Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Proposition 2018/19:95

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-09
Bordlagd
2019-04-09
Hänvisad
2019-04-10
Motionstid slutar
2019-04-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2018/19:95

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska

Prop.

zon

2018/19:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2019

Stefan Löfven

Isabella Lövin (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon. Ändringarna innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Det görs också en ändring i miljöbalken som innebär att den som på en fastighet, byggnad eller anläggning ska vidta en åtgärd för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

Lagändringarna

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.