Miljöstyrande start- och landningsavgifter

Proposition 2020/21:154

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-23
Bordlagd
2021-03-23
Hänvisad
2021-03-24
Motionstid slutar
2021-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:154

Miljöstyrande start- och landningsavgifter

Prop.

2020/21:154
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 mars 2021
Stefan Löfven
Tomas Eneroth
(Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att regeringen ges rätt att meddela föreskrifter om att flygplatsavgifter ska differentieras av miljöskäl. Bemyndigandet gör det möjligt att meddela föreskrifter om att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och landningsavgifter.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
1
Prop. 2020/21:154
2
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.