Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter

Motion 2020/21:3927 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:154
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-06
Bordlagd
2021-04-08
Granskad
2021-04-08
Hänvisad
2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2022.

Motivering

Svensk transportpolitik syftar till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Luftfarten påverkar precis som flera andra transportslag miljön och människors hälsa genom buller och utsläpp. I likhet med alla andra transportslag som i dag till största delen drivs av fossila bränslen sker stora framsteg inom luftfarten. Biodrivmedel, elflyg och vätgas är tre exempel på detta.

Regeringen motiverar föreslagen lagändring med att det krävs ytterligare åtgärder för att nå de nationella och globala miljömålen. För flygets del krävs framför allt att ytterligare åtgärder vidtas för att minska flygets klimatpåverkan. Regeringen konstaterar att användningen av mer energieffektiva luftfartyg, mer effektiva in- och utflygnings­procedurer och mindre miljöpåverkande bränslen är några av de saker som därför behöver stimuleras. En möjlig åtgärd för att minska flygets klimatpåverkan kan vara att ställa krav på att start- och landningsavgifter, som är en form av flygplatsavgifter, ska differentieras utifrån vilken miljö- och klimatpåverkan de enskilda luftfartygen har.

Moderaterna delar regeringens bedömning att differentierade start- och landnings­avgifter kan vara en del som bidrar till ett långsiktigt hållbart flyglyft. Detta har Moderaterna också motionerat om till riksdagen. Vi ställer oss därför bakom föreslagen ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Under normala betingelser hade före­slaget datum när lagen ska träda i kraft, den 1 juli 2021, varit rimlig. Men i krisens år 2021 är ingenting normalt. Flygbranschen befinner sig i en djup akut kris och behöver tid att förbereda sig och ställa om. Regeringen konstaterar i propositionen att effekterna av covid-19-pandemin skapar osäkerhet vad gäller passagerarrörelser, vilket kan på­verka vilka flygplatser som omfattas av lagen om flygplatsavgifter. För att i någon mån lugna en orolig bransch bedömer regeringen att det är i första hand flygplatserna och flygbolagen som kommer att komma överens om differentiering och besluta om avgifter inom ramen för redan existerande samrådsförfarande.

Det sista flygbranschen just nu behöver är osäkerhet i form av nya hastigt beslutade och genomförda krav. I stället behöver det svenska flyget stöttning, initialt för att överleva, och långsiktigt vettiga förutsättningar att ställa om från fossilt till fossilfritt. Moderaterna ställer sig bakom den föreslagna förändrade lagstiftningen men vill att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2022. Detta ger en prövad flygbransch mer rimliga möjligheter att planera för förändringen inom ramen för en trygg och säker process som kan hanteras inom ramen för ordinarie förhandlingsprocess med flygbolagen.

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

Sten Bergheden (M)

Åsa Coenraads (M)

Anders Hansson (M)

Helena Antoni (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2022.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.