)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.