Vårändringsbudget för 2019

Betänkande 2018/19:FiU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 juni 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Riksdagen sa ja till regeringens vårändringsbudget för 2019 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för år 2019 samt ändrad användning av anslag.

Beslutet innebär att statens budget för pågående år, 2019, ökar med ungefär 2,2 miljarder kronor. Störst förändring gäller utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, som får 1,2 miljarder kronor mer. Det betyder också förändringar i hur pengarna fördelas mellan de olika anslagen inom utgiftsområdet. Till exempel ökas anslaget klimatinvesteringar med 758 miljoner kronor.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster:

 • Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för enskilda näringsidkare som anställer en första person förlängs.
 • Arbetsgivaravgifterna för unga sänks.
 • Skattesänkningen för diesel i gruvindustriell verksamhet avskaffas.
 • Avskaffad sänkning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk.
 • Kemikalieskatten höjs.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019.

Sammantaget försämras den offentliga sektorns finansiella sparande med 1,4 miljarder kronor till följd av regeringens förslag och bedömningar. Riksdagen konstaterar dock att regeringens förslag i vårändringsbudgeten är förenliga med de budgetpolitiska målen.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-06-11
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Reservationer: 3
Betänkande 2018/19:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2019-05-28, 2019-06-11

Finansutskottet säger ja till regeringens vårändringsbudget för 2019 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för år 2019 samt ändrad användning av anslag.

Förslagen i vårändringsbudgeten innebär att statens budget för pågående år, 2019, ökar med ungefär 2,2 miljarder kronor. Störst förändring gäller utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, som får 1,2 miljarder kronor mer. Det betyder också förändringar i hur pengarna fördelas mellan de olika anslagen inom utgiftsområdet. Till exempel ökas anslaget klimatinvesteringar med 758 miljoner kronor.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster:

 • Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för enskilda näringsidkare som anställer en första person förlängs
 • Arbetsgivaravgifterna för unga sänks
 • Skattesänkningen för diesel i gruvindustriell verksamhet avskaffas
 • Avskaffad sänkning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk
 • Kemikalieskatten höjs

Enligt förslaget börjar ändringarna gälla den 1 augusti 2019.

Sammantaget försämras den offentliga sektorns finansiella sparande med 1,4 miljarder kronor till följd av regeringens förslag och bedömningar. Utskottet konstaterar dock att regeringens förslag i vårändringsbudgeten är förenliga med de budgetpolitiska målen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:FiU21, Vårändringsbudget för 2019

Debatt om förslag 2018/19:FiU21

Webb-tv: Vårändringsbudget för 2019

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-06-18
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vårändringsbudget för 2019

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Utgiftstaket för statenRiksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 439 miljarder kronor för 2021.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkt 11.Ändrad inkomstberäkning, ändrade utgiftsramar, nya och ändrade anslag och beställningsbemyndigandenRiksdagen
  a) godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2019 enligt regeringens förslag,
  b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag,
  c) bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 35-37 och avslår motionerna

  2018/19:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8,

  2018/19:3094 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 9 samt

  2018/19:3097 av Ulf Kristersson m.fl. (M, KD) yrkandena 1, 2, 10 och 11.Lagstiftning och andra förslag som ligger till grund för inkomstberäkningRiksdagen
  a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med den ändringen att orden "och 3 §" i 1 kap. 11 a § 2 ska utgå,
  b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
  c) antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
  d) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), 
  e) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021,
  f) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
  g) godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Kungliga Myntet 1 i Stockholm,
  h) godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten Kungliga Myntet 1 i Stockholm, dels de direkta försäljningsomkostnader som uppkommer för staten vid en försäljning,
  i) godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm,
  j) godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm, dels de direkta försäljningsomkostnader som uppkommer för staten vid en försäljning.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 1-10 och avslår motionerna

  2018/19:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-6,

  2018/19:3094 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3-8 och

  2018/19:3097 av Ulf Kristersson m.fl. (M, KD) yrkandena 3-8.Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltningRiksdagen godkänner att regeringen under 2019 förvärvar fastigheten Lejonet 4 i Stockholm för 550 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkt 12.Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskapRiksdagen
  a) godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
  b) godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 13 och 14.Utgiftsområde 7 Internationellt biståndRiksdagen
  a) bemyndigar regeringen att ställa ut ett tillfälligt garantikapital till Afrikanska utvecklingsbanken som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 1 722 000 000 Units of Account,
  b) bemyndigar regeringen att betala Sveriges andel av kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken under 2019-2025.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 15 och 16.Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorgRiksdagen
  a) godkänner att de medel om 500 000 000 kronor inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård som avsatts till cancervård och en ny cancerstrategi i stället får användas till att generellt stärka cancervården i Sverige,
  b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 17 och 18 samt avslår motionerna

  2018/19:3094 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och

  2018/19:3097 av Ulf Kristersson m.fl. (M, KD) yrkande 9.Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetslivRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:5 Arbetslivspolitik.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkt 19.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningRiksdagen

  a) bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till EIT Raw Materials på högst 1 200 000 kronor,
  b) bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till EIT Digital på högst 400 000 kronor,
  c) bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till KIC Inno Energy SE på högst 700 000 kronor,
  d) bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (Cecam) på högst 350 000 kronor,
  e) bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom livsmedel under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Foods) och att under 2019-2025 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor,
  f) bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till EIT Health på högst 900 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 20-25.Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitikRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:4 Åtgärder på konsumentområdet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkt 26.Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvårdRiksdagen
  a) godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2019-2021 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar,
  b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:16 Klimatinvesteringar,
  c) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:20 Industriklivet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 27-29.Utgiftsområde 22 KommunikationerRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Trafikverket.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkt 30.Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedelRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkt 31.Utgiftsområde 24 NäringslivRiksdagen
  a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel,
  b) bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 90 000 000 kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB,
  c) bemyndigar regeringen att godkänna avtal om rätten att ge ut Post- och Inrikes Tidningar mot en upplåtelseavgift på högst 8 000 000 kronor per år 2019 och 2020.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 32-34.
  • Reservation 1 (M, KD)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S92008
  M06406
  SD16100
  C29002
  V00271
  KD02002
  L17002
  MP13003
  -0001
  Totalt1521452725
  Ledamöternas röster