Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Betänkande 2018/19:MJU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 juni 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändrade regler om ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)

Bestämmelserna i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon ändras. Framöver ska miljöbalken tillämpas även när det gäller allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att avhjälpa en miljöskada enligt miljöbalken ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-17
Betänkande 2018/19:MJU15

Alla beredningar i utskottet

2019-05-07

Ändrade regler om ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)

Bestämmelserna i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon ändras. Framöver ska miljöbalken tillämpas även när det gäller allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att avhjälpa en miljöskada enligt miljöbalken ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:MJU15, Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Debatt om förslag 2018/19:MJU15

Webb-tv: Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 69 Hanna Westerén (S)

Ansvar för miljö-skador i Sveriges ekonomiska zon

Fru talman! Jag misstänker att jag är enda talare under denna punkt och att det inte kommer att bli någon debatt. Det handlar om att det är ett enigt utskott som står bakom propositionen.

Fru talman! Ansvaret vilar tungt på oss som är förtroendevalda i dag att vidta nödvändiga åtgärder och mått och steg för att skydda såväl människor som land och vatten mot skadlig påverkan. Somligt beslutas här i Sverige, och somligt beslutas i EU för att sedan införlivas i svensk lagstiftning. Det jag talar om i dag tar avstamp i ett EU-direktiv och ska därför omgående börja gälla i Sverige.

Ett enigt miljö- och jordbruksutskott står bakom regeringens proposition 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon, och det har heller inte väckts några motioner med anledning av propositionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon. Ändringarna innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Det görs också en ändring i miljöbalken som innebär att den som på en fastighet, byggnad eller anläggning ska vidta en åtgärd för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

Fru talman! Jag vill särskilt uppehålla mig vid det senare för att tydliggöra vilken typ av förändringar det är vi talar om här i dag. Från och med den 1 augusti 2019 blir det alltså lättare för den aktör som har ansvar för till exempel efterbehandling av en fastighet att de facto få tillträde till den och tillåtelse från länsstyrelsen att utföra sitt uppdrag i det fall fastighetsägaren sätter sig på tvären. Det kan te sig självklart i en rättsstat som Sverige sett till vad som faktiskt står på spel i dessa ärenden. Men i och med de föreslagna förändringarna ges ansvariga myndigheter ett mycket tydligare mandat i fråga om miljöskador.

I korthet är de föreslagna förändringarna ett adekvat svar på de lagändringar som har efterfrågats för att ansvariga myndigheter så långt det är möjligt ska kunna verka effektivt för att skydda oss människor men också vår värdefulla natur från skadlig påverkan. Det är såklart också viktigt att kunna mota sådan när skadan redan är skedd.

De föreslagna ändringarna är viktiga steg i ett ännu bättre skydd av våra ovärderliga gemensamma livsmiljöer.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 4 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-06-04
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon, Beslut

Beslut: Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i miljöbalken,
  2. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:95 punkterna 1 och 2.