med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

Motion 1990/91:K53 av Alf Egnerfors m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:117
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-04-15
Bordläggning
1991-04-16
Hänvisning
1991-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen läggs fram förslag till en ny
kommunallag, som skall ersätta den nuvarande lagen från
1977. I den nya lagen skrivs flertalet av de grundprinciper
som reglerar kommunerna och landstingens befogenheter
in. Dessa grundprinciper har utformats genom rättspraxis
och utvisar gränserna för den kommunala kompetensen.
Under den senaste tiden har debatten om den offentliga
verksamheten alltmer kommit att handla om omprövning,
rationalisering och effektivisering, allt för att uppnå målet
en bättre service åt medborgarna.
I det sammanhanget vill vi peka på att det är mindre bra
om det i lagen skrivs in direkta regler som begränsar
kommunernas möjligheter att utveckla och vidmakthålla
servicen.
Vi menar därför att den nya kommunallagen inte bör
omöjliggöra för kommunala förvaltningar och kommunala
företag att konkurrera med privata företag vid offentlig
upphandling och anbudskonkurrens. Vidare bör
kommunala bolag som utvecklat hög kompetens inom visst
område ha rätt att erbjuda sina tjänster till andra
kommuner.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts dels om möjligheter för
kommunerna och kommunala bolag att konkurrera med
privata företag vid offentlig upphandling och
anbudskonkurrens, dels om rätt för kommunala bolag att
erbuda sina tjänster till andra kommuner.

Stockholm den 15 april 1991

Alf Egnerfors (s)

Anita Persson (s)

Reinhold Furustrand (s)

Maria Hed (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts dels om möjligheter för kommunerna och kommunala bolag att konkurrera med privata företag vid offentlig upphandling och anbudskonkurrens, dels om rätt för kommunala bolag att erbjuda sina tjänster till andra kommuner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts dels om möjligheter för kommunerna och kommunala bolag att konkurrera med privata företag vid offentlig upphandling och anbudskonkurrens, dels om rätt för kommunala bolag att erbjuda sina tjänster till andra kommuner.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.