Konsumenträtt

Betänkande 2021/22:CU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 mars 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Uppmaning till regeringen om den kommunala konsumentvägledningen (CU8)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att skynda på arbetet med att stärka och utveckla den kommunala konsumentvägledningen.

I övrigt sa riksdagen nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om konsumenträtt. Detta med hänvisning till tidigare ställningstaganden och att arbete pågår i flera av de frågor som förslagen handlar om. Motionsförslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, översyn av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, snabblån, konsumentvägledning och resegarantisystemet.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 32

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-03-01
Justering: 2022-03-24
Trycklov: 2022-03-25
Reservationer: 8
Betänkande 2021/22:CU8

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-01

Nej till motioner om konsumenträtt (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om konsumenträtt. Detta med hänvisning till tidigare ställningstaganden och att arbete pågår i flera av de frågor som förslagen handlar om. Motionsförslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, översyn av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, snabblån, konsumentvägledning och resegarantisystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-03-29
Debatt i kammaren: 2022-03-30
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:CU8, Konsumenträtt

Debatt om förslag 2021/22:CU8

Webb-tv: Konsumenträtt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 47 Lars Püss (M)

Fru talman! Moderaterna tror på den upplysta konsumenten, att fria individer ska tillåtas att fatta egna beslut om sin konsumtion på en fri marknad och att det ska finnas en trygg lagstiftning som skyddar individen från vilseledning och bedrägerier.

En viktig utgångspunkt för Moderaternas konsumentpolitik är att konsumenterna ska kunna tillgodogöra sig information som är tillförlitlig om produkternas pris och egenskaper samt om produktionsmetoder, säkerhetsaspekter och hur konsumtionen påverkar människor, miljö och klimat.

Genom att vara påläst äger en konsument möjligheten att själv lösa frågeställningar som uppstår i samband med konsumtion. En upplyst konsument bör ha vetskap om både sina rättigheter och sina skyldigheter. Moderaterna anser att det inte gagnar vare sig konsumenter eller samhället i stort om konsumenter saknar kunskap om vad som förväntas av dem vid ett köp.

Moderaterna vill därför se att Konsumentverket får ett helhetsansvar, från förebyggande arbete till tillsynsansvar vid skuldrådgivning. Genom att ansvaret fördelas till en enskild myndighet bör ansvarskedjan bli tydligare, och möjligheterna för den ansvariga myndigheten att arbeta både proaktivt och reaktivt bör bli bättre.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Vi vill att Konsumentverket tar fram en plan för hur kunskapsnivån ska höjas, hur kontakt med skolor och unga kan ske på bästa sätt samt vilka andra typer av förebyggande åtgärder som är relevanta.

Budget- och skuldrådgivning är lagstadgad, och samtliga kommuner är skyldiga att lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta. Det har visat sig att budget- och skuldrådgivningen skiljer sig åt väsentligt över landet och att vissa kommuner till och med helt saknar denna funktion.

Köerna till rådgivningen skiljer sig också markant åt mellan kommuner, och stödets omfattning likaså. Det behöver vi ändra på. Moderaterna vill att budget- och skuldrådgivningen ska bli mer likvärdig över hela landet. Det är viktigt att alla i Sverige kan få den hjälp de behöver för att komma ur sina skuldfällor.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att en individ ska kunna planera sin ekonomi är kunskap. Därför är ett välfungerande konsumentupplysningsarbete betydelsefullt såväl för samhället och samhällsekonomin som för enskilda individer. Förändringar i samhället och ekonomin i stort innebär att nya krav ställs på konsumenternas kunskap, både om deras rättigheter och om privatekonomi i stort.

För att möta den ökade överskuldsättningen är det av stor vikt att poängtera för konsumenter att det inte bara finns rättigheter utan också skyldigheter. Det finns en risk för att konsumenter får en snedvriden bild av det rättsliga läget om de endast blir upplysta om sina rättigheter.

De senaste åren har Konsumentverket och kronofogden på ett bra sätt genomfört riktade åtgärder för att tidigt stärka ungdomars kunskap om ekonomi, exempelvis via utbildningarna Ekonomismart och Koll på cashen. Moderaterna anser att det är angeläget att arbetet med konsumentvägledning fortsätter och utvecklas.

De flesta kommuner i Sverige har kommunala konsumentvägledare. De senaste åren har det på många håll skett en stor strukturell förändring av deras arbete som har varit positiv. Vi ser att de kommunala konsumentvägledarna fyller en mycket viktig funktion i det förebyggande arbetet och för konsumentkunskapen i stort. Inte minst ser vi ett stort behov bland nyanlända, där skuldproblematik har blivit relativt vanlig. Därför vill Moderaterna lyfta fram vikten av att lokal konsumentvägledning fortsätter att utvecklas. Det finns ett värde i att ha konsumenthjälp på nationell nivå, men det är endast lokala aktörer som har detaljkunskap om de lokala problemen.

Det finns givetvis många fler områden där vi ser det som angeläget att det sker förändringar, men i dag väljer jag att stanna vid detta och avslutar med att yrka bifall till reservation 3.


Anf. 48 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 2.

Alla som åker kollektivt har antagligen drabbats av förseningar någon gång. Enligt Svensk Kollektivtrafik är problemen störst inom tågtrafiken, där samtliga aktörer är beroende av varandra. Trafiken är tät, och om det är stopp någonstans bildas långa köer eftersom det sällan går att köra om framförvarande tåg.

Det eftersatta underhållet av järnvägen såväl som bristen på dubbelspår gör att inställda tåg och förseningar är frekvent förekommande. Driftssäkerheten för tågresenärer lämnar således en hel del övrigt att önska.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Förutom att man blir sen eller missar viktiga möten och tider, får sitta på tåg och tågstationer onödigt länge eller kanske inte kommer iväg alls på sin planerade resa är bristen på information något som många människor upplever som irriterande. Förra veckan när jag åkte upp till Stockholm var tåget två och en halv timme försenat på grund av en olycka som skett många timmar tidigare, på morgonen.

Att olyckor sker är väl en sak, men den bristande informationen kan vi göra någonting åt. Först fyra timmar efter att olyckan hade skett, när jag redan hade påbörjat min resa, fick jag veta att jag skulle bli sen. Först var det tio minuters försening, sedan blev det trettio minuter, sedan en timme och till slut blev jag alltså två och en halv timme försenad till min slutdestination. Hade jag fått den här informationen tidigare kunde jag ha valt en annan resväg eller ett annat ressätt.

I går när jag åkte upp hit till Stockholm var det samma sak. Tåget var försenat från Nässjö, men det kom ingen information om detta vare sig i appen, på tavlan på perrongen eller i högtalarna. Vi var ett antal personer som tittade frågande på varandra när tåget inte dök upp som det skulle. Och vi är långt ifrån ensamma om att ha varit med om detta. Det här händer alldeles för ofta, och avsaknaden av korrekt information är frustrerande. Det gamla uttrycket att det "går som tåget" är inte särskilt gångbart längre.

Punktligheten är avgörande för att resenärer ska välja att åka kollektivt, och enligt den uppföljning som civilutskottet gjorde av kollektivtrafikresenärers rättigheter anser en stor andel resenärer att företagens information brister i kvalitet, särskilt när det gäller information om försening, annan störning eller resenärens rättigheter.

Med anledning av detta vill Sverigedemokraterna att regeringen ska se över lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter i syfte att göra de förändringar som behövs för att tillgodose en god konsumenträtt avseende punktlighet och information.

Fru talman! För tredje året i rad vill jag i samband med att vi debatterar betänkandet Konsumenträtt lyfta frågan om telefonförsäljning av lotter. År 2018 infördes lagen om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, men som av en händelse omfattas inte Socialdemokraternas lotteriförsäljning av detta krav. Om man är lagd åt det naiva hållet kanske man tror att det är en slump att just den typen av verksamhet som Socialdemokraterna ägnar sig åt är undantagen från lagen. Jag å min sida är rätt säker på att det inte är en slump.

Redan då, 2018, riktade riksdagen på förslag av civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen om att se över om inte fler varor och tjänster borde omfattas av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Det här ville regeringen såklart inte göra, vilket man på ett sätt kan förstå eftersom försäljning av lotter är Socialdemokraternas största inkomstkälla och genererar närmare 100 miljoner till partiet varje år.

När ingenting hände valde utskottet att 2021 låta riksdagen rikta ytterligare ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt uppmärksamma hur telefonförsäljning av lotter och andra spel till konsumenter kan omfattas av ett skriftlighetskrav. Först då reagerade regeringen och tillsatte en utredning. När utredningen sedan redovisade sitt slutbetänkande menade man att ett skriftlighetskrav för telefonförsäljning av lotter skulle få "långtgående negativa effekter för de ideella organisationer som har licens för lotterier" utan att närmare precisera vilka dessa ideella organisationer är som använder sig av telefonförsäljning och på vilket sätt de skulle drabbas negativt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Jag har i alla fall aldrig hört talas om att den lokala hockeyklubben eller barnens fotbollslag använder sig av callcenter och ringer runt till folk för att sälja lotter på kredit som Socialdemokraterna gör. Det tror jag faktiskt inte sker.

Att Socialdemokraterna kommer att drabbas om de inte längre kan fortsätta med den oetiska telefonförsäljningen och deras största inkomstkälla därmed blir reglerad som all annan telefonförsäljning vet vi. Att det är valår vet vi. Att Socialdemokraternas allt smutsigare valkampanjer ska finansieras på något sätt vet vi också. Frågan är om man i Socialdemokraterna vet att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att riksdagen är dess främsta företrädare. Regeringen ska alltså göra som riksdagen vill.

Nu har regeringen lagt fram en proposition, Ett moderniserat konsumentskydd, där inte ett ord nämns om att reglera telefonförsäljning av lotter på samma sätt som all annan telefonförsäljning. Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen vägrar att genomföra det som riksdagen har beslutat.

Telefonförsäljning av spel och lotter är ofta påträngande och aggressiv, och med tanke på de problem som finns i dag med spelberoende men även det faktum att det kan vara svårt för många att säga nej till en påstridig försäljare bör självklart även försäljning av lotter som minst omfattas av ett skriftlighetskrav.


Anf. 49 Ola Johansson (C)

Fru talman! Att köp av levande djur har behandlats i ett tidigare debatterat lagförslag innebär att en fråga som Centerpartiet länge haft åsikter om i konsumenträttsbetänkandet äntligen hanteras, om än på ett sätt som vi inte är helt nöjda med.

Förslaget om en ny konsumentköplag innehöll även reklamationsrätten och berörde därmed hur länge en sådan ska gälla och vilka åtgärder den måste vidta som säljer en felaktig vara till en konsument. Vi anser till exempel att näringsidkaren ska få lov att erbjuda konsumenten reparation som alternativ till ett byte av varan. Det gör vi också av resurshushållningsskäl.

Vi kan konstatera att vid sidan av att regeringen krånglar till frågan om köp av levande djur på ett sätt som kan vara skadligt för djuren överimplementerar man den omvända bevisbördan och säger att den ska vara två år i stället för ett år som är miniminivån enligt direktivet. Argumentationen för det är inte särskilt stark. Det blir lite Fem myror är fler än fyra elefanter här, men alla känner ju till att två år är mer än ett år. Men om det innebär ett väsentligt starkare skydd eller en vettig balans mellan näringsidkaren och konsumenten är tämligen oklart, och några svar har vi inte fått utan bara antaganden om att så skulle vara fallet. Det kanske det är, men frågan är vad det i så fall är värt.

Fru talman! Den här gången är det således inte så mycket mer att säga än att Centerpartiet står bakom samtliga sina yrkanden i de motioner som beretts förenklat - de är ju några stycken - och att vi i den här debatten inför omröstningen hänvisar till partiernas särskilda yttrande om just detta.

Centerpartiet upprepar också kravet på ett resegarantisystem som på riktigt ska skydda både resenärer och arrangörer när resor måste ställas in på grund av omständigheter som ligger utanför deras kontroll. Det måste inkludera en fondlösning som arrangören kan först bygga upp och sedan använda för att ersätta resenärer så som har skett inför och under pandemin.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Frågan har varit uppe i civilutskottet, och det blev till slut Centerpartiets förslag till utskottsinitiativ som ledde fram till den utredning som pågår och som ska komma fram till hur en sådan fond kan byggas upp och administreras. Vi välkomnar självfallet att det sker snabbt även om den orsaken till inställda resor för tillfället är pausad.

Fru talman! En annan sak som rör paketresor är vad som händer vid inställda cuper och idrottsevenemang som innehåller arrangemang med övernattning för deltagarna. Detta har uppmärksammats på senare tid, till exempel handbollscuper på västkusten som jag kommer från.

Dessa har av Kammarkollegiet definierats som paketresor, och det har inneburit att arrangörerna, som ofta är ideella föreningar - de som tidigare talare nämnde säljer lotter för att finansiera sin verksamhet på ideell basis - tvingas ställa ut resegarantier till deltagande lag som reser in från olika delar av landet. Det ska de naturligtvis inte behöva göra när övernattning sker i privatbostäder och allt arbete kring arrangemanget sker ideellt.

Detta har vi påtalat i civilutskottet, men eftersom pandemin plötsligt inte längre är det problem den varit tidigare rann kanske förslaget ut i sanden. Man nöjde sig med de besked som Kammarkollegiet gav när vi diskuterade frågan i Andrakammarsalen tillsammans med dem och Riksidrottsförbundet. Men frågan belystes ju i utskottet från alla håll, och jag hoppas att det går att återkomma till frågan. Ungdomars idrottande på läger och andra arrangemang ska inte jämföras med en rundresa i Asien eller en vecka på Mallis.

Centerpartiets reservation 8 gäller tre förslag som går ut på att göra det tydligt för konsumenter vilka produkter som ger ett klimatavtryck, vilka som inte gör det och - kanske ännu bättre - vilka som kompenserar för ökade klimatutsläpp. Livsmedel ska omfattas av en obligatorisk klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck.

Vi i Centerpartiet anser att fler produkter ska få klimatdeklaration för att underlätta för konsumenter att välja hållbara alternativ och jämföra alternativ. Vi menar att Sverige i EU ska verka för att EU tar fram en klimatmärkning för utsläppsintensiva produkter och tjänster för att stärka den tillgängliga informationen till konsumenten.

Fru talman! Det måste vara lätt att göra rätt, och det bästa för klimatet är om var och en av oss i egenskap av alldeles vanlig konsument kan bidra med vårt köpbeteende till att minska utsläppen. Jag yrkar därför bifall till reservation 8.


Anf. 50 Larry Söder (KD)

Fru talman! Vi har ju i det förra ärendet diskuterat en ny konsumentköplag. Det kan kännas som överflödigt att diskutera konsumentpolitik om igen, men det finns en sak i det här betänkandet som jag skulle vilja lyfta fram, nämligen försäljning av lotter via telefon. Där kan en människa fatta ett beslut på en minut som ändå kan få stora konsekvenser.

Antalet personer som hamnar i Kronofogdens register på grund av köp av lotter på telefon är trots allt ganska stort. Det är en situation där man kan ha svårt att ta sig den tid som behövs för att tänka igenom sitt val, och därmed borde det vara obligatoriskt att kräva skriftligt medgivande för att sträcka ut den tid som en person har att tänka över sitt val. År 2018 gjorde vi en skärpning när det gällde telefonförsäljning, som innebar ett skriftlighetskrav. En miss i arbetet uppmärksammade riksdagen förra året och förrförra året, då riksdagen tillkännagav att regeringen ska återkomma med likalydande krav när det gäller lotteriförsäljning per telefon eller för den delen försäljning av paketresor per telefon. Vi kan fundera på varför man från början gjorde avvägningen att inte ta med till exempel lotter, men jag får väl anse att det var en miss i arbetet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

En särskild utredare har haft ett regeringsuppdrag att bland annat ta ställning till om skriftlighetskravet vid telefonförsäljning bör utvidgas till att omfatta fler varor och tjänster. Precis som Sverigedemokraternas ledamot redovisade ansåg man inte att det behövdes. Därför anser jag att vi i riksdagen får fortsätta att diskutera denna fråga och tala om vad medborgarnas uppfattning är, det vill säga att vi ytterligare behöver stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning och begränsa de negativa konsekvenserna av spelande.

Vi anser att också telefonförsäljning av lotter och andra spel till konsumenter ska omfattas av skriftlighetskravet. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.


Anf. 51 Statsrådet Max Elger (S)

Fru talman! Tack för möjligheten att komma hit och delta även i denna debatt! Vi har i Sverige en lång tradition av att värna konsumenters rätt och verka för miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. Genom ett starkt konsumentskydd säkerställer vi vanligt folks möjligheter att stå upp mot ansvarslösa företagare samtidigt som vi kan bidra till en mer hållbar utveckling.

I mångt och mycket handlar konsumentpolitik om att säkerställa att det som kan tyckas vara självklarheter också infrias på marknaden. Produkter ska hålla det de lovar. Man ska få det man betalar för, och marknadsföring ska vara sanningsenlig och visa riktigt på varans innehåll. Oseriösa aktörer ska inte gynnas på bekostnad av företag som vill göra rätt för sig.

En välfungerande konsumentlagstiftning handlar alltså inte bara om att stärka individens rättigheter på marknaden utan också om att bidra till en sund konkurrens och en sund och välfungerande marknadsekonomi. Utgångspunkten för konsumenträtten är att enskilda konsumenter har en mer utsatt situation än de näringsidkare de möter och därför har rätt till ett proportionellt sett starkare skydd än när näringsidkare gör affärer sinsemellan.

Jag kommer i dag att översiktligt redovisa regeringens prioriteringar för konsumentpolitiken och arbetet på området och också knyta an till flera av de motioner som har behandlats i utskottsbetänkandet. Jag kommer inledningsvis att ta upp de utmaningar som de digitaliserade marknaderna innebär, inte minst för konsumenter med bristande internetvana.

Vikten av konsumentvägledning i hela landet är en fråga som regeringen tar på största allvar och som inte minst mitt eget parti har lyft i flera sammanhang. Jag vill också nämna den allvarliga problematiken med överskuldsättning, där regeringen har tagit flera initiativ.

Slutligen kommer jag att tala om klimatet. Att påskynda den gröna omställningen är en av regeringens prioriterade frågor, och förändrade konsumtionsmönster är avgörande för att vi ska kunna åstadkomma de utsläppsminskningar som krävs för att leva upp till Parisavtalet och att ha en planet som vi kan stå för i framtiden. Regeringens konsumentpolitik är en del i detta arbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Fru talman! Som vi alla vet utvecklas konsumentmarknaden hela tiden, bland annat genom ökande e-handel, nya betalningslösningar och intensiv marknadsföring, särskilt i digitala kanaler.

Förändringar innebär fördelar för många konsumenter. Men för konsumenter med bristande internetvana och kanske begränsade kunskaper i svenska språket eller små ekonomiska resurser kan emellertid den snabba utvecklingen leda till svårigheter att ta till vara rättigheter och att göra välinformerade val. Detta kan i sin tur leda till att konsumenter lider ekonomisk skada eller till och med drar på sig större skulder än de klarar av att betala tillbaka. Ett starkt konsumentskydd och goda möjligheter för myndigheter att ingripa vid överträdelse i lagstiftningen är därför mycket viktigt.

Regeringen har i dagarna föreslagit nya regler som bland annat innebär möjligheter att påföra sanktionsavgifter för fler typer av överträdelser av det konsumentskyddande regelverket, bland annat när det gäller marknadsföring. Syftet är såklart att skydda konsumenter mot överträdelser av konsumentskyddet och de konsumentskyddande lagarna.

I dag har vi också just debatterat förslaget till en ny konsumentköplag. Det var roligt.

Regler kommer också att tas fram när man genomför ett nytt EU-direktiv om grupptalan på konsumentområdet, och dessa ändringar kommer i sin tur också att stärka konsumentskyddet. Europeiska kommissionen har utöver detta presenterat ett förslag till en EU-förordning om allmän produktsäkerhet som syftar till att uppdatera konsumentskyddet på produktsäkerhetsområdet med anledning av ny teknologi och ökad e-handel. Här pågår förhandlingar, och Sverige spelar en mycket aktiv roll.

Fru talman! Vikten av konsumentvägledning i hela landet är en fråga som regeringen tar på stort allvar, och den tas också upp i flera motioner. Jag är väl medveten om att ett tillkännagivande har riktats till regeringen i denna fråga. Detta är en för kommunerna frivillig verksamhet. Den är särskilt viktig för sårbara konsumenter. Det är inte aktuellt att göra verksamheten obligatorisk, men från regeringen kommer vi att fortsätta att uppmärksamma frågan och verkar för att hitta andra vägar framåt.

Konsumentverket har i dag i uppdrag att tillhandahålla den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument, som är en god verksamhet. Den mottar cirka 100 000 telefonsamtal årligen och hade närmare 2,3 miljoner besökare på webbplatsen förra året. Men Konsumentverket har också i uppdrag att identifiera och stödja samhällsaktörer som vid sidan av den kommunala konsumentvägledningen har förutsättningar att stödja konsumenter med särskilt behov. Inte minst kan detta gälla det civila samhällets organisationer.

Fru talman! Att motverka överskuldsättning är en annan mycket viktig fråga för regeringen och något som engagerar många här i kammaren. Regeringen har tagit en rad initiativ för att motverka överskuldsättningen. Det handlar bland annat om krav på kreditprövning även för mindre lån och krav på tillstånd även för konsumentkreditföretag som erbjuder denna typ av lån. År 2018 infördes konsumentskyddande regler om högkostnadskrediter och krav på att marknadsföring av krediter ska vara måttfull. Vidare har förbud mot kredit som förstahandsalternativ vid e-handel införts.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Regeringen tillsatte i november förra året en utredning om att ytterligare motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Det är ett brett uppdrag. Utredaren ska bland annat granska marknaden för krediter och föreslå ändamålsenliga åtgärder. Frågan om ett nationellt skuldregister ingår liksom åtgärder som kan underlätta för redan tungt skuldsatta medborgare.

Det pågår också förhandlingar om ett nytt direktiv om konsumentkrediter inom EU, och myndigheternas arbete med analyser och tillsyn är självklart oerhört viktigt.

Fru talman! Översynen av systemet för resegarantier pågår i EU både genom en utredning som regeringen har tillsatt och på EU-nivå, där förslag till reviderade regler förväntas under året. Konsumentskyddet i samband med resor är i grunden långtgående, och i stor utsträckning regleras området genom regler på EU-nivå. Som vi alla vet har emellertid många konsumenter till följd av pandemin fått vänta länge på återbetalningar som de har rätt till, och vissa har drabbats av att reseföretag har gått i konkurs.

Slutligen, fru talman, handlar det om klimatet. Det är en av regeringens högst prioriterade frågor. Konsumenters agerande spelar en viktig roll för att uppnå mer hållbar konsumtion. Ändamålsenlig information och märkning kan underlätta för konsumenter att göra mer miljömässigt hållbara val, men självfallet kan inte konsumentinformation leda till den omfattande förändring som krävs.

Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för klimatet, vilka till stor del bygger på ändrad lagstiftning och ekonomiska styrmedel och åtgärder som ökar användningen av förnybara alternativ och som driver på mer hållbara konsumtionsmönster. Vidtagna åtgärder har också stor betydelse för de för konsumenter viktigaste utsläppsområdena. Det handlar om boende, livsmedel och resor.

Det ökande intresset från konsumenter för att göra mer miljömässigt hållbara val har medfört att företag i större utsträckning gör olika påståenden om produkters miljöpåverkan i sin marknadsföring. Att granska att sådana påståenden inte är vilseledande är ett viktigt arbete för Konsumentverket.

Även vad gäller konsumtionens miljöpåverkan är nya initiativ på gång. I dag väntas kommissionen fatta beslut om ett förslag om mer konsumentmakt i den gröna omställningen. Senare i år väntas fler konsumentrelaterade EU-förslag om bland annat miljöpåståenden och verklig rätt till reparation.

Konsumentverket har i uppdrag att arbeta med att främja spridning och vidareutveckling av information om miljömässigt hållbar konsumtion genom samverkan med andra aktörer som vill bidra till att sådan information sprids.

Fru talman! Vi är alla konsumenter, och ett starkt konsumentskydd gynnar således var och en av oss. Genom att lagar och regler skapar transparens och sund konkurrens gynnas även ansvarstagande företag. Därför kommer regeringen att alltfort driva på det klimatpolitiska arbetet och verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

(Applåder)


Anf. 52 Angelica Lundberg (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Fru talman! I dag finns ett undantag från skriftlighetskravet vid telefonförsäljning av lotter för just den typ av lotteriverksamhet som Socialdemokraterna bedriver. De är också undantagna från förbudet att sälja lotter och spel på kredit.

Det var därför det socialdemokratiska partiet kunde sälja lotter på kredit till tusentals redan skuldsatta, som sedan hamnade hos kronofogden när de inte kunde betala. Alla fagra löften om vinster och lycka ledde i stället till en riktig nitlott, precis som socialdemokratisk politik brukar göra.

Det var många fina ord om demokrati från statsrådet tidigare i anförandet. Jag vill därför upprepa min fråga: Vet Socialdemokraterna om att all makt utgår från folket och att riksdagen är dess främsta företrädare?

Om man vet om det, vilket jag naturligtvis tror att man gör - varför agerar man då inte så? För mig är det självklart att de lagar som finns även ska gälla politiska partier. Delar statsrådet den bilden? Och i så fall - när kommer regeringen att ta bort de särregler som man har infört för sig själv?


Anf. 53 Statsrådet Max Elger (S)

Fru talman! Det är stora ord om regeringens känsla för demokrati och kunskap om det svenska statsskicket.

Jag kan försäkra dig, Angelica Lundberg, att vi har verkat i det här landet gemensamt - de flesta av oss - under hundra år av demokrati. Vi har god kännedom om hur det fungerar. Vi har naturligtvis hanterat det tillkännagivande som Lundberg nämner. Vi har tillsatt en utredning. Den har inte identifierat de problem som Lundberg ser.

Men när vi talar om demokrati: Jag läste just denna morgon att din kollega Roger Richthoff, ledamot i försvarsutskottet, har ägnat sig åt att sprida Putinpropaganda. Det är inget nytt för Sverigedemokraterna. Hans företrädare åkte till Kreml för att bekanta sig med ryska nationalister. Er partiledare Jimmie Åkesson kan inte reda ut vem han föredrar av Biden eller Putin, Putin eller Macron. Han föredrar Orbán framför Merkel.

Jag kan lova dig att den här regeringen är fullt förmögen att hantera den demokratiska ordning vi ser i det här landet. Men kan du förklara för mig varför det återkommande är så att Sverigedemokraterna känner sig nödgade att uttrycka en fäbless för Vladimir Putin?


Anf. 54 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Jag förstår att statsrådet inte vill svara på mina frågor, för det här är naturligtvis beklagligt och problematiskt för Socialdemokraterna.

I stället ägnar sig statsrådet åt någon form av trams här. Jag tänker inte sänka mig till den nivån, fru talman, utan jag fortsätter att hålla mig till vad debatten faktiskt handlar om: konsumenträtt.

Socialdemokraterna är i dag det enda parti som säljer lotter. Partiet tjänar årligen runt 80 miljoner på försäljningen av A-lotterna. Lotteriförsäljningen är Socialdemokraternas största inkomstkälla. Jag kan därför förstå att statsrådet inte vill ta bort undantaget från skriftlighetskravet när det gäller Socialdemokraternas lotteriförsäljning; man biter ju sällan den hand som föder en.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Undantaget gäller tyvärr också försäljning av lotter på kredit. Vi hörde tidigare statsrådet tala om problemen med överskuldsättning. Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda särskilt utsatta grupper mot skuldsättning. Inga andra typer av spel får säljas på kredit - förutom Socialdemokraternas lotter.

Sverigedemokraterna blev tidigare i debatten anklagade för att stå på näringsidkarnas sida när jag argumenterade för ett starkare djurskydd. Det är ett väldigt märkligt påstående.

Men vems sida står statsrådet på när han fortsätter att hävda att undantagen ska gälla för Socialdemokraternas lotter? Möjligtvis står han på Socialdemokraternas sida, men absolut inte på vanligt folks sida.


Anf. 55 Statsrådet Max Elger (S)

Fru talman! Replikskiftet började med att jag möttes av tillvitelser om att vi inte kände till den grundläggande funktionen i svensk demokrati, och jag var tvungen att med viss emfas hävda att vi gör det.

Jag indikerade också att det finns ett annat parti som inte förefaller uppvisa samma ryggrad i dessa frågor, och jag illustrerade detta med flera exempel. Det senaste gällde ledamoten i försvarsutskottet som sprider Putinpropaganda.

När det gäller sakfrågan tillkännagav riksdagen för regeringen, som sin bästa mening, att regeringen skulle utreda frågan om telefonförsäljning av lotter. Detta har också skett. Utredaren ser inte att de problem föreligger som riksdagen förutsåg. Det är många organisationer som bedriver lotterier som licensverksamhet. Vi har Cancerfonden, Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet etcetera. Det är utredarens mening att det skulle inverka menligt på dessa organisationers verksamhet att göra det som Angelica Lundberg förefaller vilja göra.

Detta är helt i sin ordning. Det kommer ett tillkännagivande. Vi utreder. Vi reflekterar noga. Detta är en del av demokratin. Det är inget problem vi har.

Däremot - jag måste upprepa mig - finns det en ledamot i Sverigedemokraterna som har spridit Putinpropaganda. Hans föregångare åkte till Kreml och bekantade sig med ryska nationalister. Jimmie Åkesson kan inte reda ut om han föredrar Putin eller Biden. Det är inte vi som har svårt att hantera det styresskick som vi alla lever under.

(Applåder)


Anf. 56 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Min kollega Jon Thorbjörnson, som är ansvarig för detta område, blev plötsligt sjuk. Jag tänkte att det kunde vara bra om jag läser hans anförande. Jag har fyra minuter på mig - jag ska försöka läsa snabbt.

Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation 4 i betänkandet.

Det blir allt svårare och mer komplicerat att vara konsument i dag. Mer tekniskt avancerade produkter, fler komplicerade finansiella tjänster och en global marknad innebär många möjligheter men ställer också konsumenten inför större utmaningar.

Trots att det finns ett omfattande konsumentskydd är konsumenterna ständigt i underläge. Det gäller både vid val av produkter och vid tvister. Avancerade metoder används för att få oss människor att konsumera så mycket som möjligt. Dagligen översköljs vi av reklam där vi uppmanas att konsumera mer av varor och tjänster. Marknadsföringen är ofta mycket aggressiv och vänder sig inte sällan till grupper av konsumenter som redan är ekonomiskt utsatta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Fru talman! Då är det viktigt att alla konsumenter i hela Sverige har tillgång till bra stöd. Den lokala konsumentvägledningen är ett exempel på ett alldeles utmärkt stöd, och alla partier i riksdagen tycks vara överens om detta. Den lokala konsumentvägledningen är viktig och behöver utvecklas.

Fru talman! Det blir allt glesare mellan de lokala konsumentvägledningarna ute i landet. Sedan Hallå konsument startades 2015 har det lokala stödet minskat för varje år. Då fanns det lokal vägledning i 270 av Sveriges kommuner. I dag är den siffran nere på 179. På sex år har var tredje kommun lagt ned den lokala vägledningen.

Det är också flera kommuner som inte driver detta i egen regi. För en del konsumenter kan det innebära långa resor om de ska ha ett fysiskt möte med en vägledare.

Införandet av Hallå konsument var en nödvändig och viktig åtgärd, men den nationella rådgivningen kan aldrig ersätta den kommunala. De är beroende av och kompletterar varandra för att tillsammans ge ett bra konsumentstöd. Det var inte meningen att Hallå konsument skulle ersätta den lokalt förankrade servicen, utan Hallå konsument skulle vara ett komplement.

Nästan 2 miljoner invånare över 18 år saknar lokal tillgång till konsumentvägledning. Det är en mycket dålig utveckling som vi måste bryta.

Fru talman! Vänsterpartiet avsatte extra pengar i budgeten till kommunerna för att ge Sveriges befolkning ökad tillgång till lokal konsumentvägledning.

Att vara konsument är inte lätt. Tre av fyra får årligen problem med något de köpt. Det kan handla om trasiga varor och bristfälliga tjänster. Misslyckade köp kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen, enligt Konsumentverket.

Man kan också på ett helt annat sätt jobba förebyggande. Med en lokal förankring kan man till exempel nå ut till skolor och hjälpa till att forma och stärka de unga konsumenterna och ge dem trygghet och kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter de har.

Fru talman! Jobbar man på plats i en kommun har man också större kunskap om de lokala förhållandena och kontakter med det lokala näringslivet. Man får möjlighet att följa upp ärenden och att ha återkommande möten med dem som behöver stöd och hjälp.

Allt detta arbete motverkar att människor får problem med sina köp, hamnar i juridiska konflikter eller hamnar i skuldsättning. Och det bidrar i det långa loppet till en bättre ekonomi både för den enskilda och för kommunerna.

Överläggningen var härmed avslutad.

Konsumenträtt

(Beslut fattades under § 14.)

Bostadspolitik

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-03-30
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 3, Voteringar: 4
Stillbild från Beslut 2021/22:20220330CU8, Beslut

Beslut 2021/22:20220330CU8

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Telefonförsäljning av lotter och andra spel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2534 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 23 och

  2021/22:3231 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 11.
  • Reservation 1 (SD, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M580012
  SD05507
  C02614
  V21006
  KD01804
  L14006
  MP13003
  -1000
  Totalt19299157
  Ledamöternas röster
 2. Översyn av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:2534 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 34.
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M580012
  SD05507
  C27004
  V21006
  KD18004
  L13007
  MP13003
  -1000
  Totalt23655058
  Ledamöternas röster
 3. Konsumentvägledning

  Kammaren biföll reservation 3

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 3

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2538 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 2,

  2021/22:2600 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

  2021/22:3231 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

  2021/22:3705 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 1 och

  2021/22:4000 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 20 och 21.
  • Reservation 3 (M, SD, C)
  • Reservation 4 (V, MP)
  • Reservation 5 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M058012
  SD05507
  C02704
  V00216
  KD18004
  L00146
  MP00133
  -0010
  Totalt1031404957
  Ledamöternas röster
 4. Resegarantisystemet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2749 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) och

  2021/22:3231 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 23.
  • Reservation 6 (C)
 5. Förbud mot reklam för fossil energi

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 36.
  • Reservation 7 (V)
 6. Information om klimatkompenserade produkter m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 29, 30, 34 och 35.
  • Reservation 8 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M580012
  SD55007
  C02704
  V21006
  KD18004
  L14006
  MP13003
  -1000
  Totalt26527057
  Ledamöternas röster
 7. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.