EU:s nya tågpassagerarförordning

Betänkande 2022/23:CU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nya regler för kollektivtrafikresenärer och järnvägstrafik (CU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändrade regler för kollektivtrafikresenärer och järnvägstrafik.

EU har infört en ny tågpassagerarförordning som innehåller grundläggande regler om transportavtalet, information och biljetter. Med anledning av den nya tågpassagerarförordningen föreslår regeringen dels ett undantag från resenärens rätt till prisavdrag om en försening beror på en extraordinär händelse. Exempelvis extrema väderleksförhållanden eller en större folkhälsokris. Dels föreslås att järnvägstrafik som bedrivs för historiska ändamål eller turism ska undantas från tågpassagerarförordningen.

De nya reglerna börjar gälla 7 juni 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen och avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-04-20
Justering: 2023-04-27
Trycklov: 2023-04-27
Reservationer: 5
Betänkande 2022/23:CU18

Alla beredningar i utskottet

2023-04-13, 2023-04-20

Nya regler för kollektivtrafikresenärer och järnvägstrafik (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade regler för kollektivtrafikresenärer och järnvägstrafik.

EU har infört en ny tågpassagerarförordning som innehåller grundläggande regler om transportavtalet, information och biljetter. Med anledning av den nya tågpassagerarförordningen föreslår regeringen dels ett undantag från resenärens rätt till prisavdrag om en försening beror på en extraordinär händelse. Exempelvis extrema väderleksförhållanden eller en större folkhälsokris. Dels föreslås att järnvägstrafik som bedrivs för historiska ändamål eller turism ska undantas från tågpassagerarförordningen.

De nya reglerna ska börja gälla 7 juni 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-02
Debatt i kammaren: 2023-05-03
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:CU18, EU:s nya tågpassagerarförordning

Debatt om förslag 2022/23:CU18

Webb-tv: EU:s nya tågpassagerarförordning

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 17 Lars Beckman (M)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på motionerna.

Tidöpartierna fortsätter att tillsammans få ordning på Sverige, och i dag beslutar riksdagen om EU:s tågpassagerarförordning.

Herr talman! Det kan låta lite tråkigt med EU:s tågpassagerarförordning, men den innehåller grundläggande regler om transportavtalet, information och biljetter. Bland annat regleras hur ett transportavtal ingås, hur biljetter ska utformas och tillhandahållas och vilken information resenärerna ska få. Detta, herr talman, kommer sammantaget att ge passagerarna ökad makt i förhållande till tågoperatörerna.

Förordningen innehåller också regler om rätt till skadestånd om resenären eller bagaget skadas och regler om ersättning och assistans om resan blir försenad. Den innehåller vidare bestämmelser om rätt till assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

EU:s nya tågpassagerar-förordning

Den nya tågpassagerarförordningen syftar till att ge resenärerna ett bättre skydd och uppmuntra till ett ökat tågresande. Det är bra och viktigt att tågpendlingen fungerar, inte minst för alla arbetspendlare.

Herr talman! Genom att stärka konsumentskyddet vill vi att fler ska kunna åka tåg. I dag är det nästan tvärtom. Många som har ett viktigt möte i Stockholm och bor i Gävle tar bilen för att vara säkra på att komma fram i tid. Så ska det inte vara.

Bestämmelserna innebär att resenärernas rättigheter stärks i ett antal avseenden, vilket naturligtvis är välkommet. Skyddet för dem som åker tåg ska vara starkt. Genom den nya tågpassagerarförordningen stärks resenärernas rättigheter i flera avseenden. Personer med funktionsnedsättning ska alltid ha rätt till assistans. Det ställs krav på infrastrukturförvaltare att tillhandahålla realtidsinformation. Och, herr talman, det ska vara lättare att ta med sig cykel på tåget, vilket säkert gläder en och annan.

Kraven på information skärps i den nya förordningen. Det införs en skyldighet för infrastrukturförvaltare att tillhandahålla realtidsinformation om tågens avgångar och ankomster. Det införs också krav på information om anläggningars tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

När det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska personliga assistenter i vissa fall få resa kostnadsfritt. Och, herr talman, det ska alltid vara tillåtet att ta med en ledar- eller assistanshund på tåget. Det införs också regler om ansvar och ersättning om ett järnvägsföretag eller en stationsförvaltare orsakar skada på en rullstol eller något annat hjälpmedel.

Järnvägsföretagen ska också se till att nya eller ombyggda tåg har tillräckligt med plats för cyklar.

Herr talman! Regeringen föreslår att det i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter ska införas en bestämmelse om force majeure i lokal och regional trafik. Bestämmelsen innebär att resenärer inte ska ha rätt till prisavdrag om en försening har orsakats av extrema väderleksförhållanden eller andra omständigheter som transportören inte har kunnat undgå eller förebygga följderna av.

Enligt förslaget ska dock järnvägstrafik som uteslutande bedrivs för historiska ändamål eller turiständamål undantas från 2021 års tågpassagerarförordning.

Herr talman! Som mångårig tågpendlare vill jag flagga för att om undantaget om force majeure missbrukas av tågföretagen kommer riksdag och regering att agera. Vi som har rest med SJ vet att extremt väder för tågpendlare från Gävle kan innebära sommar, höst, vinter och vår. Men detta är alltså inte extraordinära omständigheter, utan det rör sig om normala årstider.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och ser fram emot kraftigt förstärkta rättigheter för oss tågresenärer.

(Applåder)


Anf. 18 Nadja Awad (V)

Herr talman! Tack, Lars Beckman, för anförandet! Jag skulle vilja få lite förtydliganden kring vissa frågor, om det går bra.

Lars Beckman och regeringen konstaterar ju i propositionen att det i dag finns flera sätt för resenärer att köpa biljett i förväg: i automater, på internet, i mobilappar, över telefon och i biljettkontor. Men vad händer om det inte finns biljettkontor eller biljettautomater på avgångsstationen, eller något annat tillgängligt sätt att köpa biljett i förväg? Då är det väl ändå rimligt att alla ska kunna köpa biljett ombord? Många resenärer har ju fortfarande svårt att hantera mobilappar, internet och telefonköp. Detta är något som lyfts i konsumentvägledningen och från olika organisationer.

Min första fråga är alltså: Hur resonerar regeringen kring att inte låta alla få möjlighet att köpa biljett ombord?

Sedan en annan sak. Lars Beckman lyfter att den här propositionen kommer att ge mer makt till resenärerna, och jag håller delvis med i vissa avseenden. Men regeringens förslag till lag om ändring i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter innebär ju bland annat att resenärerna, som Lars Beckman sa i sitt anförande, inte längre ska ha rätt till prisavdrag om en försening i lokal eller regional trafik har orsakats av en extraordinär omständighet, exempelvis väderleksförhållanden. Motiveringen lyder att behovet av en sådan begränsning inte nödvändigtvis är särskilt stort.

Men även här undrar jag hur regeringen resonerar med tanke på att yttre faktorer omfattar nästan en tredjedel av alla störningar på järnväg. En tredjedel av de drabbade resenärerna kommer alltså att gå miste om ersättning på grund av omständigheter som de inte kan råda över.


Anf. 19 Lars Beckman (M)

Herr talman! Tack, Nadja Awad, för viktiga frågor!

Som moderat tror jag på marknadsekonomi. Jag förstår att detta kan verka främmande för en del partier, men i grund och botten och i själ och hjärta tror jag på marknadsekonomi. Det betyder att tågbolagen, som vill att man ska åka tåg, har ett eget ansvar att se till att man till exempel kan köpa en biljett. Det ligger naturligtvis i tågbolagens egenintresse att sälja tågbiljetter. Det är alltså svaret på ledamotens första fråga om varför vi inte lagstiftar om detta.

Jag vill dock lyfta detta och säga att det är ett problem. Jag tyckte att det var ett rejält problem när SJ beslutade att stänga sitt biljettkontor i Gävle. Det finns nämligen ingen pressbyrå i Gävle, så du kan inte köpa biljett på Pressbyrån där. I stället finns det en biljettautomat. Det är inte alla som har tillgång till betalkort. Du kanske inte har bank-id, eller du har blivit avstängd från banken eller har inte fått ett bankkonto. Det gör det svårt att köpa en biljett digitalt. Jag delar alltså ledamotens oro för att det finns grupper som har svårt att köpa biljett i dag, inte minst i Gävle.

Vem drabbas då av detta, förutom den enskilde? I det fallet naturligtvis SJ, som inte får sälja en biljett. Det borde ligga i SJ:s och andra tågbolags absoluta egenintresse att sälja biljetter till resenärer. Jag hoppas därför att marknaden löser detta.

När det gäller ersättning för förseningar finns det två delar. Om vi ger kraftigt ökad rätt till förseningsersättning kommer det att höja biljettpriset. Någon måste ju i slutändan betala den kompensationen. Vi moderater vill att det ska vara billigt och enkelt att åka tåg, och vi vill ha låga biljettpriser. Det är alltså förklaringen.


Anf. 20 Nadja Awad (V)

Herr talman! Lars Beckman säger att han tror på marknadsekonomin och att tågbolagen ska göra rätt. Jag kan tolka det som att det innebär att politiken inte ska ta ansvar för klimatomställningen, utan det ska man lägga på marknaden och marknadskrafterna.

Vänsterpartiet tycker att politiken och politiker - vi i riksdagen - behöver ta ansvar för klimatomställningen. Vi behöver styra och se till att det som behöver göras blir gjort. Klimatkrisens tid är inte en tid för passiva politiker som skjuter över ansvaret på andra.

Att införa krav på biljettförsäljning ombord för alla resenärer är en omställning, men den skulle vara ett viktigt incitament för att få fler att vilja åka tåg. Det kallas ju faktiskt för klimatomställning och inte klimatpassivitet.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss också den avreglering som länge har varit rådande inom transportpolitiken och som har lett till en bristande helhet. Den är en konsekvens av framskjutningen och etablerandet av marknadsekonomin, där man har valt att avreglera och stycka upp ett sammanhållet järnvägssystem genom att ta bort SJ:s ensamrätt på att trafikera stambanorna.

Regeringen verkar alltså, utifrån Lars Beckmans svar, fokusera på företags rätt att etablera sig på marknaden och skaffa sig stora vinster på bekostnad av tågresenärerna och klimatet. Man väntar sig nämligen att tågbolagen av sig själva ska göra rätt och bejaka konsumentperspektivet.

Vi behöver lagstiftning. Lagstiftningen ska vara grunden för hur tågbolagen ska agera.

Det är med stor besvikelse som jag fick Lars Beckmans svar om hur regeringen tänker framöver kring konsumentperspektivet när det kommer till biljettsystemet på tågen.


Anf. 21 Lars Beckman (M)

Herr talman! Jag förstår att man är besviken i Vänsterpartiet. Men tack och lov har den här regeringen och tidigare regeringar sett till att det till exempel finns 20-minutersavgångar i tågtrafiken från Gävle. Det är fantastiskt bra.

Hade Nadja Awad varit i Gävle och åkt 06.03-tåget med mig hade hon sett att det var ett fullt tåg. Det var likadant med tåget efter, klockan 06.20. Det finns de som vill åka med Upptåget eller Mälartåg och så vidare. Det är tack vare avregleringen vi har fått dessa möjligheter.

Vi som har varit med länge vet hur det var när det fanns ett tågbolag och det var tvåtimmarstrafik från Gävle. Det var svårt att tågpendla då. Tack vare avregleringen har vi i dag helt andra fungerande arbetsmarknadsregioner. Det är jag glad och tacksam för.

Sedan låter det som om det fanns väldigt stora skillnader. Jag skulle påstå att det är en väldigt bred majoritet i riksdagen i dag som kommer att anta EU:s tågpassagerarförordning. I grund och botten stärker den rättigheterna för alla tågresenärer. Vi flyttar makt från tågoperatörerna till oss passagerare. Vi ger bättre villkor för funktionsnedsatta. Det ger bättre möjligheter till ersättningar, och det ger ett bättre skydd. Vi vill att det ska bli ett utökat tågresande. Det framgår av betänkandet.

Men precis som jag sa i mitt anförande ska den som bor i Gävle och har ett viktigt möte i Stockholm eller ett viktigt flyg att passa på Arlanda kunna lita på att tåget går eller på att det ska gå att komma fram även om tåget inte går. Här blir det en kraftig förbättring för Sveriges tågresenärer. Jag tycker att det är bra att vi i stor majoritet kommer att fatta detta beslut i dag.

Sedan var det precis som jag flaggade för: Om tågbolagen missbrukar det som är normalt väder får regeringen och riksdagen komma tillbaka och skärpa lagstiftningen i så fall. Men i grund och botten tror Moderaterna och jag på marknadsekonomin. Sälj många tågbiljetter, och låt fler åka tåg!


Anf. 22 Denis Begic (S)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2.

Vi socialdemokrater ser i stora drag positivt på EU:s nya tågpassagerarförordning. Den är viktig för att stärka tågresenärers rättigheter. Framför allt kommer den att vara viktig när fler och fler länder satsar på tågförbindelser. Man får inte glömma att tåget är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa. Därför behövs en reglering, och man behöver dessutom ge incitament som gör att fler människor väljer tåg.

Att man i dag till exempel inte kan ha med sig cykel på tåget är verkligen att strunta i resenärernas behov och i framtiden. Det är mycket bra att detta finns med i förordningen, men det finns alldeles för många undantag där tågoperatörerna helt enkelt kan strunta i att tillåta cykel på tåget. Där skulle jag vilja se en förändring.

Herr talman! Man behöver se mer neutralitet mellan de olika trafikslagen. För att vi i framtiden ska kunna välja rätt och välja klimatsmart behöver spelreglerna förändras. Det är alldeles för stora skillnader mellan olika trafikslag. Därför skulle det vara smart av regeringen att ta vara på denna möjlighet och göra mer för att just skapa neutralitet mellan trafikslagen. Det är synd att man missar denna möjlighet.

Jag hoppas att vi ändå i en snar framtid kan se till att en nationell förordning samordnar detta mer. Jag vet inte om sådana planer finns eller om man har tänkt jobba med detta, men det vore rimligt att försöka skapa en mer sammanhållen förordning så att resenärer inte behöver navigera mellan olika lagar och förordningar beroende hur många mil man åker med tåg.

I dag gäller olika regler om man åker olika långt. Dessutom är det alldeles för billigt för operatörerna att ställa in tåg. Jag läste någonstans att resenärer betalar sju gånger mer än tågföretagen för inställda tåg. Det är en orimlig fördelning av kostnaden.

Om det blir mer kännbart för tågoperatörerna att ställa in tåg på grund av till exempel dålig bemanning skulle de jobba mycket mer aktivt för att ha kompetens inom företaget. I dag är det alldeles för enkelt ställa in tåg utan att drabbas av ekonomiska konsekvenser. Inom till exempel flyget har man jobbat mycket mer med detta för att anpassa sig till dagens verklighet. Jag skulle vilja se samma sak även i tågtrafiken.

Inom flyget har man en schabloniserad ersättning vid inställda eller kraftigt försenade flyg. Då kan resenärerna få mellan 250 och 600 euro.

Det andra jag vill ta upp är förstås återbetalningstiden. Vi lever i dag i en digitaliserad värld. Om jag lämnar tillbaka en vara jag köpt och är missnöjd med kan jag få pengarna tillbaka på mitt konto inom två dagar. Om jag drabbas av ett inställt flyg kan jag få tillbaka pengarna inom sju dagar. Varför behöver då tågoperatörerna 30 dagar för att återbetala?

Som jag ser det handlar det inte om något annat än att man jobbar med gamla strukturer och gamla vanor i stället för moderna metoder. Resenärer ska inte behöva ligga ute med sina pengar så länge. Sådant gör i sin tur att folk väljer andra färdsätt.

Hade tågoperatörerna varit smarta hade de själva redan gjort allt för att underlätta resande. I stället behöver det lagstiftas om allt för att få fart på dem! Det är en orimlig väg, herr talman. Tågoperatörerna måste vara lite mer framåtsyftande om de ska få till stånd en ökning av tågresandet. Jag och mitt parti är beredda att lyssna på de förslag som så småningom kanske kommer från regeringen när det gäller att underlätta för resande.

Herr talman! I dessa tider borde det vara självklart att tänka på hur vi ska göra det enkelt för alla att resa. Hur ska vi göra om det inte går att betala digitalt? Vad gör jag om jag har glömt min mobil eller min plånbok och råkar sätta mig på tåget? Det har säkert hänt många gånger för många av oss.

Jag tänker också på att vi är i en kristid just nu. Vi har lärt oss av pandemin och av kriget i Ukraina att vi behöver ha robusta system. Därför behöver vi alla fundera över en lagstiftning som ser till att man kan betala kontant på till exempel tåget. I dag finns det många smarta lösningar och bra system som gör det möjligt att betala kontant även på tåget om man är orolig för säkerheten.

Jag vet att varje bolag - det nämnde också kollegan Lars Beckman - ska bestämma hur det ska betalas. Men vi har en ändrad spelplan, som gör att vi i riksdagen måste tänka annorlunda än för bara några år sedan. Det har både pandemin och kriget i Ukraina lärt oss, som jag nämnde. Därför måste vi vara beredda att ompröva beslut som tidigare kanske har varit väldigt smarta och väldigt bra men som i dag kanske är problematiska. I fredstid måste vi vara beredda på kristid, herr talman.


Anf. 23 Martin Westmont (SD)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 3.

Herr talman! Vi diskuterar i dag EU:s nya tågpassagerarförordning. Regeringen har föreslagit lagändringar, och syftet är att förbättra tågresenärers rättigheter.

Mycket i denna förordning är bra, men det finns vissa brister som vi tar upp i vår reservation. Det handlar bland annat om resenärers rätt till prisavdrag vid force majeure. Formuleringen "extraordinär händelse" - utan att nämna vad det innefattar - riskerar att tänja på rätten till ersättning för tågresenärer.

Det är självklart rimligt att exempelvis en naturkatastrof räknas som en extraordinär händelse. Men att extrema väderförhållanden utan vidare definition, beskrivning eller gradering ska gå under begreppet force majeure och undantas från rätten till ersättning för resenärer vid förseningar är en linje som inte ligger i konsumenternas intressen.

Som ett exempel kan nämnas att det inte sällan händer att trafikbolag ställer in avgångar och att förseningar uppstår på grund av snöfall. Inte sällan kallas snöväder både av trafikbolag och i samhällsdebatten för extremväder. Men vad menas egentligen med extremväder, herr ålderspresident?

Om resenärer inte ges kompensation för extra utgifter vid förseningar på grund av exempelvis snöväder kommer väldigt många att förlora tid och pengar på försenade eller uteblivna tågresor.

Reglerna för när man har rätt till ersättning och när man inte har det måste helt enkelt bli tydligare.

Herr ålderspresident! Kollektivtrafikresenärers rättigheter är ett viktigt område, och när det kommer till informationshanteringen ser vi förbättringspotential. Det handlar om att göra information mer lättillgänglig när det gäller tågavgångar och försenade tåg och hur man på ett enkelt sätt kan få ersättning vid inställda tåg eller när det förekommer förseningar.

Herr ålderspresident! I vår reservation tar vi också upp att de rättigheter konsumenterna har när de flyger borde gälla även när de reser med tåg. Det innebär då att återbetalning av biljettpriset ska ske inom 7 dagar, som i dag gäller för flyg, och inte inom 30 dagar, som i dag gäller för tåg.

Vill vi uppmuntra fler att resa med tåg måste vi också skapa goda incitament för det. Det handlar om att det ska vara smidigt att boka biljetter. Det handlar om att leverantörerna ska erbjuda konsumenterna en hög nivå när det kommer till säkerhet och punktlighet. Och tågresenärers rättigheter och villkor vid förseningar och inställda tåg måste vara goda. Det är så vi får fler resenärer att välja tåget som färdmedel, herr ålderspresident.


Anf. 24 Nadja Awad (V)

Herr ålderspresident! Jag vill först och främst yrka bifall till reservation 4.

Klimatkrisen är akut, och vi måste snabbt få ned utsläppen. Under våren har de italienska bönder som odlar råvaror till standardrätter som pasta med tomatsås konstaterat att bristen på regn hotar hela produktionen. Här i Sverige har vi i stället drabbats av snösmockor långt in på våren. Även det är något som vi kan vänta oss mer av när klimatet störs och förändras. Och i Sydostasien söker människor skydd från en brutal värmebölja, trots att den varmaste säsongen ännu inte har börjat.

Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Den blinda tron på marknaden och att blunda för klimatkrisen är gårdagens politik. Klimatomställningen behöver ske omgående, och alla politiska beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris vi befinner oss i. Med en grön politik från Vänstern kan vi skapa fler jobb, företag och framtidstro även utanför storstäderna.

Inrikestransporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Vägtrafiken står i sin tur för mer än 90 procent av transportsektorns utsläpp. Sverige har haft etappmålet att senast till 2030 minska utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter med minst 70 procent, jämfört med 2010. Enligt Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2021 kommer transportsektorn inte att nå 2030-målet med nuvarande förutsättningar och beslut.

För att nå våra klimatmål behöver vårt samhälle bli mer transporteffektivt, och en ökad andel av persontransporterna behöver ske med gång, cykel- och kollektivtrafik.

Enligt Svensk Kollektivtrafik släpper en person som tar bilen till jobbet ut 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar tunnelbana, spårvagn eller tåg.

Kollektivtrafiken har goda förutsättningar att skapa tillgänglighet för stora grupper i samhället - i synnerhet för dem med låga inkomster. Det handlar om att ta sig till arbetsplatser, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Kollektivtrafiken är ett effektivt och klimatsmart transportslag. Att människor i högre grad väljer klimatsmart kollektivtrafik framför bilen är viktigt för en effektiv klimatomställning.

Herr ålderspresident! I slutet av mars i år konstaterade regeringens eget klimatpolitiska råd att Sverige för första gången på 20 år har en regering vars politik innebär ökade utsläpp av växthusgaser i stället för minskade. Tidigare regeringar har gjort alldeles för lite. Nu har Sverige en regering som aktivt förvärrar situationen.

Innan den nya regeringen ens hunnit tillträda meddelade Tidöpartierna att man kommer att stoppa planerna på att bygga nya stambanor för höghastighetståg. Uteblivna järnvägssatsningar krymper arbetsmarknadsregioner och hindrar fossilfri godsfrakt.

För klimatets skull behöver det blir bättre, lättare och billigare att åka kollektivt. Vänsterpartiet vill satsa mer på kollektivtrafiken så att den blir billig eller gratis och fungerar bra i hela landet. Det kan minska bilismen i våra städer.

För att man ska kunna uppnå ett ekologiskt hållbart transportsystem måste andelen resor med kollektivtrafik öka, som jag har konstaterat. Då spelar ett välfungerande biljettsystem för tågen en viktig roll.

För klimatets skull måste vi satsa mycket mer på tågen. Det ska vara bekvämt och smidigt att välja tåget, och man ska kunna lita på att det går i tid. Vänsterpartiet driver på för ökade investeringar i nya järnvägar och förbättrat underhåll av banorna.

För Vänsterpartiet är det viktigt att resenären har tillgång till ett sammanhållet och tillgängligt system med god överblickbarhet, där det är lätt och smidigt att byta mellan linjer och att få information från en och samma källa.

Vi anser att det är den enskilda resenären som ska vara i fokus när ett transportbehov ska lösas inom persontrafiken. Till exempel är tillgängligheten till stationer, bytespunkter och hållplatser av stor betydelse för att öka intresset för att resa kollektivt.

Därför välkomnar Vänsterpartiet flera av förändringarna i EU:s tågpassagerarförordning, och vi förväntar oss såklart att regeringen tillför berörda myndigheter tillräckliga resurser för att kontrollera att lagstiftningen får fullt genomslag.

Samtidigt instämmer Vänsterpartiet i kritiken från remissinstanser om att kraven på vilka som ska behöva erbjuda direktbiljetter inte är tillräckliga. I stället för att järnvägsföretagen ska vidta alla rimliga åtgärder anser vi att det är rimligt att ställa krav på att de ska erbjuda direktbiljetter.

I regeringens proposition lyfter man Resplus som en redan existerande form av samverkan för biljettförsäljning. Det finns dock inget krav på att trafikföretag ska erbjuda resenärer köp av direktbiljetter via Resplus. Därför anser Vänsterpartiet, herr ålderspresident, att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att järnvägsföretagen ska erbjuda direktbiljetter.

Enligt regeringens lagändringar ska det också vara tillåtet för personer med funktionsnedsättning att utan extra kostnad köpa biljetter ombord på tåget om det inte finns biljettkontor, en biljettautomat på avgångsstationen eller något annat tillgängligt sätt att köpa en biljett i förväg. Det tycker vi i Vänsterpartiet är bra utifrån ett funkisrättsperspektiv.

Däremot instämmer vi i kritiken från Sveriges Konsumenter om att detta bör gälla alla. Alla ska kunna köpa biljett ombord om det inte finns tillgängliga sätt att köpa en biljett i förväg. Det är fortfarande många resenärer som upplever att det är svårt att hantera mobilappar, internet och telefonköp. Det är något som lyfts i konsumentvägledningen och från olika organisationer. Det är inte heller helt ovanligt att man vid biljettköp eller när man ska visa upp sin biljett får problem med exempelvis uppkoppling eller med någon av de appar man köpt sin biljett genom.

Vänsterpartiet tycker även att vi behöver satsa offensivt på att minska det ohållbara alternativet till tåget vilket är flyget. Flygsektorns utsläpp har fördubblats de senaste tjugo åren, och om inget görs kan utsläppen växa med ytterligare 300-700 procent till 2050. Vi i de nordiska länderna tillhör dem som flyger mest i världen. Därför har vi som land ett stort ansvar att ändra hur vi lever och erbjuda alternativ till flygresandet.

Förordningen och även regeringen slår fast att tågresenären har rätt till återbetalning eller prisnedsättning av biljetten inom 30 dagar vid inställda eller försenade tåg. Tågresenärer ska alltså fortsätta att ha sämre rättigheter än vad flygresenärer har.

Vänsterpartiet anser att samma regler ska gälla flyg- och tågbiljetter för att det inte ska vara mer attraktivt att ta flyget. Därför anser vi i Vänsterpartiet, herr ålderspresident, att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att återbetalning av tågbiljetter ska ske inom sju dagar.

I regeringens förslag införs fler situationer där tågbolagen inte längre är skyldiga att ersätta tågresenärer när en avgång är försenad eller inställd. Enligt förslaget ska resenären i lokal och regional trafik inte ha rätt till prisavdrag om en försening har orsakats av extrema väderleksförhållanden som transportören inte har kunnat undgå eller förebygga följderna av.

Detta anser Vänsterpartiet är en tydlig försämring av konsumentskyddet för alla som åker tåg. Trafiksystemen är komplexa, och det måste därför vara tydligt vem en resenär ska kontakta om man drabbas av en försenad eller inställd avgång. Det måste vara tydligt om resenärer ska kompenseras eller inte vid ett särskilt tillfälle. Regeringens förslag innebär i praktiken att transportören inte längre ska vara skyldig att erbjuda ersättning vid omständigheter som kan hänföras till yttre faktorer.

Yttre faktorer omfattar nästan en tredjedel av alla störningar på järnväg. Ändå säger regeringen att behovet av en sådan begränsning inte är särskilt stort. Men det låter helt orimligt att en tredjedel av alla tågresenärer som reser i dag inte längre kommer att ha rätt till ersättning vid förseningar. De kommer att drabbas hårt.

Förutom att detta kommer att urholka konsumenträttsperspektivet kommer det även att leda till att färre vill ta tåget om de vet att de inte längre kan få ersättning vid en tredjedel av alla tillfällen som de tar tåget. Detta kommer enbart att leda till att fler väljer bort tåg och i stället väljer bil eller flyg. Därmed fortsätter utsläppen i samhället att öka.

Herr ålderspresident! Vi i Vänsterpartiet är dock inte förvånade. Vi har en regering som för första gången på 20 år ökar utsläppen av växthusgaser i stället för att minska dem, detta enligt Klimatpolitiska rådet.

Vänsterpartiet kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa, eftersom det hänger ihop. Därför är ett välfungerande och rättvist biljettsystem för tågen viktigt för våra tågresenärer och vårt framtida klimat.


Anf. 25 Katarina Luhr (MP)

Herr ålderspresident! Vi människor både vill och behöver transportera oss. Vi åker till jobbet, affären eller tandläkaren. Vi hälsar på vänner, och vi åker på semester. Oavsett hur och var vi lever behöver vi transportera oss.

Vi blir samtidigt fler och fler och behöver ta hänsyn till hur våra transporter påverkar både andra och oss själva. Att åka kollektivt är ett sätt att spara resurser och är ofta det miljöbättre alternativet om man bortser från att gå eller cykla. Utsläppen från en tågresa är oftast minimala, och även bussen är ur klimatsynpunkt väsentligt bättre än att åka bil eller flyga.

Det finns alltså stora fördelar om fler persontransporter kan flyttas till tåg, speciellt om vi ska nå världens klimatmål. Men vi är också många som vill ta tåget för att vi genuint gillar att åka tåg och vill se lite mer av världen. Intresset för tågresor på semestern växer också stadigt.

Däremot är det inte alltid enkelt att åka tåg, och det är absolut inte enklast. Förseningar är ofta något man behöver vänja sig vid. Att boka en tågresa till Italien eller Frankrike kan ibland kräva en högskoleexamen i tågtidtabell och samtidigt kräva att man behärskar tågtermer på flera olika språk. Väl på tåget kan informationen ofta vara bristfällig, och man kan känna sig ganska ensam när man plötsligt finner sig stående på en oskyltad perrong någonstans ute i Europa.

För allas bästa behöver det bli mycket enklare och pålitligare att åka kollektivt och att åka tåg, oavsett om det är för att ta sig till jobbet eller för att åka på en semesterresa till Italien.

Herr ålderspresident! EU:s tågpassagerarförordning, som vi debatterar i dag, syftar till att ge resenärerna ett bättre skydd och att uppmuntra till ett ökat tågresande. Det här är såklart en väldigt bra intention, och det finns flera punkter i den nya förordningen som gör resandet tryggare. Kraven på information skärps, och ombokning underlättas i vissa fall. Möjligheten till att ta med cykel på tåg kommer troligen också att öka på sikt. Även funktionsnedsattas rättigheter stärks.

Jag anser dock inte att den nya tågpassagerarförordningen helt kommer att uppfylla vad den var tänkt att lösa - ett ökat och enklare resande. Med det förslag som vi kommer att rösta om i dag finns till och med försämringar för trafikanter, inte minst för alla dem som reser med tåg lokalt och regionalt.

I EU:s tågpassagerarförordning kommer ny lagstiftning att införas som inte kommer att gälla för lokala och regionala tågresor. I Sverige gäller detta tågresor under 15 mil. De här resorna ska fortsatt regleras i lagen om kollektivtrafikanters rättigheter. Nu föreslås dock en förändring, även för kollektivtrafikanter, som ger ett undantag från resenärens rätt till prisavdrag om en försening beror på en extraordinär händelse som extrema väderleksförhållanden eller en större folkhälsokris. Något sådant undantag har tidigare inte funnits vare sig i 2007 års tågpassagerarförordning eller i lagen om kollektivtrafikanters rättigheter, och vi anser att detta nya tillägg ska strykas. Förslaget innebär att många fler än i dag riskerar att bli helt utan ersättning när en resa blir inställd. Förslaget innebär en tydlig försämring av konsumentskyddet för exempelvis jobbpendlare, som redan i dag kan bli ordentligt påverkade av kraftiga snöfall, solkurvor eller lövhalka.

Herr ålderspresident! Jag anser också att detta hade varit ett väldigt bra tillfälle att ta vidare förslaget från den tidigare utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik för att ytterligare förbättra möjligheterna att resa kollektivt och för att underlätta tågresande och att boka tåg. Moderaterna pratade här om avregleringar, men avregleringar skapar också nya behov.

EU:s nya tågpassagerar-förordning

I den nya tågpassagerarförordningen finns förbättrade möjligheter att köpa direktbiljetter. Dock finns det inga krav på att alla olika trafikföretag ska erbjuda biljetter inom gemensamma plattformar. Att olika transportörer har olika biljettsystem och bokningssätt krånglar till det när man bokar tågbiljetter. Jag är övertygad om att ett gemensamt biljettsystem skulle underlätta för kollektivtrafikanter och tågresenärer och ytterligare underlätta tillgången till direktbiljetter. Jag anser att det finns väldigt mycket kvar att göra för att göra det enklare och smidigare för alla som vill åka kollektivt.

Med dessa ord vill jag yrka bifall till Miljöpartiets reservationer 1 och 5.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-03
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 1, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ändringar i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:72 punkt 2 och avslår motion

  2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 1.
  • Reservation 1 (V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940013
  SD63009
  M60008
  C21003
  V02004
  KD16003
  MP01404
  L13003
  -1000
  Totalt26834047
  Ledamöternas röster
 2. Lagförslagen i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,
  2. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (2018:181),
  3. lag om ändring i paketreselagen (2018:1217).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:72 punkterna 1, 3 och 4.
 3. Lagstiftningens framtida utformning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 29,

  2022/23:2350 av Nadja Awad m.fl. (V) yrkandena 1-3,

  2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

  2022/23:2352 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1-4 och

  2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 2.
  • Reservation 2 (S)
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (V)
  • Reservation 5 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S094013
  SD00639
  M60008
  C21003
  V00204
  KD16003
  MP00144
  L13003
  -0010
  Totalt110949847
  Ledamöternas röster