Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Behandling 27 januari 2021

Utskottets förslag

Kommerskollegiums arbete mot handelshinder har granskats (NU11)

Riksrevisionen har granskat Kommerskollegiums arbete mot handelshinder. Revisionens bedömning är att Kommerskollegiums informationshämtning från företag är bristfällig, att den inte följs upp systematiskt och att både Kommerskollegiums och regeringens återrapportering därför kan riskera att bli ofullständig.

Näringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Utskottet ser positivt på att regeringen till stora delar instämmer i revisionens slutsatser. Däremot är utskottet oroat av att Kommerskollegiums brister i sitt arbete delvis kan innebära att statens medel inte används på ett effektivt sätt. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram en åtgärdsplan och en tidplan för att ta tillvara på Riksrevisionens rekommendationer.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-18
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:NU11

Kommerskollegiums arbete mot handelshinder har granskats (NU11)

Riksrevisionen har granskat Kommerskollegiums arbete mot handelshinder. Revisionens bedömning är att Kommerskollegiums informationshämtning från företag är bristfällig, att den inte följs upp systematiskt och att både Kommerskollegiums och regeringens återrapportering därför kan riskera att bli ofullständig.

Näringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Utskottet ser positivt på att regeringen till stora delar instämmer i revisionens slutsatser. Däremot är utskottet oroat av att Kommerskollegiums brister i sitt arbete delvis kan innebära att statens medel inte används på ett effektivt sätt. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram en åtgärdsplan och en tidplan för att ta tillvara på Riksrevisionens rekommendationer.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:3 till handlingarna.

2. Uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:3502 av Arman Teimouri m.fl. (L),

2020/21:3503 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2020/21:3714 av Per Schöldberg m.fl. (C) och

2020/21:3715 av Camilla Brodin m.fl. (KD).

Reservation 1 (S, V, MP)

3. Kännedom om Kommerskollegiums arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:3 till handlingarna.

2. Uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:3502 av Arman Teimouri m.fl. (L),

2020/21:3503 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2020/21:3714 av Per Schöldberg m.fl. (C) och

2020/21:3715 av Camilla Brodin m.fl. (KD).

Reservation 1 (S, V, MP)

3. Kännedom om Kommerskollegiums arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)