Lärare och elever

Betänkande 2021/22:UbU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
6 april 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om lärare och elever (UbU16)

Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som handlar om lärare och elever. Anledningen är att efterfrågade bestämmelser redan finns, pågående arbete och aviserade och vidtagna åtgärder.

Förslagen handlar bland annat om läraryrket, fortbildning, rektorer och skolledare, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, särskilt begåvade elever och elever med särskilda behov, elever med skolfrånvaro, undervisning för nyanlända samt elevers hälsa.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 88

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-02-24
Justering: 2022-03-24
Trycklov: 2022-03-25
Reservationer: 35
Betänkande 2021/22:UbU16

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-02-24

Nej till motioner om lärare och elever (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 210 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som handlar om lärare och elever. Anledningen är att efterfrågande bestämmelser redan finns, pågående arbete och aviserade och vidtagna åtgärder.

Förslagen handlar bland annat om läraryrket, fortbildning, rektorer och skolledare, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, särskilt begåvade elever och elever med särskilda behov, elever med skolfrånvaro, undervisning för nyanlända samt elevers hälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-03-30
Debatt i kammaren: 2022-03-31
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:UbU16, Lärare och elever

Debatt om förslag 2021/22:UbU16

Webb-tv: Lärare och elever

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 137 Lars Hjälmered (M)

Lärare och elever

Fru talman! Jag tror att vi alla kan komma ihåg lärare som har betytt särskilt mycket för oss, sådana som har inspirerat och drivit på, som har varit duktiga på sina lektioner och föreläsningar och som ställt tydliga krav på oss som elever. Jag tror att vi också kan komma ihåg det omvända emellanåt. Jag tycker att det här visar hur viktiga lärare verkligen är för vårt lärande.

En av skolans stora utmaningar tycker jag, fru talman, är just att återupprätta lärarnas roll och status i samhället. Tyvärr är det många lärare i dag som inte fullt ut kan göra sitt viktiga arbete, därför att det brister i ordning och studiero eller för att man har en kunskapssyn som gör att man ses som coach snarare än lärare eller för att styrdokument kan upplevas som otydliga eller flummiga.

Oroande är också att så många som var tredje lärarstudent hoppar av under utbildningens gång och att ytterligare var femte lärarstudent hoppar av tidigt i yrket under något av de första åren.

Det här måste vi naturligtvis vända på om vi ska få ordning på skolan och Sverige. Det gör vi med åtgärder som ökad studiero och en annan kunskapssyn med fokus på faktakunskap och en stärkt lärarroll. Det gör vi med högre krav för att komma in på en lärarutbildning och också högre krav under utbildningens gång. Det gör vi med fristående lärarutbildare och med bättre kompletterande pedagogisk utbildning för dem som senare i livet vill byta karriär till det viktiga lärarjobbet.

Fru talman! En andra stor utmaning vi har i Sverige är bristande kunskaper i svenska. En sak som lett till detta är att vi den senaste tiden under loppet av några år kunnat se att andelen elever som kommit senare och inte går alla skolår i Sverige har dubblerats. Jag tror att de flesta kan förstå att om man till exempel kommer i mellanstadiet och har tappat ett antal skolår är det inte fullt ut enkelt att senare klara skolans krav och förväntningar.

En sak som gör mig särskilt oroad är alla de barn som växer upp i Sverige utan ordentliga kunskaper i svenska. Vi pratar för att vara tydliga inte om perfekt svenska utan om begriplig svenska. Man kan redan på barnavårdscentralen, BVC, se att det finns barn som inte har ett tillräckligt ordförråd för att senare kunna klara skolan eller de krav som finns i livet.

Det är väldigt allvarligt. Ger man inte de här barnen rätt förutsättningar nu är risken att de senare slås ut. Här tycker jag att regeringen har varit alldeles för slapphänt. Det läggs fram förslag som förskola till fler. Men det bygger på frivillighet och uppmuntran.

Jag tror att den socialdemokratiska linjen om frivillighet kommer att leda till fortsatt utslagning av barn. Det vi tvärtom behöver göra är obligatorium när det gäller språkinlärning. Det ska vara ett tvång som ändå innebär att ge barn rätt förutsättningar för att kunna klara både skolan och livet.

En tredje utmaning handlar om att vi behöver höja kunskapsresultaten generellt. Det finns otroligt många barn som skulle kunna komma mycket längre i livet. För en del kan det handla om att de kommer över ribban för godkänt medan det för andra handlar om att lära sig väldigt mycket mer i svenska eller matematik och nå mycket längre.

Redan för åtta år sedan lovade Magdalena Andersson att hon skulle se till att halvera andelen underkända elever i den svenska skolan. Samtidigt sa hon att antalet skjutningar skulle halveras och att Sverige skulle få Europas lägsta arbetslöshet.

Betyget är på något sätt alldeles tydligt underkänt i detta. Det är rekord i skjutningar. Vi har en arbetslöshet som är en av Europas högsta, och ungefär lika många slås ut.

Man kan göra retoriska poänger av detta och tala om betygssystem kopplat till statsministern. Men det jag tycker är riktigt illa i detta är att bakom Socialdemokraternas skolmisslyckande finns tusentals barn som har slagits ut och fortsätter att slås ut i skolan. Det finns vuxna som inte går till jobbet och människor som bokstavligen skjuts ihjäl i Sverige i dag.

Det om något är ett skäl för att vi måste byta bland annat utbildningspolitik i det här landet för att kunna ge tusentals barn varje år helt andra, nya och positiva livschanser och möjligheter i livet.

Självklart måste man göra flera saker för att nå dithän. Kurs- och läroplaner ändras i höst. Jag tror inte att det är tillräckligt. Vi behöver ett helt annat fokus på kunskap, lärande, faktakunskap och tidig inlärning.

Moderaterna föreslår längre skoldagar och att man redan i lågstadiet ska ha mer undervisning i ämnen som matematik och svenska så att vi går i takt med jämförbara länder. Vi behöver ha åtgärder för studiero för att barnen ska kunna koncentrera sig tydligt på lektionerna. Vi behöver ha särskilt stöd och vid behov inte minst de viktiga resursskolorna.

Jag tycker också att vi behöver slå ett slag för särskilda satsningar på begåvade och särskilt begåvade elever. Det finns försöksverksamheter här och var där man kan läsa till exempel gymnasiekurser i grundskolan och liknande.

Jag skulle välkomna fler sådana initiativ. Det tillsammans med andra insatser handlar verkligen om att ge alla barn en chans att kunna nå sin fulla potential.

Fru talman! Jag vill därför allra sist yrka bifall till reservation 21.


Anf. 138 Jörgen Grubb (SD)

Fru talman! Vi i Sverigedemokraterna ställer oss bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag endast bifall till reservation 29.

Nuvarande regering har under sina snart åtta år vid makten även misslyckats med sin skolpolitik. Det handlar om att skapa en trivsam skola med hög kvalitet där både elever och lärare känner att de får tillgång till bästa möjliga utbildningsmiljö.

Det är en skola där alla elever kommer till sin skola och känner sig trygga, får sin studiero och möjlighet att varje dag växa i sin utbildning. Det är en skola där lärare har möjlighet att förmedla sina kunskaper till sina elever med hjälp av sin pedagogik, utan att alltför ofta behöva agera polis eller socialarbetare.

Jag pratar alltså om en skola där lärare får möjlighet till egen utveckling och att med egen kraft ta sig vidare i sin karriär. Denna skola har vi inte i hela Sverige. Den finns på några ställen men långtifrån överallt. Men ambitionen måste vara att nå dit.

Detta är ett stort misslyckande, och skulden för detta måste tyvärr den socialdemokratiska regeringen ta på sig.

Fru talman! I dag har vi även en skola där den psykiska ohälsan hos eleverna har nått nivåer vi aldrig någonsin förr har skådat. Det beror på många faktorer. Det kan nämnas oro för att bli slagen eller rånad under sin skoldag. Det kan vara att ständigt vara övervakad i en hederskultur. Det kan vara dålig studiemiljö i klassrummet. Det kan vara otydliga och abstrakta kunskapskrav som skapar osäkerhet och som är svåra för föräldrar att hjälpa till med. Detta är bara några problem som svenska elever brottas med i dag.

Det finns alltså många grunder för elevers psykiska ohälsa, och för några kan skolans elevhälsa göra en jättestor skillnad framför allt i ett förebyggande syfte.

Mellan våra kommuner och även mellan olika skolor i kommunerna finns det i dag stora skillnader på tillgång till elevhälsan. Under senare år har det i många skolor skett en bortprioritering av elevhälsan till förmån för någonting annat.

Tillgången till elevhälsan är mycket ojämlik. Som exempel kan nämnas att det finns platser där en skolsköterska får ansvara för uppemot 1 000 elever att jämföra med det mer rimliga runt 400.

Jag gjorde en undersökning för drygt tio år sedan i min hemstad Malmö. Den visade på enorma brister och en enorm ojämlikhet i ohälsan mellan skolor. Tyvärr har det sedan den tiden kommit fram knappt märkbara skillnader. Så här kan vi inte ha det.

Vi föreslår därför att det införs bemanningsnivåer för elevhälsan. Där grundar vi våra miniminivåer på professionen och den utredning som föreslog detta men som tyvärr plockades bort.

Vi sverigedemokrater följer dessa nivåer och föreslår att ett tak sätts för hur många elever elevhälsans personal får ansvara för. Det ska vara en skolläkare för 7 000 elever, en skolsköterska för 430 elever, en psykolog för 1 000 elever och en kurator för 400 elever. För att detta ska kunna realiseras behöver mer resurser skjutas till, vilket vi prioriterar.

Vi föreslår även att all skolpersonal med elevkontakt ska genomgå utbildningsinsatser för att få grundläggande förståelse för psykisk ohälsa för att kunna koppla in elevhälsan i ett tidigt skede samt att elever bör ha terminsvisa möten med skolans kurator.

Dessutom ser vi att kunskapen om den utbredda hederskulturen måste förbättras bland all skolpersonal. Här föreslår vi att detta läggs in i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet och att varje skola ska ha en handlingsplan för detta.

Utbildning i hedersproblematik ska också ges som obligatorisk vidareutbildning för skolpersonal i utsatta områden. Psykisk ohälsa bland unga och barn måste tas på största allvar, och här kan inget parti ducka.

Fru talman! Att vara lärare i dag innebär att man har ett mångfasetterat yrke. Förutom att skapa intressanta och lärorika lektioner och utbilda sina elever ska man dokumentera varje steg och avvikelse för respektive elev. Visst måste en del saker dokumenteras, men kanske inte allt som dokumenteras i dag och kanske inte på samma sätt. Här behövs en väl genomförd översyn av vad som verkligen är nödvändigt att dokumentera.

Den lärarledda undervisningen måste prioriteras i högre grad. Det har gått så långt att många lärare slutar, eller funderar på att sluta, som lärare på grund av de alltför höga dokumentationskraven. De hinner helt enkelt inte med att prioritera sitt kärnuppdrag: att utbilda sina elever.

Att vara lärare ska vara att inneha ett attraktivt yrke som drar till sig lovande studenter. Det ska leda till att vi bibehåller vår duktiga lärarkår.

Vi sverigedemokrater ser att det behövs tydliga karriärvägar som erbjuder alla lärare en utveckling i egen takt. Förutom att vi har föreslagit en typ av karriärsystem, där den pedagogiska personalens utveckling inom yrket ger möjlighet till högre befattning och högre lön, föreslår vi ett fortbildningssystem som harmoniserar med karriärsystemet. Det ska vara tydligt och enkelt att se vad som krävs för att välja den karriärväg som önskas.

I en tid som denna, när den svenska skolan behöver höja sig några steg, är det av största vikt att vi behåller våra lärare och all annan pedagogisk personal samt att vi lockar duktiga studenter att välja dessa fantastiska yrken.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag framhålla vikten av att skolans personal och andra som via skolan kommer i kontakt med elever lämnar in ett registerutdrag som sedan finns dokumenterat. Det är en viktig del i skolans säkerhetsarbete och särskilt viktigt för barnperspektivet. Av den anledningen anser Sverigedemokraterna att de tidigare reglerna för detta ska återinföras.

Jag avslutar mitt anförande med en uppmaning till er alla att skänka en tanke till familjerna till de två lärare som blev bragda om livet på Latinskolan i min hemstad. Det är en skola som ligger parallellt med den skola där jag själv gick i gymnasiet. Låt det aldrig ske igen!


Anf. 139 Fredrik Christensson (C)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Centerpartiets reservation 13. Vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer men yrkar för tids vinning bifall endast till denna.

Det som i dag diskuteras är lärare och elever. Det som är allra viktigast i skolan är det möte som sker mellan lärare och elever i klassrummet och att lärare har förutsättningar att både planera och genomföra sin undervisning på ett gott sätt. Elever ska mötas av skickliga lärare som ger dem förutsättningar att ta steg vidare i sin utveckling utifrån var de står. För detta behöver elever känna trygghet, må bra och ha möjlighet att påverka sin vardag.

För Centerpartiets del är det viktigt att vi stärker elevhälsan. Det är viktigt att fler elever kan få möjlighet att minska den psykiska ohälsan och öka den psykiska hälsan. Det handlar om alltifrån att öka möjligheten till fysisk aktivitet för att på det sättet påverka till förslag som vi har presenterat det senaste året om att till exempel stärka stödlinjen hos Bris.

Det handlar även om att öka satsningarna på elevhälsa för att få ökad möjlighet till stödsamtal. Vi kommer i den här kammaren att återkomma till en proposition när det gäller elevhälsa, då vi kommer att få möjlighet att ta dessa diskussioner vidare.

Jag vill passa på att lyfta möjligheten till kompetensutveckling så att all personal som befinner sig i skolan ska få goda förutsättningar att möta eleverna och bidra till att de ska kunna få en bättre hälsa.

Det finns flera delar i det motionsbetänkande som vi i dag debatterar. Jag skulle från Centerpartiets sida vilja lyfta några delar som är särskilt viktiga.

En bra grund för grundskolan är de förutsättningar som skapas i förskolan. Där har Centerpartiet presenterat förslag på ett barnskötarlyft och nationella riktlinjer kopplade till antalet utbildad personal per barn för att på det sättet skapa bättre förutsättningar. De barn som går i förskolan ska mötas av utbildad och skicklig personal. Det handlar såväl om förskollärare som om att de som är outbildade i förskolan ges möjlighet att få en vidare utbildning och därmed bli barnskötare. Det behövs också en nationell standard för att säkerställa att barnskötarutbildningarna ska vara goda över hela landet.

Oavsett om det handlar om förskollärare, om lärare i grund- och gymnasieskola eller komvux eller om rektorer och chefer i såväl skola som förskola är det viktigt att det finns goda möjligheter att kompetensutvecklas för att vi ska öka attraktiviteten i skolan och för att fler ska vilja bli lärare och rektorer. På så sätt kan man stärkas i sin yrkesroll, men det innebär också en möjlighet att göra karriär.

Vi vill se att det professionsprogram som har påbörjats kommer på plats så att vi lägger grunden och skapar förutsättningar för att såväl lärare som rektorer ges goda möjligheter till kompetensutveckling.

Det är viktigt att bryta den pedagogiska segregationen i skolan, där de elever som har sämst förutsättningar tenderar att möta de lärare som har kortast utbildning eller obehöriga lärare. Genom att satsa på karriärtjänster i utanförskapsområden kan vi se till att skapa förutsättningar och göra det mer attraktivt för erfarna lärare att jobba med de elever som har svårast förutsättningar.

Men för att få fler behöriga lärare behöver vi ta initiativ för att huvudmännen - de som anställer och ska anställa de kommande lärarna - också ska ta ett större ansvar för att säkerställa att det finns VFU-platser, verksamhetsförlagd utbildning, på skolor. Det får inte bli en flaskhals i det utbildningssystem som i större utsträckning behöver möta det behov som finns av fler lärare.

Fru talman! Det är viktigt att eleverna får goda förutsättningar, och det är också viktigt att lärarna får goda förutsättningar. Vi ser ett behov av att såväl lärare som rektorer ges bättre förutsättningar från huvudmännen att minska administrationen. Vi har också på nationell nivå ett viktigt ansvar för att säkerställa att vi helt enkelt minskar administrationen och ser till att lärarna i större utsträckning kan fokusera på just undervisningen och planering av undervisningen.

Det handlar även om att ge rektorerna bättre förutsättningar att arbeta med det pedagogiska ledarskapet och skolledarskapet för att utveckla skolorna på ett bättre sätt. Vi lyfter flera delar av detta i betänkandet, där vi särskilt framhåller att det finns goda skäl att förbättra förutsättningarna för just rektorerna. Vi vill ge dem ett tydligare mandat men också ett starkare stöd när det gäller att arbeta och styra över sin verksamhet för att på det sättet kunna möta de utmaningar och problem de står inför. Så kan vi också säkerställa att vi får fler elever som klarar skolan och därmed skapar sig bättre förutsättningar för såväl vidare studier som arbete.

Fru talman! Betänkandet handlar om rektorer, lärare och elever. Det är exakt vad skolan handlar om. Att få till en skola där människor trivs, där rektorer känner att de har stöd och mandat, där lärare har förutsättningar att fokusera på och planera sin undervisning och där eleverna får en plats för kunskap och bildning - det är vad skoldebatten också fortsättningsvis bör handla om.


Anf. 140 Daniel Riazat (V)

Fru talman! Elevers rätt till utbildning förutsätter att skolan är tillgänglig för alla och att det finns välutbildade lärare och andra resurser som behövs för att ge utbildningen en god kvalitet. På alla skolor behövs kompetenta, behöriga lärare som kan möta varje elevs behov i sin undervisning och som kan delta aktivt i den pedagogiska utvecklingen.

Det råder i dag stor brist på behöriga lärare och pedagoger i svensk skola. Bristen på behörig personal gör att det i praktiken är möjligt att som obehörig få arbeta flera år i sträck på samma skola eller förskola.

Vänsterpartiet är övertygat om att den som väljer att arbeta som lärarvikarie under flera år också har kapaciteten att klara av att ta en lärarexamen. Detsamma gäller även pedagoger inom förskola och fritidshem. I dag saknas dock tillräckliga incitament för många huvudmän att stötta sina vikarier och obehöriga anställda att läsa sig till behörighet. Det går även att konstatera det faktum att många fristående skolor har färre behöriga lärare eftersom det är billigare att ta in obehöriga lärarvikarier. På så sätt kan de vinstdrivande skolkoncernerna utöka sina vinstmarginaler.

Vänsterpartiet vill underlätta personalförsörjningen inom välfärdens olika bristyrken, såsom lärare och förskollärare, bland annat genom att införa den så kallade Dalamodellen nationellt. Modellen innebär en ny utbildningsform där studenter kan få anställning med lön samtidigt som de studerar.

Fru talman! Ett annat problem som försvårar lärarförsörjningen är det faktum att många fristående men även kommunala skolor har satt i system att anställa obehöriga lärare. De stora privata skolkoncernerna gör detta för att, som jag sa tidigare, verksamheten ska ge större avkastning, medan kommunala skolor tvingas göra detta när majoriteten av landets kommuner genomför stora nedskärningar i sina budgetramar.

Vissa privata skolkoncerner får dessutom undantag i lagstiftningen gällande kravet på lärarlegitimation eftersom deras skolor till exempel har internationell profil. Detta är något som måste förändras.

Vi i Vänsterpartiet menar att även skolor med internationella profiler ska följa den svenska läroplanen, som gäller för alla skolor i Sverige, och att de absolut inte ska få undantag när det kommer till lärarlegitimationen. Det är obegripligt att en majoritet i Sveriges riksdag inte anser att detta självklart är någonting som måste förändras. Med anledning av det vill jag yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Utöver det som jag hittills anfört finns det fler viktiga frågor som är helt avgörande för att få fler att vilja arbeta i skolan och fler att vilja studera till att bli lärare, och också för att kunna få lärare att stanna kvar i den svenska skolan. Den kanske viktigaste frågan är arbetsmiljön.

Arbetsmiljön i förskolan och skolan måste förbättras. Skolväsendet är i dag Sveriges största arbetsplats men samtidigt också en av de absolut sämsta avseende arbetsmiljön. Det finns få yrkesgrupper som skulle kunna tänka sig att arbeta under de förhållanden som förskolans och skolans personal, oftast kvinnor, tvingas arbeta under. Stora mängder administration, för få kollegor och icke anpassade lokaler är bara några av de saker som hör till vardagen för lärarna.

Vänsterpartiet vill ge skolan mer resurser. Vi vill även se en systematisk förändring som är bortom marknadslogik och new public management. Det är viktigt att förbättra lärarnas och hela skolpersonalens arbetsvillkor för att kunna motverka bristen på lärare och andra yrkesgrupper i skolan. Arbetsmiljön och arbetssituationen är de vanligaste skälen till att lärare väljer att arbeta med något annat än skolan.

Fru talman! För att lärarnas arbetsmiljö ska förbättras behöver de få fler kollegor som har andra kompetenser än att vara just lärare. Det behövs till exempel en bättre fungerande elevhälsa.

Jag hörde tidigare vissa som från talarstolen nämnde att de var för att ha nyckeltal inom elevhälsan. Vänsterpartiet har föreslagit detta vid ett flertal tillfällen, men det har aldrig fått stöd av något parti i Sveriges riksdag.

Om barn mår dåligt är det viktigt att de får ett professionellt bemötande. I dag faller det ansvaret alldeles för ofta på redan överarbetade lärare. Många utbildade lärare och förskollärare jobbar i dag inom andra yrken. Med en bättre arbetsmiljö kan vi få tillbaka en hel del av dessa till att arbeta i skolan igen.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att situationen och arbetsmiljön har försämrats avsevärt, vilket jag också nämnde tidigare i mitt anförande, på grund av den marknadslogik som råder i den svenska skolan. När elever blir kunder, när kunskap anses vara en vara och när lärare och rektorer ska vara försäljare är det någonting som inte stämmer. Det får konsekvenser för lärare, för elever och för skolledare. Det är de konsekvenserna vi ser i dag. Därför måste vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över den svenska skolan.


Anf. 141 Christian Carlsson (KD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas reservation 22.

Jag brukar säga att en bra skola börjar med bra lärare som inspirerar till kunskap och klarar av att hålla ordning i klassrummet. Men en bra skola börjar faktiskt också med en bra rektor. Sveriges rektorer är några av Sveriges viktigaste chefer. Om vi ska förbättra kunskapsresultaten måste vi också se till att vi har de bästa tänkbara rektorerna och att de väljer att stanna kvar inom yrket.

Häromveckan träffade jag Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund. Vi pratade bland annat om att rektorer nu lämnar sitt uppdrag oftare än tidigare. Rektorer stannar i snitt inte ens tre år på sin post. Vissa kommuner tidsbegränsar också rektorsuppdraget. Det borde de sluta med.

Men det finns också flera andra förklaringar. För tio år sedan uppgav 2 procent av rektorerna och skolledarna att de utsatts för otillbörlig påverkan, kränkningar, hot eller våld. I dag har den siffran stigit till 30 procent.

Jag tycker att det är ett exempel som visar att skolan från och med nu måste bedrivas på lärares och rektorers villkor så att fler stannar kvar inom yrket. Men Skolinspektionen behöver också få i uppdrag att utreda vad det i övrigt beror på att så många rektorer slutar efter så kort tid.

Fru talman! Alltför många barn sviks i dagens Sverige. I SVT:s Uppdrag granskning: Bokstavsbarnen fick vi träffa Ture. Ture får ångest när han är i skolan, men han får också ångest när han inte är i skolan för att han inte är där.

Detta talar för att vi behöver göra upp med den här likriktningsskolan som innebär att många elever mot sin vilja undervisas på samma sätt och i samma klassrum, trots att det drabbar dessa barn och deras familjer väldigt mycket. Vi behöver fler speciallärare, det särskilda stödet behöver stärkas och särskilda undervisningsgrupper bör erbjudas av varje skola så att fler barn får chansen att klara skolan.

Fru talman! Jag skulle vilja säga några ord om den tragiska händelsen på Malmö latin då en artonårig elev beväpnad med yxa och kniv gick till brutal attack mot två kvinnliga lärare - två älskade och omtyckta lärare, som nu har förlorat livet. Vi är många som känner starkt med personalen och eleverna på Malmö latin, inte minst dem som befann sig på skolan vid tidpunkten för attacken och dem som deltog vid minnesceremonin efteråt. Framför allt går tankarna naturligtvis till kvinnornas familjer och vänner.

Det gör ont att behöva konstatera att detta var den tredje skolattacken på ett halvår i Skåne - Eslöv, Kristianstad och nu Malmö.

Vi här inne behöver nu göra vad vi kan för att förebygga denna typ av brott. Vi behöver se till att fånga upp varningssignalerna i tid. Vi behöver stärka elevhälsan så att varje barn kan komma i kontakt med elevhälsan varje dag och erbjudas rutinsamtal. Kristdemokraterna vill också att barn och ungdomshälsovården ska ta ett samlat grepp även kring elevhälsan. Vi tror att vi på så vis skulle kunna säkerställa mer resurser.

Oavsett vad man tycker om det behöver vi nu hjälpas åt att fånga upp fler barn i tid. Så får fler barn möjlighet att klara skolan, och så gör vi också samhället tryggt.


Anf. 142 Maria Nilsson (L)

Fru talman! Lärare och elever heter det här motionsbetänkandet, och jag tänker börja med eleverna. De måste alltid vara vår utgångspunkt.

Kunskap är lätt att bära, brukar vi säga. Ett barns skolgång går aldrig i repris, är något vi också brukar säga. Det är några av skälen till att Liberalerna fäster så stor vikt vid att både kvaliteten på undervisningen och förväntningarna på eleverna ska vara höga. Minst lika viktigt är att skolan ger alla barn, oavsett bakgrund eller könsidentitet, lika goda förutsättningar att lyckas.

Vi ser att pojkars lägre kunskapsresultat är ett betydande problem för jämställdheten i samhället. Skolverkets undersökningar visar att flickor i skolan känner sig alltmer otrygga. Det går inte att nog understryka att detta inte är acceptabelt. Skolan ska präglas av just studiero och trygghet.

Många elever lider av psykisk ohälsa av att uppleva stress och press i vardagen, men de känner också ångest som kan leda till självskadebeteenden och andra typer av problem. Det finns inga snabba lösningar på den utbredda psykiska ohälsa som vi ser. Även om vi också skulle vilja att det fanns sådana handlar det om ett långsiktigt arbete med elevhälsan men också om bättre samarbete med bup och i vissa fall socialtjänsten och så vidare.

Fru talman! Liberalerna menar att skolan ska vara som starkast där elevernas förutsättningar är som svagast. Så är det inte riktigt i dag. Ett allvarligt problem, som vi har hört om från den här talarstolen tidigare, är pedagogisk segregation, det vill säga lärarkompetensen i form av behörighet och erfarenhet är lägre på skolor i utsatta områden. Det är skälet till att vi från Liberalernas sida vill satsa på att locka erfarna och utbildade lärare just dit.

För att lyckas med det behövs satsningar på högre lön, men det är långt ifrån tillräckligt. Minst lika viktigt är att lärare erbjuds bättre arbetsvillkor och lägre arbetsbelastning. Det kan ske genom en ökad lärartäthet, vilket gör att man kan minska antalet lektioner för lärarna utan att man gör detsamma med elevernas undervisningstid.

Fru talman! Det är oroande att allt färre, även om vi kanske har stoppat det värsta tappet, ämneskunniga akademiker med intresse för undervisning överväger att bli lärare och att många lärare som i dag är yrkesverksamma inom skolväsendet upplever att deras arbetsplats inte är attraktiv och överväger att lämna densamma. Det är lika beklagligt som det är förståeligt.

Liberalerna menar att lärarrollen ska respekteras som profession genom att få goda förutsättningar att prioritera undervisningen och på så vis stärka skolans kunskapsförmedlande uppdrag.

Fru talman! Ni som är här har hört företrädare från Liberalerna prata om detta återkommande. Vi har inte heller där några snabba lösningar. Vi tror att det behövs åtgärder både på nationell och på lokal nivå för att återupprätta läraryrkets attraktivitet. Det handlar om att stärka styrningen och fördelningen av resurser genom att återförstatliga skolor, såväl grundskolor som gymnasieskolor, och därmed överta arbetsgivaransvaret för lärarkåren.

Lärarnas arbetsmiljö behöver stärkas genom ytterligare reformer än de som vi har fått på vårt bord för ökad trygghet och studiero. Lärare måste även få bättre möjligheter och förutsättningar att fokusera och koncentrera sig på just undervisningen. Skolan kan göra mycket men inte allt. Det måste återspeglas i såväl styrdokument som läroplaner. Vi vill renodla läroplanerna med syftet att minska administrativa pålagor och andra pålagor som inte är direkt relaterade till skolans kunskapsuppdrag.

Lärarbristen är inte en naturlag. Med rätt politik kommer fler att söka sig till läraryrket.

Fru talman! Vi står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men jag yrkar för tids vinning bifall endast till reservation 4.


Anf. 143 Linus Sköld (S)

Fru talman! Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Det här är två portalparagrafer i vår skollag. Det är en viktig strävan: Varenda unge ska ha lika tillgång till utbildning av lika kvalitet i hela vårt avlånga land - hemma i Älvsbyn där jag bor, i Östra Klagstorp på Söderslätt där jag är född och här i Stockholms innerstad där vi håller den här debatten.

Fru talman! Detta är också vårt största problem. Såväl forskning som statistik, OECD, statliga utredare och fackförbund pekar på att skillnaderna blir allt större. Familjebakgrunden får allt större genomslag i skolresultaten, och det är uppenbart för alla att skolsystemet bidrar till segregation. Det är egentligen rätt självklart. Som skolmarknaden fungerar är det den fristående skola som bäst kan segregera ut ett högpresterande elevunderlag, det vill säga elever med stark familjebakgrund, som också kan tjäna mest pengar.

Det är också skolmarknaden och incitamenten för lönsamhet som skapar behovet av allt starkare kontroll, ökad byråkrati och administration och mer detaljregleringar. Det är skolmarknaden och systemets sätt att fungera som försvagar professionens auktoritet och status och leder till hämndanmälningar, hot och föräldrapåtryckningar.

Den som vill att alla barn ska ha tillgång till bra utbildning, att alla lärare ska ha en bra arbetsmiljö och att läraryrket ska ha högre status så att vi får fler sökande till lärarutbildningarna och kan lösa lärarbristen gör bäst i att ändra ett dysfunktionellt system i stället för att föreslå fler detaljregleringar, tuffare inspektion och mer byråkrati. Även om högern här i kammaren inte är det så är åtminstone jag beskaffad på det viset att jag hellre botar sjukdomen än försöker lindra symtomen med förbannat besk medicin.

Fru talman! I dag debatterar vi utbildningsutskottets betänkande nummer 16 om lärare och elever. Det behandlar 213 yrkanden från allmänna motionstiden. De handlar om vitt skilda saker som läraryrket, registerkontroll, fortbildning, rektorer och skolledare, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, särskilt begåvade elever och elever med särskilda behov, elever med skolfrånvaro, undervisning för nyanlända, elevers hälsa med mera.

Utskottsmajoriteten föreslår att alltihop ska avslås. Det låter hårt, men det handlar om att alla de förslag som behandlas i dag tangerar olika saker som vi redan har genomfört eller arbetar med att genomföra. Vi utbildningspolitiker har en intensiv vår framför oss. Låt mig ge en illustration av hur den kommer att bli.

Den här våren arbetar utskottet med beredning och beslut av ett stort antal lagförslag som den socialdemokratiska regeringen har lagt. Vi ska återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen på gymnasiet samtidigt som vi kommer att bygga om gymnasieskolan helt så att den blir ämnesutformad och dimensionerad för att bättre matcha arbetskraftsbehovet i samhället.

Vi levererar på vårt vallöfte om läxhjälpsgaranti och utökad lovskola. Vi ska reglera elevhälsans uppdrag och bemanning tydligare för att alla elever ska ha bättre tillgång till bättre elevhälsa. Samtidigt stärker vi grundsärskolan med en garanti för tidiga stödinsatser och gör om särskolan som varit för utvecklingsstörda till att bli en anpassad utbildning för den med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi går fram med vår nationella plan för trygghet och studiero, ett starkare förebyggande arbete och förtydligad systematik - den bästa kränkningen är trots allt den som aldrig sker - men också förtydligade och förstärkta befogenheter för skolans personal. Därtill reglerar vi resursskolor i skollagen och bemyndigar Skolverket att utfärda föreskrifter för en mer likvärdig tillämpning av hur bestämmelserna om tilläggsbelopp ska tolkas.

Vi reglerar pedagogisk omsorg med högre kvalitetskrav och inför ägar- och ledningsprövning. Vi går fram med förslag som syftar till att fler barn, särskilt de som behöver det för sin språkutvecklings skull, ska gå i förskolan.

Fru talman! Vi påbörjar också arbetet med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Som jag sa inledningsvis: Den som på allvar vill förbättra den svenska skolan måste börja med att ändra systemet, som blivit en marknad med en massa helt oacceptabla konsekvenser. Vi föreslår därför en stramare reglering av konfessionella friskolor. Vi föreslår att skolpengen ska spegla huvudmännens ansvar och fördelas efter elevernas förutsättningar och behov. Vi vill avskaffa de orättvisa köerna, så att skolvalet kan bli mer rättvist och fungera för alla, inte bara för dem som har läst på om systemets funktionssätt och som bor på samma ort genom hela barnens skoltid. Mer kommer att behövas, men detta är viktiga förslag för att skolsystemet som helhet ska fungera bättre.

Fru talman! Alla ungar ska ha lika tillgång till utbildning av samma höga kvalitet - i Älvsbyn såväl som i Östra Klagstorp och i Stockholm. Arbetsmiljön i skolan måste bli bättre, och läraryrkets status måste återupprättas. Därför måste vi också återta den demokratiska kontrollen över skolan.

Jag yrkar bifall till förslaget i utbildningsutskottets betänkande nummer 16.


Anf. 144 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! I dag presenterades dyster statistik om antalet behöriga lärare. Mer behöver göras för att läraryrket ska bli mer attraktivt. En hel del har gjorts. Lärarnas löner har stärkts genom Lärarlönelyftet, och vi ser att de internationella mätningarna är på väg i rätt riktning när det kommer till yrkets attraktivitet. Men mer måste göras.

I dag behandlas lärare i större utsträckning som servicepersonal i den svenska skolan. På skolmarknaden har föräldrar och elever ibland börjat bete sig som kunder. Det här är ett stort problem som hotar läraryrkets status, och det påverkar ända in i klassrummet, när föräldrar till och med hotar lärare. Man hotar med att ta sin skolpeng och gå om inte barnet får ett högre betyg än läraren anser barnet förtjäna, för att ta ett exempel.

Fru talman! Vi måste också införa ett professionsprogram. Regeringen levererar på mycket av det som vi i Miljöpartiet arbetat fram tillsammans med Socialdemokraterna och faktiskt även Centerpartiet och Liberalerna. Men en produkt saknas, och det är viktigt att den kommer på plats för att vi ska ha en stark lärar- och rektorsprofession i det här landet. Professionsprogrammet handlar om att åter slå fast rätten till kompetensutveckling. Skolhuvudmännen ska vara skyldiga att erbjuda sådan till lärarna, som under hela sitt yrkesliv ska undervisa utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Och som alla vet går forskningen framåt under 40 års yrkesliv.

En sak som vi i Miljöpartiet särskilt ser behov av fortbildning kring är frågan om sexualitet, samtycke och relationer. Här har vi skrivit om läroplanen. Det började med en liten motion från en miljöpartistisk riksdagsledamot, och nu ska det bli verklighet. Vi har bestämt att alla nyutbildade lärare ska få kunskap om sexualitet, samtycke och relationer på sin lärarutbildning. Men de befintliga lärarna då? Skolverket har visserligen fått ett uppdrag, men vi i Miljöpartiet tycker att den här kunskapen är så central att den måste nå alla. Därför, fru talman, vill jag under punkt 8 i betänkandet yrka bifall till min motion 2021/22:1717, som behandlar den här frågan.

Precis innan jag kom hit till kammaren träffade jag fyra ungdomar och pratade om deras vardag. De är med i en ungdomsgrupp för hbtqi-personer i Göteborg. Det de beskrev stärkte min övertygelse om vikten av att fortbilda all skolpersonal. De har mött oförståelse och till och med mobbning på grund av vilka de är. Sedan har vuxna i stället för att säga emot och ifrågasätta faktiskt deltagit i en destruktiv jargong. Då har vi en lång väg kvar.

Med det vill jag tacka för dagens debatt om lärare och elever.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 6 april.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-04-06
Förslagspunkter: 23, Acklamationer: 18, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Läraryrket

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:1549 av Serkan Köse (S),

   2021/22:2609 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 7,

   2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8,

   2021/22:4002 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 2 och 5,

   2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 55,

   2021/22:4114 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7 och

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 44.
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (V)
   • Reservation 3 (KD)
   • Reservation 4 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S850015
   M005713
   SD53017
   C25006
   V02205
   KD00166
   L00164
   MP12004
   -0002
   Totalt175229062
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDAvstårsakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDAvstårsakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMAvstårsakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLAvstårsakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMAvstårsakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDAvstårsakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMAvstårsakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCJasakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMAvstårsakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDAvstårsakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLAvstårsakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMAvstårsakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMAvstårsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Farid, JasminMAvstårsakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLAvstårsakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVNejsakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLAvstårsakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDAvstårsakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPJasakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMAvstårsakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVNejsakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMAvstårsakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMAvstårsakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLAvstårsakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLAvstårsakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMAvstårsakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPJasakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCJasakfråganStockholms län
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVNejsakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLAvstårsakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLAvstårsakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDAvstårsakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLAvstårsakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMAvstårsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-FrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Sander, MatsMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCJasakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMAvstårsakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLAvstårsakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
   Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVNejsakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wagenius, HannaCJasakfråganJämtlands län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLAvstårsakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMFrånvarandesakfråganDalarnas län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  2. Personalens arbetsmiljö

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:2609 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 8.
   • Reservation 5 (V)
  3. Dokumentationskraven m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 46 och 47.
   • Reservation 6 (SD, KD)
  4. Tryggheten i lärarkåren

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:3969 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 12.
   • Reservation 7 (SD, L)
  5. Överlämnande av registerutdrag m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:1290 av Åsa Lindestam (S) yrkande 1,

   2021/22:2545 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 31 och

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 101.
   • Reservation 8 (SD, KD)
  6. Utökad och regelbunden registerkontroll

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:3222 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 10.
   • Reservation 9 (M, C, KD)
  7. Nyare registerutdrag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:3218 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 17 och 34.
   • Reservation 10 (SD, C)
  8. Fortbildning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:1272 av Per-Arne Håkansson (S),

   2021/22:1717 av Annika Hirvonen (MP),

   2021/22:2542 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 21,

   2021/22:3222 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 15,

   2021/22:3810 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 23,

   2021/22:3990 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 11,

   2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 56 och

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 13.
   • Reservation 11 (M)
   • Reservation 12 (SD)
   • Reservation 13 (C)
   • Reservation 14 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S850015
   M005812
   SD00547
   C02605
   V22005
   KD00166
   L16004
   MP00124
   -0002
   Totalt1232614060
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDAvstårsakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCNejsakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDAvstårsakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDAvstårsakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMAvstårsakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDAvstårsakfråganStockholms län
   Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDAvstårsakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPAvstårsakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMAvstårsakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDAvstårsakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDAvstårsakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDAvstårsakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMAvstårsakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCNejsakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMAvstårsakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDAvstårsakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDAvstårsakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMAvstårsakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMAvstårsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPAvstårsakfråganHallands län
   Farid, JasminMAvstårsakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPAvstårsakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDAvstårsakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDAvstårsakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDAvstårsakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPAvstårsakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDAvstårsakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMAvstårsakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPAvstårsakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPAvstårsakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMAvstårsakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDAvstårsakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMAvstårsakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDAvstårsakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDAvstårsakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDAvstårsakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDAvstårsakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPAvstårsakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDAvstårsakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDAvstårsakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMAvstårsakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPAvstårsakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCNejsakfråganStockholms län
   Modig, LindaCNejsakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDAvstårsakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDAvstårsakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDAvstårsakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDAvstårsakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDAvstårsakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDAvstårsakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDAvstårsakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMAvstårsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDAvstårsakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDAvstårsakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-FrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDAvstårsakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Sander, MatsMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCNejsakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDAvstårsakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDAvstårsakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMAvstårsakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDAvstårsakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDAvstårsakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCNejsakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPAvstårsakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCNejsakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
   Wagenius, HannaCNejsakfråganJämtlands län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDAvstårsakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCNejsakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCNejsakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMAvstårsakfråganDalarnas län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  9. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 22.
   • Reservation 15 (SD, KD)
  10. Rektorer och skolledare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:2802 av Viktor Wärnick (M),

   2021/22:3224 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 9,

   2021/22:3510 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2,

   2021/22:3991 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9 och

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 60.
   • Reservation 16 (M)
   • Reservation 17 (C)
   • Reservation 18 (KD)
  11. Fristående rektorsutbildningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:3991 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 6.
   • Reservation 19 (M, KD)
  12. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:2606 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 6 och

   2021/22:3160 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).
   • Reservation 20 (V)
  13. Särskilt begåvade elever

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 25.
   • Reservation 21 (M)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S850015
   M058012
   SD54007
   C26005
   V22005
   KD16006
   L15005
   MP12004
   -0002
   Totalt23058061
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMNejsakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMNejsakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMNejsakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMNejsakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMNejsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMNejsakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCJasakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMNejsakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Farid, JasminMNejsakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMNejsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPJasakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejsakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMNejsakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMNejsakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMNejsakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMNejsakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMNejsakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMNejsakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMNejsakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMNejsakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMNejsakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPJasakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMNejsakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCJasakfråganStockholms län
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLFrånvarandesakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-FrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Sander, MatsMNejsakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCJasakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMNejsakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMNejsakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wagenius, HannaCJasakfråganJämtlands län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMNejsakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  14. Elever med särskilda behov m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:2870 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:4113 av Annika Hirvonen (MP) yrkandena 1-3 och

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 72.
   • Reservation 22 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S850015
   M580012
   SD54007
   C26005
   V22005
   KD01606
   L16004
   MP12004
   -0002
   Totalt27316060
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDNejsakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDNejsakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDNejsakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDNejsakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDNejsakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCJasakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDNejsakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDNejsakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDNejsakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPJasakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPJasakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCJasakfråganStockholms län
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDNejsakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDNejsakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-FrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Sander, MatsMJasakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCJasakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDNejsakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wagenius, HannaCJasakfråganJämtlands län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  15. Elever med skolfrånvaro

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:82 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 2 och

   2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 29.
   • Reservation 23 (M, KD)
  16. Undervisning för nyanlända

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:83 av Amineh Kakabaveh (-) yrkandena 2, 5 och 7,

   2021/22:3224 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 5,

   2021/22:3308 av Jan Ericson (M) och

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 93.
   • Reservation 24 (SD)
   • Reservation 25 (C)
   • Reservation 26 (KD)
  17. Samhällsorientering för nyanlända elever

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 22.
   • Reservation 27 (M, KD)
  18. Elevers hälsa m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:2147 av Johan Büser (S) yrkande 6,

   2021/22:2542 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 13,

   2021/22:3424 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 28,

   2021/22:3512 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 36,

   2021/22:3719 av Mattias Vepsä och Anders Österberg (båda S),

   2021/22:4158 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5 samt

   2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 62-64.
   • Reservation 28 (M)
   • Reservation 29 (SD)
   • Reservation 30 (C)
   • Reservation 31 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 29 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S850015
   M005812
   SD05407
   C00265
   V22005
   KD00166
   L16004
   MP12004
   -0002
   Totalt1355410060
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDAvstårsakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCAvstårsakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDAvstårsakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMAvstårsakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
   Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMAvstårsakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDNejsakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDAvstårsakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMAvstårsakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCAvstårsakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMAvstårsakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDAvstårsakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDNejsakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMAvstårsakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMAvstårsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDNejsakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Farid, JasminMAvstårsakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDNejsakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDAvstårsakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPJasakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDNejsakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCAvstårsakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMAvstårsakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMAvstårsakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCAvstårsakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMAvstårsakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDNejsakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDNejsakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDNejsakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCAvstårsakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDNejsakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMAvstårsakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPJasakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCAvstårsakfråganStockholms län
   Modig, LindaCAvstårsakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDNejsakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDNejsakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDNejsakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDAvstårsakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCAvstårsakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDNejsakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDNejsakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDNejsakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMAvstårsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDNejsakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDNejsakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-FrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDNejsakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Sander, MatsMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDNejsakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDNejsakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMAvstårsakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDNejsakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDNejsakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCAvstårsakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCAvstårsakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDNejsakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
   Wagenius, HannaCAvstårsakfråganJämtlands län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDNejsakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCAvstårsakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMAvstårsakfråganDalarnas län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  19. Hälsosamtal och psykisk hälsa

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 40.
   • Reservation 32 (M, KD)
  20. Vissa sjukdomar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:3700 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

   2021/22:3813 av Louise Meijer och Josefin Malmqvist (båda M) yrkande 3.
   • Reservation 33 (M, KD)
  21. Rutinmässiga frågor om våld

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:3972 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 38.
   • Reservation 34 (KD, L)
  22. Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:3990 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 32.
   • Reservation 35 (M)
  23. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.