Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1994/95:89 Förslag till alkohollag

Motion 1994/95:So17 av Barbro Westerholm och Elver Jonsson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:89
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1994-11-21
Bordläggning
1994-11-22
Hänvisning
1994-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslaget till alkohollag lägger fast den svenska
alkoholpolitiska målsättningen att minska den totala
konsumtionen för att motverka medicinska och sociala
alkoholskador. Samtidigt görs vissa förändringar jämfört
med tidigare lagstiftning som en anpassning till EES-avtalet
och de regler som gäller inom EU. Regeringen utgår från att
Systembolagets detaljhandelsmonopol kan bevaras genom
att Systembolaget anpassar sin verksamhet på ett sådant sätt
att ingen tvekan kan uppstå om dess ickediskriminerande
behandling av varor från övriga EES-länder.
Propositionen innehåller även förslag om förenklingar och
decentralisering av tillståndsprövningen för
serveringstillstånd. Även om vi i princip välkomnar
decentraliseringstanken så anser vi det mindre välbetänkt att
lägga ansvaret för tillsyn och återkallelse av
serveringstillstånd på kommunerna. Kommunerna har
visserligen en god lokalkännedom men när det gäller
kunskap om ekonomisk brottslighet hos näringsidkare har
länsstyrelserna en bättre överblick och bättre förutsättningar
än kommunerna när det gäller ingripanden. Vi anser således
att ansvaret för tillsyn och återkallelse av serveringstillstånd
bör åvila länsstyrelserna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om länsstyrelsernas ansvar för tillsyn och
återkallelse av serveringstillstånd.

Stockholm den 21 november 1994

Barbro Westerholm (fp)

Elver Jonsson (fp)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om länsstyrelsernas ansvar för tillsyn och återkallelse av serveringstillstånd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om länsstyrelsernas ansvar för tillsyn och återkallelse av serveringstillstånd.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.