Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

Motion 1990/91:K46 av Ingrid Andersson m.fl. (s, m, fp, c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:117
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-04-15
Bordläggning
1991-04-16
Hänvisning
1991-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I proposition 1990/91:117 förslås att det nuvarande
systemet med latituder, som anger det minsta antal
ledamöter i fullmäktigeförsamlingar och
landstingsfullmäktige som måste utses vid angivna antal
röstberättigade invånare, behålls.
Med hänsyn till att förslaget till ny kommunallag i flera
avseenden präglas av större frihet för kommuner och
landsting i utformningen av den egna organisationen, inkl.
antal ledamöter i nämnder och styrelser, synes 5 kap. 1 §
vara en alltför detaljerad kvarleva från den gamla lagen.
Som exempel på vart centrala detaljregleringar leder kan
nämnas Uppsala läns landsting, som i årets val passerar 200 000 
röstberättigade och därför tvingas öka antalet
landstingsledamöter från 61 till 71 samtidigt som
verksamheten minskar med ca 20 % 
(ÄDEL) och den politiska organisationen i övrigt
bantas.
De motiv som anförs i propositionen synes inte heller
tillämpliga -- åtminstone inte för landstingsfullmäktige --
nämligen att ett lägsta antal utgör ett skydd för småpartier.
För landstinget finns nämligen en småpartispärr på 3 %. 
Med hänsyn till att landstingen är relativt homogena
befolkningsmässigt skulle därför ett gemensamt lägsta antal
ledamöter -- förslagsvis 51 -- vara tillfyllest. Därutöver bör
frihet ges för landstingen att själva fastställa erforderligt
antal ledamöter och därvid avväga detta mot organisationen
i övrigt, strukturen i länet, antal valkretsar osv.
I propositionen framhålls att de enda obligatoriska
nämnderna i fortsättningen blir kommunstyrelsen och
valnämnden. Detta äger sin riktighet vad avser
kommunallagen. Genom skilda speciallagstiftningar kan
dock kommuners och landstings frihet inskränkas. Det
senaste exemplet härpå är proposition 1990/91:82 om
folkbildning, som för närvarande är föremål för riksdagens
behandling. I denna föreslås att de kommuner och landsting
som driver folkhögskolor inrättar speciella styrelser för
dessa. Enligt vår mening finns inte behov av detaljregler för
kommuners och landstings organisation.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om antalet ledamöter till
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om detaljregler för kommuners och
landstings organisation genom speciallagstiftning.

Stockholm den 10 april 1991

Ingrid Andersson (s)

Rosa Östh (c)

Barbro Sandberg (fp)

Lars Ahlmark (m)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om antalet ledamöter till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om antalet ledamöter till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om detaljregler för kommuners och landstings organisation genom speciallagstiftning.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om detaljregler för kommuners och landstings organisation genom speciallagstiftning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.