Dokument & lagar (24 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1995:24

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade vid förrättning den 5 juli 1995 att utse AA till ny kommunfullmäktigledamot för Miljöpartiet de gröna i Kumla kommun. Enligt protokollet över förrättningen kunde någon ersättare för AA inte utses. I en den 1 november 1995 dagtecknad skrivelse, som inkom till länsstyrelsen den 2 november

1995-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1995:20

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet den 17 september 1995 till Europaparlarnentet. KonsumentDemokraterna överklagade RSV:s beslut. Till stöd för sin talan anförde KonsumentDemokraterna i huvudsak följande. Det hade i verksamheten för förberedande och genomförande av valet förekommit

1995-11-15

Valprövningsnämndens beslut 1995:19

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. AA överklagade valet och anförde i huvudsak följande. Regeln om att valsedlar skulle placeras ut i vallokaler och postkontor för de partier som fick minst en procent av rösterna i föregående val kunde

1995-11-15

Valprövningsnämndens beslut 1995:23

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. AA överklagade valet och anförde att valet till Europaparlamentet inte kunde förrättas genom hänvisning till lagen 1994:287 om ändring i vallagen 1972:620 och lagen 1995:374 om val till Europaparlamentet

1995-11-15

Valprövningsnämndens beslut 1995:22

Riksskatteverket RSV beslutade den 29 september 1995 att fastställa utgången av valet den 17 september 1995 till Europaparlamentet. AA överklagade beslutet och anförde att han inte fått rösta i sin vallokal eftersom han inte hade haft sitt röstkort med sig. RSV avstyrkte bifall till överklagandet och anförde följande.

1995-11-15

Valprövningsnämndens beslut 1995:21

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. NN överklagade valet och anförde i huvudsak följande. När han röstade i vallokalen i Johannelunds 4:e distrikt i Linköpings kommun saknades röstsedlar för några av de mindre partierna och det fanns ingen

1995-11-15

Valprövningsnämndens beslut 1995:18

I skrivelser till Valprövningsnämnden, inkomna den 15 och 25 september 1995, begärde KonsumentDemokraterna dels omprövning eller annan form av prövning av nämndens beslut den 23 augusti 1995 angående registrering av partibeteckning, dels att valet till Europaparlamentet skulle göras om och förläggas till en senare tidpunkt,

1995-10-04

Valprövningsnämndens beslut 1995:17

Genom beslut den 16 juni 1995 avslog Riksskatteverket en ansökan av KonsumentDemokraterna om registrering för val till Europaparlamentet av partibeteckningen KonsumentDemokraternaSom motivering anförde verket att partiet inte visat att ansökan biträtts av föreskrivet antal medlemmar. KonsumentDemokratema överklagade

1995-08-23

Valprövningsnämndens beslut 1995:16

Riksskatteverket RSV beslutade den 5 april 1995 att inte bifalla en ansökan om registrering av partibeteckningen Vårdpartiet för val till landstingsfullmäktige i Stockholms landsting. Som grund för beslutet angavs att partibeteckningen kunde förväxlas med partibeteckningen Sjukvårdspartiet, som redan fanns registrerad

1995-05-17

Valprövningsnämndens beslut 1995:15

Riksskatteverket RSV beslutade den 13 januari 1995 att bl.a. avföra partibeteckningen Framstegspartiet för val till kommunfullmäktige i Sollefteå kommun. Som skäl för beslutet anförde RSV att enligt 5 kap. 6 p. 2 vallagen partibeteckning skall avregistreras om partiet inte anmäler kandidater vid två på varandra följande

1995-03-08

Valprövningsnämndens beslut 1995:14

Förordnande om ny sammanräkning Vid valet den 18 september 1994 till kommunfullmäktige i Kumla kommun förekom ingen tryckt valsedel med kandidatnamn för Miljöpartiet de gröna. Vid valet avlämnades dock partimarkerade valdsedlar i en sådan omfattning att paritet fick ett mandat i fullmäktige. På 10 valsedlar förekom tillskrivna

1995-03-08

Valprövningsnämndens beslut 1995:13

Länsstyrelsen i Älvsborgs län fastställde utgången av kommunfullmäktigevalet i Trollhättans kommun den 7 oktober 1994. Sverigedemokraterna i Trollhättan överklagade valet och anförde att det i några närmare angivna vallokaler i kommunen under valdagen den 18 september förekommit avvikelser från föreskriven ordning som

1995-03-08

Valprövningsnämndens beslut 1995:12

AA framförde i skrivelse till Valprövningsnämnden vissa synpunkter på valet till stiftsfullmäktige i Linköpings stift för perioden 1995-1997 och begärde att nämnden skulle pröva principfrågan om behörigheten att delta i val i det fall elektorer utsetts efter november månads utgång. AA anförde vidare att han inte begärde

1995-02-22

Valprövningsnämndens beslut 1995:10

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 27 oktober 1994 utgången av valet till kyrkofullmäktige i Torshälla församling. Socialdemokratiska Kyrkofullmäktigegruppen överklagade beslutet genom AA i en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 1 december 1994. Valprövningsnämnden yttrade: Överklagande över länsstyrelsens

1995-02-22

Valprövningsnämndens beslut 1995:11

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län fastställde den 2 november 1994 utgången av kyrkofullmäktigevalet i Naverstads församling. AA överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att valsedlarna för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna inte haft rätt format. De använda valsedlarna hade formatet 118 x 148 millimeter i

1995-02-22

Valprövningsnämndens beslut 1995:9

Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde den 8 november 1994 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Films kyrkliga samfällighet. AA överklagade beslutet och anförde att otillåten röstvärvning kunde ha förekommit vid budröstning för två väljare. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet. Även Riksskatteverket avstyrkte

1995-02-08

Valprövningsnämndens beslut 1995:7

Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde den 11 november 1994 utgången av valet till kyrkofullmäktige i Vimmerby, Tuna, Rumskulla och Pelarne kyrkliga samfällighet. Länsstyrelsen fann sig därvid förhindrad att utse ledamöter i Tuna, Rumskulla och Pelarne församlingar. Orsaken till detta var att valsedlarna för Rumskulla

1995-02-08

Valprövningsnämndens beslut 1995:8

Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde den 11 november 1994 utgången av valet till kyrkofullmäktige i Södra Ölands kyrkliga samfällighet. I samfälligheten ingick bl.a. församlingarna Norra Möckelby, Gårdby och Sandby, som vardera utgjorde en valkrets. Sandby församling hade ett mandat och de båda andra församlingarna

1995-02-08

Valprövningsnämndens beslut 1995:6

Länsstyrelsen i Kopparbergs län fastställde den 9 november 1994 utgången av valet till direktvalt kyrkoråd i Gagnefs församling. NN överklagade beslutet och anförde att röstsedlar med beteckningen Centern, Folkpartiet samt Kristdemokratiska Samhällspartiet KDS felaktigt förklarats ogiltiga. AA begärde att dessa röstsedlar

1995-01-25

Valprövningsnämndens beslut 1995:5

Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde den 7 respektive den 8 november 1994 utgången av kyrkofullmäktigvalen i Älvkarleby församling och i Skutskärs och Älvkarleby kyrkliga samfällighet. Framstegspartiet i Älvkarleby kommun överklagade beslutet och hävdade att valfusk förekommit i valet. Enligt Framstegspartiet skulle

1995-01-25

Paginering