Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2021

Beslut

Skrivelse om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor (UbU3)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens styrning av utbyggnadsuppdrag inte har lett till någon större ökning av högskoleutbildade inom bristyrken. Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att göra en analys av måluppfyllelse och att förtydliga utbyggnadsuppdrag riktade mot samhällsbyggnad.

Regeringen anser också att utbyggnaderna har tagit längre tid att genomföra än planerat men att de har fått effekt. Antalet studenter i högskolan har ökat och är nu rekordstort. Regeringen har successivt förändrat villkoren för uppdragen för att öka möjligheterna att bygga ut lärar- och förskollärarutbildningar samt hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Samtidigt riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att göra en analys av måluppfyllelse av utbyggnadsuppdragen i dialog med lärosätena.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion 2021/22:1149 yrkande 1 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen i dialog med lärosätena ska genomföra en samlad måluppfyllelseanalys av utbyggnadsuppdragen. Bifall till motion 2021/22:1149 yrkande 2 med tillkännagivande om att regeringen ska förtydliga utbyggnadsuppdraget riktat mot samhällsbyggnad. Avslag på motion 2021/22:1149 yrkande 3.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Skrivelse om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor (UbU3)

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om riktade uppdrag till lärosäten om utbyggnad.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens styrning av utbyggnadsuppdrag inte har lett till någon större ökning av högskoleutbildade inom bristyrken. Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att göra en analys av måluppfyllelse och att förtydliga utbyggnadsuppdrag riktade mot samhällsbyggnad.

Regeringen anser också att utbyggnaderna har tagit längre tid att genomföra än planerat men att de har fått effekt. Antalet studenter i högskolan har ökat och är nu rekordstort. Regeringen har successivt förändrat villkoren för uppdragen för att öka möjligheterna att bygga ut lärar- och förskollärarutbildningar samt hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • att göra en analys av måluppfyllelse av utbyggnadsuppdragen i dialog med lärosätena
  • att förtydliga utbyggnadsuppdrag riktade mot samhällsbyggnad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.