Onsdag den 30 mars 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:90

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:90

Onsdagen den 30 mars 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

1

2021/22:FPM70 Förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten) COM(2022) 68

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

2

2021/22:197 Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

CU

3

2021/22:201 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

NU

4

2021/22:202 Betaltjänster – några förtydliganden

FiU

5

2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:111 Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

 

6

2021/22:4434 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

7

2021/22:4450 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

8

2021/22:4459 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkande

 

9

Bet. 2021/22:TU8 Luftfartsfrågor

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:MJU20 Klimatpolitik

52 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:UU7 Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:UbU16 Lärare och elever

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:MJU18 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

83 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets utlåtande

 

14

Utl. 2021/22:CU34 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda

1 res. (M, SD, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2021/22:AU8 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

39 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets utlåtanden

 

16

Utl. 2021/22:SkU12 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

1 res. (V)

17

Utl. 2021/22:SkU32 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv med regler för att förhindra att legala enheter som saknar substans missbrukas för skatteändamål

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

18

Utl. 2021/22:UU17 Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:FiU17 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

1 res. (M, SD)

20

Bet. 2021/22:FiU25 Statlig förvaltning

9 res. (M, SD, C, V, L, MP)

21

Bet. 2021/22:FiU26 Kommunala frågor

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:SkU21 Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2021/22:CU3 En ny konsumentköplag

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2021/22:CU8 Konsumenträtt

8 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

25

Bet. 2021/22:CU10 Bostadspolitik

5 res. (SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:NU15 Energipolitik

70 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

27

Bet. 2021/22:SoU13 Äldrefrågor

38 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:JuU24 Processrättsliga frågor

40 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

29

Bet. 2021/22:JuU49 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2021

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2021/22:FöU8 Försvarsmaktens personal

14 res. (M, SD, C, V, L)

31

Bet. 2021/22:FöU9 Militära frågor

13 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.