Protokoll 2018/19:107 Tisdagen den 18 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:107

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Annika Hirvonen Falk (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 19 juni 2019 sedan Alice Bah Kuhnke (MP) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevis för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 30 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 11 juni 2019

Annika Sandström

ordförande /Agota Földes

  sekreterare

§ 3  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Sven-Olof Sällström (SD) avsagt sig

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.