Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2020

Beslut

17,8 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2021 (KrU1)

Riksdagen sa ja till att 17,8 miljarder kronor går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget för år 2021, enligt regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar inom områdets anslag går till folkbildning, drygt 4,5 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder kronor går till idrotten och drygt 1,7 miljarder till regional kulturverksamhet. Vidare får de statliga bolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio drygt 5 miljarder kronor, 3 miljarder kronor respektive 454 miljoner kronor fördelade från det så kallade public service-kontot.

Riksdagen sa också ja till regeringens övriga förslag om bland annat ekonomiska bemyndiganden och en ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst som börjar gälla den 1 januari 2021. Riksdagen sa nej till 30 förslag och framförallt alternativa budgetförslag på området i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är en del av steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-24
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-30
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:KrU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-24, 2020-11-12, 2020-11-03

17,8 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2021 (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att 17,8 miljarder kronor går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget för år 2021, enligt regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar inom områdets anslag föreslås gå till folkbildning, drygt 4,5 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder kronor ska gå till idrotten och drygt 1,7 miljarder till regional kulturverksamhet. Vidare föreslås de statliga bolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio få drygt 5 miljarder kronor, 3 miljarder kronor respektive 454 miljoner kronor fördelade från det så kallade public service-kontot.

Utskottet föreslår att riksdagen också säger ja till regeringens övriga förslag om bland annat ekonomiska bemyndiganden och en ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst som föreslås börja gälla den 1 januari 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till 30 förslag om framförallt alternativa budgetförslag på området i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget är en del av steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-02
Debatt i kammaren: 2020-12-03
4

Beslut

Beslut: 2020-12-09
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 17 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 17 punkt 7 och avslår motionerna

2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 14,

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2020/21:2116 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:2117 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:2124 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7,

2020/21:2976 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2020/21:3121 av Tobias Andersson (SD) yrkande 3,

2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1, 8, 10 och 16,

2020/21:3150 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) yrkandena 1-3,

2020/21:3334 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1-9 och

2020/21:3338 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 7.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2021 besluta att Kungliga Operan AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB och för projektering inför renovering och ombyggnad som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor,
2. för 2021 besluta att Kungliga Dramatiska teatern AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor,
3. för 2021 besluta att Stiftelsen Nordiska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i tillgänglighetsanspassning av huvudbyggnaden som uppgår till högst 52 000 000 kronor,
4. för 2021 besluta att Stiftelsen Tekniska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i huvudbyggnadens tak som uppgår till högst 30 000 000 kronor,
5. under 2021 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 17 punkterna 2-5 och 8.

2. Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 17 punkt 1 och avslår motion

2020/21:2272 av Sten Bergheden (M) yrkande 4.

b) Medelstilldelning för 2021 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB
Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2021 från public service-kontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

3. Mål för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3249 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1 och

2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 11 3 294


4. Mål för mediepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3244 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 3 (L)