Förslag till alkohollag

Proposition 1994/95:89

Regeringens proposition

1994/95:89

Förslag till alkohollag

Prop.

1994/95:89

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1994-10-27

Ingvar Carlsson

Anna Hedborg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (1977:292) om tillverkning av drycker,
m.m. och lagen (1977:293) om handel med drycker skall ersättas med en
ny alkohollag. Därmed avskaffas de nuvarande import-, export-, tillverk-
nings- och partihandelsmonopolen när det gäller spritdrycker, vin och
starköl. Dessa ersätts av ett alkoholpolitiskt motiverat tillståndssystem.
En ny myndighet för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn inrättas.

Propositionens förslag innebär också att kommunerna skall överta läns-
styrelsernas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-10-31 Bordläggning: 1994-11-01 Hänvisning: 1994-11-02 Motionstid slutar: 1994-11-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)