Tisdag den 28 maj 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:96

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:96

Tisdagen den 28 maj 2019

Kl.

12.00

 

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll

 

 

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll

 

 

Fråga om hänvisning av motion till utskott

 

 

Motion

 

2

2018/19:3105 Ökad risk för effektbrist och minskad leveranssäkerhet då kärnkraft läggs ned av Mattias Karlsson i Norrhult m.fl. (SD)
Motionen har lämnats in med anledning av händelse av större vikt (9 kap. 15 § riksdagsordningen)

Talmannen föreslår att motionen läggs till handlingarna utan hänvisning

 

Justering av protokoll

 

3

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 7 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2018/19:216 av Alexandra Anstrell (M)
Förebyggande åtgärder mot vattenbrist och torka

 

5

2018/19:231 av Alexandra Anstrell (M)
Framtiden för svenskt sportskytte

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2018/19:125 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

JuU

 

Skrivelser

 

7

2018/19:120 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

FiU

8

2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet

KrU

9

2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

NU

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2018/19:118 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

 

10

2018/19:3104 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

 

Ärende för avgörande kl. 15.30

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

11

Bet. 2018/19:TU13 Kollektivtrafik

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2018/19:FiU38 Vissa betaltjänstfrågor

 

13

Bet. 2018/19:FiU40 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

14

Bet. 2018/19:JuU26 Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2018/19:SoU18 Reglering av alkoglass m.fl. produkter

1 res. (M)

16

Bet. 2018/19:SoU19 Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2018/19:TU12 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

1 res. (SD)

18

Bet. 2018/19:TU15 Luftfartsfrågor

15 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2018/19:SfU14 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

1 res. (V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

20

Bet. 2018/19:MJU15 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2018/19:UbU20 Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2018/19:SkU19 Vissa inkomstskatteändringar

 

23

Bet. 2018/19:SkU20 Höjt tak för RUT-avdrag

2 res. (M, V, KD)

24

Bet. 2018/19:SkU21 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

1 res. (V)

25

Bet. 2018/19:SkU22 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

4 res. (M, SD, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.