Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1994/95:89 Förslag till alkohollag

Motion 1994/95:So12 av Berndt Ekholm (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:89
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1994-11-21
Bordläggning
1994-11-22
Hänvisning
1994-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Den av regeringen nu framlagda propositionen berör ett
antal lagar på alkoholområdet och innehåller ändringar av i
huvudsak teknisk art så att den nya alkoholinspektionen kan
påbörja sitt arbete. Tyvärr har de alkoholpolitiska och sociala
konsekvenserna av förslagen inte berörts i propositionen,
trots att många av förslagen kommer att få sådana
konsekvenser.
Alkoholbruket i ungdomsgrupperna ökar. Det gäller både
starköl och folköl. Bruket av öl är en inkörsport till mera
avancerade dryckesvanor. Alkoholskadorna hos ungdomar
ökar och går allt längre ner i åldrarna.
Regeringen föreslår att tillståndsplikten för öl klass II skall
upphöra. Folköl kommer därmed med all säkerhet att finnas
på ett stort antal nya ställen som korvkiosker, kaféer och
hamburgerrestauranger. Det medför en kraftig minskning av
antalet alkoholfria ungdomsmiljöer. Ett antal remissinstanser
har riktat kritik mot detta förslag. När det finns så uppenbara
problem med öl klass II bör man inte frånhända sig ett
alkoholpolitiskt instrument.
Det kan vidare konstateras, att butikerna inte sköter
ålderskontrollen vid inköp av folköl. Det finns rapporter om
att tioåringar har tagits in för akut alkoholförgiftning.
Regeringen bör ge den nya alkoholinspektionen i uppdrag att
vidta åtgärder som förbättrar ålderskontrollen vid försäljning
av öl klass II.
På marknaden kommer nu att introduceras starköl med
högre alkoholhalt än vi tidigare haft i Sverige.
Hittillsvarande erfarenheter pekar på att marknadsföringen
kommer att bli mycket aggressiv. Det gäller att snabbt
tillskansa sig den största marknadsandelen. Det är angeläget
att denna introduktion inte får ske i strid med våra
alkoholpolitiska mål. Detta extra starka öl får inte
presenteras som en berusningsdryck t.ex. genom valet av
namn. Åtgärder måste vidtas som säkerställer att så ej sker.
I samband med reformeringen av alkohollagstiftningen har
paragraf 16 från den äldre lagstiftningen om handel med
drycker bantats. Det innebär att det andra stycket om de
statliga bolagens skyldighet att verka för att reklam och
andra marknadsföringsåtgärder inte står i strid med angivna
alkoholpolitiska syften strukits. Denna del av paragrafen bör
också återfinnas i den nya lagstiftningen.
I dag är det Konsumentverket som har uppdraget att
övervaka att marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker
följer lagstiftningen. Det vore rimligare att detta uppdrag nu
överflyttas till Alkoholinspektionen, vars uppdrag utgår från
alkoholpolitiska mål. Denna ordning bör prövas i samband
med att regeringen återkommer med kompletterande
lagstiftning.
Försäljning av starköl, vin och sprit till innehavare av
tillfälliga serveringstillstånd borde betraktas som
detaljhandel med anledning av kontrollsvårigheter. Därför
bör dessa inköp ske via Systembolaget av alkoholpolitiska
skäl.
Regeringen föreslår att alkoholservering får påbörjas kl
11.00 och avslutas senast kl 01.00. Kommunen får dock
besluta om senare stängning. Ett flertal kommuner med
Stockholm i spetsen har förlängt en del sprittillstånd till kl
05.00. De restauranger som överklagat ett nej på tillstånd till
kl 05.00 har fått rätt i förvaltningsdomstol. Den nu
föreslagna lagen om att servering skall avslutas senast kl
01.00 är otydlig. Alkoholkommissionens förslag om att
kommunen endast kan ge dispens till kl. 03.00 är tydligt och
bör därför fastställas. Lagen bör ange en definitiv sluttid, så
att domstolarna inte kan överpröva kommunernas beslut.
Regeringen skriver att det skall finnas möjligheter för
närboende att överklaga ett alkoholtillstånd. Oklarhet råder
om hur effektiv lagstiftningen är i detta fall. Möjlighet bör
finnas för såväl närboende som kommun att ange andra
kriterier för serveringstillstånd som hög koncentration av
restauranger, buller och andra störningar.
I och med avskaffande av Vin & Sprits monopolsituation
aktualiseras återigen det statliga bolagets agerande utifrån
alkoholpolitiska utgångspunkter. Det kan inte vara rimligt att
bolagets ställning nu blir sådan, att företaget tonar ned sitt
alkoholpolitiska ansvar. Bolagets offensiva marknadsföring
utomlands skapar osäkerhet om hur bolaget kommer att
agera i Sverige. Det statliga bolaget bör uppträda som ett
föredöme på såväl hemma- som exportmarknaden och leva
upp till de förväntningar svensk alkoholpolitik ställer.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att tillstånd skall krävas vid
försäljning av öl klass II,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förbättrad ålderskontroll vid
försäljning av öl klass II,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om marknadsföringen av extra starkt
öl,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att 16 § i nu gällande lag om
handel med drycker införs i den nya lagstiftningen,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Alkoholinspektionens lämplighet
för att övervaka marknadsföringen av alkoholhaltiga
drycker,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att försäljning till innehavare av
tillfälliga tillstånd är att betrakta som detaljhandel,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att servering av starköl och
drycker med högre alkoholstyrka ej får ske senare än kl.
01.00, efter särskild dispens dock senast till kl. 03.00,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kriterier för serveringstillstånd,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Vin & Sprits alkoholpolitiska
ansvar.

Stockholm den 21 november 1994

Berndt Ekholm (s)


Yrkanden (18)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att tillstånd skall krävas vid försäljning av öl klass II
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att tillstånd skall krävas vid försäljning av öl klass II
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbättrad ålderskontroll vid försäljning av öl klass II
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbättrad ålderskontroll vid försäljning av öl klass II
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om marknadsföringen av extra starkt öl
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om marknadsföringen av extra starkt öl
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att 16 § i nu gällande lag om handel med drycker införs i den nya lagstiftningen
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att 16 § i nu gällande lag om handel med drycker införs i den nya lagstiftningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Alkoholinspektionens lämplighet för att övervaka marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Alkoholinspektionens lämplighet för att övervaka marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att försäljning till innehavare av tillfälliga tillstånd är att betrakta som detaljhandel
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att försäljning till innehavare av tillfälliga tillstånd är att betrakta som detaljhandel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att servering av starköl och drycker med högre alkoholstyrka ej får ske senare än kl. 01.00, efter särskild dispens dock senast till kl. 03.00
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att servering av starköl och drycker med högre alkoholstyrka ej får ske senare än kl. 01.00, efter särskild dispens dock senast till kl. 03.00
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kriterier för serveringstillstånd
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kriterier för serveringstillstånd
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Vin & Sprits alkoholpolitiska ansvar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Vin & Sprits alkoholpolitiska ansvar.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.