Fri- och rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Skadestånd till enskild vid rättighetskränkning bör ses över (KU15)

Det borde framgå av lagen att enskilda personer kan få skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen om skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant lagförslag.

Riksdagen vill också att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheten till skadestånd ska se ut vid överträdelser av fri- och rättigheter i regeringsformen. Riksdagen riktar därför ytterligare ett tillkännagivande till regeringen som alltså riktar in sig mer mot regeringsformen.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om återkallande av medborgarskap och stärkt skydd för äganderätten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen. Bifall till motion med tillkännagivande om skadestånd vid överträdelse av regeringsformen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11, 2016-03-10, 2016-03-15

Skadestånd till enskild vid rättighetskränkning bör ses över (KU15)

Det borde framgå av lagen att enskilda personer kan få skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen om skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Det anser konstitutionsutskottet som tycker att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett sådant lagförslag. KU föreslår därför att riskdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det här.

Konstitutionsutskottet föreslår också att riksdagen riktar ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Enligt KU borde regeringen tillsätta en utredning som ska se över hur möjligheten till skadestånd ska se ut vid överträdelser av fri- och rättigheter i regeringsformen.

KU föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om återkallande av medborgarskap och stärkt skydd för äganderätten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.