Kultur och fritid för barn och unga

Betänkande 2017/18:KrU6

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 april 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Skapande skola borde vidareutvecklas (KrU6)

Fler barn och unga borde komma i kontakt med kultur i skolan med hjälp av satsningen Skapande skola. Det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidareutveckla Skapande skola.

Satsningen Skapande skola startade 2008 med syfte att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och nå fler barn än de som redan är kulturellt aktiva på fritiden. Utvärderingar har visat att satsningen har nått många och det är något som riksdagen tycker är positivt. Däremot finns det saker att utveckla, till exempel att mindre kommuner i dag inte söker bidraget i samma utsträckning som större kommuner.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motion 2017/18:3068 yrk. 5 och delvis bifall 2017/18:3071 yrk. 2 och 3 - punkt 8 Skapande skola. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-03-28
Reservationer: 9
Betänkande 2017/18:KrU6

Alla beredningar i utskottet

2018-03-08

Skapande skola borde vidareutvecklas (KrU6)

Fler barn och unga borde komma i kontakt med kultur i skolan med hjälp av satsningen Skapande skola. Det tycker kulturutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidareutveckla Skapande skola.

Satsningen Skapande skola startade 2008 med syfte att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och nå fler barn än de som redan är kulturellt aktiva på fritiden. Utvärderingar har visat att satsningen har nått många och det är något som utskottet tycker är positivt. Däremot finns det saker att utveckla, till exempel att mindre kommuner i dag inte söker bidraget i samma utsträckning som större kommuner.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att kulturutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:KrU6, Kultur och fritid för barn och unga

Debatt om förslag 2017/18:KrU6

Webb-tv: Kultur och fritid för barn och unga

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 93 Amne Ali (S)

Fru talman! Vi är i dag här för att debattera kulturutskottets betänkande om kultur och fritid för barn och unga. Jag börjar med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande.

I betänkandet behandlas en rad frågor som berör barn och unga. I mitt anförande kommer jag främst att tala om kulturskolan och vikten av läskunskap bland barn och unga.

Fru talman! Kultur och fritid för barn och unga är ett ämne som har debatterats flitigt den senaste tiden, och det med rätta. Det finns en anledning till att rätten till kultur är med i FN:s barnkonvention. Det är genom kultur och fritidsaktiviteter som barn och unga får utforska sin kreativitet, sin nyfikenhet och sin självständighet.

Det är när vi ger barn och unga möjlighet att få utforska sin värld genom kultur, musik eller andra fritidsaktiviteter som vi bygger grunden till en ungdom vars känsla för sin plats i samhället är så stark som den bara kan bli. Vi bygger genom dessa ungdomar även det samhälle som de kommer att forma om några år.

Jag kommer aldrig att glömma den dagen då jag var elva år och min pappa kom hem med en stor och klumpig kartong. I denna kartong låg en gitarr. Han hade köpt den efter att jag en gång i förbifarten hade sagt att jag gärna ville lära mig att spela gitarr. Tyvärr hade pappa glömt att köpa ett fodral till gitarren så att jag kunde bära gitarren på ryggen. En gång i veckan fick jag därför bära denna klumpiga kartong till kulturskolan. Det gjorde mig absolut ingenting, för jag älskade att gå till gitarrlektionerna. Där fick jag inte bara lära mig att spela gitarr, utan jag fick även lära mig att läsa noter. Och min gitarrlärare Sten lärde mig också att uppskatta olika musikgenrer.

Det var genom kulturskolan som jag och många andra barn fick uppleva och lära oss saker som vi annars inte hade fått göra. Tack vare musiken fick vi även möta barn som inte gick på samma skola för att vi bodde segregerat. Våra världar var olika, men vi kunde gemensamt titta på varandra och himla med ögonen när Sten valde ytterligare en rockklassiker för oss att spela på gitarren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Därför är jag glad över regeringens historiska satsning på det kulturpolitiska området. Vi har bland annat inrättat ett nationellt kulturskolecentrum för att lyfta fram kulturskolans betydelse och för att öka kvaliteten i musik- och kulturskolan.

Det gör mig in i ryggmärgen upprörd att det fortfarande finns barn som på grund av klasskillnader inte får möjlighet att ta del av musik, sport och kultur. Vi missar så många barns potential. Regeringens fortsatta satsning för att hålla nere avgifterna i kulturskolan är därför extra viktig.

Fru talman! Jag ska fortsätta med berättelsen om Amne, elva år. Det fanns inte alltid så mycket att göra i skolan när man gick i mellanstadiet. Den skola som jag gick i var nedgången, rent av sunkig, och stora delar var under renovering. Men det fanns ett rum i skolan som hade klarat sig undan klotter på bänkarna, tuggummin under stolarna och snusprillor i taket, och det var skolbiblioteket. För mig var det rummet magiskt.

Mitt skolbibliotek hölls under sträng uppsikt av bibliotekarien Jeanette. Hon blev arg på mig en gång när jag oavsiktligt råkade nia henne, men det avskräckte mig aldrig från att gå in dit. Det är en kliché, men varje gång jag öppnade en bok var det som att kliva in i en ny värld. I dag är jag väldigt bra på frågesport, och det hävdar jag bestämt är en kvarleva från den tiden i mellanstadiet då jag läste två till tre böcker i veckan. Böckerna öppnade helt nya möjligheter för mig, och jag lärde mig saker som jag än i dag har användning av.

Biblioteken är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Det är ett öppet demokratiskt rum där vi fritt kan låna böcker och lära oss att vara källkritiska i en värld där källkritiken börjar bli en bristvara. Regeringen har därför under den här mandatperioden gjort stora satsningar för att öka bibliotekens tillgänglighet och utbud. Vi förstår att biblioteken är en viktig mötesplats och att tillgången till dem ytterst är en demokrati- och jämlikhetsfråga. Vi vet i dag att läsförmåga och tillgång till språk redan i tidig ålder har stor betydelse för barns utveckling. Vi vet också att barn med liten vana att läsa hemma tenderar att välja bort läsning till förmån för andra aktiviteter - och att det påverkar skolresultaten.

Vi har en stor utmaning när det gäller att överbrygga de kunskapsklyftor i läsförståelse som syns i PISA-mätningarna. Forskningen visar att föräldrars utbildningsbakgrund och socioekonomiska status påverkar barnens studieresultat. Men en ljuspunkt i detta är att forskningen också visar att elevernas läsvanor och motivation till läsning har större betydelse för studieresultaten än föräldrarnas bakgrund. Detta betyder att om vi kan väcka intresset för läsning redan i tidig ålder kommer vi även att kunna överbrygga den här kunskapsklyftan. Regeringen kommer därför att fortsätta investera i läsfrämjande satsningar för barn och unga, särskilt för barn i förskoleålder.

Förskolor spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för läsning. Men förskolor har i dag inte tillgång till bibliotek på samma sätt som skolor har. Därför skjuter regeringen till pengar så att alla svenska förskolor ska kunna köpa in böcker och starta små bibliotek på förskolan. Vi kan med detta ge förskolorna möjligheten att bygga grunden för barnens studiekarriär och så tidigt som möjligt motverka de klyftor i studieresultat som uppstår som en konsekvens av föräldrars studiebakgrund. Varje barn i svensk förskola ska ha likvärdiga möjligheter att läsa och lyssna på böcker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Alla barn kommer inte att tycka att biblioteken och kulturskolan är det bästa som finns, som jag gjorde när jag var liten. Det är naturligt att vi har olika intressen, men varje barn måste få möjligheten att hitta just sitt intresse. Det är en aktiv strategi från regeringens sida att ge alla barn och unga den möjligheten.

I betänkandet som vi debatterar i dag behandlas det många bra motioner som handlar om hur vi förbättrar vardagen för våra barn och unga och hur vi säkerställer deras rätt till kultur och fritid. Andemeningen i motionerna är bra, men vi menar att regeringen redan gör det som anförs i de flesta av dem. Vi har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv i våra satsningar, och vi jobbar aktivt med att ge alla barn och unga en jämlik tillgång till kultur och fritid.

Avslutningsvis vill jag säga att det är avgörande att vi arbetar för att skapa ett samhälle där barn och unga inte behöver leva i rädsla över att bli bortgifta, där barn och unga inte ska bli utsatta för hot och hat på nätet och där barn och unga ska ha en trygg och säker skolgång. Det innebär att vi måste skapa en trygg miljö där barn och unga kan frodas - ett samhälle där barn helt enkelt ska få vara barn.

(Applåder)


Anf. 94 Cecilia Magnusson (M)

Fru talman! Till betänkande KrU6, som vi nu debatterar, finns ett antal reservationer. Vi står bakom alla reservationer som är moderatmärkta, men jag yrkar bifall endast till reservation nr 2.

Jag förstod på Amne Ali att Socialdemokraterna och regeringspartierna inte står bakom sin reservation utan instämmer med Alliansen och Sverigedemokraterna i att vi måste göra mer för Skapande skola. Det är jättebra att man har kommit till denna insikt - man yrkade ju inte bifall till sin egen reservation. Det är bra att vi kan få ännu bättre förutsättningar för Alliansens satsning på den reform vi införde, Skapande skola. Det behöver göras mycket mer av den.

Vi hade hoppats att regeringspartierna i vårändringsbudgeten hade satsat en stor peng på Skapande skola. Är det någonting vi behöver satsa mer på och gå igenom mer är det den kultursatsning som når alla barn, och det gör Skapande skola. Den når barnen från att de går i förskola och genom hela skollivet, och vi moderater vill även att den ska omfatta gymnasietiden. Hur bra kulturskolan än är det nämligen så att den inte når alla barn.

Amne Ali nämnde att alla barn inte får tillgång till kulturskolan, men man lägger inte fram några förslag för att förbättra tillgängligheten och möjligheterna för alla barn att nås av den. Bland annat ger man inga förslag på hur man ska korta köerna. Det är bara den kommunala kulturskolan och deras lärare som gäller; det finns ingenting om att öppna möjligheterna för andra - som balettskolor som inte drivs av kommunen, eller studieförbund - att delta.

Eftersom man nu ändå har gått in på att detaljstyra kommunernas placering av kulturskolorna via direkta statliga bidrag borde man väl ha gjort det. Om man nu vill att alla barn ska nås av kulturskolorna borde man ha gjort satsningar på att öppna för att andra anordnare av kulturskoleverksamhet ska kunna anordna detta, men det gör man inte. Man gör inte heller någonting för att de barn som inte har råd att gå i kulturskolan ska kunna få tillgång till kulturskolan. Det är alltså väldigt tomma tunnor som skramlar från Amne Alis och regeringens sida.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

I stället för att diskutera ärendet i KrU6 tar man dessutom upp sådant som tydligen ska stå i vårändringsbudgeten, men vad jag och vi vet kommer den inte att presenteras för riksdagen förrän kommande vecka. Kan vi inte hålla oss till det ärende vi här diskuterar?

Man säger i framställan att man har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Ja, det är väl bra att man har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv, men det är stor skillnad på att ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv och att göra detta till den främsta kulturpolitiska prioriteringen. Det är nämligen vad vi moderater och Alliansen gjorde under hela vår regeringstid - det var tydligt att den främsta prioriteringen var barns och ungas tillgång till kultur. Vi sätter det i första hand.

Självklart ger de kommunala kulturskolorna tiotusentals barn i hela landet möjlighet att uttrycka, utforska och formulera egna tankar, ord och känslor. Tillsammans med Skapande skola, som finns omnämnd här, ger de en helhet. I Skapande skola får alla barn tillgång till kreativ stimulans. Ännu är det inte så i den kommunala kulturskolan, men det är väldigt viktigt att poängtera att så blir.

Det finns många andra aktörer inom kulturområdet som vänder sig till barn, till exempel kyrkans barnverksamhet med körer och teaterverksamhet, som väl skulle kunna ingå i detta. Jag har tidigare nämnt enskilda balettskolor, som finns i många kommuner, som något som man skulle kunna ta med. Detsamma gäller teaterverkstäder.

Det finns alltså en mångfald, men den nuvarande regeringen vill inte ta med detta. Regeringen vill att det bara ska gälla de kommunala kulturskolorna och kommunal verksamhet. I den proposition som man har lagt på riksdagens bord vill man styra de kommunala kulturskolorna, som är ett kommunalt ansvar, i stället för att låta kommunerna tillsammans med staten via Kulturrådet göra upp om att med skattepengar satsa på kulturen och diskutera för att det ska bli så mycket som möjligt.

I stället riskerar regeringen hela kultursamverkansmodellen, precis som man riskerar hela Filmsverige, med den proposition som man har lagt fram. Med det som vi nu har fått höra att man kommer att lägga på riksdagens bord försöker man att lappa och laga sådant som man redan har rivit sönder. Det är väldigt tråkigt att det ska vara på detta vis. Vi borde ha en annan ordning.

Jag vill avsluta där jag är överens med min kollega Amne Ali, nämligen i fråga om att vi inte ska ha några barn- eller ungdomsäktenskap. Denna diskussion har förts i ett annat utskott, och då har regeringspartierna inte varit med på båten. Men vi kan vara överens med er i regeringspartierna om att inga barn eller ungdomar ska kunna vigas och vara gifta i detta land.

(Applåder)


Anf. 95 Sara-Lena Bjälkö (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3 och 9.

Vi har i detta betänkande en rad frågor som är betydelsefulla för barn och unga, som är vår framtid. Vi återkommer rörande våra förslag för kulturskolan i betänkandet för kulturskolepropositionen.

Jag tänker uppehålla mig vid något som har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden.

Förra året när jag stod här i kammaren pratade jag om vikten av att kunna få välja sin partner alldeles själv. Ingen ska kunna tvingas in i ett äktenskap, och barnäktenskap ska vara otänkbart.

Förra året riktade riksdagens civilutskott ett tillkännagivande till regeringen som innebar att regeringen förväntades ta krafttag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Trots att detta viktiga tillkännagivande gjordes redan förra året behövde civilutskottet rikta ett tillkännagivande till regeringen i frågan även i år.

När det kom till beslut röstade regeringspartierna och Vänsterpartiet emot riksdagens tillkännagivande om att barnäktenskap där vigseln skett utomlands inte bör erkännas i Sverige. Detta har hos oss sverigedemokrater, i andra partier och bland medborgare väckt starka känslor, fru talman.

Efter att detta uppdagades har Socialdemokraterna uttalat en annan åsikt, som inte överensstämmer med partiets handlande här i kammaren. Socialdemokraterna säger i medierna att man är emot barnäktenskap, samtidigt som man inte ställer sig bakom tidigare nämnda tillkännagivande till regeringen. Det rimmar väldigt dåligt i mina öron, fru talman.

Vår hållning i dessa frågor har varit stabil över åren. Vi vidhåller den inställning vi har. Vi sverigedemokrater vill fortfarande tillsätta en utredning med syfte att se vad som kan göras för att skärpa lagen och se till att den efterlevs för att förhindra tvångsäktenskap i vårt land.

För att motverka barnäktenskap och tvångsäktenskap föreslår vi införande av ett välfungerande system med en 24-årsgräns, som bland annat Danmark har infört. För att giftermål ska kunna användas som ett skäl för uppehållstillstånd i landet ska båda parterna i äktenskapet vara över 24 år. Med denna regel blir det, enligt danska partier, färre som utsätts för tvångsäktenskap för att ge släktingar eller vänner uppehållstillstånd i landet.

Eftersom detta system fungerar väldigt bra i Danmark borde vi kunna införa det även i Sverige. Det ska såklart även gälla tvångsäktenskap som sker utanför Sveriges gränser och innefattar svenska medborgare, så att man inte kan åka till ett annat land och gifta sig för att sedan komma tillbaka och få partnerskapet godkänt eller registrerat.

Vi bör, fru talman, kunna lära av våra grannländer och deras framgångar. Att regeringspartierna och Vänsterpartiet inte kunde rösta fram ett förslag för riksdagen i detta ämne är anmärkningsvärt. Det framstår som att regeringen trots sin höga hållning i jämställdhetsfrågor inte tar denna fråga på allvar, enligt vår mening. Den nuvarande regeringen säger att den ska lägga fram en proposition, men det är först efter valet i september.

Enligt svensk sedvänja och lagstiftning ska äktenskapet vara en ömsesidig och frivillig handling.


Anf. 96 Amne Ali (S)

Fru talman! I mitt eget anförande nämnde jag vikten av bibliotek. Där skulle man nämligen kunna lära sig vikten av källkritik. Vi vet i dag att det är en bristvara, men jag trodde faktiskt aldrig att riksdagens representanter skulle kunna sprida sådana här saker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Regeringen kommer snart att lägga fram ett förslag. Vi har just nu en pågående utredning som handlar om att skärpa den undermåliga lagstiftning om barnäktenskap som Alliansen tidigare lagt fram. Detta vet alla här. Det vi har gjort är att invänta det som utredningen kommer att komma med. Det innebär att regeringen kommer att komma med ett skarpt förslag i fråga om barnäktenskap - ett förslag som förstärker den undermåliga lag som Alliansen tidigare lade fram.

Detta vill jag göra tydligt. När vi lever i den tid som vi i dag lever i tycker jag att vi som riksdagsföreträdare har ett extra stort ansvar att leverera fakta, oavsett om det gynnar ens parti eller inte.


Anf. 97 Sara-Lena Bjälkö (SD)

Fru talman! Det är trevligt, Amne, att du står här och talar så gott. Men nu är det så, vilket du hörde när jag talade, att civilutskottet har lämnat två tillkännanden, och ni vill inte följa dessa. Du talar om ansvar och demokrati. Då borde ni väl ha kunnat följa de tillkännagivanden som lämnats, så att vi kan få ett slut på detta?


Anf. 98 Amne Ali (S)

Fru talman! Ja, så är det. Men vi vet mycket väl att riksdagen fungerar på ett sådant sätt att när man tillsätter utredningar förväntar vi oss att professionen ska komma med förslag som vi ska ta ställning till, och det är vad vi inväntar just nu.

Vi säger inte: Nu kan alla barn komma hit till Sverige, och det är okej för dem att gifta sig. Vad vi gör är att vi inväntar ett förslag som är så pass starkt att det funkar i Sverige, ett förslag som är riktigt och rätt enligt barnvetenskap, för att förstärka Alliansens tidigare undermåliga lag.


Anf. 99 Sara-Lena Bjälkö (SD)

Fru talman! Vi vill nog alla ha slut på barnäktenskap, eller tvångsäktenskap för den delen, och att det ska beslutas, för det är ingenting som vi vill ha här i vårt land.

I civilutskottet reserverade sig Socialdemokraterna i betänkande CU8 med bland annat texten: ". det inte helt kan uteslutas att situationer kan uppkomma där ett utländskt barnäktenskap bör erkännas för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden."

Vad ska medborgarna tro på?


Anf. 100 Niclas Malmberg (MP)

Fru talman! Tillgång till kultur för barn och unga är ett av de områden inom kulturpolitiken där vi ser de allra tydligaste ambitionsskillnaderna mellan regeringspartierna å ena sidan och allianspartierna å andra sidan.

Kulturskolan är ett exempel härpå. Vi har nu för första gången statligt stöd till den kommunala kulturskolan, utifrån ambitionen att vi vill att alla barn och unga ska ha tillgång till kulturskola oavsett uppväxtkommun. Samtliga allianspartier vill ta bort anslaget helt och fullt, Centerpartiet utifrån någon sorts retorik om att man inte vill ha direkta anslag inom kulturpolitiken till kommunerna. Då kan man tro att Centerpartiet å andra sidan skulle vilja höja anslagen till kultursamverkansmodellen. Nej, Centerpartiet är det alliansparti som skär ned mest på resurserna till kultursamverkansmodellen. Det vill säga att Centerpartiet tar i den ena änden och tar i den andra änden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Kulturskolan når naturligtvis bara de barn och unga som söker sig till verksamheten. För att nå alla barn och unga med kultur är skolan den viktigaste plattformen.

Regeringen har gått fram med en proposition för att återinföra estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram. Och det är med sorg i hjärtat som jag i dag tar del av att allianspartierna vill avslå propositionen. Man vill inte att alla ungdomar i gymnasieskolan ska ha tillgång till estetiska ämnen. Förstår ni vilken skada ni åsamkar ungdomarna?

Cecilia Magnusson talar om Skapande skola. Regeringen har under den här mandatperioden utvecklat Skapande skola och inkluderat förskolan i Skapande skola. Men Cecilia Magnussons retorik hänger inte samman här. Å ena sidan säger hon att det är fel med riktade anslag till kulturskolan, å andra sidan att det inte är fel med anslag till Skapande skola, en verksamhet som kommunerna ansvarar för. Retoriken hänger inte samman. Naturligtvis ska vi ha anslag till både kulturskola och Skapande skola.

Inte heller KD:s retorik hänger samman här. Kristdemokraterna är det parti som går fram och vill göra nedskärningar i anslaget till Skapande skola. Roland Utbult kan gärna förklara vilken del av Skapande skolas verksamhet som Kristdemokraterna vill plocka bort.

Kultur för barn och unga handlar naturligtvis inte bara om det som är exklusivt riktat till barn och unga, utan det handlar om att skapa tillgänglighet till kultur rent generellt i de institutioner som finns. Här ser vi väldigt mycket positivt hända. Museisektorn är ett exempel. Då tänker jag inte i första hand på hur vi politiskt har förstärkt förutsättningarna för barn och unga att ta del av museernas verksamhet med reformen med fri entré utan också på hur professionen har utvecklat verksamheten till att rikta fler utställningar direkt till barn och unga och inte bara som en del av en utställning, en utställning i utställningen, utan ofta med stora utställningar riktade till barn och unga, till exempel på Världskulturmuseet i Göteborg. Kulturutskottet hade för några veckor sedan förmånen att få göra ett studiebesök där och se den fantastiska utställningsverksamheten.

Här vill jag rikta en fråga till Sverigedemokraterna. Vi har ju tidigare debatterat det faktum att Sverigedemokraterna föreslagit att Världskulturmuseet i Göteborg helt ska avvecklas. Står Sverigedemokraterna fast vid den ståndpunkten, eller har man efter att ha kunnat se Världskulturmuseet även bakom kulisserna kunnat utveckla sin politik och backa från sitt ställningstagande?

Vad gäller tillgång till kultur hade vi en väldigt dyster utveckling under Alliansens regeringsår runt om i landet. Var tionde biblioteksfilial lades ned i landet. Så mycket som var tredje biograf lades ned i landet. När Alliansen tillträdde 2006 fanns ungefär 600 biografer i landet. År 2014 återstod bara 400 biografer - en oerhört dyster utveckling.

Vi har under den här mandatperioden arbetat för att vända den här utvecklingen. Vi har nu ett anslag riktat till biblioteken. Och vi har ett anslag riktat till landsbygdsbiograferna, ett anslag som vi nu stärker från de 25 miljoner som redan fanns i årets budget till ytterligare 15 miljoner kronor, det vill säga totalt 40 miljoner kronor riktade till landsbygdsbiograferna för att skapa bättre förutsättningar att vända trenden. Som representant för Uppsala län är jag glad när jag ser att det nu startar nya biografer. I Östhammar får vi en ny biograf under året.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Det finns mycket att säga om Cecilia Magnussons anförande. Jag vill inleda med att säga att vi, både från Miljöpartiets sida och från Socialdemokraternas sida, naturligtvis står bakom reservation 5, men för tids vinnande yrkar vi inte bifall till den, precis som Cecilia Magnusson inte yrkar bifall till alla Moderaternas reservationer.

Jag hade förväntat mig att Cecilia Magnusson i dag skulle be om ursäkt för alla de felaktigheter hon anförde i kulturutskottets förra debatt, felaktighet på felaktighet. Hon har nu haft tid att tänka efter och borde ha kunnat be om ursäkt för en del saker. Bland annat sa hon då att jag vid ett tillfälle skulle ha hävdat att jag vill höja momsen inom olika delar av kulturområdet. Något sådant yttrande har jag aldrig fällt. Cecilia Magnusson vet det, men hon för ändå fram ett sådant påstående.

Cecilia Magnusson hade också svårt vid förra tillfället att redovisa hur stora nedskärningar Moderaterna gör inom kulturområdet. Det är 1,2 miljarder som Moderaterna skär ned på kulturområdet. Kom ihåg nu, Cecilia Magnusson, att det är 1,2 miljarder ni skär ned! Och en stor del av detta handlar om kultur för barn och unga.

Moderaterna brukar säga att de inom kulturpolitiken prioriterar kultur för barn och unga. Om det är så de behandlar ett område som de prioriterar kan man ju undra hur de behandlar övriga områden som de inte prioriterar.

Trots att vi nu har den starkaste kulturbudgeten någonsin i Sverige går vi fram starkt i vårändringsbudgeten och tillskjuter ytterligare 75 miljoner kronor till kulturområdet, 15 miljoner kronor till landsbygdsbiografer, som jag nämnde, och utöver det 60 miljoner kronor riktade direkt till kultur för barn och unga. Vi har inte behandlat detta än i riksdagen, men jag törs påstå att Moderaterna kommer att avslå samtliga dessa resurser. Cecilia Magnusson kan ju rätta mig om jag har fel på den punkten.

(Applåder)


Anf. 101 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Vänsterpartiet har flera motioner som tas upp i det betänkande som vi debatterar här i dag. Tyvärr föreslås att de avslås. Jag står bakom de reservationer som jag har lagt fram i utskottet men väljer att yrka bifall bara till reservation nr 6 här i dag.

Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att både uppleva och pröva på olika kulturyttringar. Det krävs en hel del politiska insatser för att det ska bli verklighet.

Tillsammans med regeringen har Vänsterpartiet gjort satsningar på kulturskolan, utökat Skapande skola till att inkludera förskolan och gjort en stor satsning på biblioteken, både skolbibliotek och folkbibliotek, vilket känns väldigt positivt.

I och med att barn och ungas rätt till kultur också är ett nationellt kulturpolitiskt mål, som vi har slagit fast här i riksdagen, ska samtliga myndigheter inom kulturområdet integrera ett barnperspektiv i sina verksamheter. Det tycker vi känns väldigt positivt.

Precis som med mycket annat grundläggs människors kulturmönster väldigt tidigt. De barn som har fått uppleva professionell kultur och själva fått prova på teater eller andra skapande verksamheter, till exempel konst, har förstås lättare att tänka sig en framtida yrkesbana inom området.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Vi ser att snedrekryteringen till de konstnärliga utbildningarna är ett allvarligt problem i Sverige, och vi behöver börja med barnen för att komma till rätta med detta.

I den vuxna befolkningen är kulturvanorna väldigt olika beroende på bakgrund, utbildningsnivå, kön och inkomst. Alla dessa bitar spelar stor roll för hur vi själva utövar kultur och hur vi konsumerar kultur som publik.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att alla människor behöver kultur i sina liv och att samhället skulle vara fattigare och sämre utan kultur. Därför ser vi det som en grundläggande demokratisk fråga att alla ska kunna ta del av kulturlivet.

Skolan är den självklara arena där alla barn finns. I förskolan möter vi fortfarande inte riktigt alla barn. Därför tycker vi att reformen Skapande skola har varit en positiv faktor för att barn tidigt ska få möta professionell kultur och för att professionella konstnärer ska få jobba med barn och unga på ett naturligt sätt. Detta projekt har pågått i tio år, och det finns som sagt stora vinster med det.

Vi ser dock en del problem, en baksida som inte har nämnts i tidigare inlägg. Det är upp till kommuner och fristående huvudmän att söka detta statsbidrag, men alla gör tyvärr inte det trots att det har funnits så lång tid och att de som utnyttjar bidraget överlag är positiva.

Det som sägs i skolornas utvärdering är att detta blir mer tillfälliga tomtebloss. Det blir något kul som händer några timmar, men det lämnar inga större avtryck i verksamheten. Det blir inte en integrerad del av skolverksamheten.

Vi ser att det finns stort utrymme för förbättring, och därför föreslår vi i vår motion att Skapande skola ska övergå till utbildningsbudgeten och bli en integrerad del av skolverksamheten. Det skulle innebära ett tydligare fokus för skolan att man ska jobba med de estetiska lärprocesserna och att man kan göra det tillsammans med professionella konstnärer. Det ger också lokala konstnärer en tryggare arbetsmarknad att man ser detta som en naturlig del av skolverksamheten. Detta skulle innebära att fler barn på daglig basis får ta del av kulturlivet.

I samma motion, som heter Kultur till alla barn, föreslår vi också en kartläggning av hur kulturinstitutionerna jobbar tillsammans med skolan, hur de samverkar i dag och hur det skulle kunna utvecklas framöver. Fler partier borde kunna ställa sig bakom att det görs en sådan kartläggning så att vi kan få en bättre samverkan mellan skolväsendet och kulturinstitutionerna.

Fru talman! Så några ord om debatten här om barnäktenskap. Vi klumpades ihop med konstiga påståenden.

När lagen om barnäktenskap stärktes 2014 ansåg vi att skärpningen inte var tillräcklig. Vänsterpartiet var då det enda parti som sa att det inte räckte och att ytterligare skärpning behövdes. Jag tycker att man från flera håll bör erkänna att historieskrivningen ser ut så. Vänsterpartiet var tydligt 2014, och vi är tydliga nu också.

Precis som Socialdemokraternas representant påpekade väntar vi på en utredning. Jag har suttit kort tid i riksdagen, men jag har förstått att det är praxis och vanlig hyfs att vi inväntar de utredningar som pågår och inte slänger fram förslag i sista sekund och säger "Titta här, ni vill inte stödja våra förslag" när utredningar och propositioner är på väg.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

I början av året behandlades public service i ett betänkande. Då avstyrktes alla motioner från samtliga partier. Kanske ställde sig Sverigedemokraterna bakom någon av sina motioner, men i övrigt sa alla partier att man ville invänta den pågående public service-utredningen.

Det är precis samma sak med utredningen om barnäktenskap; det är inget konstigt. Men för de åhörare som lyssnar på debatten är det viktigt att påpeka att det är så här vi gör och att det inte är några konstigheter. Det är tråkigt om man försöker smutskasta de partier som vill se till att blir en skärpning på detta område.

(Applåder)


Anf. 102 Cecilia Magnusson (M)

Fru talman! Det behöver göras några rättelser gällande Skapande skola. Det är inget projekt eller irrbloss, utan det är en seriös verksamhet. Skolan eller kommunen måste göra en plan för hur det ska genomföras, vad man ska göra och i vilken omfattning, och man måste redovisa efteråt - i akt och mening att man ska tänka igenom och förbereda för egen finansiering för att kunna ge eleverna det kreativa uppvaknande och den kreativa bekräftelse som kulturyttringar kan ge, och det ska utmynna i att eleverna får en bättre kunskapsinhämtning.

Jag vänder mig därför mot den förenklade beskrivningen att det är ett projekt och ett irrbloss i skolverksamheten - icke så. Vi är dock helt överens om att denna verksamhet behöver utvecklas. Det är därför det finns ett tillkännagivande på detta område.

När det gäller barnäktenskap är det jättebra att vi får influenser. Utskottsmajoriteten har gjort tillkännagivanden 2017 och 2018, men regeringsunderlaget vill inte ens styra in på det. Det är ett starkt besked till utredningen och regeringspartierna att se till att inget barn under 18 år i detta land ska behöva gifta sig.


Anf. 103 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Skapande skola är en bra verksamhet. Det är därför vi vill att den ska utökas så att den når alla barn och att den blir en integrerad del av skolan.

Att jag kallar det tomtebloss baserar jag på den utredning som gjordes 2013. Här säger man från skolan att Skapande skola är roligt, att eleverna uppskattar det och att det är ett positivt inslag men att det inte sätter djupare avtryck, inte förändrar skolans arbetssätt och att lärarna ser det som något som kommer vid sidan av och inte som en naturlig del.

När vi efter tio år tittar på vad som har hänt och på de utvärderingar som har gjorts ser vi att man behöver ta ett steg till.

Jag är medveten om att kommunerna gör en seriös plan. Jag har själv varit kommunpolitiker och jobbat med Skapande skola och sett att det är positivt för både konstnärer och elever.

Men för skolverksamheten ska detta inte vara något spår vid sidan av som man kan välja att ha eller mista. Det är inte säkert att man när man ska prioritera i kursplaner och lektionsupplägg känner att man kan avsätta tid för Skapande skola. Därför anser vi att detta måste bli en naturlig och integrerad del av barnens vardag. Det är så vi ser på Skapande skola.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Vi har som sagt en motion på detta område. Vi har även ett särskilt yttrande vad gäller er motion, för vi ser att man behöver gå i denna riktning.

När det gäller barnäktenskap skiljer vi oss åt lite mer i historieskrivningen. Anledningen till att det pågår en utredning är att regeringen vill se en skärpning - annars skulle man inte ha tillsatt utredningen. Det är därför lite onödigt, om man inte vill ta billiga politiska poäng, att göra dessa tillkännagivanden när det faktiskt är en skärpning på gång.

Det är jättebra att alla kommer att rösta för detta när det blir ett förslag. Så såg det inte ut 2014, men Vänsterpartiet har i många år varit tydligt i denna fråga.


Anf. 104 Cecilia Magnusson (M)

Fru talman! När det gäller Skapande skola står det i skollagen att barn och unga ska få kreativ stimulans i sitt lärande. Alliansregeringen införde Skapande skola för att skolorna inte klarade av detta och för att Utbildningsdepartementet inte ville tillsätta medel för det. Då tog Kulturdepartementet av sina skattepengar och skickade denna stimulans till skolorna så att eleverna i sitt kunskapsinhämtande skulle få en kreativ stimulans och ett initiativ: Ni kan och ni bör. Var så goda, se till att börja!

Det är därför det är viktigt att vi driver Skapande skola vidare och utvecklar det. Och det kan mycket väl göras inom kultursamverkansmodellen. Men den reformen är regeringspartierna tillsammans med Vänsterpartiet på väg att skjuta i sank. Runt om i kommunerna är det många som undrar om S-MP-V inte vill ha kultursamverkansmodellen. Inte en utan flera gånger har ni skickat kulturmedel bredvid kultursamverkansmodellen. Vad blir det nästa gång?

Det är ett farligt spel ni spelar på regeringssidan just nu, i fråga om trovärdigheten.


Anf. 105 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Jag tänkte att vi kanske skulle kunna komma lite överens om någonting där, Cecilia Magnusson. Men då slänger du in påståenden om kultursamverkansmodellen igen. Den debatterade du och jag också förra gången vi hade en debatt i kammaren. Du påstår att vi på något vis försöker underminera modellen. Men så är det inte. Vi har skjutit till mer pengar till den modellen under den här mandatperioden. Och vi har tidigare talat om att vår satsning på kulturskolorna inte är en styrning utan ett sätt att stötta upp den kommunala verksamheten.

Jag vill gå tillbaka till Skapande skola. I vår motion, som det egentligen låter lite här som att du skulle kunna stötta, har vi en idé om att skolorna skulle kunna ha kulturpedagoger. De skulle kunna ta det helhetsansvar som man inte klarar av i den vanliga skolvardagen, till exempel för att samarbeta med de lokala kulturinstitutionerna och de lokala konstnärerna. Vi ser det här som att skolan skulle kunna bli en starkare aktör i det lokala kulturlivet.

Hur skulle det hänga ihop med den lokala kultursamverkansmodellen? Det är jättespännande om man kan koppla på även skolans arbete i det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Det finns alltså jättemånga positiva saker att göra, både när det gäller skolornas roll och när det gäller att utveckla kultursamverkansmodellen. Vi är positiva till att mer kraft och pengar hamnar hos kommun och region för att genomföra en positiv kulturpolitik.


Anf. 106 Per Lodenius (C)

Fru talman! "I just put my feet in the air and move them around." Det är ett känt citat från Fred Astaire, som var en av Hollywoods största filmstjärnor under förra seklet och kanske den största dansstjärnan på film genom tiderna. Fred Astaire svarade på vad han menade med sin dans. Vad var hans budskap med dansen? "I have no desire to prove anything by dancing", svarade Fred Astaire. "I have never used it as an outlet or a means of expressing myself. I just dance. I just put my feet in the air and move them around."

"Jag har ingen längtan efter att bevisa något med min dans. Jag bara dansar. Jag lyfter bara upp mina fötter i luften och rör på dem."

Just så kan det vara med dans - ja, med kultur över huvud taget. Den finns där bara för sin egen skull. Kulturen har ett egenvärde. Samtidigt ger kultur så mycket mer. Konst, kultur och bildning är civilisationens kärna. Där ryms våra samlade erfarenheter i mångfasetterad form, och där kan vi få förståelse för oss själva, varandra, vårt förflutna och vår framtid.

Det låter kanske högtravande. Men jag tror att vi alla kan hitta exempel där kulturen har påverkat oss på något sätt. Det har vi också hört från flera här i talarstolen i dag. Kultur kanske har gett oss ett nytt perspektiv eller skapat helt nya förutsättningar för oss. Det är därför det är så viktigt att också ge barn och ungdomar möjlighet till möte med kultur och deltagande i kultur.

Fru talman! Jag kan ge jättemånga exempel från tiden då jag själv jobbade som danslärare på att både jag och mina elever fick erfarenheter och lärde oss något nytt genom dansen. Det kunde vara små erfarenheter eller kanske livsavgörande upptäckter.

Ett exempel som har fastnat i mitt minne är killen som var svårt mobbad. Jag skulle ha dans med hans klass. Det var bugg som stod på schemat. Den här killen smög in i gymnastiksalen och satte sig på en bänk längst ned i hörnet. Han försökte göra sig så liten han kunde för att inte synas. Men klasskamraterna missade honom inte. Glåpord kastades. Man gick till och med på honom fysiskt.

Danslektionen satte i alla fall igång. Jag tolererade såklart inga hårda ord eller påhopp under lektionen. Och alla fick dansa med alla - lika villkor för alla. Självklart ingick det också att lära sig hyfs och vett på dansgolvet, till exempel hur man bjuder upp och tackar för dansen.

Vid det fjärde tillfället med danslektioner, alltså efter tre veckor, kom denna kille först in i gymnastiksalen. Han sträckte på sig och gick rak i ryggen med en självsäkerhet som han absolut inte hade visat tidigare. Jag kände knappt igen honom när han klev in mitt i salen och undrade om vi inte skulle börja snart. Och när övriga klassen släntrade in var det ingen som sa några glåpord. Det var snarare tvärtom. Man pratade och skrattade ihop med killen. Och det var ingen som gjorde fula miner bakom ryggen på honom när de skulle dansa.

Förvånad började jag försiktigt luska i var denna självsäkerhet och vändningen i övriga klassens uppförande kom ifrån. Det visade sig att de några dagar tidigare hade haft klassfest. Då hade tjejerna stått i kö för att få dansa med just den killen, då han var den som dansade bäst i klassen. Dessutom visste han hur man skulle föra sig och bjuda upp och tacka för dansen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Danslektionerna i skolan hade gett denna kille självförtroende och samtidigt gett klasskompisarna verktyg för att uppföra sig och förhålla sig till varandra.

Jag vill med denna berättelse ur verkligheten peka på vikten av kultur i skolan. Jag vet att det finns liknande berättelser och erfarenheter från kulturarbetare runt om i landet, inte minst från kulturarbetare som deltagit i just Skapande skola.

Fru talman! Skapande skola, som är sprungen ur en motion från Centerpartiet, innebär att alla elever i en klass får uppleva och delta i kultur under ledning av professionella kulturskapare. Det är en viktig insats för barn och ungdomars möjlighet till kontakt med kultur och också att få utöva kultur. Att få ta del av, men kanske ännu mer att få utöva, kultur ger otroligt mycket tillbaka.

Det är dock inte bara det kulturella skapandet i sig som utvecklas när ett barn eller en ungdom får möjlighet att ta del av kultur och skapande. Oberoende av om det är att skriva, måla, dansa, spela musik eller något annat kulturellt uttryck utvecklas individen på många sätt. Att få utveckla sin talang i en kulturell verksamhet stärker barnets tro på sig själv och förståelsen för andra. Barns och ungas möjligheter att få ta del av kultur och att utveckla sina talanger blir självklart en viktig politisk prioritering. Det skapas ett otroligt mervärde när kulturen genom professionella kulturskapare får utrymme i skolan.

Utvärderingar av Skapande skola visar också bland annat hur barns och ungas delaktighet och inflytande utvecklas när kulturen får ta plats i skolan. Det har också bidragit till förbättrat samarbetsklimat på skolorna och till att elevernas självkänsla och självförtroende har stärkts.

Förutom elevernas utveckling på flera plan tror jag - nej, jag är övertygad om - att också kulturarbetaren får nya viktiga erfarenheter och kunskaper. Samtidigt skapar det arbetstillfällen för professionella konstnärer och kulturskapare.

Fru talman! Regeringen har precis kommit med en kulturskoleproposition. Den här debatten kommer vi alltså att återkomma till. Men jag vill ändå i detta sammanhang bara kort lyfta fram också den viktiga och värdefulla verksamhet som den kommunala kulturskolan är.

Vi från Centerpartiet vill att den kommunala kulturskolan också ska finnas i varje kommun. Hur verksamheten läggs upp måste däremot avgöras utifrån de lokala förutsättningarna. Kulturskolan är en kommunal verksamhet. Centerpartiet vill inte ha någon statlig politik som riskerar att slå ut bra lokala verksamheter eller som inte är anpassad efter förutsättningarna även på mindre orter. Lösningen ligger i att kulturskolan är just kommunal, utan statlig styrning och pekpinnar.

Fru talman! Vi får som sagt återkomma till det här när propositionen om kulturskolan ska behandlas här i riksdagens kammare längre fram.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

(Applåder)


Anf. 107 Niclas Malmberg (MP)

Fru talman! När Per Lodenius talar låter han precis som en miljöpartist. Han talar oerhört positivt om danslektioner i skolan och värdet av kultur i skolan.

Men när det sedan kommer till de faktiska besluten står inte Centerpartiet upp för den här politiken längre. Tidigare i dag kom beskedet att allianspartierna avslår regeringens proposition om att återinföra de estetiska ämnena på gymnasieskolan. Per Lodenius har i tidigare debatter sagt att han ångrar att alliansregeringen plockade bort de estetiska ämnena från gymnasieskolan. Per Lodenius har tidigare låtit som att han skulle stötta ett återinförande. Jag vill fråga dig, Per Lodenius: Varför detta hattande? Varför står ni inte längre upp för att återinföra de estetiska ämnena i gymnasieskolan?


Anf. 108 Per Lodenius (C)

Fru talman! De estetiska ämnena i gymnasiet är viktiga. De ska finnas tillgängliga och vara möjliga att välja, och de ska kunna prioriteras av eleverna. Jag kan tycka att de skulle kunna vara obligatoriska. Men det utrymmet finns inte just nu, eftersom det finns så många andra ämnen som också är viktiga. Vi prioriterar just nu de ämnen som är kopplade till de specifika program man har valt. Det är de ämnena som ska prioriteras som ordinarie ämnen, så att säga. Det är så Centerpartiet har sett på det här.

Vi vill dock fortsätta att titta på hur kulturen ska kunna utvecklas inom gymnasieskolan. Till exempel skulle Skapande skola kunna komma in även på gymnasiet, vilket skulle kunna innebära ett ordentligt lyft för gymnasiet, eftersom Skapande skola kommer utifrån och gör en annan del.

Jag kan se fördelen med att de estetiska ämnena skulle finnas på gymnasiet, men det finns i dag inte utrymme i kursplanerna för att få plats med dem under den tid då eleverna går i skolan. Vi från Centerpartiet tittar dock på om man skulle kunna ha fler lektionsdagar, det vill säga längre skolår, och möjligen även utöka till tioårig grundskola.

Det handlar alltså om att det i dag inte finns utrymme. Det viktiga är att prioritera de specifika ämnen som är riktade mot de program man går på.


Anf. 109 Niclas Malmberg (MP)

Herr talman! Nu lät Per Lodenius mer som en vanlig centerpartist. Det var ett hattande fram och tillbaka - varken det ena eller det andra. Kanske blir det något i framtiden. Nu finns det inte utrymme, men förhoppningsvis sedan. Jag hoppas att Centerpartiet till sist kan landa i att utrymme finns. Regeringen har i propositionen föreslagit var utrymmet kan tas, nämligen inom ramen för gymnasiearbetet.

Det som är så tragiskt är att Alliansen agerar som om de estetiska ämnena stal tid från annan undervisning, trots att all forskning visar att den estetiska verksamheten tvärtom tillför något och gör att man som elev har lättare att tillgodogöra sig de teoretiska ämnena.

När det gäller kulturskolan hävdar jag att Per Lodenius framför fullständiga felaktigheter när han säger att det är fråga om någon sorts statlig styrning. Det handlar inte om att styra kulturskolan. Det handlar om att stötta verksamheten. Jag har själv varit runt och pratat med kulturskolechefer i olika kommuner. De säger samma sak: Det här är ett stöd. Vi upplever att vi helt och fullt kan styra och utforma verksamheten själva på det sätt som vi finner bäst. Men den totala effekten av det statliga stödet är att fler barn och unga nu kan komma in i verksamheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Det som Centerpartiet säger sig vilja uppnå uppnår vi med det statliga stödet till kulturskolan.

Centerpartiets retorik går ut på att man inte vill ha direkta statliga anslag till kulturskolan, eftersom det är kommunal verksamhet. Men samtidigt ger man direkta statliga stöd till Skapande skola. Självklart är det bra med statliga stöd till Skapande skola. Men retoriken hänger inte samman. Man vill inte ha statliga stöd till den ena verksamheten men säger okej till statliga stöd till den andra. Varför behandlar ni verksamheterna så olika?


Anf. 110 Per Lodenius (C)

Herr talman! Tragiskt, säger Niclas Malmberg. Ja, det är tragiskt när Miljöpartiet försöker förklara hur man tycker att man från staten ska besluta om fördelning och om lagar och regler för hur kommuner ska sköta sin verksamhet.

Skapande skola är en frivillig verksamhet som man kan söka pengar till. Vad verksamheten sedan ska innehålla bestäms på plats utifrån ett lokalt perspektiv. När det gäller kulturskolan vill man sätta upp tydliga styrande mål från regeringen. Det ligger i målens karaktär att man ska styra verksamheten.

Utbildning av pedagoger för kulturskolan är självklart en statlig angelägenhet. Högskoleutbildning är en statlig angelägenhet, och det är staten som ska stå för den delen. Men kulturskoleverksamhet är en kommunal verksamhet. Just nu har man styrande och riktade bidrag till kulturskolans verksamhet från regeringen. Det är självklart att kulturskolorna måste anpassa sig för att kunna få de bidragen. Skapande skola är en helt annan typ av verksamhet, där bidragen inte är styrande på annat sätt än att det ska vara just en skapande skolverksamhet och en kulturverksamhet. Det är någonting helt annat. Det är en verksamhet som sker under kortare perioder och inte är en permanent verksamhet som exempelvis kulturskolan är. Det är två helt olika saker som Niclas Malmberg pratar om.

Det är också tragiskt att det verkar vara Miljöpartiets och regeringens politik att ta in pengar på olika sätt, exempelvis genom att höja biljettpriset på biograferna på landsbygden genom att höja momsen, och ge tillbaka så kallade investeringsstöd, som man bara kan söka om man själv kan lägga ut pengar, vilket gör att biograferna i dag får lägga ned. Att man ska starta en biograf i Östhammar beror på att andra biografer i den kedjan stänger. Biografen i Östhammar drivs i dag av en förening. Det är inte så att man startar någon ny biograf, utan det är en mindre kedja med små biografer som tar över den samtidigt som andra biografer läggs ned. Det är där man kan få någorlunda god lönsamhet.

(Applåder)


Anf. 111 Roland Utbult (KD)

Herr talman! Svenska Akademien är i blåsväder. Man kan undra vad det var som gjorde att vår älskade Astrid Lindgren inte fick Nobelpriset i litteratur. Men det kan ju bero på det som har uppdagats på senare tid. Det som skulle vara snille och smak har blivit intriger och vänskapskorruption.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

"Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen." Så kan det illustreras, och så lyder den första raden i Tomas Tranströmers första diktsamling från 1954. Han blev välförtjänt Nobelpristagare i litteratur. Det måste anses vara ett mycket bra val, så låt oss lämna Svenska Akademien för en stund för att läsa några underbara metaforer av Tomas Tranströmer.

Dessförinnan vill jag dock tacka Per Lodenius för ett väldigt rörande exempel på vad som kan hända i skolan. Det är väl egentligen bara i kulturutskottet som det kan hända att man får del av sådana berättelser.

Så här skriver Tomas Tranströmer i dikten Vinterns formler:

Tre svarta ekar ur snön.Så grova, men fingerfärdiga.Ur deras väldiga flaskorska grönskan skumma i vår.

Ur Sommarslätt:

Man har sett så mycket.Verkligheten har tärt så mycket på en,men här är sommaren till sist:

en storflygplats - trafikledaren tar nerlass efter lass med frusnamänniskor från rymden.

Herr talman! Vi debatterar kultur och fritid för barn och unga. Riksdagen beslutade i juni 2014 om ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år, nämligen att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. Det är en vacker och sinnrik tanke.

Det som är allvarligt - och som vi alla är medvetna om - är att det är så många barn och ungdomar som på grund av ekonomisk och social utsatthet inte tar del av det kulturella utbudet. Vi har inom Alliansen sagt att gratis inträde till statliga museer är en onödig reform och att pengar i stället borde läggas på att få fler av dem som av olika orsaker, bland annat sociala och ekonomiska, hindras från kulturaktiviteter att ta steget in i en värld av kreativitet och mening. Vi tror på interventioner, alltså uppsökande verksamhet riktad till dem som inte är motiverade.

El Sistema är ett sådant initiativ, som jag skulle vilja nämna. Det är kanske okänt för många, men det är en viktig institution när det gäller kultur för barn och unga. El Sistema startades 2010 i Hammarkullen i Göteborg, när Gustavo Dudamel och Göteborgs Symfoniker gav konserter där. Efter fem år fanns El Sistema på alla Göteborgs kulturskolor och i 17 andra kommuner, bland annat Malmö och Södertälje. I Sverige är ett viktigt mål för El Sistema att motverka segregation. Även barnens familjer aktiveras på kvällsträffar.

Ändå finns det naturligtvis mycket kvar att göra. Kultur är mer än musik, men som musiker vet jag också vilken möjlighet det är att som ung ta sig från enkla sammanhang långt från storstäderna in i en kulturell och kreativ miljö. Jag har själv gjort den resan, och jag är övertygad om att utan musiken hade jag inte heller stått här i dag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Vi som är kulturarbetare vet vikten av kultur. Vi kristdemokrater vill bygga en modern kulturpolitik som värnar kulturens egenvärde och ser dess möjligheter att bidra till alla samhällssektorer, med armlängds avstånd mellan kultur och politiskt beslutsfattande.

Herr talman! Inte alla får del av den generella välfärden. Fritidspengen som infördes av Alliansen kom till användning i kommunerna men togs bort av vänsterregeringen med socialdemokrater och miljöpartister, med stöd av Vänsterpartiet.

Har ni hört om fritidspengen tidigare? Fritidspengen riktar sig till barn i årskurs 4-9 som lever i hushåll som har haft försörjningsstöd i minst sex månader de senaste tolv månaderna. Summan uppgick till högst 3 000 kronor per barn och år och täckte faktiska utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter.

Nu är den borta. Regeringen tog bort den ganska snabbt, och vi kristdemokrater vill införa den på nytt. Det hörs två argument mot fritidspengen. Det ena är att den skulle vara stigmatiserande. Men faktum är att den ligger inom socialtjänstens arbetsområde, så det blir inget offentligt av det hela.

Det andra argumentet tycker jag är riktigt svagt. Man säger att man tror på den generella välfärden, och så menar man att alla ska få del av bidragen. Det är bara det att familjer som lever under mycket svaga ekonomiska förhållanden hamnar hopplöst utanför. En fritidspeng till en skolresa eller terminsavgift till kulturskolan eller annan aktivitet skulle betyda mycket för den familj och det barn som lever i en sådan situation. Så småningom hoppas jag att mina kollegor i kulturutskottet, i alla de partier som hittills är negativa till fritidspengen, ska ge vika så att den kan återinföras så som vi kristdemokrater vill.

Herr talman! Skapande skola var en av alliansregeringens största kulturpolitiska reformer. Den kom 2008, och tanken var en samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Vi ser i Alliansen positivt på att den nuvarande regeringen valt att behålla reformen. Utvärderingar visar att reformen når många elever, och det är inte minst viktigt när det gäller de elever som inte går på kommunala kulturskolor eller kommer från kulturintresserade hem.

Fortsatt finns dock sådant som behöver utvecklas inom ramen för Skapande skola, till exempel att vissa mindre kommuner inte söker medel i samma utsträckning som större och att friskolor i mindre utsträckning än kommunala skolor söker stöd. Orsakerna till det här behöver analyseras för att reformen långsiktigt ska kunna nå ännu fler barn och ungdomar.

Låt mig avsluta där jag började - i Tomas Tranströmers diktning som jag är förälskad i sedan många år. Jag vill läsa en av hans dikter som heter Romanska bågar.

I den väldiga romanska kyrkan trängdes turisternai halvmörkret.Valv gapande bakom valv och ingen överblick.Några ljuslågor fladdrade.En ängel utan ansikte omfamnade migoch viskade genom hela kroppen:"Skäms inte för att du är människa, var stolt!Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.Du blir aldrig färdig och det är som det skall."Jag var blind av tåraroch föstes ut på den solsjudande piazzantillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka ochSignora Sabatinioch inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

(Applåder)


Anf. 112 Sara-Lena Bjälkö (SD)

Herr talman! Niclas Malmberg ställde en rak fråga till oss sverigedemokrater, och jag vill gärna svara honom så gott jag kan.

Detta är egentligen inte mitt område, och det är ju en tid sedan detta diskuterades. Jag tror att det var någon proposition 2013 eller 2014 när vi hade ett par reservationer och så vidare. Nu har jag tagit reda på det och läst och tagit till mig.

Det stämmer, Niclas, att vi har en viss tveksamhet till världskulturmuseer. Jag tror att jag kan räkna ut vad du tänker på; du kanske syftar på Göteborg och att vi skulle vilja ha en nedläggning av det. Men framför allt är vi emot när det är grundat i politiskt syfte. Det ska liksom inte ha någon ideologisk inriktning utan snarare en kunskapsbasering.


Anf. 113 Niclas Malmberg (MP)

Herr talman! Tack för ett tydligt svar! Sedan kan jag beklaga att svaret är vad det är. Utifrån det studiebesök som kulturutskottet gjorde på Världskulturmuseet i Göteborg hade jag hoppats att Sverigedemokraterna skulle komma till insikt om att det här är professionell museiverksamhet baserad på utställningar och kunskaper. Det är inte ett ideologiskt drivet museum.

Jag hoppas att Sverigedemokraterna fortsätter att titta på frågan och omprövar sin politik här. Jag menar att ni är helt fel ute när ni vill avveckla och plocka bort ett helt museum.


Anf. 114 Sara-Lena Bjälkö (SD)

Herr talman! Vi anser att museer inte bör ha politiska mål utöver att vara kunskapsinstitutioner. Då ska man alltså inte verka för att bevara mångkulturen, motverka främlingsfientlighet och så vidare. Det är det vi motsätter oss med detta museum i Göteborg.


Anf. 115 Niclas Malmberg (MP)

Herr talman! Inte bevara mångkultur, säger Sara-Lena Bjälkö. Men nu är det så att vi har ett samhälle med intryck från många delar av världen. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och det måste också finnas museer som speglar det.

Det Världskulturmuseet i Göteborg gör är dock inte framför allt att spegla den mångkultur som finns i Sverige utan att spegla kulturer som finns i andra delar av världen. Jag tycker att det är väldigt viktigt och angeläget att vi kan ta del av dessa kulturer på ett museum i Sverige och inte måste åka till andra länder för att göra det.

Kultur och fritid för barn och unga

Jag hoppas återigen att Sverigedemokraterna tittar mer på frågan och omprövar sin politik.


Anf. 116 Sara-Lena Bjälkö (SD)

Herr talman! Det är klart att vi tittar på alla frågor som kommer. Givetvis finns det flera världskulturmuseer som bedriver en bra och nyanserad verksamhet genom att, som Niclas Malmberg nämner, berätta om andra kulturer utifrån sina samlingar. Men vi anser fortfarande att Världskulturmuseet i Göteborg, som Niclas Malmberg syftar på, inte gör det.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 18.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-04-11
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 10, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Information om barns rättigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

  2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

  2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 3.
  • Reservation 1 (L)
 2. Förebyggande arbete för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 46,

  2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 8,

  2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

  2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 19.
  • Reservation 2 (M)
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950018
  M070013
  SD00367
  MP20005
  C19003
  V18003
  L13006
  KD13003
  -0133
  Totalt178713961
  Ledamöternas röster
 3. Alla barns rätt till kultur

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) yrkande 1.
 4. Skola och andra aktiviteter på sommaren

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1857 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) och

  2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 27.
  • Reservation 4 (V)
 5. Ungdomars deltagande i demokratiska processer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:1151 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.
 6. Skolresor till koncentrationsläger

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2876 av Edward Riedl (M).
 7. Barn och unga på nätet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:1334 av Edward Riedl (M).
 8. Skapande skola

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att vidareutveckla Skapande skola och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

  bifaller delvis motion

  2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 5 (S, MP)
 9. Integrera Skapande skola i skolans ordinarie verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 6 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940019
  M700013
  SD36007
  MP18115
  C19003
  V01803
  L13006
  KD13003
  -4003
  Totalt26719162
  Ledamöternas röster
 10. Samarbete mellan museer och skolor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-4,

  2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 9 och

  2017/18:3223 av Michael Svensson (M).
  • Reservation 7 (M)
  • Reservation 8 (V)
 11. Främja elevers inlärnning av matematik och naturvetenskapliga ämnen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S) och

  2017/18:2506 av Ann-Britt Åsebol (M).
 12. Kommunala kulturskolor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 9 (M, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (M, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940019
  M070013
  SD03607
  MP20005
  C19003
  V18003
  L13006
  KD13003
  -0403
  Totalt177110062
  Ledamöternas röster
 13. Förenklad beredning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:855 av Lawen Redar (S) och

  2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) yrkandena 1, 3 och 5.