Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Betänkande 2018/19:MJU15

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2018/19:MJU15

 

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Lagförslaget innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Lagförslaget innebär även att den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid. Vidare innebär lagförslaget att en hänvisning i 5 kap. 13 § miljöbalken uppdateras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i miljöbalken,

2. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:95 punkterna 1 och 2.

 

Stockholm den 16 maj 2019

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Kristina Yngwe

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kristina Yngwe (C), Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hanna Westerén (S), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Martin Kinnunen (SD), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Tina Acketoft (L), Mats Nordberg (SD) och Ulrika Heie (C).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1, och regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Lagförslaget har granskats av Lagrådet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Ändringarna innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Det görs också en ändring i miljöbalken som innebär att den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Utskottets överväganden

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken och lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

 

Bakgrund

I det s.k. offshoredirektivet[1] fastställs minimikrav för att förebygga allvarliga olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs och för att begränsa konsekvenserna av sådana olyckor. Genom offshoredirektivet görs ändringar i miljöansvarsdirektivet[2]. Detta direktiv har genomförts i svensk lagstiftning bl.a. med bestämmelser i 10 kap. miljöbalken och förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador. Europeiska kommissionen har granskat hur offshoredirektivet har genomförts i svensk lagstiftning i den del det avser ändringen i miljöansvarsdirektivet och bedömt att det behövs ändringar i den svenska lagstiftningen.

Statens geotekniska institut (SGI) har i sin rapport Juridiska flaskhalsar i efterbehandlingsarbetet redovisat ett antal förslag i syfte att förbättra arbetet med sanering av förorenade områden. SGI har bl.a. lämnat förslag om att ändra tillträdesreglerna i 28 kap. miljöbalken så att huvudmannen vid statligt medfinansierad efterbehandling kan garanteras tillträde mot fastighetsägarens vilja.

Havs- och vattenmyndigheten har uppmärksammat regeringen på att en hänvisning behöver uppdateras i 5 kap. 13 § miljöbalken.

Med anledning av detta har Regeringskansliet tagit fram promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet med förslag till ändringar för att bl.a. förtydliga och förstärka genomförandet av direktivet. Promemorian innehåller bl.a. de förslag till lagändringar som behandlas i detta betänkande.

Lagförslaget har granskats av Lagrådet. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador på ett vattenområde eller grundvatten i Sveriges ekonomiska zon. Vidare föreslår regeringen att det ska införas en upplysning i lagen om Sveriges ekonomiska zon om att det enligt 10 kap. 18 a § miljöbalken finns bestämmelser i balken om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon som ska tillämpas till skydd för den marina miljön.

Regeringen föreslår även att länsstyrelsen ska få besluta att den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

Vidare föreslår regeringen att en hänvisning i miljöbalken till vattendistriktens geografiska omfattning ska justeras så att rätt uttryck används och hänvisningen görs till rätt bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador.

Tillbaka till dokumentetTill toppen