Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter

Motion 2020/21:3893 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:154
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-26
Bordlagd
2021-04-08
Granskad
2021-04-08
Hänvisad
2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter.

Motivering

I propositionen föreslås att regeringen ges rätt att meddela föreskrifter om att flygplats­avgifter ska differentieras av miljöskäl. Bemyndigandet ska göra det möjligt att meddela föreskrifter om att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och landningsavgifter. Detta föreslås införas inledningsvis på Arlanda och Landvetters flygplatser, men med möjlighet till utvidgning till ytterligare flygplatser i framtiden.

Från Sverigedemokraternas sida ser man stora problem med regeringens förslag. Förslaget kan visserligen bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan från luftfarten, men de faktiska effekterna är svåra att kvantifiera, i synnerhet sett ur ett globalt utsläppsperspektiv. Förslaget skulle samtidigt kunna leda till minskad tillgänglighet på vissa flygsträckor, eftersom vissa flygbolag eller flygplanstyper, som trafikerar vissa sträckor, skulle belastas med fördyrande start- och landningsavgifter. De flygbolag som har nya flygplansflottor kommer antagligen att kunna dra ekonomisk nytta av förslaget medan flygbolag med äldre flygplansflottor riskerar högre avgifter. Det skulle också kunna fördröja vissa flygbolags omställning till miljövänligare flygplan, eftersom förhöjda avgifter i dag gör att de får sämre råd till förnyelse och omställning till miljövänligare flygplan framöver. Exempel på verksamheter som bedöms kunna få högre avgifter är det renodlade fraktflyget, trafik med allmän trafikplikt och trafik med affärsflyg med mindre luftfartyg. Ur ett näringspolitiskt och regionalpolitiskt perspektiv vore detta olyckligt.

Det är naturligtvis positivt med åtgärder som gynnar nyare och renare flygaktörer rent allmänt. Dock bör man ta särskilda hänsyn till att många flygbolag upplever stora ekonomiska problem till följd av coronapandemin och att vissa bolag kan riskera konkurs om ytterligare avgifter införs i närtid.

Det vore också oklokt av Sverige, som första och enda land, att införa differenti­erade avgifter på egen hand. Sannolikt hade det varit mer fördelaktigt för såväl Sverige som miljön om motsvarande avgiftssystem införts i hela EU eller världen samtidigt. Risken blir annars att flygbolag med sämre miljöprestanda i sin flotta väljer att landa i Köpenhamn eller Oslo Gardemoen i stället för på Landvetter eller Arlanda. Utsläppen blir då desamma, globalt sett, men det skulle drabba svenska företag och resenärer negativt.

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

Patrik Jönsson (SD)

Thomas Morell (SD)

David Perez (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.