Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Förslag med anslagsförändringar

Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa fler jobb, öka tillgängligheten till kultur, samt öka insatser för folkbildning och utbildning. Det gör vi genom en stark budget och vi satsar 584 miljoner kronor mer än regeringen inom utgiftsområdet.

Insatser som leder till jobb och näringslivsutveckling:

En 33-procentig ökning av scenkonstallianserna, 20 miljoner kronor och 95 nya anställningar.

Kulturarvslyftet läggs ner och att man istället satsar på det som beprövat fungerar – 222 Accessjobb inom kulturområdet. + 74 miljoner kronor.

Extratjänster, bland annat inom ideell sektor inom utgiftsområde 14.

En satsning på besöksnäringen + 50 mkr inom utgiftsområde 24.

Vi vill öka tillgängligheten

Yrkanden (53)

 1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen under avsnittet Motivering.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet inom scenkonstallianserna.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på sikt verka för fri entré på regionala museer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen bör samarbeta med folkhögskolor avseende rekrytering av studerande.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Kulturarvslyftet och införa ett nytt Accessprojekt.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet inom Accessprojektet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om extratjänster.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla barns och ungas rätt till kultur och idrott.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av musik- och kulturskolorna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi, m.fl. frågor för musik- och kulturskolor.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om internationalisering och mångfald.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturella och kreativa näringar samt besöksnäringen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra estetiska ämnen som gymnasiegemensamma ämnen i gymnasiet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bl.a. en fördjupad utvärdering av Skapande skola.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regional kulturverksamhet - kultursamverkansmodellen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur och hälsa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett jämställt kulturliv och könsuppdelad statistik samt jämställdhet mellan könen i all statlig bidragsgivning på kulturområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hbt-frågor inom kultur och idrott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om renovering och ombyggnad av Kungliga Operan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ideella kultur- och musikarrangörer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för läsfrämjande, bl.a. de 15 miljoner kronor Statens kulturråd erhållit för läsfrämjande insatser.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell biblioteksstrategi och en nationell biblioteksplan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi som ska tillse att inga skolhuvudmän bryter mot lagen avseende skolbibliotek.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Institutet för språk och folkminnen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer avseende MU-avtalet för institutioner med statliga bidrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Statens kulturråd i uppdrag att se över hur MU-avtalet efterlevs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enprocentsregeln.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att långsiktigt stärka kulturskaparnas villkor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om scenkonstpensionerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ansvaret för det industriella kulturarvet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturmiljöer till minne av kända svenskar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om digitalisering av biografer och digitalisering av filmarvet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ungdomspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i Ungdomsstyrelsens bidragsgivning prioritera organisationer och projekt som arbetar mot intolerans.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen avslår att Granskningsnämnden ges ett utökat uppdrag och därmed inte heller medel för detta uppdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finska språkets geografiska avgränsning i presstödsförordningen.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och levande civilsamhälle.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en politik för det civila samhället.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiellt stöd till det civila samhället.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 41. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattereduktion för gåvor till vissa ideella organisationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 42. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av frågor som rör ideell föreningsverksamhet i jämförelse med privat näringsverksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 43. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om årliga överläggningar om folkbildningsanslaget.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 44. Riksdagen avslår regeringens förslag om att öronmärka medel ur folkbildningsanslaget för läsfrämjande insatser.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 45. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en evenemangslista.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna idrotten som en del av vår gemensamma välfärd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 47. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgifter inom idrottsrörelsen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 48. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Svenskt Friluftslivs departementshemvist.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 49. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja en utveckling så att elitidrottare kan kombinera idrott och studier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 50. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett samlat nationellt program för idrottsmäns möjligheter till yrkeskarriär.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 51. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge lika möjligheter till flickor och pojkar att utöva idrott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 52. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 53. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brott i samband med idrottsevenemang.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.